Parlamentul României

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Modificări (26), Puneri în aplicare (24), Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (7), Respingeri de neconstituționalitate (31), Referințe (28), Derogări (11), Reviste (58), Doctrine (1), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017.

În vigoare de la 01 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 1. - Obiectul de reglementare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Reviste (2)

(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora; Reviste (1)

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale; Reviste (1)

c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

Art. 2. - Domeniul de aplicare Jurisprudență

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Jurisprudență

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;

e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special. Jurisprudență

Art. 3. - Gestionarea sistemului de salarizare Jurisprudență

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de Ministerul Educației Naționale. Reviste (1)

(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății. Jurisprudență

(4) Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 4. - Controlul aplicării legii

Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere și instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestora, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu. Jurisprudență

Art. 5. - Raportul salarial Jurisprudență

În sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 12. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Principiile sistemului de salarizare

Art. 6. - Principii Jurisprudență

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

a) principiul legalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forța legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunțate de art. 120 din Constituția României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime și maxime prevăzute prin prezenta lege; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție; Reviste (1)

c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală; Jurisprudență, Reviste (1)

d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor;

e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii;

f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate;

g) principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;

h) principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii;

i) principiul publicității în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, precum și a altor drepturi în bani și/sau în natură pentru toate funcțiile din sectorul bugetar.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții

Art. 7. - Termeni Reviste (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I-IX; Reviste (1)

b) solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; Reviste (1)

c) indemnizația de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcției, gradului, gradației și vechimii în funcție, prevăzută în anexele nr. I-IX;

d) indemnizația lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției acestora; persoanele care ocupă funcții de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare și/sau de doctorat; Derogări (2), Reviste (1)

e) salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;

f) solda lunară/salariul lunar cuprinde solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale în bani;

g) funcția similară reprezintă o funcție de același fel din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice, care implică aceleași condiții de studii, grad/treaptă profesională, gradație, vechime în funcție sau vechime în specialitate, după caz, și condiții de muncă;

h) funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condițiile legii;

i) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal; Reviste (1)

j) gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei legi;

k) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii medii;

l) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată și studii medii, după caz, în condițiile legii;

m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani și/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 4-a Criterii de performanță

Art. 8. - Criterii generale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a) cunoștințe și experiență;

b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c) judecata și impactul deciziilor;

d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

e) dialog social și comunicare;

f) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

(2) Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:

a) cunoștințe profesionale și abilități;

b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;

c) perfecționarea pregătirii profesionale;

d) capacitatea de a lucra în echipă;

e) comunicare;

f) disciplină;

g) rezistență la stres și adaptabilitate;

h) capacitatea de asumare a responsabilității;

i) integritate și etică profesională.

(3) Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanță reglementate prin statute proprii se aplică acestea din urmă.

(4) Conținutul criteriilor de performanță specifice domeniului de activitate, precum și procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.

CAPITOLUL II Salarizarea

SECȚIUNEA 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar

Art. 9. - Salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare

Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, sporurile și alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.

Art. 10. - Salariile de bază și gradațiile

(1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații.

(2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.

(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

(5) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradației deținute.

Art. 11. - Reviste (1)

(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV. Jurisprudență

(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.

Art. 12. - Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Art. 13. - Modul de stabilire a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică

(1) Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

(2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi salariale

Art. 14. - Drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor Reviste (2)

(1) Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În situația cumulului de funcții, indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcția de bază declarată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (2)

(3) Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 15. - Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

Art. 16. - Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene

(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect și se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Derogări (2)

(2) Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor/viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%. Modificări (1)

(3) Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin. (1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.

(4) Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituții sau autorități dintre cele prevăzute la alin. (1) care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare.

(5) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate de către personalul instituției sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect avizează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

(7) Procentele prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acesta se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de președinte/vicepreședinte al consiliului județean și primar/viceprimar.

(9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare și indemnizațiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate și procedurile de rambursare aplicabile, precum și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției. Angajarea se face cu unicul scop de a desfășura numai activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică unde se desfășoară activitatea, cu suportarea integrală a drepturilor salariale brute și a contribuțiilor sociale aferente, după caz, din bugetul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat. Modificări (1)

(11) Conducătorul instituției/autorității publice are obligația de a asigura respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate în cadrul instituției/autorității publice pe care o conduce.

Art. 17. - Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene Modificări (1)

(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1) și personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin decizia ordonatorului de credite. De majorarea salariilor de bază cu până la 25% beneficiază și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, precum și cel din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Jurisprudență

(2) La finalul desfășurării activității prevăzute la alin. (1), personalul care a beneficiat de salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare mai mare cu până la 25%, revine la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare avute anterior desfășurării activității în acest domeniu.

Art. 18. - Indemnizația de hrană Referințe (2), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).

(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu este angajat/încadrat în instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cadrul poliției locale, beneficiază exclusiv de indemnizația de hrană prevăzută la alin. (1). Reviste (1)

(4) Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.

Art. 19. - Salariul de bază pentru funcțiile de conducere Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.

(2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I, cât și la gradul II, este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

SECȚIUNEA a 3-a Sporuri

Art. 20. - Sporul pentru munca de noapte

(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Jurisprudență

(2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.

Art. 21. - Sporul pentru munca suplimentară Derogări (2), Reviste (3)

(1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. Derogări (1)

(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate. Derogări (1)

(4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. Derogări (1), Jurisprudență

(5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. Derogări (2)

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial. Derogări (1)

Art. 22. - Sporul pentru persoanele cu handicap Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - Sporul pentru condiții de muncă Puneri în aplicare (7), Referințe (1), Reviste (3)

Locurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Jurisprudență

Art. 24. - Sporuri și drepturi salariale specifice Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Limita maximă a sporurilor, compensațiilor, indemnizațiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor și a altor elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate este prevăzută în prezenta lege și în anexele nr. I - VIII.

Art. 25. - Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi Derogări (1), Reviste (8)

(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (3), Reviste (3)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Derogări (1)

(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ și drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3). Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

Art. 26. - Premii și prime Referințe (1), Jurisprudență

(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget. Puneri în aplicare (1)

(2) Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Puneri în aplicare (1)

(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Referințe (1)

(5) Valoarea anuală a indemnizației de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic. Modificări (1)

(6) Indemnizația de vacanță prevăzută la alin. (4) și (5) se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1). Modificări (1)

(7) Indemnizația de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.

CAPITOLUL III Alte dispoziții

Art. 27. - Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu

(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația se stabilește luând în considerare și perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă care se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.

Art. 28. - Stabilirea salarizării pentru funcții specifice

(1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcționarii publici, prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege și aplicabile categoriei de personal respective.

(3) Salarizarea personalului contractual încadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputaților și senatorilor din circumscripțiile electorale se stabilește și se aprobă prin hotărâre a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, având ca limită minimă salariul minim brut pe țară garantat în plată, iar ca limită maximă salariul de bază al funcției echivalente utilizată în cabinetul demnitarului. Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2.9.

Art. 29. - Cumulul de funcții pentru unele funcții specifice Modificări (1), Derogări (1)

(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În astfel de situații nu sunt aplicabile prevederile art. 16. Modificări (1)

Art. 30. - Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere Jurisprudență

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. Jurisprudență

(2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcție de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.

Art. 31. - Încadrarea și promovarea unor categorii de personal Jurisprudență

(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Derogări (5), Reviste (1)

(2) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz. Puneri în aplicare (1)

(3) În situația în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții. Jurisprudență

(4) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior. Jurisprudență

(5) Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

(6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(7) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

Art. 32. - Transferul

(1) Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.

(2) Transferul poate avea loc după cum urmează:

a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;

b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul și de la care se transferă.

(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.

(4) Ordonatorul de credite, în raport cu cerințele postului, stabilește criterii de selecție proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) și (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 33. - Transparența veniturilor salariale Puneri în aplicare (1)

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 34. - Detașarea, delegarea și alte drepturi

(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.

(2) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice care îndeplinește unele activități cu caracter temporar, în țară și în străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detașării, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, dacă prin prezenta lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează altfel. Puneri în aplicare (1)

(3) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (2), rămân aplicabile prevederile referitoare la delegare și detașare din actele normative în vigoare la data prevăzută la art. 43.

Art. 35. - Caracterul drepturilor salariale

Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt lunare, în formă brută și supuse impozitării, potrivit legii.

Art. 36. - Reîncadrarea personalului

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare potrivit art. 38. Reviste (2)

(2) În cazul în care funcția deținută nu se regăsește în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcțiile prevăzute în anexe.

(3) Salarizarea personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit anexei nr. VII, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

(4) Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, nou-înființate, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.

Art. 37. - Soluționarea contestațiilor Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice.

(4) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță de urgență și cu precădere.

Art. 38. - Aplicarea legii Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: Reviste (1)

a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) prin excepție de la prevederile lit. a), indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată; Reviste (1)

d) până la data de 31 decembrie 2017 se acordă drepturile de hrană și tichetele de masă de care beneficiază, la data intrării în vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: Reviste (2)

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (5)

b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici și de asistenți medicali din unitățile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizațiilor, compensațiilor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină, în condițiile reglementate de prezenta lege, utilizând salariul de bază stabilit potrivit prezentului articol, fără a depăși limita prevăzută la art. 25; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018; Modificări (1)

e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; Respingeri de neconstituționalitate (2)

f) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; Derogări (1), Reviste (1)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a) -c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h). Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări salariale decât cele prevăzute de prezentul articol.

(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(7) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.

Art. 39. - Aplicarea tranzitorie Modificări (1)

(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare. Derogări (1), Reviste (1)

(2) În situația în care nu există funcție similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă. Derogări (1)

(3) Sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 40. - Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni Modificări (1)

Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2).

Art. 41. - Echivalarea unor studii

Salarizarea absolvenților ciclului I și/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S), potrivit art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 42. - Răspunderea aplicării legii

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă, indemnizațiilor de încadrare, indemnizațiilor lunare, a sporurilor, creșterilor și a celorlalte drepturi salariale, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit legii.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează, în funcție de gradul de vinovăție a persoanelor responsabile, cu amendă între 5.000 lei și 20.000 lei și recuperarea prejudiciului.

(3) Constatarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum și aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curții de Conturi a României.

Art. 43. - Intrarea în vigoare

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2017.

Art. 44. - Abrogarea unor dispoziții Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

1. art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

2. art. 18 alin. (2) - (5) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările și completările ulterioare;

3. art. 30 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;

4. art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare;

5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare;

6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările ulterioare;

7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare;

8. art. 16 alin. (11) și (12) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale din România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (2)

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2015;

11. cap. I, cuprinzând art. 1-13, și art. 32, 321 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

12. art. II din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015;

13. art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015;

14. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 38/2016;

15. art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 347/2015;

16. art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;

17. art. II și III din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare;

18. art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare;

19. art. 101 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

20. cap. I, cuprinzând art. 1-121, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (2)

21. art. I, II, III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;

22. art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016;

23. art. I,I1,I2 și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2016, cu modificările ulterioare; Reviste (1)

24. art. 291 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

25. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, aprobată prin Legea nr. 132/2013;

26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările și completările ulterioare;

27. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu excepția art. 19; Reviste (1)

28. cap. I, cuprinzând art. 1-14 și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1)

29. cap. I, cuprinzând art. 1-5, art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014;

30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 14; Modificări (1)

31. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare;

32. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1998, cu modificările și completările ulterioare;

33. alin. (3) și prevederile referitoare la acordarea sporului de importanță națională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2009;

34. art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare;

35. art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

36. orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 45. - Anexele

Anexele nr. I - IX fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 28 iunie 2017.

Nr. 153.

ANEXA Nr. I Jurisprudență, Reviste (2)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII
BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"

CAPITOLUL I

A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1. Rector*) S 13705 16232 5,48 6,49
2. Prorector*) S 11582 14916 4,63 5,97
3. Director general administrativ al universității S 11003 14477 4,40 5,79
4. Decan *) S 11003 14477 4,40 5,79
5. Prodecan*) S 10037 12459 4,01 4,98
6. Director de departament*) S 10423 14037 4,17 5,62
7. Director general adjunct administrativ al universitătii/Director S 8493 10880 3,40 4,35

*) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.

NOTĂ:

*) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.

NOTĂ:

1. Salarizarea Președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.

2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar Puneri în aplicare (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1. Inspector școlar general*) S 7100 8072 2,84 3,23
2. Inspector școlar general adjunct*) S 7050 7721 2,82 3,09
3. Director casa corpului didactic*) S 7050 7721 2,82 3,09
4. Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) S 7000 7382 2,80 2,95
5. Director unitate de învățământ*) **) S 7000 7382 2,80 2,95
6. Director adjunct unitate de învățământ*) **) S 6975 7100 2,79 2,84
Modificări (3)

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.

2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare Puneri în aplicare (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
învățământ superior
1. Director, contabil-Șef S 7019 9125 2,81 3,65
2. Administrator Șef facultate S 6580 7546 2,63 3,02
3. Secretar-șef universitate S 8493 10880 3,40 4,35
4. Secretar-Șef facultate S 6520 7200 2,61 2,88
5. Șef serviciu S 6520 7200 2,61 2,88
6. Șefbirou S 5950 6650 2,38 2,66
învățământ preuniversitar**)
1. Contabil-șef *) - nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) -nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
3. Contabil-șef *) - nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76
4. Secretar - șef unitate de învățământ*) -nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76
Modificări (1)

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.

2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învătământ Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Profesor universitar S peste 25 de ani 10880 4,35
S 20-25 ani 9125 3,65
S 15-20 ani 7250 2,90
S 10-15 ani 5950 2,38
S 5-10 ani 5625 2,25
2. Conferențiar universitar S peste 25 de ani 7546 3,02
S 20-25 ani 6580 2,63
S 15-20 ani 5517 2,21
S 10-15 ani 5101 2,04
S 5-10 ani 4828 1,93
S 3-5 ani 4508 1,80
3. Șef lucrări
(lector universitar)
S peste 25 de ani 5212 2,08
S 20-25 ani 4828 1,93
S 15-20 ani 4554 1,82
S 10-15 ani 4417 1,77
S 5-10 ani 4372 1,75
S 3-5 ani 4326 1,73
4. Asistent universitar S peste 25 de ani 4554 1,82
S 20-25 ani 4417 1,77
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4259 1,70
S 5-10 ani 4216 1,69
S 3-5 ani 4173 1,67
S până la 3 ani 4130 1,65
Referințe (1)

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acesteia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Modificări (1)

2. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic *) Nivelul studiilor Vechimea în învătământ Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 25 de ani 5517 2,21
S 20-25 ani 5101 2,04
S 15-20 ani 4828 1,93
S 10-15 ani 4600 1,84
S 5-10 ani 4508 1,80
S 1-5 ani 4372 1,75
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 25 de ani 4828 1,93
S 20-25 ani 4554 1,82
S 15-20 ani 4417 1,77
S 10-15 ani 4372 1,75
S 5-10 ani 4326 1,73
S 1-5 ani 4235 1,69
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4554 1,82
S 20-25 ani 4417 1,77
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4235 1,69
S 5-10 ani 4189 1,68
S 1-5 ani 4144 1,66
4. Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 4098 1,64
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 25 de ani 4600 1,84
SSD 20-25 ani 4463 1,79
SSD 15-20 ani 4372 1,75
SSD 10-15 ani 4326 1,73
SSD 5-10 ani 4235 1,69
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4326 1,73
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
9 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic I S peste 25 de ani 4600 1,84
S 20-25 ani 4508 1,80
S 15-20 ani 4417 1,77
S 10-15 ani 4372 1,75
S 5-10 ani 4280 1,71
10 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic II S peste 25 de ani 4463 1,79
S 20-25 ani 4372 1,75
S 15-20 ani 4326 1,73
S 10-15 ani 4280 1,71
S 5-10 ani 4235 1,69
S 1-5 ani 4189 1,68
11 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4372 1,75
S 20-25 ani 4326 1,73
S 15-20 ani 4280 1,71
S 10-15 ani 4235 1,69
S 5-10 ani 4189 1,68
S 1-5 ani 4144 1,66
12 Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, debutant S până la 1 an 4098 1,64
13 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic I SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4326 1,73
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
14 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic II SSD peste 25 de ani 4372 1,75
SSD 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
15 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4280 1,71
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
16 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
17 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 25 de ani 4372 1,75
M 20-25 ani 4280 1,71
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
18 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 25 de ani 4280 1,71
M 20-25 ani 4235 1,69
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
M 1-5 ani 4052 1,62
19 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 25 de ani 4235 1,69
M 20-25 ani 4189 1,68
M 15-20 ani 4144 1,66
M 10-15 ani 4098 1,64
M 5-10 ani 4052 1,62
M 1-5 ani 4007 1,60
20 învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 3916 1,57
21 Profesor, învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 25 de ani 4189 1,68
M 20-25 ani 4144 1,66
M 15-20 ani 4098 1,64
M 10-15 ani 4052 1,62
M 5-10 ani 4007 1,60
M 1-5 ani 3961 1,58
M până la 1 an 3916 1,57

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare Jurisprudență

Nr. crt Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
Funcții de execuție
1 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I S 4345 1,74
grad II S 4130 1,65
grad III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
2 Informatician, analist programator; grad IA S 4647 1,86
grad I S 4302 1,72
grad II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
3 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I S 4259 1,70
grad II S 4130 1,65
grad III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
4 Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad IA S 4173 1,67
grad I S 4130 1,65
grad II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
5 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I S 4130 1,65
grad II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
6 Administrator patrimoniu; grad I S 4173 1,67
grad II S 4087 1,63
grad III S 4000 1,60
debutant S 3950 1,58
7 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
8 Informatician, analist programator; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
9 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
10 Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I SSD 3950 1,58
grad II SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
12 Administrator patrimoniu; grad I SSD 4000 1,60
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
13 Administrator financiar, bibliotecar*); treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
14 Informatician, analist programator; treapta IA PL/M 3950 1,58
treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
15 Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
16 Pedagog școlar; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
18 Corepetitor; treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
20 Laborant; treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
21 Instructor, model; treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
22 Mediator școlar; treapta I M/G 3300 1,32
treapta II M/G 3050 1,22
debutant M/G 2950 1,18
23 Supraveghetor noapte; treapta I M/G 2570 1,03
treapta II M/G 2500 1,00

*) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 1. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.

Art. 2. -

Ministerul Educației Naționale, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar și alte instituții/unități din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi și categorii de unități. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzute la art. 25.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

Art. 5. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit se elaborează de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare și de senatele universitare pentru instituțiile de învățământ superior.

(3) Pentru personalul didactic de predare din învățământul universitar, care nu beneficiază de gradația de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanță academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 10% din salariul de bază deținut. Sporul de performanță academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia și criteriile de acordare a sporului de performanță academică se elaborează de către senatele universitare și se va plăti exclusiv din venituri proprii.

Art. 6. -

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art. 7. - Modificări (1)

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, primește o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut;

b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut;

c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut;

d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.

Art. 8. -

Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Art. 9. -

(1) Pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Modificări (1)

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii.

Art. 10. -

Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Art. 11. -

Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, primind o indemnizație de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) În raport cu condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Reviste (1)

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar primește un spor de până la 15% din salariul de bază.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

Art. 15. -

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.

Art. 16. - Modificări (2)

Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.

CAPITOLUL II Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

a) Salarii de bază funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Anul 2022 Coeficient
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general institut, de cercetare *) (Ordonator secundar de credite) S 10002 11406 4,00 4,56
2 Director general adjunct institut, de cercetare*) (Ordonator secundar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
3 Director institut, de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
4 Director adjunct institut, de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9476 10178 3,79 4,07
5 Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
6 Secretar științific institut, de cercetare; secretar științific secție ASAS (Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
7 Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8949 9125 3,58 3,65
8 Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8774 8949 3,51 3,58
9 Șef laborator cercetare S 8423 8774 3,37 3,51

*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază se majorează cu 15%.

3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Cercetător științific I S 7546 3,02
2 Cercetător științific II S 5966 2,39
3 Cercetător științific III S 4216 1,69
4 Cercetător științific S 4130 1,65
5 Asistent de cercetare științifică S 4087 1,63
6 Asistent de cercetare științifică stagiar S 3950 1,58
7 Asistent I M 3850 1,54
8 Asistent II M 3750 1,50
9 Asistent stagiar M 3610 1,44

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat, salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române, salariile de bază se majorează cu 15%.

3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL III Culte

A. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
1 Preot Anul 2022
gradul I S 4000 1,60
gradul II S 3900 1,56
definitiv S 3850 1,54
debutant S 3700 1,48
2 Preot
gradul I M 3700 1,48
definitiv M 3650 1,46
debutant M 3550 1,42

NOTĂ:

1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

2. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

B. Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică

Nr. crt. Funcția Numărul maxim de posturi Funcția cu care se asimilează
1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților
2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică 11 Secretarii și Chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților
3 Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte uniune, președinte) 22 Ministru
4 Episcop, episcop-vicar patriarhal 34 Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților
5 Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 Senatori, deputați
Modificări (3)

C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică

Nr. crt. Funcția clericală sau asimilată Numărul de posturi Funcția didactică cu care se asimilează
1 Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 52 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 25 ani
2 Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 20 și 25 ani
3 Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 732 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10si 15 ani
4 Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între lsi5 ani
Modificări (7), Referințe (1)

D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor *), oficiant de cult 15272
1 Cu studii superioare: 10991 Profesor cu studii superioare
gradul I 3040 gradul didactic I
gradul II 3250 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant
2 Cu studii medii: 4281 învățător, educator, maistru-instructor, cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 784 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant
Modificări (1)

*) Se utilizează la cultul mozaic.

E. Reglementări specifice personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

Art. 1. -

(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi își păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

SECȚIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art. 2. -

(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație lunară, conform asimilărilor. Indemnizația lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;

c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. Derogări (1)

(3) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

(6) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult pentru al căror personal clerical se dorește acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) și care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute la alin. (2) și (3).

(7) Listele unităților de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condițiile alin. (2), precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea, arendarea și concesionarea proprietăților.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical

Art. 3. -

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 4. -

De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condițiile prevăzute la art. 2, inclusiv toate contribuțiile stabilite prin lege.

Art. 5. -

(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă stabilită prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat, care nu poate fi mai mică decât suma stabilită, potrivit legii, pentru anul 2017.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare. Modificări (2)

(4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual, prin legea bugetului de stat sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

Art. 6. -

Drepturile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și altor organe abilitate de lege.

(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Secretariatul de Stat pentru Culte poate modifica numărul de posturi prevăzut la lit. D, prin transformarea unor posturi cu studii medii în studii superioare, în funcție de necesități, respectiv diminuarea posturilor de la nr. crt. 2 și majorarea cu același număr la nr. crt. 1, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate.

SECȚIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 8. -

(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, respectiv unitățile de formare a personalului clerical primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.

(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 9. -

(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

(i) 19.899 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;

(ii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege;

b) de la bugetul de stat:

(i) 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic, respectiv în unitățile de formare a personalului clerical, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;

(ii) 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate; Modificări (2), Referințe (2)

(iii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor stabilite de lege.

(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

ANEXA Nr. II Jurisprudență, Reviste (4)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere Jurisprudență

1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi și servicii de ambulanță

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager S 14257 14975 5,70 5,99 13849 14664 5,54 5,87
2 Manager general S 14257 14975 5,70 5,99
3 Director de cercetare S 9287 10591 3,71 4,24 8473 9776 3,39 3,91
4 Director financiar-contabil/administrativ S 8310 8798 3,32 3,52 6762 7169 2,70 2,87
5 Director economic S 6762 7658 2,70 3,06
6 Director tehnic S 7169 8147 2,87 3,26
7 Director de îngrijiri S, SSD 6517 7006 2,61 2,80 5540 6110 2,22 2,44
8 Alți directori S 7658 8147 3,06 3,26 6762 7169 2,70 2,87
9 Asistent șef S, SSD, P L 5377 5784 2,15 2,31
Modificări (2)

NOTĂ: Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.2. Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Național de Hematologie Tranfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II GradI Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general 11568 12057 4,63 4,82
2 Director, director general adjunct S 10102 10591 4,04 4,24 10102 10591 4,04 4,24 9450 10102 3,78 4,04 9287 9776 3,71 3,91
3 Director adjunct stiintific S 9450 10102 3,78 4,04
4 Director adjunct financiar contabilitate S 7495 8310 3,00 3,32
5 Director resurse umane S 7495 8310 3,00 3,32
6 Contabil șef S 7006 7495 2,80 3,00 6354 6762 2,54 2,70 5784 6354 2,31 2,54

NOTĂ: Modificări (1)

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.3. Alte funcții de conducere

Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general *) S 8961 9450 3,58 3,78
2 Director general adjunct, director, director executiv *) S 8798 9287 3,52 3,71
3 Director adjunct *) S 8310 8798 3,32 3,52
4 Director adjunct financiar-contabil *) S 6517 7169 2,61 2,87
5 Contabil- șef *) S 5540 7006 2,22 2,80
6 Șef serviciu medical S 6110 7658 2,44 3,06
7 Șef birou, șef atelier, șef laborator, Șef oficiu S 5132 6110 2,05 2,44
8 Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 5030 5540 2,01 2,22
9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTĂ:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.

5. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

1.4. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt Funcția Majorare salariu de bază - %
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 7,5
2 Director medical 7,5
3 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare 5
4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare 5
5 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 7,5
6 Farmacist șef serviciu, șef secție, farmacist șef punct de lucru (oficină) 7,5
7 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator 10
8 Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
9 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
10 Șef echipă 2,5
11 Personal care desfășoară control în sănătate publică -direcția de sănătate publică 7,5
12 Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 7,5
13 Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
14 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă 10
15 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10
Modificări (1)

1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizații de cel mult 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unităti clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 12500 5,00
2 Medic primar dentist S 12500 5,00
3 Medic specialist S 9900 3,96
4 Medic specialist dentist S 9900 3,96
5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3,16
6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 7300 2,92
8 Medic rezident anul III S 6700 2,68
9 Medic dentist rezident anul III S 6700 2,68
10 Medic rezident anul II S 6100 2,44
11 Medic dentist rezident anul II S 6100 2,44
12 Medic rezident anul I S 5700 2,28
13 Medic dentist rezident anul I S 5700 2,28
14 Medic S 6400 2,56
15 Medic dentist S 6400 2,56
16 Farmacist primar *1) S 5528 2,21
17 Farmacist specialist S 5315 2,13
18 Farmacist S 4475 1,79
19 Farmacist rezident anul III S 4388 1,76
20 Farmacist rezident anul II S 4345 1,74
21 Farmacist rezident anul I S 4302 1,72
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4819 1,93
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4302 1,72
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3950 1,58
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 4345 1,74
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; S 4173 1,67
28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 3950 1,58
29 Dentist principal SSD 4087 1,63
30 Dentist SSD 3900 1,56
31 Dentist debutant SSD 3850 1,54
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4087 1,63
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
35 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56
36 Asistentmedical *2) PL 3750 1,50
37 Asistent medical, debutant *2) PL 3700 1,48
38 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54
39 Asistent medical *2) M 3700 1,48
40 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44
41 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54
42 Tehniciandentar *3) M 3700 1,48
43 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44
44 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50
45 Soră medicală *4) M 3650 1,46
46 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44
47 Autopsier, principal M 3750 1,50
48 Autopsier M 3650 1,46
49 Autopsier, debutant M 3610 1,44
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
51 Statistician medical, registrator medical M 3650 1,46
52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44
Modificări (3)

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 16250 6,50
2 Medic specialist S 12870 5,15
3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
4 Medic rezident anul III S 6700 2,68
5 Medic rezident anul II S 6100 2,44
6 Medic rezident anul I S 5700 2,28
7 Farmacist primar *1) S 7186 2,87
8 Farmacist specialist S 6909 2,76
9 Farmacist S 5135 2,05
10 Asistent medical, tehnician de radiologie; principal S 5649 2,26
11 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5425 2,17
12 Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant S 5135 2,05
13 Asistent medical, asistent medical specialist; principal SSD 5313 2,13
14 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 5070 2,03
15 Asistent medical, asistent medical specialist; debutant SSD 5005 2,00
16 Asistent medical, principal *2) PL 5070 2,03
17 Asistentmedical *2) PL 4875 1,95
18 Asistent medical, debutant *2) PL 4810 1,92
19 Asistent medical, principal *2) M 5005 2,00
20 Asistent medical *2) M 4810 1,92
21 Asistent medical, debutant *2) M 4693 1,88
22 Soră medicală, principal *4) M 4875 1,95
23 Soră medicală *4) M 4745 1,90
24 Soră medicală, debutant *4) M 4693 1,88
25 Autopsier, principal M 4875 1,95
26 Autopsier M 4745 1,90
27 Autopsier, debutant M 4693 1,88
28 Statistician medical, registrator medical; principal M 4875 1,95
29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1,90
30 Statistician medical, registrator medical; debutant M 4693 1,88
Modificări (1)

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 13338 5,34
2 Medic dentist primar S 13338 5,34
3 Medic specialist S 10563 4,23
4 Medic dentist specialist S 10563 4,23
5 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
6 Medic rezident anul III S 6700 2,68
7 Medic rezident anul II S 6100 2,44
8 Medic rezident anul I S 5700 2,28
9 Medic S 6509 2,60
10 Medic dentist S 6082 2,43
11 Farmacist primar *1) S 5898 2,36
12 Farmacist specialist S 5671 2,27
13 Farmacist rezident anul III S 4682 1,87
14 Farmacist rezident anul II S 4636 1,85
15 Farmacist rezident anul I S 4591 1,84
16 Farmacist S 4774 1,91
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 5142 2,06
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4591 1,84
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4361 1,74
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 4215 1,69
21 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 4636 1,85
22 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 4453 1,78
23 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 4215 1,69
24 Dentist, principal SSD 4361 1,74
25 Dentist SSD 4161 1,66
26 Dentist, debutant SSD 4108 1,64
27 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4361 1,74
28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 4161 1,66
29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 4108 1,64
30 Asistent medical, principal *2) PL 4161 1,66
31 Asistent medical *2) PL 4001 1,60
32 Asistent medical, debutant *2) PL 3948 1,58
33 Asistent medical, principal *2) M 4108 1,64
34 Asistent medical *2) M 3948 1,58
35 Asistent medical, debutant *2) M 3852 1,54
36 Tehnician dentar, principal *3) M 4108 1,64
37 Tehnician dentar *3) M 3948 1,58
38 Tehnician dentar, debutant *3) M 3852 1,54
39 Soră medicală, principal *4) M 4001 1,60
40 Soră medicală *4) M 3895 1,56
41 Soră medicală, debutant *4) M 3852 1,54
42 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 4001 1,60
43 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 3895 1,56
44 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 3852 1,54
Modificări (2)

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul
studiilor
Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Medic primar S 12250 4,90
2 Medic dentist primar S 12250 4,90
3 Medic specialist S 9702 3,88
4 Medic dentist specialist S 9702 3,88
5 Medic S 6272 2,51
6 Medic dentist S 6272 2,51
7 Farmacist primar *1) S 5251 2,10
8 Farmacist specialist S 5049 2,02
9 Farmacist S 4251 1,70
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4578 1,83
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4200 1,68
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3950 1,58
14 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 4128 1,65
15 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 4020 1,61
16 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 3950 1,58
17 Dentist, principal SSD 3950 1,58
18 Dentist SSD 3900 1,56
19 Dentist, debutant SSD 3850 1,54
20 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 3950 1,58
21 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
22 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
23 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56
24 Asistent medical *2) PL 3850 1,54
25 Asistent medical, debutant *2) PL 3750 1,50
26 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54
27 Asistent medical *2) M 3750 1,50
28 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44
29 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54
30 Tehnician dentar *3) M 3750 1,50
31 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44
32 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50
33 Soră medicală *4) M 3700 1,48
34 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44
35 Autopsier, principal M 3750 1,50
36 Autopsier M 3700 1,48
37 Autopsier, debutant M 3610 1,44
38 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
39 Statistician medical, registrator medical M 3700 1,48
40 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44
Modificări (1)

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 4905 1,96
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4388 1,76
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4087 1,63
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 3950 1,58
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 4733 1,89
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4259 1,70
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3950 1,58
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4302 1,72
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3950 1,58
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11 Psiholog principal S 4905 1,96
12 Psiholog specialist S 4388 1,76
13 Psiholog practicant S 4130 1,65
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58
Modificări (1)

b.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 6377 2,55
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5705 2,28
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 5313 2,13
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 5135 2,05
5 Psiholog principal S 6377 2,55
6 Psiholog specialist S 5705 2,28
7 Psiholog practicant S 5369 2,15
8 Psiholog stagiar S 5135 2,05
Modificări (1)

b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 5050 2,02
2 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4545 1,82
3 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 4215 1,69
4 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4591 1,84
5 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 4215 1,69
6 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 4108 1,64
7 Psiholog principal S 5234 2,09
8 Psiholog specialist S 4682 1,87
9 Psiholog practicant S 4407 1,76
10 Psiholog stagiar S 4215 1,69
Modificări (1)

b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 4672 1,87
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4179 1,67
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4000 1,60
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant S 3950 1,58
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 4508 1,80
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4087 1,63
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 3950 1,58
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4087 1,63
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3900 1,56
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11 Psiholog principal S 4672 1,87
12 Psiholog specialist S 4179 1,67
13 Psiholog practicant S 4000 1,60
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58
Modificări (1)

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

c.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3450 1,38
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Șofer autosanitară III *7) M; G 3750 1,50
Modificări (1)

c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patalogică și medicina legală
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3835 1,53

c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Modificări (2)

Nr.
crt.
Funcția Nivelul
studiilor
Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3610 1,44
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3550 1,42
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3000 1,20
4 Ambulanțier *6) M 4130 1,65
5 Șofer autosanitară I *7) M 3900 1,56
6 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
Modificări (1)

c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră, agent DDD M; G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 3450 1,38
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Șofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Șofer autosanitară III *7) M; G 3750 1,50
Modificări (1)

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel. Modificări (1)

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 - 3 ani învățământ de zi sau de 3 - 4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar cu o vechime de minimum 6 ani și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al municipiului București - Ilfov, și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTĂ:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate din direcțiile de sănătate publică. Admiteri hotărâri prealabile (1), Comentarii expert (1)

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a.1. nr. crt. 1-13, 16 și 17, 19-21 și lit. b.l. nr. crt. 1, 2, 5, 11. Modificări (1), Jurisprudență

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează și pentru dispensarele medicale școlare, pentru personalul din creșe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, personalul medico-sanitar din direcțiile județene pentru tineret și sport, complexele sportive naționale și cluburile sportive, precum și pentru medicii din asistența socială.

5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.

6. Salariile de bază prevăzute la pct. 2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare Modificări (1)

3.1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei Anul 2022 Coeficient
Grad I Grad II Grad I Grad II
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1 Director S 5791 7282 2,32 2,91
2 Contabil-șef S 5417 6580 2,17 2,63
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3 Șef centru S 5315 5966 2,13 2,39
4 Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 4905 5417 1,96 2,17
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Asistent social principal S 4561 1,82
2 Asistent social specialist S 4259 1,70
3 Asistent social practicant S 4173 1,67
4 Asistent social debutant S 3950 1,58
5 Psiholog principal S 4561 1,82
6 Psiholog specialist S 4259 1,70
7 Psiholog practicant S 4173 1,67
8 Psiholog stagiar S 3950 1,58
9 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; principal S 4508 1,80
10 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional S 4087 1,63
11 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; debutant S 3950 1,58
12 Fiziokinetoterapeut principal S 4578 1,83
13 Fiziokinetoterapeut specialist S 4200 1,68
14 Fiziokinetoterapeut S 4087 1,63
15 Fiziokinetoterapeut debutant S 3950 1,58
16 Educator principal S 4128 1,65
17 Educator S 4020 1,61
18 Educator debutant S 3950 1,58
19 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 4128 1,65
20 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 4020 1,61
21 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 3950 1,58
22 Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) SSD 3950 1,58
23 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 3900 1,56
24 Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 3850 1,54
25 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) PL 3900 1,56
26 Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) PL 3850 1,54
27 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutantl*) PL 3750 1,50
28 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*) M 3850 1,54
29 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*) M 3750 1,50
30 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*) M 3610 1,44
31 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 3610 1,44
32 Instructor de educație, instructor CFM; principal M 3850 1,54
33 Instructor de educație, instructor CFM M 3750 1,50
34 Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 3610 1,44
35 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 3900 1,56
36 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 3850 1,54
37 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 3750 1,50
38 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 3850 1,54
39 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 3750 1,50
40 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 3610 1,44
41 Soră medicală, masor; principal M 3750 1,50
42 Soră medicală, masor M 3700 1,48
43 Soră medicală, masor; debutant M 3610 1,44
44 Asistent matemal profesionist M,G 2640 1,06
45 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist M,G 2535 1,01
46 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 3850 1,54
47 Agent informare privind cariera M, PL 3750 1,50

*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică Modificări (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Infirmieră G 3550 1,42
2 Infirmieră debutantă G 3450 1,38
3 Supraveghetor de noapte G 2570 1,03
4 Supraveghetor de noapte, debutant G 2500 1,00
5 Îngrijitoare, spălătoreasă 2950 1,18
6 Bucătar 2950 1,18

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la pct. 3.2. și pct. 3.3 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale

Art. 1. -

(1) În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25 din prezenta lege.

Art. 2. -

(1) Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.

(2) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 3. -

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Jurisprudență

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director, după consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanților angajaților.

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă, și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

Art. 4. -

Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcție de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază va beneficia de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care acesta este confirmat prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 5. -

(1) În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii.

(2) Gărzile efectuate de medici în cadrul normei legale de muncă și al programului normal de lucru de la funcția de bază în limita a 48 de ore pe săptămână, care reprezintă durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, reprezintă gărzi obligatorii. Modificări (2), Reviste (1)

(3) Pentru gărzile efectuate peste durata prevăzută la alin. (2) în vederea asigurării continuității asistenței medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă.

Art. 6. -

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante. Derogări (1)

(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 7. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase, neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază; Puneri în aplicare (1)

b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), secții și compartimente de ATI, de terapie intensivă și de terapie acută, unități de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC), secții și compartimente de îngrijiri paliative, secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe, secții/compartimente pentru arși, laboratoare de radioterapie, centru pentru arși, serviciul/compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" București, centrele de transfuzie sanguină regionale/județene și al municipiului București, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie și radiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, unități de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgențe neurovasculare, genetică medicală, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli; Puneri în aplicare (1)

c) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Puneri în aplicare (1)

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Puneri în aplicare (1)

e) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatoare de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a; Puneri în aplicare (1)

f) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază; Puneri în aplicare (1)

g) pentru personalul care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază; Puneri în aplicare (1)

h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Puneri în aplicare (1)

(2) Localitățile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - f) și h) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

(5) Personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condițiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și e), dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

Art. 8. -

Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 9. -

Salariile de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcții, grade și trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă.

Art. 10. -

(1) În unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(2) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, de comun acord cu organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 11. -

Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și a indemnizației pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 12. -

Medicii angajați ai unităților de asistență socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare și ai serviciilor publice de asistență socială care administrează servicii sociale sunt salarizați la nivelul de salarizare din unitățile sanitare, altele decât cele clinice.

Art. 13. -

Personalul din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) În unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții deosebit de periculoase, personalul care își desfășoară activitatea în centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum și personalul din unitățile de asistență socială în care sunt îngrijiți bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologic, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru personalul care lucrează în unități de asistență socială aflate în localități izolate, situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

d) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

f) pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază;

g) pentru asigurarea continuității în muncă, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 7,5% din salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

ANEXA Nr. III Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "CULTURĂ"

UNITĂȚI DE CULTURĂ

CAPITOLUL I Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională

I. Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal - Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 10529 14038 4,21 5,62
2 Director general adjunct S 9651 13512 3,86 5,40
3 Director S 9651 13512 3,86 5,40
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 8774 10529 3,51 4,21
5 Șef secție S 8072 9125 3,23 3,65
6 Șef serviciu S 8072 9125 3,23 3,65
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 7546 8423 3,02 3,37
8 Șef atelier PL; M 5966 6580 2,39 2,63
9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 10880 4,35
gradul I S 7721 3,09
gradul II S 5528 2,21
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 8247 3,30
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 8072 3,23
gradul I S 6844 2,74
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4259 1,70
gradul II S 4130 1,65
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 5212 2,08
treapta II 4388 1,76
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), șef orchestra treapta I 4259 1,70
treapta II 3950 1,58
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 4130 1,65
treapta II M; G 3950 1,58
treapta III M; G 3850 1,54
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 3050 1,22
treapta II 2570 1,03
Jurisprudență

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte instituții de spectacole sau concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8423 11055 3,37 4,42
2 Director general adjunct S 7546 10880 3,02 4,35
3 Director S 7546 10880 3,02 4,35
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 6844 8423 2,74 3,37
5 Șef secție S 6580 7282 2,63 2,91
6 Șef serviciu S 6229 7019 2,49 2,81
7 Șef birou, șef laborator, șefoficiu, șef atelier S 5966 6229 2,39 2,49
8 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt Funcția Nivelul studiilor Alte instituții de spectacole sau concerte
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concert-maestru, actor (teatru, mânuitor păpuși-marionete) gradul IA S 8423 3,37
gradul I S 6580 2,63
gradul II S 5008 2,00
debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, șef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), gradul IA S 7282 2,91
gradul I S 5528 2,21
gradul II S 4259 1,70
debutant S 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) gradul IA S 7019 2,81
gradul I S 5417 2,17
gradul II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuși, artist plastic, grafician, Șef orchestra gradul IA S 5528 2,21
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) gradul IA S 5008 2,00
gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistentregie/scenografîe, secretar platou gradul IA S 4173 1,67
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic, solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf treapta I 4905 1,96
treapta II 4259 1,70
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), Șef orchestra treapta I 4130 1,65
treapta II 3850 1,54
treapta III 3750 1,50
debutant 3550 1,42
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter treapta I M; G 3850 1,54
treapta II M; G 3750 1,50
treapta III M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte treapta I M; G 3610 1,44
treapta II M; G 3500 1,40
treapta III M; G 2950 1,18
debutant M; G 2570 1,03
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor treapta I 2900 1,16
treapta II 2570 1,03

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România

I. Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8247 2,49 3,30
3 Director S 6229 7721 2,49 3,09
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-Șef S 6150 7282 2,46 2,91
5 Șef secție S 6000 7100 2,40 2,84
6 Șef serviciu S 6000 7100 2,40 2,84
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5800 6650 2,32 2,66
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale sau de importanță națională, precum și Biblioteca Academiei Române
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4302 1,72
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4216 1,69
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte biblioteci

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Șef secție S 5400 6000 2,16 2,40
6 Șef serviciu S 5300 5930 2,12 2,37
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5000 5850 2,00 2,34

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte biblioteci*)
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Anul 2022
Coeficient
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA S 4647 1,86
gradul I S 4345 1,74
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I PL 3950 1,58
treapta II PL 3900 1,56
treapta III PL 3850 1,54
debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

*) Se utilizează și în cadrul bibliotecilor universitare, pentru cei care au statut de personal didactic auxiliar.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL III Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România Jurisprudență

I. Muzee de importanță națională, stabilite potrivit legii

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Muzee de importanță națională
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8072 2,49 3,23
3 Director S 6229 8072 2,49 3,23
4 Director adjunct, contabil șef, inginer Șef S 6150 7282 2,46 2,91
5 Șef secție S 6000 7200 2,40 2,88
6 Șef serviciu S 6000 7200 2,40 2,88
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5800 7100 2,32 2,84
Modificări (1)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Muzee de importanță națională
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA S 5517 2,21
gradul I S 5101 2,04
gradul II S 4828 1,93
debutant S 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal S 4561 1,82
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 4216 1,69
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087 1,63
5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician, debutant S 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, educator muzeal, topograf gradul I SSD 4216 1,69
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

II. Alte muzee

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte muzee
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil șef, inginer șef S 5628 7100 2,25 2,84
5 Șef secție S 5500 7000 2,20 2,80
6 Șef serviciu S 5500 7000 2,20 2,80
7 Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 5400 6800 2,16 2,72
Modificări (2)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Alte muzee
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist gradul IA S 5417 2,17
gradul I S 5001 2,00
gradul II S 4728 1,89
debutant S 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal S 4388 1,76
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 4130 1,65
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 4087 1,63
5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant S 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf - gradul I SSD 4087 1,63
- gradul II SSD 3950 1,58
- gradul III SSD 3900 1,56
- debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician -treapta IA M 3900 1,56
- treapta I M 3850 1,54
- treapta II M 3750 1,50
- debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL IV Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Redactor-șef adjunct (manager) 5110 5212 2,04 2,08
2 Redactor-șef adjunct 4819 5110 1,93 2,04

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Presă, edituri, informare documentară
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
2 Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector gradul I S 4216 1,69
gradul II S 4130 1,65
gradul III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
3 Redactor, secretar de redacție gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
4 Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
5 Laborant foto, retușor foto, fotograf treapta IA M; G 3850 1,54
treapta I M; G 3750 1,50
treapta II M; G 3610 1,44
debutant M; G 3550 1,42

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL V Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director) S 5008 5966 2,00 2,39
2 Director adjunct, contabil -Șef S 4819 5600 1,93 2,24
3 Șef serviciu S 4647 5528 1,86 2,21
4 Șef birou, șef laborator, Șef oficiu, Șef atelier S 4259 5315 1,70 2,13

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Referent, gradul I A S 4388 1,76
Referent, gradul I S 4087 1,63
Referent, debutant S 3950 1,58
2 Referent, gradul I SSD 3950 1,58
Referent, gradul II SSD 3900 1,56
Referent, debutant SSD 3850 1,54
3 Referent, treapta I PL 3900 1,56
Referent, treapta II PL 3850 1,54
Referent, debutant PL 3750 1,50
4 Referent, treapta IA M 3850 1,54
Referent, treapta I M 3750 1,50
Referent, debutant M 3500 1,40

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL VI Reglementări specifice personalului din cultură

Art. 1. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile respective de muncă.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în condițiile legii, în mod cu totul excepțional, în baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cu aprobarea nominală a ministrului culturii și identității naționale, funcții de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului.

Art. 3. -

Pentru funcțiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III și V din prezenta anexă se încheie contracte de management în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. IV Referințe (1), Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "DIPLOMAȚIE"

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

CAPITOLUL I Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivel de studii Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Secretar general cu rang diplomatic S 12722 13512 5,09 5,40
2 Secretar general adjunct cu rang diplomatic S 11933 12985 4,77 5,19
3 Director general cu rang diplomatic S 11406 12459 4,56 4,98
4 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 10880 11933 4,35 4,77
5 Director cu rang diplomatic S 10880 11933 4,35 4,77
6 Director adjunct cu rang diplomatic S 10178 11055 4,07 4,42
7 Șef serviciu cu rang diplomatic S 10002 10880 4,00 4,35
8 Șef birou cu rang diplomatic S 8247 9125 3,30 3,65

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

CAPITOLUL II Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplineste funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe

a) Salarii de bază pentru funcțiile diplomatice și consulare

Nr. crt Funcția Nivel de studii Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Ambasador S 10810 4,32
2 Ministru plenipotențiar S 10630 4,25
3 Ministru consilier S 10200 4,08
4 Consilier diplomatic, consul general S 10000 4,00
5 Secretar I, consul S 7169 2,87
6 Secretar II, viceconsul S 6762 2,70
7 Secretar III S 5784 2,31
8 Atașat, agent consular S 5377 2,15

b) Salarii de bază pentru funcțiile specifice de execuție

Nr crt Funcția Nivel de studii Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier relații, interpret relații I, consilier cabinet I S 7169 2,87
2 Consilier relații, interpret relații II, consilier cabinet II S 6354 2,54
3 Consilier relații, interpret relații III, consilier cabinet III S 5784 2,31
4 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic I, referent cabinet S 5540 2,22
5 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic I SSD 5377 2,15
6 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic I, referent cabinet PL 3995 1,60
7 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic I M 3915 1,57
8 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic II S 5377 2,15
9 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic II SSD 5030 2,01
10 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic II PL 3915 1,57
11 Referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic II M 3795 1,52
12 Cancelarist relații I S 6110 2,44
13 Cancelarist relații I PL 4155 1,66
14 Cancelarist relații I M 3955 1,58
15 Cancelarist relații II S 5540 2,22
16 Cancelarist relații II M 3835 1,53
17 Cancelarist relații III S 4555 1,82
18 Cancelarist relații III M 3755 1,50
19 Curier relații I M 3755 1,50
20 Curier relații II M 3595 1,44

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. a) și b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL III Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salarizarea membrilor Corpului diplomatic și consular al României se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, de specificul activității de promovare a politicii externe a României, de pregătirea și competența profesională a diplomaților, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute pentru diplomați de legislația în vigoare.

Art. 2. -

Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. II.

Art. 3. -

Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

Art. 4. -

(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcții, ținându-se seama de rolul, răspunderea și complexitatea atribuțiilor ce revin fiecărei funcții și avându-se în vedere costul vieții și condițiile de viață și de muncă din țara în care personalul își desfășoară activitatea.

(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcții se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcției, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul pentru țara respectivă.

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor și indemnizațiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare țară în care personalul își desfășoară activitatea, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri, premii și alte drepturi

Art. 5. -

Sporurile la salariile de bază și alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. IV și cap. VI, care cuprind salariul de bază pentru personalul diplomatic și consular și personalul care ocupă funcții de execuție specifice.

SECȚIUNEA a 3-a Angajarea și avansarea în funcții de execuție specifice

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

Criteriile și condițiile de ocupare a posturilor vacante, precum și de încadrare și promovare a personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate în funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în alte funcții decât cele specifice Ministerului Afacerilor Externe poate trece, la cerere, pe funcții specifice Ministerului Afacerilor Externe, prin transformarea corespunzătoare a posturilor.

CAPITOLUL IV Salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate Jurisprudență, Reviste (2)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare și la institutele culturale românești din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de către celelalte ministere, organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, denumite în continuare unități trimițătoare, are dreptul, în condițiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuții, altele decât cele specifice funcției pe care este încadrat;

c) o indemnizație lunară în valută pentru șefii de misiune acreditați în mai multe țări;

d) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizație lunară în valută pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere permanentă în străinătate;

f) o indemnizație lunară în valută pentru copiii minori aflați în întreținere permanentă în străinătate;

g) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil care urmează forme de învățământ preuniversitar sau universitar în țara în care își desfășoară activitatea părintele;

h) o indemnizație lunară în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc, insecuritate și de conflict armat;

i) o indemnizație de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată la misiune;

k) o indemnizație lunară în lei pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere în țară;

l) o indemnizație lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreținere în țară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor preuniversitare ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani;

m) o indemnizație lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței în țară;

n) o indemnizație lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;

o) alte drepturi bănești.

(2) În sensul prezentei legi, sunt considerați membri de familie aflați în întreținere permanentă la misiune în străinătate soția/soțul și copiii minori care însoțesc personalul trimis în misiune permanentă cu o durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale, precum și copiii minori față de care soția/soțul care însoțește titularul are îndatorirea legală de creștere și educare.

SECȚIUNEA a 2-a Salarii

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcții, ținându-se seama de rolul, răspunderea și complexitatea atribuțiilor ce revin fiecărei funcții și avându-se în vedere costul vieții și condițiile de viață și de muncă din țara în care personalul își desfășoară activitatea.

(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcții se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcției, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul pentru țara respectivă.

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor și indemnizațiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare țară în care personalul își desfășoară activitatea, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

(1) Salariile și celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcție de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:

a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;

b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv.

(2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaționale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepția cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei are loc din cauză de forță majoră.

(3) Salariile și indemnizațiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depășesc 0,50 și se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.

(4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizație de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare și procurarea de efecte lege personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:

a) în cuantum integral, la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni;

b) în cuantum de 50%, la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni;

c) nu se acordă în cazul misiunilor cu durata mai mică de 6 luni.

În cazul prelungirii misiunii, personalul primește diferența până la acoperirea indemnizației prevăzute la lit. a).

(6) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (5) din motive imputabile salariaților în cauză.

SECȚIUNEA a 3-a Indemnizații lunare în valută

Art. 4. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condițiile prevăzute la art. 2, și de:

a) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:

- 5% pentru personalul încadrat pe funcția de ministru-consilier sau ministru plenipotențiar sau consul general de carieră;

- 10% pentru personalul încadrat pe funcția de consilier diplomatic;

- 15% pentru personalul încadrat pe funcțiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.

Pentru personalul diplomatic și consular care îndeplinește de la început funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizația se acordă de la data numirii în această funcție, pe toată perioada cât o îndeplinește.

Personalul diplomatic și consular care, în lipsa șefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplinește funcția de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizație pe timpul îndeplinirii acestei funcții, dacă depășește o perioadă de o lună. Indemnizația nu se acordă pe timpul cât șeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în țara de reședință sau în altă țară;

b) o indemnizație lunară pentru șefii de misiune acreditați în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care sunt încadrați;

c) o indemnizație lunară pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcției și gradului diplomatic și consular pe care este încadrat. Indemnizația de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanțele diplomatice unde șeful misiunii este acreditat în funcția de ambasador;

d) o indemnizație lunară pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soțului/soției, precum și din indemnizația prevăzută la lit. a), b), g) și h), acolo unde este cazul;

e) o indemnizație lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută pentru țara respectivă, precum și din indemnizația prevăzută la lit. a), b), g) și h), acolo unde este cazul, pentru fiecare copil minor aflat în întreținere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului școlar în care copilul împlinește 18 ani. Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

f) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani care urmează forme de învățământ preuniversitare sau universitare în țara unde părintele își desfășoară activitatea, în situația în care sistemul de învățământ de stat din țara respectivă nu oferă în localitatea de reședință instruire în domeniul ales, precum și în situațiile în care unitățile de învățământ de stat percep taxe de școlarizare. Această indemnizație se acordă cu condiția promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, și nu poate depăși 500 euro lunar;

g) o indemnizație lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc și/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenței situației menționate. Derogări (1)

Zonele de risc și/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. În cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută prin ordin al ministrului afacerilor externe;

h) o indemnizație lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a indemnizației, precum și condițiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. g) și h) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 5. -

(1) Unitățile trimițătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activității de bază și a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetățeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanțe, cu respectarea legislației din țara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă și cu timpul efectiv lucrat și se plătesc potrivit prevederilor cap. V al prezentei anexe, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.

(2) Pe perioada cât soțiile/soții nesalariate/nesalariați prestează activități în condițiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizațiile prevăzute în prezenta lege pentru soțiile/soții nesalariate/nesalariați.

(3) În situația în care personalul încadrat la misiuni îndeplinește, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, și atribuții care revin unor posturi vacante din schema reprezentanței respective sau a altei reprezentanțe din țara de reședință, cu aprobarea conducerii unității trimițătoare, acesta beneficiază de o indemnizație reprezentând 25% din salariul în valută al funcției pe care este încadrat.

SECȚIUNEA a 4-a Indemnizații lunare în lei

Art. 6. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă, și de următoarele indemnizații în lei, în țară, astfel:

a) o indemnizație lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei pentru soția/soțul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreținere permanentă în țară și nu realizează venituri sau indemnizații de orice natură, inclusiv din pensie;

b) o indemnizație lunară la nivelul alocației de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreținere în țară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea formelor de învățământ preuniversitar ori universitar, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Indemnizația nu se acordă pentru copiii care repetă anul școlar, cu excepția cazurilor în care repetenția este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

c) o indemnizație lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței deținute în proprietate din țară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situația în care ambii soți se află permanent în străinătate și nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizația se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se acordă de la data depunerii declarației scrise date pe propria răspundere.

SECȚIUNEA a 5-a Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atribuțiilor

Art. 7. -

(1) Unitățile trimițătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activități continue a reprezentanțelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuțiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuții.

(2) Pe perioada de predare-primire a atribuțiilor, atât personalul care predă, cât și personalul care primește beneficiază, pentru el și pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută și în lei, după caz, în cuantumul și în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(3) În cazul în care ambii soți sunt salariați la aceeași reprezentanță, persoana care nu are obligația de a preda atribuții de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizația în valută pentru soție/soț, precum și la indemnizațiile în valută pentru copiii aflați în întreținere în străinătate, în condițiile prezentei legi.

(4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), unitățile trimițătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuțiilor, fără a depăși:

a) 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;

b) 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;

c) 7 zile calendaristice, pentru restul personalului.

SECȚIUNEA a 6-a Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină

Art. 8. -

Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de:

a) drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) indemnizațiile în valută pentru soția/soțul și copiii rămași în întreținere permanentă în străinătate, în condițiile prezentei legi.

Art. 9. - Derogări (1)

(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum și persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), în măsura în care prin contractele încheiate cu acestea s-a prevăzut acest lucru, beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în țara de reședință sau în altă țară străină, pe lângă drepturile în valută și în lei prevăzute de prezenta lege, și de:

a) cazare, transport și 30% din diurnă, pentru deplasări în țara de reședință;

b) cazare, transport și 50% din diurnă, pentru deplasări în altă țară străină.

(2) Cazarea și diurna se acordă în condițiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în țările respective, calculate în funcție de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcției de încadrare.

(3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:

a) la categoria a II-a - șefii de misiune;

b) la categoria I - restul personalului.

Art. 10. -

În situația în care, din motive de ordin protocolar, șeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soția/soțul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport și de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleași condiții ca și pentru șeful misiunii.

SECȚIUNEA a 7-a Alte reglementări specifice

Art. 11. -

Misiunea permanentă în străinătate încetează de drept în cazul suspendării contractului individual de muncă la cererea salariatului, pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Art. 12. -

Personalul din instituțiile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și de comerț exterior trimis în misiuni permanente sau temporare, potrivit legii, în străinătate beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă la cap. IV și V.

Art. 13. -

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile și obligațiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere și celelalte organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale.

CAPITOLUL V Nomenclatorul funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate Jurisprudență

Nr. crt. Funcția de încadrare la misiune Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1 Ambasador-șef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECI S 6,60
2 Ambasador de carieră S 6,27
3 Consul general-șef al unui consulat general, ministru plenipotențiar Funcții de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naționale și funcții în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior; șef secțiune apărare S 6,16
4 Ministru consilier, consul general de carieră, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizațiile internaționale, director institut cultural, atașat al apărării principal, militar, aero și naval Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă S 6,05
5 Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atașat apărare clasa I, atașat de afaceri interne clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa I, șef birou presă clasa I, director adjunct institut cultural Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel S 4,84
6 Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, atașat apărare clasa a II-a, atașat de afaceri interne clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale clasa a II-a, șef birou presă clasa a II-a, reprezentant militar Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcții de personal civil contractual a Ministerului Apărării Naționale în structuri de reprezentare naționale prevăzute cu studii superioare S 4,62
7 Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, atașat apărare adjunct clasa I, atașat de afaceri interne adjunct clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, consul clasa I, atașat principal comunicații clasa I Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior S 4,18
8 Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, atașat apărare adjunct clasa a II-a, atașat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, consul clasa a II-a, atașat principal comunicații clasa a II-a Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan S 4,07
9 Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, Șef birou turism clasa I, atașat comunicații I clasa I S 3,85
10 Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, corespondent de presă clasa I, economist clasa a II-a, șef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a, atașat comunicații I clasa a II-a Funcții militare în structuri de reprezentare națională și în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent S 3,74
11 Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, șef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relații clasa I, referent principal relații clasa I, șef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, atașat comunicații II clasa I; documentarist în secțiunea apărare S 3,63
12 Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relații clasa a II-a, referent principal relații clasa a II-a, atașat comunicații II clasa a II-a S 3,41
13 Atașat clasa I, referent relații clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, atașat comunicații III clasa I, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa I, referent principal protecție clasa I S 3,19
14 Atașat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relații clasa a II-a, atașat comunicații III clasa a II-a, atașat pe probleme de muncă și sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecție clasa a II-a S 3,08
15 Șef birou administrativ, referent principal de specialitate Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a II-a -maistru militar principal. Funcții de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naționale în structuri de reprezentare națională prevăzute cu studii medii M 2,97
16 Contabil principal, referent transmitere, funcționar consular principal Funcții în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a - maistru militar clasa a III-a M 2,86
17 Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcționar consular M 2,75
18 Secretar-dactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecție I M 2,75
19 Intendent I, referent de specialitate II, referent protecție II M 2,53
20 Secretar-dactilograf, referent relații II, intendent II M; G 2,42
21 Șofer I, muncitor calificat I M; G 2,31
22 Șofer II, muncitor calificat II Funcții de soldați și gradați voluntari în cadrul structurilor de reprezentare națională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU G 1,98
23 Portar G 1,87
24 îngrijitor G 1,76

NOTĂ:

1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcției se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeași funcție sau într-o funcție ierarhizată cel puțin cu același coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul aflat în misiune care este trecut în altă funcție încadrarea pe noua funcție se face la clasa a II-a.

Trecerea personalului la clasa I se face respectând acelorași condiții de vechime.

2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcții distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcției de încadrare a persoanei numite se va stabili ținându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională și de vechimea în specialitate.

3. Funcțiile și asimilarea acestora sau coeficienții de ierarhizare a funcțiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL VI Sporuri, premii și alte drepturi

Art. 1. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de o indemnizație de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare, pentru cifrul de stat.

(2) Membrii Corpului diplomatic și consular al României beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) de la data acordării autorizației de acces la informații clasificate, eliberată în condițiile legii.

Art. 2. -

(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 3. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă sau numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

Art. 4. -

Persoanele numite în funcții de conducere în centrala Ministerului Afacerilor Externe își păstrează salariul de încadrare și celelalte drepturi corespunzătoare funcțiilor de execuție pe care le dețin, dacă acestea sunt mai favorabile.

Art. 5. -

Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și instituțiile subordonate acestuia, personalul încadrat pe funcții specifice Ministerului Afacerilor Externe, din cadrul Institutului Diplomatic Român, precum și personalul încadrat pe funcții și grade diplomatice din administrația centrală a Ministerului Economiei beneficiază de toate drepturile bănești și obligațiile prevăzute pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României.

CAPITOLUL VII INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

A. Salarii de bază pentru personalul care ocupă și exercită funcții de conducere în cadrul Institutului Cultural Român

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
1 Secretar general S 12722 5,09
2 Secretar general adjunct S 11933 4,77
3 Director general S 11406 4,56
4 Director S 10880 4,35
5 Șef serviciu S 10002 4,00
6 Șefbirou S 8247 3,30

NOTĂ:

Salariile de bază cuprind și sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

B. Salariile de bază pentru personalul care ocupă și exercită funcții de execuție în cadrul Institutului Cultural Român

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1. Auditor gradul IA S 6844 2,74
gradul I S 5966 2,39
gradul II S 5004 2,00
2. Consilier juridic gradul IA S 6580 2,63
gradul I S 5791 2,32
gradul II S 4647 1,86
debutant S 3950 1,58
3. Consilier, expert gradul IA S 6580 2,63
gradul I S 5791 2,32
gradul II S 4647 1,86
debutant S 3950 1,58
4. Redactor gradul IA S 4345 1,74
gradul I S 4130 1,65
gradul II S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
5. Referent gradul IA SSD 4647 1,86
gradul I SSD 4173 1,67
gradul II SSD 4087 1,63
debutant SSD 3850 1,54
6. Arhivist gradul IA SSD 4259 1,70
gradul I SSD 4173 1,67
gradul II SSD 4087 1,63
debutant SSD 3850 1,54
7. Referent treapta IA M 4259 1,70
treapta I M 3950 1,58
treapta II M 3850 1,54
debutant M 3610 1,44

NOTĂ:

Salariile de bază sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradația 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

ANEXA Nr. V Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "JUSTIȚIE" ȘI CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

CAPITOLUL I Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți Jurisprudență

A. Indemnizația de încadrare pentru judecători și magistrați-asistenți

Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Indemnizația lunară - Iei/Gradația Anul 2022
0 1 2 3 4 5
Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient
1 Judecător cu grad de ICCJ Peste 20 ani 26.250 10,50
15-20 ani 23.143 9,26 24.300 9,72
2 Judecător cu grad de curte de apel Peste 20 ani 23.000 9,20
15-20 ani 21.238 8,50 22.300 8,92
10-15 ani 19.773 7,91 20.762 8,30 21.800 8,72
6-10 ani 17.968 7,19 18.866 7,55 19.810 7,92 20.800 8,32
3 Judecător cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar Peste 20 ani 22.500 9,00
15-20 ani 20.524 8,21 21.550 8,62
10-15 ani 18.639 7,46 19.571 7,83 20.550 8,22
5-10 ani 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56 19.850 7,94
4 Judecător cu grad de judecătorie Peste 20 ani 17.250 6.90
15-20 ani 15.214 6.09 15.975 6.39
10-15 ani 13.764 5.51 14.452 5.78 15.175 6.07
5-10 ani 12.418 4.97 13.039 5.22 13.690 5.48 14.375 5.75
3-5 ani 11.168 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17 13.575 5,43
Baza 0-3 ani 9.814 3,93 10.304 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77 12.525 5,01
5 Judecător stagiar Baza 0-3 ani 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96 10.400 4,16
6 Auditor de justiție anul I 6.582 2,63
7 Auditor de justiție anul II 7.256 2,90

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcția de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiție.

2. Promovarea judecătorilor, a personalului asimilat acestora și a magistraților-asistenți se face doar prin examen sau concurs, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Indemnizația de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradației.

B. Indemnizația de încadrare pentru procurori

Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Indemnizația lunară - Iei/Gradația Anul 2022
0 1 2 3 4 5
Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient Indemnizația lunară - lei Coeficient
1 Procuror cu grad de PICCJ Peste 20 ani 25.000 10,00
15-20 ani 22.041 8,82 23.143 9,26
10-15 ani 19.998 8,00 20.998 8,40 22.048 8,82
8-10 ani 17.956 7,18 18.854 7,54 19.796 7,92 20.786 8,31
2 Procuror cu grad de curte de apel Peste 20 ani 21.905 8,76
15-20 ani 20.227 8,09 21.238 8,50
10-15 ani 18.832 7,53 19.773 7,91 20.762 8,30
6-10 ani 17.113 6,85 17.968 7,19 18.867 7,55 19.810 7,92
3 Procuror cu grad de tribunal, judecător militar la tribunalul militar Peste 20 ani 21.429 8,57
15-20 ani 19.547 7,82 20.524 8,21
10-15 ani 17.751 7,10 18.639 7,46 19.571 7,83
5-10 ani 16.331 6,53 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56
4 Procuror cu grad de judecătorie Peste 20 ani 16.429 6,57
15-20 ani 14.490 5,80 15.214 6,09
10-15 ani 13.108 5,24 13.764 5,51 14.452 5,78
5-10 ani 11.826 4,73 12.417 4,97 13.038 5,22 13.690 5,48
3-5 ani 10.637 4,25 11.169 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17
Baza 0-3 ani 9.347 3,74 9.814 3,93 10.305 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77
5 Procuror stagiar Baza 0-3 ani 7.761 3,10 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcția de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiție.

2. Promovarea procurorilor, a personalului asimilat acestora și a magistraților-asistenți se face doar prin examen sau concurs, în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Indemnizația de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradației.

CAPITOLUL II Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor Respingeri de neconstituționalitate (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei Coeficient
2022
1 Prim - grefier, grefier-șef secție, grefier - șef, grefier-șef cabinet, director departament informatic S 10178 4,07
2 Grefier-șef serviciu, director adjunct departament informatic, grefier-arhivar șef S 9476 3,79
3 Șef serviciu departament informatic S 8774 3,51
4 Informatician șef S 8247 3,30
5 Prim-grefier, grefier-șef secție, grefier - șef, grefier - arhivar șef M 7546 3,02
6 Grefier-șef serviciu, grefier-șef cabinet M 7019 2,81
7 Grefier, grefier-statistician, grefier - documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul I S Peste 20 ani 5417 2,17
S 15-20 ani 5315 2,13
S 10-15 ani 5212 2,08
S 5-10 ani 5110 2,04
S Baza 1-5 ani 5008 2,00
8 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II S Peste 20 ani 5315 2,13
S 15-20 ani 5212 2,08
S 10-15 ani 5110 2,04
S 5-10 ani 5008 2,00
S Baza 1-5 ani 4905 1,96
9 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier - arhivar, grefier - registrator, specialist IT debutant S Baza 0-1 ani 3950 1,58
10 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier - arhivar, grefier - registrator treapta I M Peste 20 ani 5212 2,08
M 15-20 ani 5110 2,04
M 10-15 ani 5008 2,00
M 5-10 ani 4905 1,96
M Baza 1-5 ani 4819 1,93
11 Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier - arhivar, grefier - registrator treapta II M Peste 20 ani 5110 2,04
M 15-20 ani 5008 2,00
M 10-15 ani 4905 1,96
M 5-10 ani 4819 1,93
M Baza 1-5 ani 4561 1,82
12 Grefier, grefier-statistician, grefier - documentarist, grefier - arhivar, grefier - registrator debutant M Baza 0-1 ani 3750 1,50
13 Tehnician criminalist din cadrul parchetelor M Peste 20 ani 4561 1,82
M 15-20 ani 4388 1,76
M 10-15 ani 4216 1,69
M 5-10 ani 4130 1,65
M Baza 1-5 ani 3750 1,50
14 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44
Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (4)

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcții auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor.

2. Salariile de bază prevăzute la pozițiile 1-6 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Pentru funcțiile de la pozițiile 7-14 sunt prevăzute salariile de bază la gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL III Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Agent procedural, șofer M Peste 20 ani 3850 1,54
M 15-20 ani 3810 1,52
M 10-15 ani 3790 1,52
M 5-10 ani 3770 1,51
M Baza 0-5 ani 3750 1,50
2 Aprod M Peste 20 ani 3850 1,54
M 15-20 ani 3750 1,50
M 10-15 ani 3610 1,44
M 5-10 ani 3550 1,42
M Baza 0-5 ani 3500 1,40
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcții de personal conex în cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor.

2. Salariile de bază prevăzute în prezentul capitol sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL IV Salarii de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru funcțiile auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Profesor gradul I S Peste 20 ani 5493 2,20
S 15-20 ani 5296 2,12
S 10-15 ani 5198 2,08
S 5-10 ani 5100 2,04
S Baza 0-5 ani 5002 2,00
2 Profesor gradul II S Peste 20 ani 4560 1,82
S 15-20 ani 4511 1,80
S 10-15 ani 4462 1,78
S 5-10 ani 4412 1,76
S Baza 0-5 ani 4216 1,69
3 Expert gradul I S Peste 20 ani 4560 1,82
S 15-20 ani 4511 1,80
S 10-15 ani 4462 1,78
S 5-10 ani 4412 1,76
S Baza 0-5 ani 4216 1,69
4 Secretar gradul I S Peste 20 ani 4462 1,78
S 15-20 ani 4412 1,76
S 10-15 ani 4363 1,75
S 5-10 ani 4314 1,73
S Baza 0-5 ani 4167 1,67

NOTĂ:

1. În funcțiile de profesor gradul I și gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar și, respectiv, de conferențiar universitar.

2. Salariile de bază prevăzute în prezentul capitol sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL V Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
1 Director Institutul Național de Expertize Criminalistice S 12459 4,98
2 Director adjunct Institutul Național de Expertize Criminalistice S 11933 4,77
3 Șef laborator interjudețean expertize criminalistice, șef sector S 11055 4,42
4 Expert criminalist, gradul I (10 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 7282 2,91
S 15-20 ani 6844 2,74
S 10-15 ani 6229 2,49
S 5-10 ani 5966 2,39
S Baza 1-5 ani 5791 2,32
5 Expert criminalist, gradul II (7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 6229 2,49
S 10-15 ani 5966 2,39
S 5-10 ani 5791 2,32
S Baza 1-5 ani 5528 2,21
6 Expert criminalist, gradul III (4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6229 2,49
S 15-20 ani 5966 2,39
S 10-15 ani 5791 2,32
S 5-10 ani 5528 2,21
S Baza 1-5 ani 5008 2,00
7 Expert criminalist, gradul IV (1 an vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5791 2,32
S 15-20 ani 5528 2,21
S 10-15 ani 5417 2,17
S 5-10 ani 4905 1,96
S Baza 1-5 ani 4647 1,86
8 Asistent criminalist. S Baza 0-1 ani 3950 1,58
9 Tehnician criminalist. M Peste 20 ani 4561 1,82
M 15-20 ani 4388 1,76
M 10-15 ani 4216 1,69
M 5-10 ani 4130 1,65
M Baza 1-5 ani 3850 1,54
10 Tehnician criminalist, debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44
11 Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative) M Peste 20 ani 4216 1,69
M 15-20 ani 3950 1,58
M 10-15 ani 3900 1,56
M 5-10 ani 3850 1,54
M Baza 1-5 ani 3750 1,50
12 Secretar - dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Pentru pozițiile 4-10, prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în funcții de specialitate criminalistică și în funcții auxiliare de specialitate criminalistică.

2. Salariile de bază prevăzute la pozițiile 1-3 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Pentru funcțiile de la pozițiile 4-12 sunt prevăzute salariile de bază la gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL VI Salarii de bază pentru personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor ONRC
Salariile de bază - lei Coeficient
Anul 2022
Grad I Grad II Grad I Grad II
1 Director general ONRC S 11406 12459 4,56 4,98
2 Director general adjunct ONRC S 10880 11933 4,35 4,77
3 Director S 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct S 10178 11055 4,07 4,42
5 Șef serviciu S 10002 10880 4,00 4,35
6 Șef birou S 8247 9125 3,30 3,65

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei
Gradația 0
Coeficient
Anul 2022
1 Registrator de registrul comerțului, consilier juridic specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 5540 2,22
S 10-15 ani 5132 2,05
S 5-10 ani 4840 1,94
2 Registrator de registrul comerțului, consilier juridic specialist I (între 4și7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5132 2,05
S 15-20 ani 4840 1,94
S 10-15 ani 4745 1,90
S 5-10 ani 4555 1,82
S Baza 1-5 ani 4395 1,76
3 Registrator de registrul comerțului, consilier juridic specialist II (între lși4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 4840 1,94
S 15-20 ani 4555 1,82
S 10-15 ani 4395 1,76
S 5-10 ani 4235 1,69
S Baza 1-5 ani 4075 1,63
4 Registrator de registrul comerțului, consilier juridic specialist debutant (intre 0-lan vechime în specialitate) S Baza 0-5 ani 3950 1,58
5 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5377 2,15
S 15-20 ani 5132 2,05
S 10-15 ani 5030 2,01
S 5-10 ani 4745 1,90
S baza 1-5 ani 4650 1,86
6 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist I (între 4si7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5030 2,01
S 15-20 ani 4745 1,90
S 10-15 ani 4650 1,86
S 5-10 ani 4475 1,79
S baza 1-5 ani 4155 1,66
7 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist II (între lși4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 4650 1,86
S 15-20 ani 4475 1,79
S 10-15 ani 4155 1,66
S 5-10 ani 4035 1,61
S baza 1-5 ani 3995 1,60
8 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist debutant (între Oșilan vechime în specialitate) S baza 0-1 ani 3950 1,58
9 Referent specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5132 2,05
S 15-20 ani 5030 2,01
S 10-15 ani 4745 1,90
S 5-10 ani 4650 1,86
S baza 1-5 ani 4475 1,79
10 Referent specialist I (între 4și7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 4745 1,90
S 15-20 ani 4650 1,86
S 10-15 ani 4475 1,79
S 5-10 ani 4235 1,69
S baza 1-5 ani 4035 1,61
11 Referent specialist II (între lși4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 4555 1,82
S 15-20 ani 4475 1,79
S 10-15 ani 4075 1,63
S 5-10 ani 4035 1,61
S baza 1-5 ani 3995 1,60
12 Referent specialist debutant (între Oșilan vechime în specialitate) S baza 0-1 ani 3950 1,58
13 Referent/Informatician IA (peste 7 ani vechime în specialitate) SSD Peste 20 ani 4650 1,86
SSD 15-20 ani 4475 1,79
SSD 10-15 ani 4155 1,66
SSD 5-10 ani 4035 1,61
SSD baza 0-5 ani 3995 1,60
14 Referent/Informatician I (între 4și7 ani vechime în specialitate) SSD Peste 20 ani 4155 1,66
SSD 15-20 ani 4075 1,63
SSD 10-15 ani 4035 1,61
SSD 5-10 ani 3995 1,60
SSD baza 1-5 ani 3955 1,58
15 Referent/Informatician II (între lși4 ani vechime în specialitate) SSD Peste 20 ani 4075 1,63
SSD 15-20 ani 4035 1,61
SSD 10-15 ani 3995 1,60
SSD 5-10 ani 3955 1,58
SSD baza 1-5 ani 3915 1,57
16 Referent/Informatician debutant (între Oșilan vechime în specialitate) SSD baza 0-1 ani 3850 1,54
17 Referent asistent IA (peste 7 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 4075 1,63
M 15-20 ani 4035 1,61
M 10-15 ani 3995 1,60
M 5-10 ani 3955 1,58
M baza 1-5 ani 3915 1,57
18 Referent asistent I (între 4și7 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 4035 1,61
M 15-20 ani 3995 1,60
M 10-15 ani 3955 1,58
M 5-10 ani 3915 1,57
M baza 1-5 ani 3875 1,55
19 Referent asistent II (între lși4 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 3995 1,60
M 15-20 ani 3955 1,58
M 10-15 ani 3915 1,57
M 5-10 ani 3875 1,55
M baza 1-5 ani 3835 1,53
20 Referent asistent debutant (între Oșilan vechime în specialitate) M baza 0-1 ani 3610 1,44

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL VII Salarii de bază pentru personalul de probațiune

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în funcție Salariul de bază - lei Coeficient
Anul 2022
1 Director general al Direcției Naționale de Probațiune S 12459 4,98
2 Director general adjunct al Direcției Naționale de Probațiune S 11933 4,77
3 Șef serviciu în cadrul Direcției Naționale de Probațiune S 10529 4,21
4 Șef birou în cadrul Direcției Naționale de Probațiune S 10002 4,00
5 Șef serviciu de probațiune local S 10002 4,00
6 Șef birou de probațiune local S 9125 3,65
7 Inspector de probațiune gradul I S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 6580 2,63
S 10-15 ani 6229 2,49
S 5-10 ani 5966 2,39
8 Inspector de probațiune gradul II S Peste 20 ani 6580 2,63
S 15-20 ani 6229 2,49
S 10-15 ani 5966 2,39
S 5-10 ani 5791 2,32
S Baza 0-5 ani 5528 2,21
9 Consilier de probațiune gradul I S Peste 20 ani 6229 2,49
S 15-20 ani 5791 2,32
S 10-15 ani 5528 2,21
S 5-10 ani 5315 2,13
10 Consilier de probațiune gradul II S Peste 20 ani 5791 2,32
S 15-20 ani 5528 2,21
S 10-15 ani 5315 2,13
S 5-10 ani 5110 2,04
S Baza 0-5 ani 4905 1,96
11 Consilier de probațiune gradul III S Peste 20 ani 5528 2,21
S 15-20 ani 5315 2,13
S 10-15 ani 5110 2,04
S 5-10 ani 4905 1,96
S Baza 0-5 ani 4733 1,89
12 Consilier de probațiune debutant S Baza 0-5 ani 3950 1,58

NOTĂ:

1. Prin "vechime în funcție", în sensul prezentului capitol, se înțelege vechimea în probațiune.

2. Salariile de bază prevăzute la pozițiile 1-6 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Pentru funcțiile de la pozițiile 7-12, sunt prevăzute salariile de bază la gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL VIII Reglementări specifice personalului din sistemul justiției Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 1. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentului capitol reglementează salarizarea și celelalte drepturi salariale ale:

a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, judecătorilor militari și procurorilor militari de la instanțele și parchetele militare, ale inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale auditorilor de justiție, precum și ale magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) asistenților judiciari;

c) personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

d) personalului de instruire, precum și ale personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice;

e) specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Inspecției Judiciare, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

f) personalului de probațiune și personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi ale judecătorilor militari și procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ. Salarizarea și celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ.

(2) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate și personalului conex militar și civil de la instanțele și parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naționale.

(3) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naționale și al Direcției Naționale Anticorupție se asigură de către acestea, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de personal civil al Ministerului Apărării Naționale. Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcție.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art. 1 din prezentul capitol se stabilesc ținându-se seama de criteriile prevăzute la art. 8 din prezenta lege, precum și de locul și rolul justiției în statul de drept, echilibrul puterilor în stat, de importanța socială a muncii, de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcționare a sistemului judiciar, de răspunderea, complexitatea, riscurile fiecărei funcții, de obligația de păstrare a confidențialității, de pregătirea profesională, de interdicțiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal și de exigențele prevăzute de documentele internaționale privind funcționarea eficientă a sistemului judiciar și statutul magistraților.

(2) Salarizarea judecătorilor și procurorilor trebuie să le asigure o reală independență economică, condiție necesară pentru protecția acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenței și imparțialității lor în înfăptuirea actului de justiție.

Art. 4. -

(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază sau, după caz, din indemnizația de încadrare, corespunzător timpului lucrat. Jurisprudență

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 5. - Jurisprudență

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, asistenții judiciari, inspectorii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul DirecțieiNaționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Personalul prevăzut la art. 1 care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de soluționare a contestațiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii, dacă activitatea se desfășoară în afara programului zilnic de lucru.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază sau, după caz, indemnizația de încadrare a persoanei.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii.

(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național de Expertize Criminalistice, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemulțumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestație, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori la colegiile de conducere ale curților de apel sau parchetelor de pe lângă acestea sau la organele de conducere ale celorlalte instituții din sistem care au stabilit drepturile salariale, după caz. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 2-a Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților-asistenți

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți au dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație de încadrare stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor sau, după caz, cu gradul profesional obținut, cu funcția deținută și, după caz, cu vechimea în muncă și în funcție, potrivit prevederilor prezentei legi. Jurisprudență

(2) Indemnizațiile de încadrare și celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, magistraților-asistenți, inspectorilor judiciari și ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și ale personalului de instruire de la Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri se stabilesc, după caz, de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, de inspectorul șef al Inspecției Judiciare, directorul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția cazurilor în care, prin lege specială sau prin prezenta lege, se prevede altfel. Jurisprudență

Art. 9. -

Indemnizațiile de încadrare ale judecătorilor și ale procurorilor sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A și, respectiv, lit. B. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Judecătorii și procurorii care ocupă funcții de conducere beneficiază de indemnizația de încadrare maximă corespunzătoare nivelului instanței sau parchetului unde exercită funcția de conducere, majorată după cum urmează:

a) funcții de conducere la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:

Nr. crt. Funcția Procent majorare %
1 Președinte, procuror general 13%
2 Vicepreședinte, prim-adjunct al procurorului general, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 11,5%
3 Președinte secție, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, adjunct al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, adjunct al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 10%
4 Procuror șef secție, procuror șef secție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 8%
5 Procuror șef secție adjunct, procuror șef secție adjunct în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 5%
6 Procuror șef serviciu, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 3%
7 Procuror șef birou, procuror șef birou în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 2%

b) funcții de conducere în cadrul curților de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judecătoriilor și a parchetelor de pe lângă aceste instanțe: Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Procent majorare %
1 Președinte, procuror general, prim procuror 10%
2 Vicepreședinte, procuror general adjunct, prim procuror adjunct 8%
3 Președinte secție, procuror șef secție 5%
4 Procuror Șef serviciu 3%
5 Procuror Șefbirou 2%

(2) Judecătorii și procurorii numiți în funcții de conducere în cadrul instanțelor și parchetelor își păstrează indemnizația lunară de încadrare și celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcției de execuție pe care o dețin, dacă acestea sunt mai favorabile. Jurisprudență

Art. 11. -

Indemnizațiile de încadrare pentru celelalte funcții din cadrul sistemului justiției se stabilesc în raport cu funcția, gradul și, după caz, vechimea în muncă și în funcție avute, după cum urmează:

a) pentru funcțiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector șef al Inspecției Judiciare și în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 2;

b) pentru funcțiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, inspector șef adjunct al Inspecției Judiciare, director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiției, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 1 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 3;

c) pentru funcțiile de director al direcțiilor de inspecție judiciară din cadrul Inspecției Judiciare, director adjunct al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, director general adjunct de specialitate juridică și director la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, prim-magistrat-asistent și magistrat-asistent-șef gradul I, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4;

d) pentru funcțiile de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, inspector în cadrul Ministerului Justiției, director adjunct la direcții de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Inspecției Judiciare, magistrat-asistent-șef gradul II, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 5;

e) pentru funcția de șef serviciu de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent-șef gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 6;

f) pentru funcția de șef birou de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, magistrat-asistent gradul I sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;

g) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2 și art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7; Jurisprudență

h) pentru funcția de magistrat-asistent gradul II sau III, după caz, cu vechime în funcție sub 6 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2, diminuate cu 10%;

i) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție de peste 8 ani, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Național al Magistraturii, magistrat-asistent gradul III, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 2;

j) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 5-8 ani, personalul de instruire de specialitate juridică la Școala Națională de Grefieri, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap! I, lit. A nr. crt. 3;

k) pentru funcția de personal de specialitate juridică asimilat magistraților, cu o vechime în funcție între 1-5 ani, sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit. A nr. crt. 4;

l) pentru funcția de personal de specialitate juridică stagiar asimilat magistraților stagiari sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, lit! A nr. crt. 5.

Art. 12. -

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație de încadrare egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au funcția de judecător sau procuror, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfășurată o indemnizație de încadrare egală cu cea a unui președinte de secție al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) La indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se includ sporurile prevăzute de prezenta lege.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază și de o indemnizație de membru egală cu 25% din indemnizația brută lunară maximă a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții societății civile beneficiază de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară maximă a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) În baza de calcul al indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4) și (5), nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege.

Art. 13. -

Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum și alte categorii de personal prevăzute la art. 1 lit. a), c) și f) din prezentul capitol, delegate sau detașate sau care își desfășoară activitatea în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detașării sau a desfășurării activității în sistemul penitenciar, și de un spor de până la 20% calculat la indemnizația de încadrare sau, după caz, la salariul de bază.

Art. 14. -

(1) Pe durata mandatului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, al procurorului șefal Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al ministrului justiției, consilierii acestora, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare lunară stabilită la nivelul funcției de președinte de tribunal.

(2) Consilierii prevăzuți la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 4 din prezentul capitol, precum și de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) și art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Bursele auditorilor de justiție sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. A nr. crt. 6!

SECȚIUNEA a 3-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari

Art. 16. -

(1) Asistenții judiciari numiți în condițiile Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt salarizați cu indemnizația lunară de încadrare prevăzută în prezenta anexă la cap. I fit. A nr. crt. 4, aferentă unei vechimi în funcție de la 0 la 3 ani, respectiv de la 3 la 5 ani.

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 24 și 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Indemnizațiile de încadrare și celelalte drepturi ale asistenților judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

SECȚIUNEA a 4-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex

Art. 17. -

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc pe grade sau trepte profesionale, în raport cu funcția deținută, cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitate, precum și cu nivelul instanței sau al parchetului, după caz.

(2) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul judecătoriilor și al parchetelor de pe lângă acestea sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap. II și III. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(3) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la tribunale/tribunale specializate, tribunalele militare și de la parchetele de pe lângă acestea, de la judecătoriile din municipiul București și din localitățile reședință de județ, precum și de la parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 5%.

(4) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 7,5%.

(5) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la înalta Curte de Casație și Justiție, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția Națională Anticorupție și de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 10%.

Art. 18. -

Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu studii superioare, care a ocupat funcții medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se ia în considerare și jumătate din timpul cât a lucrat în funcțiile respective.

SECȚIUNEA a 5-a Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 19. -

Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică și pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. IV, pe grade profesionale, în funcție de nivelul studiilor și de vechimea în specialitate, după caz.

Art. 20. -

(1) La Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracțiuni de normă sunt prevăzute în statul de funcții. Activitățile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază al celui în cauză, stabilit în condițiile prevăzute la art. 19 din prezentul capitol.

(3) Pentru personalul care prestează activități didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală și cu funcția didactică îndeplinită.

Art. 21. -

(1) Salariile de bază pentru personalul de execuție de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din Institutul Național de Expertize Criminalistice și din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite în prezenta anexă la cap. V, pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor și vechimea în specialitate, după caz.

(2) Personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice au calitatea de personal contractual, având drepturile și obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă acestei categorii profesionale excepție făcând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege.

(3) Personalul prevăzut la alin. (2) poate fi utilizat și la parchete.

(4) Indemnizațiile lunare prevăzute în prezenta anexă la cap. V, sunt mai mari cu 2% pentru personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.

(5) La numirea în funcția de tehnician criminalist și la stabilirea treptei profesionale, pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în prezenta anexă se majorează cu 3 ani.

(6) Dispozițiile art. 17 alin. (3) - (5) din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător și tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești.

SECȚIUNEA a 6-a Salarizarea specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete

Art. 22. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. B nr. crt. 4.

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz, cu excepția elementelor salariale care compun salariul de bază stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte.

(3) Salariul de bază se stabilește potrivit prezentei anexe, cap. I lit. A nr. crt. 6 pentru agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și cap. I lit. B nr. crt 4 pentru ofițerii de poliție judiciară. Șefii de birou din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției de prim-procuror adjunct din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, iar șefii de serviciu de indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta anexă. Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Indemnizațiile de încadrare sau salariile de bază, precum și alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, respectiv al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit legii.

SECȚIUNEA a 7-a Salarizarea personalului de probațiune și a personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului

Art. 23. -

Salariile de bază pentru personalul de probațiune și pentru directorul general și directorul general adjunct ai Direcției Naționale de Probațiune sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. VII, în raport cu funcția deținută, gradul profesional avut și cu vechimea în probațiune, după caz. Salariile de bază și celelalte drepturi ale personalului de probațiune și ale directorului general și directorului general adjunct ai Direcției Naționale de Probațiune se stabilesc de ministrul justiției, cu excepția cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel.

Art. 24. -

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. VI.

SECȚIUNEA a 8-a Salarizarea judecătorilor și personalului din cadrul Curții Constituționale

Art. 25. -

(1) Președintele Curții Constituționale este egal în grad cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătorii Curții Constituționale, cu vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, beneficiind de indemnizație egală cu a acestora la nivel maxim, necondiționată de vechimea în funcția de judecător sau procuror, precum și de celelalte drepturi.

(2) Personalul Curții Constituționale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcție de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, și de celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a Dispoziții finale

Art. 26. -

Personalul din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control și cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, cu excepția funcționarilor publici cu statut special, beneficiază de un spor la salariul de bază, respectiv indemnizația de încadrare, de până la 5%.

Art. 27. -

Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

ANEXA Nr. VI Jurisprudență, Reviste (1)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ"

CAPITOLUL I Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Solde de funcție/salarii de funcție - lei Coeficient
Anul 2022
Minim Maxim Minim Maxim
1 Șeful Statului Major General, secretar de stat - șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, primul adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protectie și Pază S - 10880 4,35
2 Adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9651 3,86
3 Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjunctul directorului Serviciului de Protecție și Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9125 3,65
4 Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliție, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor S 8247 8774 3,30 3,51
5 Funcții corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție, directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor S 8072 8247 3,23 3,30
6 Funcții corespunzătoare gradului de general - maior, contraamiral, chestor principal de poliție S 7546 8072 3,02 3,23
7 Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare S 6844 7282 2,74 2,91
8 Funcții corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare S 5791 6844 2,32 2,74
9 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare S 5212 5528 2,08 2,21
10 Funcții corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare S 4819 5110 1,93 2,04
11 Funcții corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare S 4561 4819 1,82 1,93
12 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliție/penitenciare S 4302 4561 1,72 1,82
13 Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare S 4087 4259 1,63 1,70
14 Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant S - 3950 - 1,58
15 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/șef S 4259 4345 1,70 1,74
PL 4087 4173 1,63 1,67
M 3950 4130 1,58 1,65
16 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant S 4173 4259 1,67 1,70
PL 3950 4130 1,58 1,65
M 3900 4087 1,56 1,63
17 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major S 4130 4216 1,65 1,69
PL 3900 4087 1,56 1,63
M 3850 3950 1,54 1,58
18 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier S 4087 4173 1,63 1,67
PL 3850 3950 1,54 1,58
M 3750 3900 1,50 1,56
19 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major S 3950 4130 1,58 1,65
PL 3750 3900 1,50 1,56
M 3610 3850 1,44 1,54
20 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent Șef principal de politie/penitenciare (șef formațiune*)) S 4259 4345 1,70 1,74
M 3950 4130 1,58 1,65
21 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare S 4173 4259 1,67 1,70
M 3900 4087 1,56 1,63
22 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/penitenciare debutant PL - 3750 1,50
M 3610 1,44
23 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I - 2780 1,11
24 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a - 2675 1,07
25 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a - 2605 1,04
26 Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș - 2570 1,03
27 Funcții corespunzătoare gradului de soldat - 2500 1,00

*) Prin formațiune se înțelege: echipaj, post de poliție, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.

NOTĂ:

Pentru personalul militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiți/încadrați în funcții inferioare, se acordă solda/salariul de funcție corespunzător funcției din care aceste categorii de personal au provenit, în condițiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională Referințe (1)

SECȚIUNEA 1 Soldele personalului mi