Guvernul României

Ordonanța nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Modificări (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (8), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 1996
Formă aplicabilă de la 13 august 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Personalul instituțiilor publice și al unităților de cult, încadrat pe funcții care necesită studii superioare și medii de specialitate, cu locul de muncă în localitățile rurale din Munții Apuseni, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, și care își stabilește domiciliul în aceste localități, are dreptul la material lemnos pe picior, pentru construirea unei locuințe, extinderea sau repararea locuinței existente și a anexelor gospodărești, cu obligația achitării a 50% din contravaloarea materialului.

(2) Persoanele îndreptățite beneficiază de acordarea materialului lemnos de construcție, în condițiile prezentei legi, astfel:

a) până la 30 m3/familie, pentru construirea unei locuințe, o singură dată;

b) până la 20 m3/familie, pentru extinderea locuinței existente, o singură dată;

c) până la 10 m3/familie, pentru repararea locuinței existente și a anexelor gospodărești.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele care nu au în proprietate păduri din care se poate recolta material lemnos pentru construcție.

Art. 2. -

(1) Acordarea materialului lemnos menționat la art. 1 se face la cerere, care se depune la primarul localității în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

(2) Cererile vor fi înaintate, de către primarii localităților, direcțiilor silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor, care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligația să le onoreze.

(3) Primarii vor urmări ca materialul lemnos astfel obținut să fie folosit exclusiv pentru destinația acordată și numai pentru localitățile rurale în care persoanele își stabilesc domiciliul.

Art. 3. -

Volumul de material lemnos, care se acordă în condițiile art. 1 și 2, se stabilește în cadrul volumului anual de masă lemnoasă aprobat potrivit reglementărilor legale pentru tăieri anuale din pădurile țării.

Art. 4. -

Diferența de preț față de costul integral se va suporta din bugetul de stat și va fi vărsată Regiei Naționale a Pădurilor prin Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Personalul instituțiilor publice și al unităților de cult, încadrat pe funcții care necesită studii superioare și medii de specialitate, cu locul de muncă în localitățile din Rezervația Biosferei "Delta Dunării", prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, precum și persoanele care ocupă funcții eligibile beneficiază de un spor de izolare de până la 60% din salariul de bază. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Diferențierea sporului de izolare pe localități se face de către Consiliul Județean Tulcea, cu avizul prefecturii.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind sporul de izolare.

(4) Sporul de izolare pentru personalul încadrat în unitățile de cult, potrivit alin. (1), se calculează la salariul de bază minim brut pe țară și se suportă din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 6. -

(1) La stabilirea domiciliului în localitățile în care își are locul de muncă, personalul prevăzut la art. 5 beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază.

(2) Persoanele care au beneficiat de indemnizație de instalare și care ulterior au demisionat sau cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile lor, înainte de împlinirea a 2 ani de la instalare, vor restitui, în condițiile legii, indemnizația de instalare primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 2 ani.

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu îi sunt aplicabile prevederile altor acte normative privind indemnizația de instalare.

(4) Indemnizația de instalare pentru personalul încadrat în unitățile de cult potrivit alin. (1) se stabilește în funcție de salariul de bază minim brut pe țară și se suportă din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice care au domiciliul și care locuiesc efectiv în localitățile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 și în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, stabilite potrivit Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale.

(2) Alte înlesniri prevăzute de dispozițiile legale în legătură cu impozitele și taxele locale se aplică după operarea reducerilor prevăzute la alin. (1).

(3) Impozitele și taxele locale plătite pentru anul 1996 se vor regulariza în condițiile prezentei ordonanțe, sumele calculate în plus urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 8. -

(1) Familiile cu domiciliul într-una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă potabilă furnizată din rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către consiliile locale. Modificări (1)

(2) Diferențele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice și a gazelor naturale se suportă de la bugetul de stat, prin ministerul coordonator al agenților economici furnizori de astfel de servicii, iar cele privind energia termică și apa potabilă, de la bugetul propriu al Consiliului Județean Tulcea.

Art. 9. - Modificări (2)

Persoanele cu domiciliul în localitățile din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" au dreptul de a pescui cu scule proprii pentru consumul familial, fără plata produsului obținut, cu respectarea reglementărilor privind condițiile de pescuit și perioadele admise în acest scop.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Persoanele juridice care efectuează investiții în zonă beneficiază de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidențiate, făcute cu investiția respectivă, pentru o perioadă de 5 ani de la începerea investiției, iar în cazul celor din orașul Sulina, pentru o perioadă de 10 ani.

(2) Obiectivele de investiții pentru care se acordă deducere sunt cele cuprinse în programele speciale aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 323/1996 și nr. 395/1996, precum și orice altă investiție destinată dezvoltării economice și creării de noi locuri de muncă. Realizarea obiectivelor de investiții va fi confirmată de către consiliile locale sau consiliul județean, după caz, din zonele respective. Jurisprudență

(3) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1) persoanele juridice autorizate să funcționeze în baza Hotărârii Guvernului nr. 486/1992 sau cu profil de activitate: baruri, restaurante și cluburi cu program de noapte, organizarea de spectacole sau alte activități similare.

Art. 11. -

De prevederile art. 1, 7, 8, 9 și 10 nu beneficiază persoanele fizice și, după caz, persoanele juridice vinovate de încălcarea prevederilor legale referitoare la:

a) pescuitul, vânatul, gospodărirea și exploatarea fondului forestier și a vegetației forestiere din afara acestuia;

b) desfășurarea activităților economice;

c) atribuțiile de serviciu ale personalului din instituțiile publice; în cazul acestor încălcări, sistarea drepturilor prevăzute la articolele sus-menționate operează pe perioada pentru care a fost aplicată sancțiunea.

Art. 12. -

Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanțe pentru acest an se vor asigura cu prilejul rectificării bugetului de stat pe anul 1996, pe baza fundamentărilor transmise de Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Secretariatul de Stat pentru Culte și consiliile locale.

Art. 13. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului vor aproba, în termen de 60 de zile, modificările necesare la normele metodologice existente cu privire la acordarea, utilizarea și controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, care vor fi elaborate împreună cu ministerele și cu consiliile județene interesate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
32. Decizia nr. 30 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 1902/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 30/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.134/88/2015
;
se încarcă...