Reglementări specifice personalului din sistemul justiției | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr V -
CAPITOLUL VIII
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 1. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentului capitol reglementează salarizarea și celelalte drepturi salariale ale:

a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, judecătorilor militari și procurorilor militari de la instanțele și parchetele militare, ale inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale auditorilor de justiție, precum și ale magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) asistenților judiciari;

c) personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

d) personalului de instruire, precum și ale personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice;

e) specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Inspecției Judiciare, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

f) personalului de probațiune și personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi ale judecătorilor militari și procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ. Salarizarea și celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ.

(2) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate și personalului conex militar și civil de la instanțele și parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naționale.

(3) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naționale și al Direcției Naționale Anticorupție se asigură de către acestea, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de personal civil al Ministerului Apărării Naționale. Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcție.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art. 1 din prezentul capitol se stabilesc ținându-se seama de criteriile prevăzute la art. 8 din prezenta lege, precum și de locul și rolul justiției în statul de drept, echilibrul puterilor în stat, de importanța socială a muncii, de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcționare a sistemului judiciar, de răspunderea, complexitatea, riscurile fiecărei funcții, de obligația de păstrare a confidențialității, de pregătirea profesională, de interdicțiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal și de exigențele prevăzute de documentele internaționale privind funcționarea eficientă a sistemului judiciar și statutul magistraților.

(2) Salarizarea judecătorilor și procurorilor trebuie să le asigure o reală independență economică, condiție necesară pentru protecția acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenței și imparțialității lor în înfăptuirea actului de justiție.

Art. 4. -

(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază sau, după caz, din indemnizația de încadrare, corespunzător timpului lucrat. Jurisprudență

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 5. - Jurisprudență

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, asistenții judiciari, inspectorii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul DirecțieiNaționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Personalul prevăzut la art. 1 care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de soluționare a contestațiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii, dacă activitatea se desfășoară în afara programului zilnic de lucru.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază sau, după caz, indemnizația de încadrare a persoanei.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii.

(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național de Expertize Criminalistice, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemulțumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestație, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori la colegiile de conducere ale curților de apel sau parchetelor de pe lângă acestea sau la organele de conducere ale celorlalte instituții din sistem care au stabilit drepturile salariale, după caz. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație de încadrare stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor sau, după caz, cu gradul profesional obținut, cu funcția deținută și, după caz, cu vechimea în muncă și în funcție, potrivit prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

(2) Indemnizațiile de încadrare și celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, magistraților-asistenți, inspectorilor judiciari și ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și ale personalului de instruire de la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri se stabilesc, după caz, de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, directorul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția cazurilor în care, prin lege specială sau prin prezenta lege, se prevede altfel. Jurisprudență

Art. 9. -

Indemnizațiile de încadrare ale judecătorilor și ale procurorilor sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A și, respectiv, lit. B. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Judecătorii și procurorii care ocupă funcții de conducere beneficiază de indemnizația de încadrare maximă corespunzătoare nivelului instanței sau parchetului unde exercită funcția de conducere, majorată după cum urmează:

a) funcții de conducere la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:

Nr. crt. Funcția Procent majorare %
1 Președinte, procuror general 13%
2 Vicepreședinte, prim-adjunct al procurorului general, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 11,5%
3 Președinte secție, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, adjunct al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjunct al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 10%
4 Procuror șef secție, procuror șef secție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 8%
5 Procuror șef secție adjunct, procuror șef secție adjunct în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 5%
6 Procuror șef serviciu, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 3%
7 Procuror șef birou, procuror șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 2%

b) funcții de conducere în cadrul curților de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judecătoriilor și a parchetelor de pe lângă aceste instanțe: Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Procent majorare %
1 Președinte, procuror general, prim procuror 10%
2 Vicepreședinte, procuror general adjunct, prim procuror adjunct 8%
3 Președinte secție, procuror șef secție 5%
4 Procuror Șef serviciu 3%
5 Procuror Șefbirou 2%

(2) Judecătorii și procurorii numiți în funcții de conducere în cadrul instanțelor și parchetelor își păstrează indemnizația lunară de încadrare și celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcției de execuție pe care o dețin, dacă acestea sunt mai favorabile. Jurisprudență

Art. 11. -

Indemnizațiile de încadrare pentru celelalte funcții din cadrul sistemului justiției se stabilesc în raport cu funcția, gradul și, după caz, vechimea în muncă și în funcție avute, după cum urmează:

a) pentru funcțiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector șef al Inspecției Judiciare și în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 2;

b) pentru funcțiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, inspector șef adjunct al Inspecției Judiciare, director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 3;

c) pentru funcțiile de director al direcțiilor de inspecție judiciară din cadrul Inspecției Judiciare, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, director general adjunct de specialitate juridică și director la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef gradul I, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4;

d) pentru funcțiile de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, inspector în cadrul Ministerului Justiției, director adjunct la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, magistrat-asistent-șef gradul II, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 5;

e) pentru funcția de șef serviciu de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent-șef gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 6;

f) pentru funcția de șef birou de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent gradul I sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;

g) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7; Jurisprudență

h) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sau III, după caz, cu vechime în funcție sub 6 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2, diminuate cu 10%;

i) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție de peste 8 ani, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Național al Magistraturii, magistrat-asistent gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2;

j) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 5-8 ani, personalul de instruire de specialitate juridică la Școala Națională de Grefieri, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap! I, lit. A nr. crt. 3;

k) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 1-5 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 4;

l) pentru funcția de personal de specialitate juridică stagiar asimilat magistraților stagiari sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit! A nr. crt. 5.

Art. 12. -

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație de încadrare egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au funcția de judecător sau procuror, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfășurată o indemnizație de încadrare egală cu cea a unui președinte de secție al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) La indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se includ sporurile prevăzute de prezenta lege.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază și de o indemnizație de membru egală cu 25% din indemnizația brută lunară maximă a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții societății civile beneficiază de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară maximă a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) În baza de calcul al indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4) și (5), nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege.

Art. 13. -

Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum și alte categorii de personal prevăzute la art. 1 lit. a), c) și f) din prezentul capitol, delegate sau detașate sau care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detașării sau a desfășurării activității în sistemul penitenciar, și de un spor de până la 20% calculat la indemnizația de încadrare sau, după caz, la salariul de bază.

Art. 14. -

(1) Pe durata mandatului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, al procurorului șefal Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al ministrului justiției, consilierii acestora, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare lunară stabilită la nivelul funcției de președinte de tribunal.

(2) Consilierii prevăzuți la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 4 din prezentul capitol, precum și de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) și art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Bursele auditorilor de justiție sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 6!

SECȚIUNEA a 3-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari

Art. 16. -

(1) Asistenții judiciari numiți în condițiile Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt salarizați cu indemnizația lunară de încadrare prevăzută în prezenta anexă la cap. I fit. A nr. crt. 4, aferentă unei vechimi în funcție de la 0 la 3 ani, respectiv de la 3 la 5 ani.

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 24 și 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Indemnizațiile de încadrare și celelalte drepturi ale asistenților judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

SECȚIUNEA a 4-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex

Art. 17. -

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc pe grade sau trepte profesionale, în raport cu funcția deținută, cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitate, precum și cu nivelul instanței sau al parchetului, după caz.

(2) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul judecătoriilor și al parchetelor de pe lângă acestea sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. II și III. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(3) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la tribunale/tribunale specializate, tribunalele militare și de la parchetele de pe lângă acestea, de la judecătoriile din municipiul București și din localitățile reședință de județ, precum și de la parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 5%.

(4) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 7,5%.

(5) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la înalta Curte de Casație și Justiție, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția Națională Anticorupție și de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 10%.

Art. 18. -

Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu studii superioare, care a ocupat funcții medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se ia în considerare și jumătate din timpul cât a lucrat în funcțiile respective.

SECȚIUNEA a 5-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 19. -

Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. IV, pe grade profesionale, în funcție de nivelul studiilor și de vechimea în specialitate, după caz.

Art. 20. -

(1) La Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracțiuni de normă sunt prevăzute în statul de funcții. Activitățile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază al celui în cauză, stabilit în condițiile prevăzute la art. 19 din prezentul capitol.

(3) Pentru personalul care prestează activități didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală și cu funcția didactică îndeplinită.

Art. 21. -

(1) Salariile de bază pentru personalul de execuție de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din Institutul Național de Expertize Criminalistice și din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite în prezenta anexă la cap. V, pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor și vechimea în specialitate, după caz.

(2) Personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice au calitatea de personal contractual, având drepturile și obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă acestei categorii profesionale excepție făcând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) poate fi utilizat și la parchete.

(4) Indemnizațiile lunare prevăzute în prezenta anexă la cap. V, sunt mai mari cu 2% pentru personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.

(5) La numirea în funcția de tehnician criminalist și la stabilirea treptei profesionale, pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în prezenta anexă se majorează cu 3 ani.

(6) Dispozițiile art. 17 alin. (3) - (5) din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător și tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești.

SECȚIUNEA a 6-a Salarizarea specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete

Art. 22. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. B nr. crt. 4.

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz, cu excepția elementelor salariale care compun salariul de bază stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte.

(3) Salariul de bază se stabilește potrivit prezentei anexe, cap. I lit. A nr. crt. 6 pentru agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și cap. I lit. B nr. crt 4 pentru ofițerii de poliție judiciară. Șefii de birou din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției de prim-procuror adjunct din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, iar șefii de serviciu de indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta anexă. Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Indemnizațiile de încadrare sau salariile de bază, precum și alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, respectiv al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit legii.

SECȚIUNEA a 7-a Salarizarea personalului de probațiune și a personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului

Art. 23. -

Salariile de bază pentru personalul de probațiune și pentru directorul general și directorul general adjunct ai Direcției Naționale de Probațiune sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. VII, în raport cu funcția deținută, gradul profesional avut și cu vechimea în probațiune, după caz. Salariile de bază și celelalte drepturi ale personalului de probațiune și ale directorului general și directorului general adjunct ai Direcției Naționale de Probațiune se stabilesc de ministrul justiției, cu excepția cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel.

Art. 24. -

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. VI.

SECȚIUNEA a 8-a Salarizarea judecătorilor și personalului din cadrul Curții Constituționale

Art. 25. -

(1) Președintele Curții Constituționale este egal în grad cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătorii Curții Constituționale, cu vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, beneficiind de indemnizație egală cu a acestora la nivel maxim, necondiționată de vechimea în funcția de judecător sau procuror, precum și de celelalte drepturi.

(2) Personalul Curții Constituționale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcție de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, și de celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a Dispoziții finale

Art. 26. -

Personalul din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control și cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, cu excepția funcționarilor publici cu statut special, beneficiază de un spor la salariul de bază, respectiv indemnizația de încadrare, de până la 5%.

Art. 27. -

Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate
Sporuri, premii și alte drepturi
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați asistenți
Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor
Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri
Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică
Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
Salarii de bază pentru personalul de probațiune
Reglementări specifice personalului din sistemul justiției
Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
;
se încarcă...