ARTICOLUL 87 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați | Lege 162/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați -
ARTICOLUL 87

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România."

2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice și juridice, următoarele lucrări:

a) organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității.

Prin ținerea contabilității se înțelege înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea sau revizuirea contabilității. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înțelege calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale;

b) acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;

c) efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie și ale stării financiare a entității, evaluarea veniturilor și a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor și a ajustărilor de valoare, precum și alte evaluări executate de experții contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă și informatică, certificare de informații, date și documente;

f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar;

g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților;

h) asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice;

i) asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice;

j) acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;

k) efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe privind activitățile prevăzute la prezentul articol."

3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua și alte activități în afara celor prevăzute la art. 6, care sunt specifice activităților de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective."

4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Experții contabili pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate și/sau de expertiză contabilă, potrivit legii."

5. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

b) majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;

c) structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;

e) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.

(2) În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, structura de administrare a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru orice modificare a condițiilor de la alin. (1).

(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) și (3) atestă faptul că asociații/administratorii și personalul de conducere îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul constitutiv și de a înregistra aceste operațiuni la oficiul registrului comerțului.

(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către structura de administrare a societății la oficiul registrului comerțului pe raza căruia este înregistrată societatea membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România."

6. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) efectuează activități de evidență electronică a personalului și de salarizare."

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Contabilii autorizați pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate, înființate potrivit legii.

(2) Prevederile art. 9 se aplică și în cazul societăților de contabilitate, în mod corespunzător calității și activității de contabil autorizat."

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență.

(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în care aceștia sunt acționari/asociați și administratori.

(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este înregistrat.

(5) Experții contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienții onorarii având în vedere tabloul onorariilor de referință adoptat de Conferința națională."

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare."

10. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este organizație profesională fără scop patrimonial.

(3) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă, respectiv a societăților de contabilitate."

11. La articolul 20, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților de contabilitate și/sau de expertiză contabilă;".

12. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități și dacă au susținut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, interviul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților, precum și a celei fiscale și contabile."

13. La articolul 30, alineatul (11) se abrogă.

14. La articolul 30, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată din nou Conferința națională. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți."

15. La articolul 31, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și modificările și completările propuse la acesta. Regulamentul de organizare și funcționare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice;".

16. La articolul 31, după litera i) se introduc două noi litere, literele i1) și i2), cu următorul cuprins:

"

i1) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la propunerea Comisiei superioare de disciplină;

i2) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor și președintelui Comisiei superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior;".

17. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Consiliul superior reprezintă profesia în fața autorităților publice prin președintele său, conform statutului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și coordonează activitatea filialelor județene.

(2) Consiliul superior are următoarele atribuții:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepreședinți ai Consiliului superior;

b) asigură elaborarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, solicitând avizele Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice;

c) asigură elaborarea și completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil și de contabil autorizat;

e) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și de hotărârile Conferinței naționale.

(3) Biroul permanent al Consiliului superior numește și revocă directorul general executiv, activitatea acestuia desfășurându-se în baza unui contract de mandat; îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. e), inclusiv hotărârile Consiliului superior.

(4) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(5) Președintele Consiliului superior este membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și are o bună reputație profesională și morală. Acesta poate cumula această funcție doar cu activități în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil.

(6) Președintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Președintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate consecutive. Președintele, după încetarea mandatului, cu respectarea prevederilor prezentului alineat, poate fi reales după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(7) Membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(8) Prevederile alin. (5)-(7) referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

(9) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate."

18. La articolul 33, alineatul (4) se abrogă.

19. La articolul 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Comisia superioară de disciplină are următoarele competențe:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică și profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând, dacă este cazul, propunere de sancționare Conferinței naționale, care hotărăște;

b) soluționează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică și profesională ale președinților și membrilor consiliilor filialelor, ale președinților și membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum și ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România și aplică, după caz, sancțiunile prevăzute la art. 17 alin. (1);

c) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale filialelor;

d) aplică sancțiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România care au săvârșit abateri grave, prevăzute de regulament."

20. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.

21. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți."

22. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;

b) taxa de înscriere în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;

c) cotizațiile membrilor, fixe și variabile;

d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

e) donații, sponsorizări;

f) alte venituri din activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și a filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Taxele de înscriere în evidență și cotizațiile membrilor se stabilesc anual de Conferința națională a experților contabili și contabililor autorizați."

23. Articolele 38 și 40 se abrogă.

24. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

(1) Hotărârile și deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

(2) Nepublicarea hotărârilor și deciziilor în condițiile prevăzute la alin. (1) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sau altor persoane fizice și juridice.

(3) Prin Regulamentul de organizare și funcționare se stabilește care sunt hotărârile și deciziile de interes general."

25. După articolul 441 se introduc trei noi articole, art. 442-444, cu următorul cuprins:

"

Art. 442. -

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative care reglementează activitatea experților contabili și a contabililor autorizați și le înaintează Ministerului Finanțelor Publice, în vederea analizării și promovării.

Art. 443. -

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ministerul Finanțelor Publice și/sau Agenția Națională de Administrare Fiscală pot realiza, pe bază de protocol, schimbul de informații necesare în vederea aplicării Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei ordonanțe.

Art. 444. -

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură gratuit schimbul de informații necesare în vederea aplicării prezentei ordonanțe."

Acesta este un fragment din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 162/2017:
Art 8 "
Art 13^1 "
Art 13^2 "
Art 20 "
Art 29 "
Art 30 "
Art 32 "
Art 32^1 "
Art 32^2 Veniturile Camerei
Art 32^3 Veniturile Camerei
ARTICOLUL 87 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
Art 3 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 26 "
Art 32 "
;
se încarcă...