Asigurarea calității | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate -
CAPITOLUL VI
Asigurarea calității

ARTICOLUL 35 Sistemele de asigurare a calității Reviste (1)

(1) Toți auditorii financiari și firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calității care respectă cel puțin criteriile prevăzute la alin. (4).

(2) ASPAAS efectuează inspecțiile pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar, în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) În vederea evaluării sistemului de control al calității la nivelul auditorului financiar sau firmei de audit, precum și a respectării cerințelor de etică profesională, inspecțiile pentru asigurarea calității se pot desfășura și asupra altor misiuni de audit financiar efectuate de auditorul financiar sau firma de audit la clientul de audit statutar în cadrul perioadei auditate, altele decât cele de audit statutar.

(4) Criteriile ce trebuie îndeplinite de sistemul de asigurare a calității sunt următoarele:

a) sistemul de asigurare a calității trebuie să fie organizat astfel încât să fie independent de auditorii financiari și de firmele de audit inspectate și să facă obiectul supravegherii publice;

b) finanțarea sistemului de asigurare a calității trebuie să fie sigură și fără eventuale influențe necorespunzătoare din partea auditorilor financiari sau a firmelor de audit;

c) sistemul de asigurare a calității trebuie să dispună de resurse corespunzătoare;

d) persoanele care efectuează inspecții pentru asigurarea calității au vechime de cel puțin 7 ani ca auditor activ în domeniul auditului statutar, din care cel puțin 3 ani la entități de interes public;

e) selectarea celor care fac inspecții pentru asigurarea calității se face în baza unor proceduri obiective, concepute astfel încât să se evite orice conflict de interese între cei care fac inspecțiile pentru asigurarea calității și auditorul financiar sau firma de audit care face obiectul inspecției de asigurare a calității;

f) aria de aplicabilitate a inspecțiilor pentru asigurarea calității trebuie să fie susținută de testarea adecvată a dosarelor de audit selectate și să includă o evaluare a conformității cu standardele de audit aplicabile, cu cerințele de independență, precum și o evaluare a cantității și calității resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute și a sistemului intern de control al calității din cadrul firmei de audit;

g) inspecțiile pentru asigurarea calității se finalizează printr-un raport scris, care trebuie să conțină principalele concluzii ale inspecțiilor pentru asigurarea calității;

h) inspecțiile pentru asigurarea calității trebuie să aibă loc pe baza unei analize a riscului și se desfășoară cel puțin o dată la 6 ani în cazul auditorilor financiari și al firmelor de audit care efectuează audit statutar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 1;

i) pe pagina de internet a ASPAAS se publică anual o sinteză a rezultatelor inspecțiilor. Nu fac obiectul publicării onorariile de audit percepute;

j) auditorul financiar sau firma de audit dă curs recomandărilor formulate la încheierea inspecțiilor pentru asigurarea calității în termenul stabilit de către inspectorii ASPAAS, dar care nu poate depăși 12 luni;

k) inspecțiile pentru asigurarea calității trebuie să fie adecvate și proporționale cu amploarea și complexitatea activității auditorului financiar sau a firmei de audit care face obiectul verificării.

(5) În cazul în care nu se dă curs recomandărilor menționate la alin. (4) lit. j) sau la art. 26 alin. (8) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, auditorul statuar sau firma de audit, după caz, face obiectul măsurilor menționate la art. 39 alin. (1) din prezenta lege sau sancțiunilor administrative menționate la art. 40 alin. (4) din prezenta lege.

(6) În sensul alin. (4) lit. e), în vederea selectării inspectorilor se aplică cel puțin următoarele criterii:

a) inspectorii au vechime de cel puțin 7 ani ca auditor activ în domeniul auditului statutar, din care cel puțin 3 ani la entități de interes public;

b) nu poate deține calitatea de inspector în cadrul unei inspecții pentru asigurarea calității care vizează un auditor financiar sau o firmă de audit o persoană care a avut calitatea de partener, angajat sau asociat în alt fel cu auditorul financiar sau cu firma de audit în cauză, decât după un termen de cel puțin 3 ani;

c) inspectorii trebuie să declare că nu există conflicte de interese între ei și auditorul financiar sau firma de audit care urmează să fie inspectată.

(7) În sensul alin. (4) lit. k), inspectorii, în situația în care efectuează inspecții pentru asigurarea calității auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților mici, țin cont de faptul că standardele de audit adoptate în conformitate cu art. 32 se aplică în funcție de complexitatea activității entității auditate.

(8) În vederea inspecției privind asigurarea calității sau a unei eventuale investigații, dosarul de audit poate fi solicitat la sediul auditorului financiar, al firmei de audit sau la sediul ASPAAS.

(9) ASPAAS emite norme și proceduri de inspecție privind asigurarea calității activității de audit statutar în vederea aplicării prevederilor prezentei legi.

(10) În aplicarea prevederilor alin. (6), ASPAAS stabilește, prin regulamentul său de organizare și funcționare, condițiile specifice pentru angajarea inspectorilor.

(11) Prin Regulamentul de organizare și funcționare a ASPAAS se stabilesc criteriile de selecție a auditorilor financiari și a firmelor de audit care efectuează audit statutar, la care vor fi efectuate inspecții pentru asigurarea calității.

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Obiect și definiții
Autorizare, formare continuă și recunoaștere reciprocă
Înregistrarea
Etica profesională, independența, obiectivitatea, confidențialitatea și secretul profesional
Standardele internaționale de audit și raportul de audit
Asigurarea calității
Investigații și sancțiuni
Supravegherea publică și acordurile de reglementare dintre statele membre
Contractele de audit statutar și comitetul de audit
Aspecte internaționale și aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei Europene
Reviste:
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 50/2019
;
se încarcă...