Standardele internaționale de audit și raportul de audit | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate -
CAPITOLUL V
Standardele internaționale de audit și raportul de audit

ARTICOLUL 32 Standardele internaționale de audit Reviste (1)

(1) Auditorii financiari și firmele de audit trebuie să efectueze auditul statutar în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Standardele internaționale de audit se traduc în limba română și se publică prin grija ASPAAS.

(3) ASPAAS poate decide aplicarea unui standard de audit, a unor proceduri sau cerințe atât timp cât Comisia Europeană nu adoptă un standard internațional de audit care se referă la aceeași chestiune.

(4) În sensul alin. (1), standarde internaționale de audit înseamnă Standardele internaționale de audit (ISA), Standardul internațional privind controlul calității 1 (ISQC 1) și alte standarde emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) prin intermediul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB), în măsura în care acestea sunt relevante pentru auditul statutar.

ARTICOLUL 33 Auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate Reviste (1)

(1) În cazul unui audit statutar al situațiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de entități:

a) auditorul grupului poartă deplina responsabilitate atât pentru raportul de audit menționat la art. 34 din prezenta lege și, după caz, la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cât și pentru raportul suplimentar adresat comitetului de audit, astfel cum se menționează la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, dacă este cazul;

b) auditorul grupului evaluează activitatea de audit efectuată de orice auditor dintr-o țară terță sau de auditorul financiar, precum și de entitatea de audit dintr-o țară terță sau de firma de audit, în scopul derulării auditului grupului, și documentează natura, momentul și dimensiunea activității desfășurate de acești auditori, inclusiv, dacă este cazul, revizuirea efectuată de auditorul grupului cu privire la părțile relevante ale documentației de audit a auditorilor respectivi;

c) auditorul grupului revizuiește activitatea de audit desfășurată de auditorul/auditorii sau de auditorul financiar dintr-o țară terță, precum și de entitatea de audit din țara terță sau firma de audit dintr-o țară terță, în scopul derulării auditului grupului, și o documentează.

(2) Documentația este păstrată de auditorul grupului astfel încât să permită ASPAAS să revizuiască activitatea de audit a auditorului grupului.

(3) Auditorul grupului se poate sprijini pe rezultatele activității auditorului din țara terță, a auditorului financiar, a entității de audit dintr-o țară terță sau a firmei de audit în cauză, cu condiția obținerii acordului acestuia pentru transferul documentației relevante în timpul efectuării auditului situațiilor financiare anuale consolidate.

(4) În cazul în care nu poate îndeplini condiția prevăzută la alin. (1) lit. c), auditorul grupului ia măsurile adecvate și înștiințează ASPAAS. Aceste măsuri includ, după caz, efectuarea unor activități suplimentare de audit statutar la filiala sau structura secundară în cauză, fie direct, fie prin externalizarea acestora.

(5) În situația în care este supus unei inspecții de asigurare a calității sau unei investigații privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de entități, auditorul grupului pune la dispoziția ASPAAS, la cerere, documentația relevantă pe care o deține cu privire la activitatea de audit desfășurată de auditorii, entitățile de audit, auditorii financiari sau firmele de audit dintr-o țară terță în scopul derulării auditului grupului, inclusiv toate documentele de lucru relevante pentru auditul grupului.

(6) ASPAAS poate cere documente suplimentare privind activitatea de audit efectuată de auditorul financiar sau de firma de audit în scopul derulării auditului grupului de la autoritățile competente relevante, în temeiul art. 58.

(7) În situația în care o entitate-mamă sau o entitate afiliată care face parte dintr-un grup este auditată de unul sau mai mulți auditori sau de una sau mai multe entități de audit dintr-o țară terță, ASPAAS poate cere documente suplimentare privind activitatea de audit a auditorilor sau a entităților de audit din țară terță de la autoritățile competente relevante din țările terțe pe baza acordurilor de cooperare menționate la art. 70. Derogări (1)

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în cazul în care o entitate-mamă sau o entitate afiliată care face parte dintr-un grup este auditată de unul sau mai mulți auditori sau de una sau mai multe entități de audit dintr-o țară terță cu care ASPAAS nu a încheiat un acord de cooperare, astfel cum se menționează la art. 70, auditorul grupului este responsabil de transmiterea corespunzătoare, la cerere, a documentației suplimentare aferente activității de audit desfășurate de auditorii sau entitățile de audit din țara terță, inclusiv a foilor de lucru relevante pentru auditul grupului. Pentru a asigura transmiterea corespunzătoare, auditorul grupului păstrează o copie a documentației respective sau convine cu auditorii din țara terță sau cu entitățile de audit din țara terță să i se permită accesul nerestricționat la această documentație, la cerere, sau aplică alte măsuri adecvate. În cazul în care, din motive legale sau de altă natură, foile de lucru ale auditului nu pot fi transferate dintr-o țară terță auditorului grupului, auditorul grupului include în documentația păstrată dovada că a urmat procedurile corespunzătoare pentru a obține accesul la documentele auditului. În cazul în care restricțiile nu au fost impuse de legislația țării terțe în cauză, auditorul grupului include dovezi care arată existența și natura impedimentului respectiv.

ARTICOLUL 34 Raportul de audit statutar Reviste (1)

(1) Auditorul financiar sau firma de audit trebuie să prezinte rezultatele auditului statutar într-un raport de audit. Raportul se elaborează în conformitate cu cerințele standardelor de audit adoptate de Uniunea Europeană sau de ASPAAS, după caz, conform art. 32.

(2) Raportul de audit se întocmește în scris și trebuie să cuprindă:

a) identificarea entității ale cărei situații financiare anuale sau consolidate fac obiectul auditului statutar prin denumirea, sediul social și codul unic de identificare; identificarea situațiilor financiare anuale sau consolidate și data sau perioada pentru care au fost întocmite și identificarea cadrului de raportare financiară aplicat la întocmirea acestora;

b) descrierea ariei de aplicare a auditului statutar care identifică cel puțin standardele de audit în conformitate cu care a fost efectuat auditul statutar;

c) opinia auditorului, care este fie fără rezerve, fie cu rezerve, fie contrară și exprimă clar punctul de vedere al auditorului sau al firmei de audit cu privire la următoarele: dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; și, după caz, dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile. Dacă auditorul sau firma de audit nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează imposibilitatea emiterii acestei opinii;

d) orice alt aspect asupra căruia auditorul financiar sau firma de audit atrage atenția în mod special, fără ca opinia de audit să fie modificată;

e) opinia auditorului referitoare la: coerența raportului administratorilor cu situațiile financiare pentru același exercițiu financiar; și pregătirea raportului administratorilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

f) o declarație privind identificarea de informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informații eronate;

g) o declarație privind orice incertitudine semnificativă asociată evenimentelor sau condițiilor care pot pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea;

h) o mențiune privind sediul auditorului financiar sau al firmei de audit.

(3) În cazul în care auditul statutar a fost efectuat de mai mulți auditori financiari sau mai multe firme de audit, aceștia convin asupra rezultatelor auditului statutar și transmit un raport și o opinie comune. În caz de dezacord, fiecare auditor financiar sau firmă de audit își transmite opinia într-un paragraf separat al raportului de audit și indică motivul dezacordului.

(4) Raportul de audit se semnează și se datează de către auditorul financiar. În cazul în care auditul statutar este derulat de o firmă de audit, raportul de audit este semnat cel puțin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit. În cazul în care mai mulți auditori financiari sau mai multe firme de audit au executat în comun auditul unei entități, raportul de audit se semnează de către toți auditorii financiari sau cel puțin de către auditorii financiari care efectuează auditul statutar în numele fiecărei firme de audit.

(5) Auditorul financiar care semnează raportul de audit statutar în nume propriu sau în numele unei firme de audit trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.

(6) În împrejurări excepționale, prin reglementări emise de ASPAAS, aprobate prin ordin al președintelui, se stabilesc condițiile în care semnătura să nu fie divulgată publicului, în cazul în care această divulgare ar putea duce la o amenințare iminentă și semnificativă la adresa securității personale a oricărui individ. În orice caz, numele persoanei implicate este adus la cunoștința autorității de supraveghere sau judiciare competente.

(7) Raportul auditorului financiar sau al firmei de audit privind situațiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerințele prevăzute la alin. (1) - (6). În situația în care raportează asupra coerenței raportului administratorilor cu situațiile financiare, potrivit prevederilor alin. (2) lit. e), auditorul financiar sau firma de audit trebuie să aibă în vedere situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor. Se poate prezenta un singur raport de audit dacă situațiile financiare anuale ale entității-mamă sunt anexate la situațiile financiare anuale consolidate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Obiect și definiții
Autorizare, formare continuă și recunoaștere reciprocă
Înregistrarea
Etica profesională, independența, obiectivitatea, confidențialitatea și secretul profesional
Standardele internaționale de audit și raportul de audit
Asigurarea calității
Investigații și sancțiuni
Supravegherea publică și acordurile de reglementare dintre statele membre
Contractele de audit statutar și comitetul de audit
Aspecte internaționale și aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Europene
Reviste:
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 47/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 48/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 49/2019
;
se încarcă...