Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 04 iulie 2017.

În vigoare de la 04 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile:

- art. 5 alin. (4), art. 111 și art. 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin.

Art. 1. - Reviste (1)

Se modifică modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 12 iulie 2016, după cum urmează:

a) Formularul 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Formularul 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. -

(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu data de 1 februarie 2017.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Informațiile privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate până la data de 1 februarie 2017, se declară utilizând formularul 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", în vigoare la data încheierii tranzacției.

(2) Veniturile din tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se declară utilizând formularul 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" în vigoare la data încheierii tranzacției.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 27 iunie 2017.

Nr. 1.886.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

2. Declarația cuprinde informații privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

3. Formularul se utilizează de către notarii publici și pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

4. Formularul nu se completează pentru tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal care nu sunt supuse impozitului pe venit și pentru care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită prin studiul de piață.

5. Termenul de depunere

5.1. Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

5.2. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

5.3. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

6. Organul fiscal central competent

6.1. Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

6.2. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

7. Modul de completare și depunere

7.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML).

7.2. Notarii publici au obligația depunerii declarației la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

7.3. Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" din formular.

7.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal central competent, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul XML atașat;

- copia se păstrează de către notarul public.

7.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

NOTĂ:

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se vor soluționa conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

1.1. În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

1.2. Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se bifează ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie "X".

3. Secțiunea A "Date de identificare a notarului public"

3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

3.2. În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele notarului public.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

4. Secțiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1-5 se completează cumulat, pe beneficiari de venit și pe tranzacții.

5. Secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

Coloanele 1-7 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

Coloanele 8-12 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Coloanele 13-15 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Col. 1 "Număr act notarial" - se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacție.

Col. 2 "Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia" - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.).

Col. 3 "Taxele notariale aferente transferului" - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacție.

Prin taxe notariale se înțelege tariful ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), tariful pentru obținerea extraselor, precum și alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăților imobiliare.

Col. 4 "Valoarea stabilită în studiul de piață" - se înscrie suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piață, pentru fiecare tranzacție.

ATENȚIE!

Coloanele 4 și 7 se completează numai în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.

Col. 5 "Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție.

Col. 6 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție.

Col. 7 "Notificare potrivit art. 111 alin. (4) din Legea nr. 227/2015" - se bifează pentru fiecare tranzacție, în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale (col. 5) este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață (col. 4).

Col. 8 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Col. 9 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 10 "Cota %" - se înscrie cota (%) deținută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Col. 11 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute.

Col. 12 "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 13 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Col. 14 "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în col. 13-15 cele referitoare la donator.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 13-15 nu se completează.

Col. 15 "Cota %" - se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor, din proprietatea imobiliară, în urma transferului dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească. În situația în care instanțele judecătorești nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârii judecătorești definitive și executorii, hotărârea și documentația prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declarația în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.

2. Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăți imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declarație pentru fiecare transfer.

3. În cazul în care proprietățile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deținute în coproprietate, declarația se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică.

4. Termenul de depunere

4.1. Declarația se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condițiile legii.

4.2. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

5. Organul fiscal central competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

6. Modul de completare și depunere

6.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind, corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale.

6.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.

6.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

6.4. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

6.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se bifează ori de câte ori persoana fizică constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie "X".

3. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

3.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

4. Secțiunea II "Date privind tranzacția imobiliară"

4.1. Punctul 1 "Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entități cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia" - se completează numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, conform documentului de transfer.

În situația în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală, potrivit legii, este:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

4.2. Punctul 2 "Documentul de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia" - se înscriu numărul, data și emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

4.3. Punctul 3 "Adresa proprietății imobiliare înstrăinate" - se înscrie adresa completă a proprietății imobiliare înstrăinate.

4.4. Punctul 4 "Cota de deținere" - se înscrie cota deținută de coproprietar, beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

5. Secțiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

rd. 1 "Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare tranzacție.

6. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal"

6.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

6.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de asistență din 12.07.2017 - Completarea și depunerea formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"
;
se încarcă...