Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr IV -
CAPITOLUL IV
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate Jurisprudență, Reviste (2)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare și la institutele culturale românești din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de către celelalte ministere, organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, denumite în continuare unități trimițătoare, are dreptul, în condițiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuții, altele decât cele specifice funcției pe care este încadrat;

c) o indemnizație lunară în valută pentru șefii de misiune acreditați în mai multe țări;

d) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizație lunară în valută pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere permanentă în străinătate;

f) o indemnizație lunară în valută pentru copiii minori aflați în întreținere permanentă în străinătate;

g) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil care urmează forme de învățământ preuniversitar sau universitar în țara în care își desfășoară activitatea părintele;

h) o indemnizație lunară în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc, insecuritate și de conflict armat;

i) o indemnizație de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată la misiune;

k) o indemnizație lunară în lei pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere în țară;

l) o indemnizație lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreținere în țară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor preuniversitare ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani;

m) o indemnizație lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței în țară;

n) o indemnizație lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;

o) alte drepturi bănești.

(2) În sensul prezentei legi, sunt considerați membri de familie aflați în întreținere permanentă la misiune în străinătate soția/soțul și copiii minori care însoțesc personalul trimis în misiune permanentă cu o durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale, precum și copiii minori față de care soția/soțul care însoțește titularul are îndatorirea legală de creștere și educare.

SECȚIUNEA a 2-a Salarii

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcții, ținându-se seama de rolul, răspunderea și complexitatea atribuțiilor ce revin fiecărei funcții și avându-se în vedere costul vieții și condițiile de viață și de muncă din țara în care personalul își desfășoară activitatea.

(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcții se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcției, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul pentru țara respectivă.

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor și indemnizațiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare țară în care personalul își desfășoară activitatea, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

(1) Salariile și celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcție de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:

a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;

b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv.

(2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaționale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepția cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei are loc din cauză de forță majoră.

(3) Salariile și indemnizațiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depășesc 0,50 și se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.

(4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizație de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare și procurarea de efecte lege personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:

a) în cuantum integral, la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni;

b) în cuantum de 50%, la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni;

c) nu se acordă în cazul misiunilor cu durata mai mică de 6 luni.

În cazul prelungirii misiunii, personalul primește diferența până la acoperirea indemnizației prevăzute la lit. a).

(6) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (5) din motive imputabile salariaților în cauză.

SECȚIUNEA a 3-a Indemnizații lunare în valută

Art. 4. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condițiile prevăzute la art. 2, și de:

a) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:

- 5% pentru personalul încadrat pe funcția de ministru-consilier sau ministru plenipotențiar sau consul general de carieră;

- 10% pentru personalul încadrat pe funcția de consilier diplomatic;

- 15% pentru personalul încadrat pe funcțiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.

Pentru personalul diplomatic și consular care îndeplinește de la început funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizația se acordă de la data numirii în această funcție, pe toată perioada cât o îndeplinește.

Personalul diplomatic și consular care, în lipsa șefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplinește funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizație pe timpul îndeplinirii acestei funcții, dacă depășește o perioadă de o lună. Indemnizația nu se acordă pe timpul cât șeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în țara de reședință sau în altă țară;

b) o indemnizație lunară pentru șefii de misiune acreditați în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care sunt încadrați;

c) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat. Indemnizația de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanțele diplomatice unde șeful misiunii este acreditat în funcția de ambasador;

d) o indemnizație lunară pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soțului/soției, precum și din indemnizația prevăzută la lit. a), b), g) și h), acolo unde este cazul;

e) o indemnizație lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută pentru țara respectivă, precum și din indemnizația prevăzută la lit. a), b), g) și h), acolo unde este cazul, pentru fiecare copil minor aflat în întreținere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului școlar în care copilul împlinește 18 ani. Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

f) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani care urmează forme de învățământ preuniversitare sau universitare în țara unde părintele își desfășoară activitatea, în situația în care sistemul de învățământ de stat din țara respectivă nu oferă în localitatea de reședință instruire în domeniul ales, precum și în situațiile în care unitățile de învățământ de stat percep taxe de școlarizare. Această indemnizație se acordă cu condiția promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, și nu poate depăși 500 euro lunar;

g) o indemnizație lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc și/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenței situației menționate. Derogări (1)

Zonele de risc și/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută prin ordin al ministrului afacerilor externe;

h) o indemnizație lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a indemnizației, precum și condițiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. g) și h) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 5. -

(1) Unitățile trimițătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activității de bază și a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetățeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanțe, cu respectarea legislației din țara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă și cu timpul efectiv lucrat și se plătesc potrivit prevederilor cap. V al prezentei anexe, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.

(2) Pe perioada cât soțiile/soții nesalariate/nesalariați prestează activități în condițiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizațiile prevăzute în prezenta lege pentru soțiile/soții nesalariate/nesalariați.

(3) În situația în care personalul încadrat la misiuni îndeplinește, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, și atribuții care revin unor posturi vacante din schema reprezentanței respective sau a altei reprezentanțe din țara de reședință, cu aprobarea conducerii unității trimițătoare, acesta beneficiază de o indemnizație reprezentând 25% din salariul în valută al funcției pe care este încadrat.

SECȚIUNEA a 4-a Indemnizații lunare în lei

Art. 6. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă, și de următoarele indemnizații în lei, în țară, astfel:

a) o indemnizație lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în țară și nu realizează venituri sau indemnizații de orice natură, inclusiv din pensie;

b) o indemnizație lunară la nivelul alocației de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreținere în țară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea formelor de învățământ preuniversitar ori universitar, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

c) o indemnizație lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței deținute în proprietate din țară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situația în care ambii soți se află permanent în străinătate și nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizația se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se acordă de la data depunerii declarației scrise date pe propria răspundere.

SECȚIUNEA a 5-a Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atribuțiilor

Art. 7. -

(1) Unitățile trimițătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activități continue a reprezentanțelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuțiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuții.

(2) Pe perioada de predare-primire a atribuțiilor, atât personalul care predă, cât și personalul care primește beneficiază, pentru el și pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută și în lei, după caz, în cuantumul și în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(3) În cazul în care ambii soți sunt salariați la aceeași reprezentanță, persoana care nu are obligația de a preda atribuții de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizația în valută pentru soție/soț, precum și la indemnizațiile în valută pentru copiii aflați în întreținere în străinătate, în condițiile prezentei legi.

(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), unitățile trimițătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuțiilor, fără a depăși:

a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;

b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;

c) 7 zile calendaristice, pentru restul personalului.

SECȚIUNEA a 6-a Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină

Art. 8. -

Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de:

a) drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) indemnizațiile în valută pentru soția/soțul și copiii rămași în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi.

Art. 9. - Derogări (1)

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum și persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), în măsura în care prin contractele încheiate cu acestea s-a prevăzut acest lucru, beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în țara de reședință sau în altă țară străină, pe lângă drepturile în valută și în lei prevăzute de prezenta lege, și de:

a) cazare, transport și 30% din diurnă, pentru deplasări în țara de reședință;

b) cazare, transport și 50% din diurnă, pentru deplasări în altă țară străină.

(2) Cazarea și diurna se acordă în condițiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în țările respective, calculate în funcție de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcției de încadrare.

(3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:

a) la categoria a II-a - șefii de misiune;

b) la categoria I - restul personalului.

Art. 10. -

În situația în care, din motive de ordin protocolar, șeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soția/soțul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport și de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleași condiții ca și pentru șeful misiunii.

SECȚIUNEA a 7-a Alte reglementări specifice

Art. 11. -

Misiunea permanentă în străinătate încetează de drept în cazul suspendării contractului individual de muncă la cererea salariatului, pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Art. 12. -

Personalul din instituțiile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și de comerț exterior trimis în misiuni permanente sau temporare, potrivit legii, în străinătate beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă la cap. IV și V.

Art. 13. -

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile și obligațiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere și celelalte organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reviste:
Legea internshipului. Contravenții și amenzi
STUDIU DE CAZ: Neajunsuri în reglementarea facilităților fiscale, în cazul acordării de burse private (II)
;
se încarcă...