Universul Juridic nr. 7/2017

Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
de Pap Andrei

05 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin sentința civilă nr. 1681 din 22 octombrie 2014 pronunțată de Judecătoria Reșița în dosarul nr. 1246/290/2014 s-a admis plângerea contravențională formulată de petenta SC J.X.Y. 2010 SRL în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CARAȘ-SEVERIN și s-a constatat prescrisă executarea sancțiunii amenzii contravenționale, în cuantum de 3000 lei, aplicată prin procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 3091 din 4 februarie 2014, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, prin procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 3091 din data de 4 februarie 2014, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 3000 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art. 26 lit. a) din O.U.G. nr. 56/2007, reținându-se în sarcina sa că a încadrat în muncă pe numitul L.X., cetățean chinez, fără a avea autorizație de muncă valabilă pentru această societate.

Conform prevederilor art. 26 lit. a) din O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, fapta constând în primirea la muncă a unui străin fără autorizație de muncă sau permis de ședere în scop de muncă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăși 100.000 lei.

Potrivit dispozițiilor art. 14 din O.G. nr. 2/2001, executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de contravenție nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii, prescripția executării sancțiunilor contravenționale putând fi constatată de instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

Din coroborarea dispozițiilor legale mai sus menționate cu prevederile Deciziei în interesul legii nr. 10/2013 a ÎCCJ, prima instanță a reținut că prescripția executării sancțiunii contravenționale se stabilește în raport cu data primirii efective a procesului-verbal de contravenție și a înștiințării de plată, iar atunci când o atare comunicare (prin poștă, cu aviz de primire) nu s-a putut realiza, prescripția executării se raportează la momentul comunicării prin afișare.

În cauză, prima instanță a reținut că procesul-verbal de contravenție seria CS nr. 3091 din data de 4 februarie 2014, întocmit de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin, nu a fost semnat de către petentă și a fost afișat la sediul petentei în data de 24 februarie 2014, conform procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare (fila 26). [s.n. - A.P.]

Prin urmare, din datele speței se constată că petentei nu i s-a comunicat în mod legal procesul-verbal de contravenție, în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii amenzii contravenționale în cuantum de 3000 lei, nefiind astfel respectate dispozițiile art. 14 din O.G. nr. 2/2001.

Prima instanță a reținut ca neîntemeiată apărarea intimatului că procesul-verbal de contravenție a fost comunicat petentei prin poștă cu confirmare de primire, întrucât din analiza copiei plicului (fila 23) și a copiei confirmării de primire (fila 52), rezultă că scrisoarea a fost expediată către o altă adresă decât sediul petentei, respectiv Reșița, str. C.C., nr.[...], sc.[...], ap. 26, în condițiile în care sediul petentei este în Reșița, str. C.C., nr.[...], sc.[...], et.[...], ap. 36, jud. Caraș-Severin, conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Caraș-Severin (fila 14). [s.n. - A.P.]

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel, în termen legal, intimatul ITM Caraș-Severin, solicitând modificarea în tot a sentinței civile apelate în sensul respingerii plângerii contravenționale și menținerea ca temeinic și legal a procesului-verbal de contravenție contestat.

În susținerea apelului se arată că, în mod netemeinic și nelegal, instanța de fond a admis plângerea contravențională formulată împotriva procesului-verbal de contravenție seria CS nr. 3091 din 4 februarie 2014, constatând prescrisă executarea sancțiunii contravenționale.

Consideră că procesul-verbal contestat a fost comunicat petentei, chiar dacă, din eroare, a fost indicat un alt număr de apartament, astfel că executarea amenzii contravenționale nu este prescrisă. Având în vedere și că procedura afișării procesului-verbal de contravenție este subsidiară comunicării prin poștă, în speță nu se poate spune că agentul constatator nu a încercat trimiterea prin poștă cu confirmare de primire, însă, datorită unei erori materiale, aceasta nu a reușit. [SIC! - s.n., A.P.]

În drept, invocă art. 468, art. 470 și urm. C. pr. civ., O.G. nr. 2/2001, O.U.G. nr. 56/2007, actualizată.

Intimata SC J.X.Y. 2010 SRL, deși legal citată, nu a formulat întâmpinare în cauză.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...