Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - ANEXA Nr VI

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← ANEXA Nr V ANEXA Nr VII →

ANEXA Nr. VI Practică judiciară (11)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ"

CAPITOLUL I Soldele de funcție/Salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională Practică judiciară (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Solde de funcție/salarii de funcție - lei Coeficient
Anul 2022
Minim Maxim Minim Maxim
1 Șeful Statului Major General, secretar de stat - șef al Departamentului Ordine și Siguranță Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, primul adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorul Serviciului de Protectie și Pază S - 10880 4,35
2 Adjuncții directorului Serviciului Român de Informații, adjuncții directorului Serviciului de Informații Externe, directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, secretarii de stat și alte funcții asimilate funcției de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9651 3,86
3 Prim-adjunctul și adjuncții directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjunctul directorului Serviciului de Protecție și Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne S - 9125 3,65
4 Funcții corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliție, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor S 8247 8774 3,30 3,51
5 Funcții corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție, directorii generali adjuncți din Administrația Națională a Penitenciarelor S 8072 8247 3,23 3,30
6 Funcții corespunzătoare gradului de general - maior, contraamiral, chestor principal de poliție S 7546 8072 3,02 3,23
7 Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare S 6844 7282 2,74 2,91
8 Funcții corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare S 5791 6844 2,32 2,74
9 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare S 5212 5528 2,08 2,21
10 Funcții corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare S 4819 5110 1,93 2,04
11 Funcții corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare S 4561 4819 1,82 1,93
12 Funcții corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliție/penitenciare S 4302 4561 1,72 1,82
13 Funcții corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliție/penitenciare S 4087 4259 1,63 1,70
14 Funcții corespunzătoare gradului de subinspector de poliție/penitenciare debutant S - 3950 - 1,58
15 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/șef S 4259 4345 1,70 1,74
PL 4087 4173 1,63 1,67
M 3950 4130 1,58 1,65
16 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant S 4173 4259 1,67 1,70
PL 3950 4130 1,58 1,65
M 3900 4087 1,56 1,63
17 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major S 4130 4216 1,65 1,69
PL 3900 4087 1,56 1,63
M 3850 3950 1,54 1,58
18 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier S 4087 4173 1,63 1,67
PL 3850 3950 1,54 1,58
M 3750 3900 1,50 1,56
19 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major S 3950 4130 1,58 1,65
PL 3750 3900 1,50 1,56
M 3610 3850 1,44 1,54
20 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent Șef principal de politie/penitenciare (șef formațiune*)) S 4259 4345 1,70 1,74
M 3950 4130 1,58 1,65
21 Funcții corespunzătoare gradului de agent-agent șef principal de poliție/penitenciare S 4173 4259 1,67 1,70
M 3900 4087 1,56 1,63
22 Funcții corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent/agent de poliție/penitenciare debutant PL - 3750 1,50
M 3610 1,44
23 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa I - 2780 1,11
24 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a - 2675 1,07
25 Funcții corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a - 2605 1,04
26 Funcții corespunzătoare gradului de fruntaș - 2570 1,03
27 Funcții corespunzătoare gradului de soldat - 2500 1,00

*) Prin formațiune se înțelege: echipaj, post de poliție, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.

NOTĂ:

Pentru personalul militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiți/încadrați în funcții inferioare, se acordă solda/salariul de funcție corespunzător funcției din care aceste categorii de personal au provenit, în condițiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională

SECȚIUNEA 1 Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 1. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este salarizat în raport cu statutul, activitățile și organizarea stabilite prin lege, cu îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilitățile, atribuțiile, rolul, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, cu gradul de efort și risc, cu pregătirea și competența profesională, precum și cu interdicțiile și restrângerea exercițiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituții de legislația în vigoare. Practică judiciară (1)

(2) Personalul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) beneficiază de solde, salarii, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale.

(3) Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt prevăzute în secțiunea a 7-a din prezentul capitol.

Art. 2. -

(1) Personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este format din personal militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, personal civil.

(2) Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înțelege cadrele militare în activitate, precum și soldații și gradații profesioniști în activitate.

(3) Prin polițiști, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici cu statut special din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, aflați sub incidența Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prin funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției, aflați sub incidența Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată.

(5) Prin personal civil, în sensul prezentei legi, se înțelege funcționarii publici și personalul contractual.

SECȚIUNEA a 2-a Soldele de funcție și salariile de funcție

Art. 3. -

(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.

(2) Solda lunară se compune din solda de funcție, solda de grad, gradații și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Art. 4. - Practică judiciară (2)

(1) Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la salariu lunar.

(2) Salariul lunar se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Art. 5. -

(1) Soldele de funcție, respectiv salariile de funcție sunt diferențiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuțiile ce revin fiecărei funcții, solicitările la efort, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum și cu eșalonul la care se desfășoară activitatea, prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

(2) Pentru personalul militar, precum și pentru polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, soldele de funcție corespunzătoare gradelor militare și nivelului studiilor, respectiv salariile de funcție corespunzătoare gradelor profesionale și nivelului studiilor sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

(3) Soldele de funcție/Salariile de funcție și nivelul studiilor pentru funcțiile de comandă, respectiv de execuție ale personalului militar pe grade militare, respectiv ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute în prezenta anexă la cap. I, în raport cu eșalonul la care se desfășoară activitatea.

(4) Solda de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziția/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salariul de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 6. -

Solda de funcție, respectiv salariul de funcție sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I.

Art. 7. - Practică judiciară (2)

(1) Pentru gradul militar pe care îl deține, ca drept al titularului și recunoaștere în plan social, personalul militar, respectiv polițistul și funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deținut.

(2) Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

Ofițeri:
- General, amiral, chestor general de poliție 410 lei
- General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție 390 lei
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliție 380 lei
- General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare 370 lei
- Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare 360 lei
- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare 340 lei
- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare 330 lei
- Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare 320 lei
- Locotenent, inspector de poliție/penitenciare 310 lei
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de politie/penitenciare 300 lei
Maiștri militari
- Maistru militar principal 290 lei
- Maistru militar clasa I 280 lei
- Maistru militar clasa a II-a 270 lei
- Maistru militar clasa a III-a 260 lei
- Maistru militar clasa aIV-a 250 lei
- Maistru militar clasa aV-a 240 lei
Subofițeri și agenți de politie/penitenciare
- Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare 290 lei
- Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare 280 lei
- Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare 270 lei
- Plutonier, agent principal de poliție/penitenciare 260 lei
- Sergent major, agent de poliție/penitenciare 250 lei
- Sergent 240 lei
Soldați și gradați profesioniști
- Caporal clasa I 235 lei
- Caporal clasa a II-a 225 lei
- Caporal clasa a III-a 220 lei
- Fruntaș 210 lei
- Soldat 200 lei.

(3) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

(4) Solda de grad se plătește de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plătește de la data prezentării la serviciu.

(5) Salariul gradului profesional deținut se plătește de la data obținerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salariul gradului profesional deținut se plătește de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții de comandă beneficiază lunar de solda de comandă/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcție/salariul de funcție.

(2) Funcțiile pentru care se acordă solda de comandă/salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Solda de comandă/Salariul de comandă se acordă de la data numirii în funcțiile cu drept la solda de comandă/salariul de comandă și încetează la data schimbării din funcție.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuțiile funcțiilor prevăzute cu solda de comandă/salariul de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcție/salariul de funcție și de solda de comandă/salariul de comandă corespunzător funcțiilor în care sunt împuternicite.

(2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de execuție vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcție corespunzătoare funcțiilor în care sunt împuternicite.

(3) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împuternicite/împuterniciți își mențin soldele de funcție/salariile de funcție și, după caz, soldele de comandă/salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de comandă și de execuție se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 10. -

Cadrele militare în activitate, numite în funcții inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, primesc soldele de funcție minime corespunzătoare gradelor militare deținute.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la 1-7 gradații, în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, polițist și funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(2) Soldele de funcție/Salariile de funcție prevăzute la cap. I din prezenta anexă sunt la gradația 0.

(3) Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar și data absolvirii instituției militare de învățământ se ia în calcul la stabilirea de gradații. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradații.

(4) Intervalele de timp în funcție de care se acordă cele 7 gradații, precum și procentele corespunzătoare acestora, calculate la solda de funcție/salariul de funcție avută/avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în solda de funcție/salariul de funcție, sunt următoarele:

a) gradația I - de la 3 la 6 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție prevăzut la cap. I din prezenta anexă cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

b) gradația a II-a - de la 6 la 9 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

c) gradația a III-a - de la 9 la 12 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

d) gradația a IV-a - de la 12 la 15 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

e) gradația a V-a - de la 15 la 18 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

f) gradația a VI-a - de la 18 la 21 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție;

g) gradația a VII-a - peste 21 ani - și se determină prin majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu cota procentuală de 3%, rezultând cuantumul nou al soldei de funcție/salariului de funcție.

(5) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale prevăzute la alin. (4), după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) 3-6 ani, gradația I;

b) 6-10 ani, gradația a II-a;

c) 10-15 ani, gradația a III-a;

d) 15-20 ani, gradația a IV-a;

e) 20-25 ani, gradația a V-a;

f) peste 25 de ani, gradația a VI-a.

(6) Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradații avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (5), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la data schimbării poziției de activitate.

(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică și absolvenților instituțiilor militare de învățământ pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituții și, după caz, soldaților și gradaților voluntari profesioniști în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută, respectiv pentru stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziției de activitate. Jurisprudență (1)

(8) Prevederile alin. (5) - (7) se aplică în mod corespunzător și polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

(9) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.

Art. 12. -

(1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum și cel care desfășoară activități specifice la calamități naturale beneficiază de o primă pentru condiții periculoase de muncă, diferențiată în funcție de gradul de pericol și/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase -37-50%;

- locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase -16-30%;

- locuri de muncă sau operațiuni periculoase - până la 16%.

(2) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcție de condițiile de muncă:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru activitățile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(3) Locurile, condițiile de muncă și operațiunile, precum și procentele de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 13. - Practică judiciară (1)

(1) Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizații și alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică și personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil care se află în situații similare, indiferent de tipul unității în care își desfășoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Practică judiciară (1)

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, desfășurată în exercitarea atribuțiilor funcționale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unității, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operații speciale, misiunilor și/sau activităților deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale și activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare și asistență medicală și psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecție în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare și valorificare a informațiilor sau datelor/situațiilor/documentelor/actelor, investigații, acțiuni și intervenție, efectuarea actelor de cercetare penală specială, beneficiază de o compensație de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Compensația prevăzută la alin. (1) se acordă și personalului din structurile din domeniile informații pentru apărare, cercetare sau operații speciale ale Ministerului Apărării Naționale. Modificări (1)

(3) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu beneficiază de o compensație de 30% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază. Modificări (1)

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil care beneficiază de compensația prevăzută la alin. (1).

(5) Unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

(3) Condițiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 16. -

Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil, trimiși în interesul serviciului în delegare sau detașați la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 17. -

Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale polițiștilor, ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor și cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

(1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizație de 15-20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de cifru și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Funcțiile cu drept la indemnizație de cifru se prevăd prin statele de organizare.

SECȚIUNEA a 3-a Drepturi specifice activității desfășurate în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională

Art. 19. -

Pentru realizarea prerogativelor constituționale de apărare, ordine publică și securitate națională, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 7,5%.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori în unități situate în localități sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil beneficiază de un spor de până la 20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază. Jurisprudență (1)

(2) Criteriile de stabilire a localităților și zonelor izolate, a localităților și zonelor unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc conform actelor normative în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite. Jurisprudență (1)

Art. 21. -

(1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, mutați sau transferați, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

a) o indemnizație de mutare egală cu solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit pentru noile funcții în care au fost încadrați;

b) o indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu 1/4 din solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru personalul militar, membrii de familie și gospodăria lor;

d) o permisie, respectiv o învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordată la cerere.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în luna schimbării domiciliului.

(3) Rambursarea costului transportului pentru personalul militar se efectuează la data prezentării la unitate, iar pentru membrii de familie și gospodăria lor se efectuează la data schimbării domiciliului, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate, persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor sau, după caz, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Indemnizația se calculează în raport cu solda de funcție/salariul funcție, stabilită/stabilit pentru funcțiile în care acestea sunt numite.

(5) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituții de învățământ militar beneficiază, după absolvire, de indemnizația de mutare și de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1).

(6) La absolvirea instituțiilor de învățământ militar, elevii și studenții militari cărora li se acordă grade de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri ori cei care au obținut asemenea grade pe timpul școlarizării au dreptul, la prezentarea la unități, la o indemnizație de instalare egală cu solda de funcție/salariul de funcție stabilită/stabilit pentru funcțiile în care au fost numiți și la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie și gospodăria lor.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(8) Soldații și gradații profesioniști în activitate care au obținut grade de subofițeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizație de instalare numai în situația în care nu au beneficiat de indemnizație în condițiile alin. (10).

(9) În localitățile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, indemnizația prevăzută la alin. (6) poate fi la nivelul a două solde de funcție/salarii de funcție.

(10) Soldații și gradații profesioniști în activitate, la semnarea primului contract, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu solda de funcție cuvenită.

(11) Personalul militar care a beneficiat de indemnizația de instalare și care, ulterior, și-a prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ, respectiv de la semnarea primului contract va restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător și personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate.

(12) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, care își schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziției de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie și gospodărie, până la localitatea unde își stabilesc domiciliul.

(13) Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

(14) În cazul decesului personalului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (1) lit. c), dacă în termen de 12 luni de la data decesului își stabilește domiciliul în altă localitate.

Art. 22. -

Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de până la 5% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

Art. 23. -

Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care sunt încadrați în structurile centrale ale instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 12,5%.

Art. 24. -

Pe perioada în care își desfășoară activitatea în structurile instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, preoții militari sunt asimilați ofițerilor și beneficiază de solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, de compensațiile, primele, sporurile, indemnizațiile și de alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

Art. 25. - Practică judiciară (1)

Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care asigură paza, escortarea și supravegherea deținuților, reținuților, arestaților preventiv și a minorilor condamnați în penitenciare sau internați în centre de reeducare minori, în spitale-penitenciare, în secții sau ateliere de producție, în puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiții, la o indemnizație pentru pază și supraveghere de 5% din salariul de funcție.

Art. 26. - Modificări (1)

De indemnizația prevăzută la art. 25 beneficiază și membrii grupelor de intervenție, precum și cei care sunt desemnați să-și desfășoare activitatea în cadrul grupelor de intervenție la unitățile unde funcțiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

Art. 27. -

Guvernul României este abilitat să stabilească și alte drepturi salariale specifice pentru personalul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la propunerea conducătorilor acestora.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, în raport cu standardele de performanță profesională, personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional.

(2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obține/menține potrivit condițiilor, criteriilor și standardelor de performanță stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcțional deținute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

(4) Specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile și standardele de performanță se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

Maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști, agenții de poliție și cei din sistemul administrației penitenciare și personalul contractual care desfășoară activități de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataș, care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, au dreptul la o compensație de 5-25% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

SECȚIUNEA a 4-a Primele și compensațiile acordate personalului aeronautic

Art. 30. -

Personalul aeronavigant definit la art. 8, 17 și 31 din Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Statut, încadrat potrivit statului de organizare, în funcții specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte și care desfășoară efectiv activități aeronautice, beneficiază, în condițiile prevăzute de Statut, de următoarele prime:

a) prima de clasificare;

b) prima orară de zbor;

c) prima de parașutare;

d) prima specială pentru încercarea, recepția și verificarea în zbor a tehnicii aeronautice.

Art. 31. -

(1) Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviație și parașutiștilor militari, în limitele a 8-30% din solda de funcție, diferențiată în raport cu titlul de clasificare deținut, categoria de personal navigant, aeronave și activități.

(2) Pentru militarii în termen, prima de clasificare se calculează la solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist, cu o gradație.

Art. 32. -

(1) Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal navigant de aviație, definite la art. 9 și 17 din Statut, astfel:

a) prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord, diferențiat în funcție de categoria de aeronave și de condițiile de zbor, în procente cuprinse între 2-10% din 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de escadrilă/similar;

b) pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor, calculată în limitele a 50-85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord, în raport cu categoria de personal navigant și cu activitățile pe care le desfășoară la bordul aeronavei.

(2) În funcție de tipul și de dificultatea misiunii de zbor, de condițiile în care se execută zborul și de categoria de aeronave respectivă, prima orară de zbor stabilită la alin. (1) se majorează în limitele a 50-200%, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă în același cuantum ambilor piloți de pe aeronave de instrucție și de luptă, în cazul zborurilor de încercare, recepție și verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologică, demonstrative sau în cadrul aplicațiilor și antrenamentelor.

(4) Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian, drepturile salariale prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă, pentru întregul traiect de zbor, în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru aviația civilă.

(5) Prima orară de zbor se plătește în funcție de durata misiunii de zbor rezultată din registrele de cronometraj. În cazurile în care calificativele obținute în urma executării zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor.

Art. 33. -

(1) Prima de parașutare se acordă lunar tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronavigant, definite la art. 9, 10 și 17 din Statut, în procente cuprinse între 2-8% din 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion parașutiști/similar, pentru fiecare parașutare executată, diferențiat în raport cu condițiile de lansare și aterizare, cu condițiile de zbor și meteorologice și cu dificultatea lansării.

(2) Pentru parașutările executate sub formă de exerciții combinate, cu acționarea comenzii manuale, cu deschiderea parașutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau materiale și de la înălțimi și viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9, 10 și 17 din Statut i se acordă compensații în procente cuprinse între 1-5% din 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion parașutiști/similar.

(3) Pentru catapultarea din aeronavă, piloților li se acordă prime echivalente cu:

a) suma soldei de funcție, soldei de grad, gradațiilor și, după caz, a soldei de comandă, în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forță majoră prevăzut în instrucțiunile de pilotaj;

b) de două ori suma prevăzută la lit. a), în cazul catapultării de încercare-testare sau recepție a sistemelor de salvare.

Art. 34. - Practică judiciară (1)

(1) Prima specială pentru încercarea, recepția și verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronavigant, definite la art. 8 și 17 din Statut, astfel:

a) pentru zborurile de încercare, recepție și verificare a aeronavelor prototip și a celor nou-construite, personalului navigant de aviație i se acordă prime speciale, calculate în procente față de 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul escadrilei de aviație/similar, la categoria respectivă de aeronave, după cum urmează:

i) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a 200-500%, în funcție de categoria de aeronave;

ii) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în limitele a 30-70%, în funcție de categoria de aeronave;

iii) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite, prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepția primului zbor), în limitele a 5-20%, în funcție de categoria de aeronave;

iv) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviație (motoare, sisteme de salvare, rachete, muniții, bombe, instalații de armament și anvelope), în limitele a 4-15%;

b) pentru parașutările executate în scopul încercării, recepției și verificării parașutelor prototip sau nou-construite, parașutiștilor li se acordă prime speciale, calculate în procente față de 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion parașutiști/similar, după cum urmează:

i) pentru fiecare parașutare de omologare a produselor prototip și serie zero, în limitele a 10-20%, în funcție de categoria și tipul de parașută;

ii) pentru fiecare parașutare de recepție și verificare a produselor noi, în limitele a 5-10%, în funcție de categoria și tipul de parașută;

c) pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparația capitală sau medie, pentru recepția unei aeronave noi sau reparate, precum și pentru verificarea după executarea unor lucrări de importanță majoră (lucrări regulamentare, schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale, calculate în limitele a 4-18% din 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul escadrilei de aviație/similar, la categoria respectivă de aeronave;

d) pentru parașutările executate în scopul recepției parașutelor după reparația capitală sau medie, precum și pentru verificările prin parașutare a produselor la care s-au executat lucrări de importanță majoră, parașutiștilor li se acordă prime speciale în procente față de 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion parașutiști/similar, în limitele a 4-8%.

(2) Primele speciale stabilite la alin. (1) lit. a) și c) se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru încercarea sau recepția aeronavelor de instrucție și de luptă, integral ambilor piloți.

Art. 35. -

Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12, 17 și 31 din Statut, încadrat, potrivit statului de organizare, în funcții specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte și care desfășoară efectiv activități aeronautice, beneficiază în condițiile prevăzute de statut de următoarele prime:

a) prima de clasificare;

b) prima de specializare;

c) prima pentru asigurarea activităților aeronautice.

Art. 36. -

Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepția inginerilor și subinginerilor, în limitele a 5-19% din solda de funcție, diferențiat în raport cu titlul de clasificare deținut, categoria de personal nenavigant și categoria de tehnică aeronautică.

Art. 37. -

Prima de specializare se acordă lunar ofițerilor ingineri și subingineri de aviație, de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene, în limitele a 8-22% din solda de funcție, diferențiat în raport cu titlul de specializare deținut, categoria de personal nenavigant și categoria de tehnică aeronautică.

Art. 38. -

(1) Primele pentru asigurarea activităților aeronautice se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 și 17 din Statut, precum și inginerilor, subinginerilor și tehnicienilor de bord, astfel:

a) prima de aterizare se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviație, definit la art. 13 și 17 din Statut, din unități (similare) care execută activități de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol și în zbor aeronave, exploatează și întrețin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine și de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv, diferențiat pe categorii de funcții ale personalului și tipuri de aeronave, în limitele a 0,04-3% din 1/3 a soldei de funcție, pentru fiecare aterizare urmată de refacerea capacității de zbor;

b) pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte, prima de aterizare prevăzută la lit. a) se majorează cu 50%;

c) pentru personalul tehnic-ingineresc de aviație care operează tehnica de avioane fără pilot, prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5-40% din solda de funcție, pentru fiecare lansare, diferențiat pe categorii și tipuri de avioane fără pilot;

d) personalul aeronautic care execută activități de exploatare a simulatoarelor de zbor beneficiază de o primă pentru asigurare tehnică, în cuantum de 0,10-0,50% din solda de funcție, pentru fiecare oră de funcționare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant, diferențiat pe categorii și tipuri de simulatoare;

e) soldații și gradații profesioniști în activitate, precum și militarii în termen, calificați, care desfășoară activități de asigurare tehnică de aviație, beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0,5-2,5% din solda de funcție corespunzătoare gradului de caporal clasa I, pentru fiecare aterizare, urmată de refacerea capacității de zbor, diferențiat pe categorii de aeronave și activități;

f) prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviație, definit la art. 13 și 17 din Statut, care execută lucrări regulamentare, periodice și de întreținere, reparații curente și modernizări ale tehnicii de aviație, precum și activități de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare și experimentare a tehnicii de aviație și de asigurare cu tehnică de aviație. Face excepție personalul tehnic-ingineresc de aviație din unitățile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice și din comisiile de reprezentanți militari de pe lângă acestea, în funcție de numărul orelor de zbor realizate, la eșalonul respectiv, diferențiat pe categorii de personal și categorii de aeronave, în limitele a 0,003-0,1% din solda de funcție, pentru ora de zbor;

g) pentru personalul de comandă din unitățile care operează tehnica de avioane fără pilot se acordă, la sfârșitul fiecărui an, o primă pentru asigurarea zborului, egală cu valoarea soldei de funcție, în vigoare în luna decembrie, proporțional cu îndeplinirea planului anual de lansări ale avioanelor;

h) prima de reparații se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviație, de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene din unitățile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice și comisiile de reprezentanți militari de pe lângă acestea, care execută sau conduc activități de reparații, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare și experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum și recepția acesteia din fabricație și reparație, în funcție de tehnica reparată, fabricată și recepționată, diferențiat pe categorii de personal și în raport cu complexitatea lucrărilor, în procent de 0,2-15% din solda de funcție, pentru fiecare produs recepționat de beneficiar;

i) prima de start se acordă lunar meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene și personalului tehnic auto care execută, organizează sau conduc activități specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare, în funcție de numărul de starturi de zbor executate/misiuni independente, în limitele a 1-2% din solda de funcție, pentru fiecare start, diferențiat pe categorii de personal și aeronave;

j) prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea și coordonarea activității de zbor a aeronavelor militare, în funcție de numărul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02-2% din solda de funcție, diferențiat pe categorii de personal, tehnică aeronautică și activități.

(2) Prin start executat se înțelege startul îndeplinit în proporție de cel puțin 50% din durata planificată, la care specialistul respectiv a desfășurat activități specifice de asigurare a zborului.

(3) Prin misiune independentă se înțelege zborul executat la ordin de o aeronavă izolată sau, după caz, formație de aeronave, la care specialistul respectiv a desfășurat activități specifice de asigurare a zborului.

Art. 39. -

(1) În cazul imposibilității desfășurării activităților aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviație, a unei boli profesionale sau a unor defecțiuni cauzate de activitățile aeronautice desfășurate, personalul aeronautic beneficiază de:

a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacității de muncă, până la stabilirea situației medico-militare, fără a se depăși însă durata de 2 ani;

b) o compensație la suma soldei de funcție, soldei de grad, gradațiilor și, după caz, a soldei de comandă, astfel încât noile drepturi salariale să nu se micșoreze, în cazul în care desfășoară alte activități militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la limita de vârstă prevăzută la art. 45 din Statut.

(2) Compensația reprezintă diferența dintre suma soldei de funcție, soldei de grad, gradațiilor și, după caz, a soldei de comandă și prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, și suma soldei de funcție, soldei de grad, gradațiilor și, după caz, a soldei de comandă cuvenite pentru funcția în care este încadrat cel în cauză.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puțin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislația în vigoare pentru pensionare.

Art. 40. -

(1) În conformitate cu art. 57 din Statut, prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naționale încadrat, potrivit statului de organizare, în funcții specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte și care desfășoară efectiv activități aeronautice, precum și militarilor din unitățile de toate armele și celor detașați în afara Ministerului Apărării Naționale, care execută activități aeronautice militare.

(2) Pentru personalul aeronautic definit de Statut, care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, prevederile art. 30-39 se aplică în mod corespunzător.

(3) Baza de calcul al primelor și compensațiilor acordate în lei personalului aeronautic prevăzut la alin. (2) se constituie, în mod corespunzător, din solda de funcție prevăzută de statul de organizare sau, după caz, prin ordinul de numire/detașare pentru fiecare participant la misiuni în afara teritoriului statului român.

(4) Personalul aeronautic trimis în misiune permanentă în străinătate, care încadrează funcțiile alocate României în cadrul Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW), beneficiază de următoarele drepturi în valută:

a) personalului navigant, așa cum este definit la art. 8 și 31 din Statut, i se acordă o primă orară de zbor la nivelul a 1% din salariul lunar în valută. Pentru misiunile executate în zonele de conflict sau în teatrele de operații, prima orară de zbor se mărește cu 100%. Prima orară de zbor se plătește în funcție de durata zborului rezultată din registrele de cronometraj sau din documentele similare utilizate de HAW. Pentru catapultarea din aeronavă, piloților li se acordă o primă egală cu un salariu lunar în valută;

b) personalului aeronautic nenavigant, așa cum este definit la art. 12 din Statut, care execută activități de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol și în zbor aeronave, exploatează și întreține mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine și de prevenire a evenimentelor de zbor, i se acordă o primă de aterizare la nivelul a 1% din salariul lunar în valută, pentru fiecare aterizare. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte, prima de aterizare se majorează cu 50%;

c) personalului tehnic-ingineresc de aviație, așa cum este definit la art. 13 din Statut, care execută lucrări de exploatare, întrețineri curente și reparații ale tehnicii de aviație, i se acordă o primă pentru asigurarea tehnică a zborului la nivelul a 0,1% din salariul lunar în valută, pentru fiecare oră de zbor asigurată tehnic.

(5) Condițiile de acordare a primelor și compensațiilor de care beneficiază personalul aeronautic, precum și diferențierea procentelor/cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta secțiune, pe categorii de personal, tehnică aeronautică și activități, se stabilesc prin norme aprobate de ordonatorul principal de credite.

Art. 41. -

(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar și polițiștilor care își desfășoară activitatea în condiții similare.

(2) Pentru personalul, altul decât cel prevăzut la art. 30, se acordă următoarele prime pentru coborârile pe frânghie din elicopter:

a) pentru personalul care execută rapel din elicopter, 2% din solda de funcție/salariul de funcție al comandantului/șefului unității din care face parte personalul respectiv, pentru fiecare coborâre;

b) pentru personalul care execută coborâre rapidă pe frânghie din elicopter, 3% din solda de funcție/salariul de funcție al comandantului/șefului unității din care face parte personalul respectiv, pentru fiecare coborâre.

SECȚIUNEA a 5-a Drepturile bănești specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă și ale scafandrilor din marina militară

§1. Drepturile bănești specifice personalului ambarcat pe nave de suprafață

Art. 42. -

(1) Personalul din subunitățile și unitățile marinei militare, ambarcat pe nave de suprafață, are dreptul la o primă de ambarcare, astfel:

a) pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă:

(i) personalul militar și personalul civil - 15% din solda de funcție/salariul de bază;

(ii) elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar - 10% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist;

b) pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucții, aplicații sau alte misiuni, pe lângă drepturile prevăzute la lit. a), mai beneficiază de:

(i) personalul militar și personalul civil - 15% din solda de funcție/salariul de bază;

(ii) elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar - 10% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

(2) Prin personal ambarcat se înțelege personalul încadrat potrivit statelor de organizare ale navelor respective, precum și cel ambarcat pentru diverse misiuni, inspecții, controale, verificări, reparații ordonate sau planificate de organele competente în documentele care atestă prezența la bordul navelor.

Art. 43. -

Membrii echipajelor de pe nave care conduc, coordonează, evaluează sau execută efectiv manevrele de plecare și de acostare, precum și alte manevre și activități periculoase beneficiază de o primă egală cu 50% din solda de funcție/salariul de bază zilnic, indiferent de numărul de manevre din zona respectivă.

§2. Drepturile bănești specifice personalului care execută salturi din elicoptere în apă și scafandrilor

Art. 44. -

Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o primă, astfel:

a) personalul militar și personalul civil - 1% din solda de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul unității de scafandri;

b) elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar - 1% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

Art. 45. -

(1) Scafandrii militari și civili brevetați beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5-30% din solda de funcție/salariul de bază, diferențiat în raport cu titlul de clasificare deținut.

(2) Scafandrii brevetați și scafandrii cursanți au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv și decompresia, la o primă orară sau zilnică, în procente, din 1/3 a soldei de funcție prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:

a) pentru scufundarea autonomă cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafață sau scufundarea cu turela deschisă, o primă orară de 1-5%;

b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o primă orară de 1,5-6%;

c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o primă orară de 2-3%;

d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare, o primă orară de 3-7%;

e) pentru scufundarea în saturație, o primă zilnică de 12-50%.

(3) Pentru scufundările reale, executate de scafandrii de mare adâncime, în scop de antrenament, prima se diminuează cu 20%.

(4) Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu temperatura mai mică de 10°C, precum și pentru cele de testare de noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare, prima de scufundare se majorează cu 25%.

(5) Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD, prima se majorează cu 100%.

Art. 46. -

(1) Scafandrii lansați sau recuperați din/de vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o primă de salt sau de recuperare, în procente, din 1/3 a soldei de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:

Lansare Recuperare Vedetă Elicopter Submarin
Viteză Staționare Evoluție Sas Tub lansare torpilă
12 Nd 24 Nd
% % % % % %
Cu micul echipament 2 3 3 4 - -
Cu echipament complet 3 4 4 5 5,5 6

(2) Pentru misiunile de luptă reale, prima de salt sau de recuperare se majorează cu 100%.

Art. 47. -

Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare și intervenție, precum și personalul de altă specialitate, care, prin natura funcției, execută imersiuni în incintă nepresurizată, au dreptul la o primă orară de 2,5-5% din solda de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri.

Art. 48. -

Membrii echipei de suprafață care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric, tehnic și medical, stabiliți în conformitate cu normele de organizare și conducere a activităților de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o primă orară sau zilnică de 10-25% din prima de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetați.

Art. 49. -

Prima orară sau zilnică de scufundare se acordă și personalului de altă specialitate care, prin natura atribuțiilor de serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.

Art. 50. -

Condițiile de acordare a primei de clasificare și a primei de scufundare, precum și diferențierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta secțiune, pe categorii de personal și activități, se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 51. -

Pe timpul desfășurării activităților de control la bordul navelor românești și străine în cadrul misiunilor de luptă, reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, personalul echipelor specializate beneficiază de o compensație de 30% din solda de funcție.

§3. Drepturile personalului ambarcat pe submarine

Art. 52. -

Personalul militar și personalul civil beneficiază de o primă de ambarcare de 30% din solda de funcție/salariul de bază, iar elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar de o primă de ambarcare de 10% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

Art. 53. -

(1) Pe timpul navigației în imersiune, personalul militar și personalul civil beneficiază de o primă orară de imersiune de 2% din solda de funcție prevăzută în statul de organizare pentru comandantul submarinului, iar elevii și studenții instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar, de o primă de imersiune de 10% din solda de funcție minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

(2) Pentru navigația submarinului la adâncimi cuprinse între 100-200 m, prima orară de imersiune se dublează, iar pentru navigația la adâncimi de peste 200 m, aceasta se triplează.

(3) Pentru fiecare intrare sau ieșire în/din imersiune se adaugă 30% din valoarea primei orare de imersiune.

Art. 54. -

Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală cu două solde de funcție ale comandantului de submarin.

Art. 55. -

Pentru ieșirea din submarinul avariat, membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu 4 solde de funcție ale comandantului de submarin.

Art. 56. -

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător și polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care își desfășoară activitatea în situații similare, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

SECȚIUNEA a 6-a Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor și în alte situații

Art. 57. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu acordul și în interesul autorităților sau instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, beneficiază de solda de funcție/salariul de funcție avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deținut și de gradații, precum și de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituția de învățământ, cu excepția soldei de comandă/salariului de comandă, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care urmează cursuri de carieră și nivel, precum și alte activități de perfecționare sau formare continuă beneficiază de solda de funcție/salariul de funcție și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă avute la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deținut, de gradații și de celelalte drepturi salariale avute, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite. .

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se mențin și pe perioada stagiului la unități.

(4) Elevii și studenții instituțiilor de învățământ superior pentru formarea personalului militar după obținerea gradului de ofițer beneficiază de solda gradului acordat.

(5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate, cu acordul și în interesul autorităților sau instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, beneficiază, în această perioadă, de o indemnizație egală cu salariul de bază, indemnizațiile, compensațiile și sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională, cu excepția celor care se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat.

(6) Pentru ofițerii care, în timp ce urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior militare sau civile, precum și doctoratul, sunt înaintați în grad sau pentru maiștrii militari și subofițerii aflați în această situație când li se acordă grade de ofițeri, solda de funcție a acestora nu poate fi mai mică decât solda de funcție minimă prevăzută pentru gradul respectiv.

(7) Pentru polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior, precum și doctoratul, sunt avansați în grad profesional sau pentru polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul de funcție al acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcție minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv.

(8) Solda de funcție, solda de grad, gradațiile și, după caz, solda de comandă, precum și alte drepturi salariale pentru personalul militar detașat la alte unități în vederea îndeplinirii atribuțiilor unor funcții sau a unor misiuni se stabilesc și se plătesc de unitățile de la care acesta este detașat.

Art. 58. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care sunt puși la dispoziție în situații temeinic justificate, potrivit legii, beneficiază de solda de funcție avută/salariul de funcție avut, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradații, precum și de celelalte drepturi salariale avute, cu excepția soldei de comandă/salariului de comandă, în condițiile prevăzute prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. Practică judiciară (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cadrelor militare în activitate puse la dispoziție ca efect al începerii urmăririi penale.

Art. 59. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda de funcție, solda de grad, gradațiile și, după caz, solda de comandă, precum și celelalte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la sfârșitul lunii în care a avut loc schimbarea poziției de activitate. Practică judiciară (1)

(2) Termenul legal de predare a funcției începe de la data schimbării poziției de activitate. Dacă termenul legal de predare a funcției depășește luna respectivă, plata drepturilor bănești prevăzute la alin. (1) se face, în continuare, până la terminarea predării, fără a depăși acest termen. Termenul legal de predare a funcției nu poate depăși 22 de zile lucrătoare. Practică judiciară (1)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate și trecute în rezervă cu aceeași dată, drepturile salariale se stabilesc, proporțional, în raport cu noul grad.

(4) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) trecute în rezervă sau direct în retragere, din inițiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda de funcție, solda de grad, gradațiile și, după caz, solda de comandă, precum și alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la data schimbării poziției de activitate. Situațiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate, în limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(5) Prevederile alin. (1), (3) și (4) se aplică, în mod corespunzător, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cărora le încetează raporturile de serviciu.

Art. 60. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare puși la dispoziție, potrivit legii, ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale, ca efect al trimiterii în judecata unei instanțe penale, în stare de libertate, precum și cel eliberat pe cauțiune, după caz, beneficiază de solda de funcție/salariul de funcție minimă/minim corespunzătoare/corespunzător gradului deținut, de solda de grad/salariul gradului profesional deținut, de gradațiile cuvenite, precum și de alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, până la definitivarea situației.

(2) Personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, arestați, le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcție. Practică judiciară (1)

(3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, persoanele cărora li s-au aplicat prevederile alin. (1) și (2) vor fi repuse în toate drepturile bănești avute la data punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale.

Art. 61. -

În caz de deces, drepturile bănești cuvenite personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, după caz, soțului supraviețuitor, copiilor sau părinților, iar în lipsa acestora, celorlalți moștenitori legali.

Art. 62. - Practică judiciară (1)

Drepturile neachitate personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil, nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite, se prescriu.

SECȚIUNEA a 7-a Drepturile bănești cuvenite militarilor în termen, soldaților și gradaților profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevilor și studenților instituțiilor militare de învățământ, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv ale cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Art. 63. -

(1) Elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare și militarii în termen beneficiază de o indemnizație lunară, stabilită astfel:

Instituții de învățământ Indemnizație - lei
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Scoli militare de maiștri militari și subofițeri 217 261 - -
Academii și instituții de învățământ superior 261 304 348 391
Școli militare de ofițeri de rezervă 261

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(3) Elevii și studenții instituțiilor militare de învățământ pentru formarea cadrelor militare, ai instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv cursanții din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care sunt numiți în funcțiile prevăzute mai jos primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcție, pe lângă indemnizația lunară, și o indemnizație suplimentară diferențiată după cum urmează:

a) student sau elev comandant/șef de grupă - 130 lei;

b) student sau elev locțiitor comandant de pluton/șef de clasă - 152 lei;

c) student sau elev plutonier de companie/monitor de detașament (similare) - 174 lei;

d) student sau elev plutonier major de batalion/monitor de an (similare) - 196 lei;

e) student sau elev plutonier adjutant/monitor de instituție de învățământ - 217 lei.

(4) Persoanele declarate ADMIS la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită după cum urmează:

Tipul cursului Indemnizație - lei
Curs de formare a maiștrilor militari/subofițerilor în activitate 174
Curs de formare a ofițerilor în activitate 348

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, respectiv cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(6) Pentru alte situații privind acordarea drepturilor bănești reglementate prin prezenta secțiune, ordonatorul principal de credite stabilește indemnizația prin asimilare.

(7) Drepturile prevăzute la art. 16 se acordă și elevilor și studenților instituțiilor de învățământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unități din localitatea unde se execută misiunea.

(8) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1), (3) și (4) se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 64. -

(1) Militarii în termen au dreptul la o indemnizație lunară, astfel:

Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcția ce o îndeplinesc Indemnizație - lei
Soldat 217
Fruntaș 239

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se actualizează proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

SECȚIUNEA a 8-a Salarizarea personalului militar, a polițiștilor și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora, precum și salarizarea cadrelor militare și personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorității judecătorești

§1. Salarizarea personalului militar, a polițiștilor și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor

Art. 65. -

(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională sau în regii autonome ori în companii naționale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale: Modificări (1)

a) salariul de bază al funcției îndeplinite, indemnizații, premii, sporuri, precum și alte drepturi de natură salarială care se acordă personalului civil din entitățile unde își desfășoară activitatea, potrivit reglementărilor care se aplică în entitățile respective;

b) solda de grad/salariul gradului profesional deținut.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se plătesc de către entitățile unde personalul detașat își desfășoară activitatea.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se plătesc de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională de unde personalul a fost detașat.

(4) În situația în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, polițiști sau funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare încadrați în instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, pe funcții stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcții. În acest caz, diferența până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se acordă de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională de unde personalul a fost detașat. Modificări (1)

(5) Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională se prevăd funcții în statele de organizare "Anexa M", în condițiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt detașați în afara instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și a soldelor de funcție/salariilor de funcție se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Modificări (1)

(6) Soldele de funcție/salariile de funcție pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora le încetează detașarea și care sunt puși la dispoziție pentru încadrare ori trecere în rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cele corespunzătoare gradului militar/gradului profesional stabilit conform alin. (5).

(7) Personalul prevăzut la alin. (1) poate beneficia de premiile care se acordă personalului militar în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, calculate, în condițiile reglementate pentru aceștia, care se achită din fondurile instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de unde personalul a fost detașat.

(8) Personalul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională care își desfășoară activitatea la compartimentele speciale din ministere și alte organe centrale beneficiază de o compensație de 10% din salariul de bază. Compensația se plătește de către entitățile unde personalul detașat își desfășoară activitatea.

Art. 66. -

(1) Personalul detașat între instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcției îndeplinite în instituția unde acesta este detașat. Modificări (1)

(2) Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1) se plătesc de către instituțiile unde acesta este detașat.

(3) Personalul detașat între instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care participă la orice forme de pregătire este salarizat conform secțiunii a 6-a din prezentul capitol.

(4) Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin. (3) se plătesc de către instituțiile de unde acesta este detașat.

§2. Salarizarea personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care își desfășoară activitatea în societățile comerciale, regiile autonome și companiile naționale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora

Art. 67. -

(1) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care își desfășoară activitatea în societățile comerciale, regiile autonome și companiile naționale aflate în subordinea sau în coordonarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de salariul de bază al funcției îndeplinite, de premii, de sporuri și de alte drepturi potrivit prevederilor prezentei legi, precum și de solda de grad/salariul gradului profesional deținut.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se plătesc de către entitățile unde personalul își desfășoară activitatea.

Art. 68. -

Modul de acordare și de finanțare a drepturilor bănești cuvenite personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc funcții în societățile comerciale, regiile autonome și companiile naționale aflate în subordinea sau în coordonarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește, conform legislației în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

§3. Salarizarea judecătorilor și procurorilor militari, precum și a personalului auxiliar de specialitate și personalului conex militar și civil

Art. 69. -

(1) Pentru judecătorii și procurorii militari se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiției.

(2) Pentru procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiției.

(3) Pentru personalul auxiliar de specialitate și pentru personalul conex militar și civil de la instanțele judecătorești și parchetele militare se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiției.

(4) Pentru personalul civil al Ministerului Apărării Naționale din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiției.

Art. 70. -

Pentru calitatea de cadru militar în activitate, cadrele militare prevăzute la art. 69 mai beneficiază de solda de grad.

SECȚIUNEA a 9-a Salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională care desfășoară misiuni în afara teritoriului statului român

Art. 71. -

(1) Personalul militar care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) solda de funcție, prevăzută prin ordinul de numire/detașare sau avută anterior, dacă este mai mare, solda de grad, gradațiile la care are dreptul și solda de comandă, după caz;

b) compensațiile, indemnizațiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;

c) o compensație lunară specifică teatrului de operații de până la 100% aplicată la solda de funcție, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;

d) o primă de campanie egală cu solda de funcție stabilită potrivit prevederilor lit. a). Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfășurării misiunii și se plătește la plecarea în misiune.

(2) Polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care desfășoară misiuni și operații similare celor prevăzute la alin. (1) beneficiază de următoarele drepturi salariale: Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

a) salariul de funcție, prevăzut prin dispoziția/ordinul de numire/detașare sau avut anterior, dacă este mai mare, salariul gradului profesional deținut, gradațiile la care are dreptul, salariul de comandă, după caz;

b) compensațiile, indemnizațiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;

c) o compensație lunară specifică teatrului de operații de până la 100% aplicată la salariul de funcție, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;

d) o primă de campanie egală cu salariul de funcție stabilită potrivit prevederilor lit. a). Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfășurării misiunii și se plătește la plecarea în misiune.

(3) Personalul civil care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază;

b) compensațiile, indemnizațiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, stabilite în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;

c) o compensație lunară specifică teatrului de operații de până la 100% aplicată la salariul de bază, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;

d) o primă de campanie egală cu salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfășurării misiunii și se plătește la plecarea în misiune.

Art. 72. -

Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României și armatele altor țări, precum și cele constituite din polițiști români și polițiști ai altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 73. -

Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare trimiși în afara teritoriului statului român pentru a participa la cursuri, stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, în interesul unității trimițătoare, mai puțin cele menționate la art. 71, beneficiază pe timpul acestor activități, în țară, de solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, de solda de comandă/salariul de comandă, precum și de celelalte drepturi salariale avute, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 74. -

Personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, trimis în misiuni permanente sau temporare în străinătate, potrivit legii, beneficiază de toate drepturile prevăzute pentru personalul trimis în misiune permanentă sau temporară de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de către celelalte ministere, organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale.

Art. 75. -

În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispozițiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile și obligațiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în străinătate de către ministere și celelalte organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale.

SECȚIUNEA a 10-a Unele reglementări privind salarizarea personalului civil

Art. 76. -

(1) Personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de drepturile salariale reglementate prin prezenta lege, potrivit categoriei de personal și domeniului în care își desfășoară activitatea.

(2) Personalul civil prevăzut la alin. (1) care desfășoară activități în condiții similare cu cele ale personalului militar sau polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, după caz, beneficiază de drepturile salariale prevăzute expres pentru personalul civil în prezenta anexă.

Art. 77. -

Funcțiile specifice pentru personalul contractual din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se asimilează astfel:

a) director Centru de reeducare cu director din cadrul anexei nr. VIII cap. II lit. B;

b) director adjunct Centru de reeducare cu director adjunct din cadrul anexei nr. VIII cap. II lit. B;

c) funcția de criptanalist III cu funcția de cercetător științific, cercetător științific III;

d) funcția de responsabil (șef) grup popote; responsabil (șef) popotă II cu funcția de administrator II-I;

e) funcția de șef spălătorie mecanică debutant, III-I, cu funcția de tehnician debutant, II-IA;

f) funcția de însoțitor de bord debutant, III-I, cu funcția de referent debutant, II-IA;

g) funcția de radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spațiu aerian III-I, cu funcția de tehnician II-IA;

h) funcția de telefonist, telegrafist, telexist IV-I, cu funcția de muncitor calificat IV-I;

i) funcția de șef formație pază și ordine II-I, cu funcția de administrator II-I;

j) funcția de agent pază, agent însoțire II-I, cu funcția de muncitor calificat II-I.

Art. 78. -

Alte funcții specifice pentru personalul contractual din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

SECȚIUNEA a 11-a Alte dispoziții

Art. 79. -

Personalul militar, militarii în termen, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezerviști, pe timpul concentrării, beneficiază de drepturile bănești prevăzute de prezenta lege pentru personalul militar, militari în termen, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, de la unitățile unde sunt concentrați.

Art. 80. - Practică judiciară (1)

Funcțiile personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituții, pe baza structurilor organizatorice aprobate, și cuprind, după caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional sau treapta profesională, nivelul studiilor, solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

Art. 81. -

Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum și unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 82. -

Prevederile anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975 se aplică în continuare, până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război.

Art. 83. -

(1) Prevederile referitoare la contribuțiile pentru asigurări sociale de stat nu se aplică personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(2) Prevederile referitoare la contribuțiile pentru asigurările de șomaj nu se aplică personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(3) Prevederile referitoare la contribuțiile privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nu se aplică personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil.

(4) Prevederile referitoare la contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate nu se aplică personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Art. 84. -

(1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condițiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.

(2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Cadrele militare în activitate, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu și, după caz, de audit beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție cu până la 10%, în condițiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite. Puneri în aplicare (1)

Art. 85. -

(1) Ofițerii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care ocupă funcții de demnitate publică beneficiază, pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcții, și de solda de grad/salariul gradului profesional deținut, ca drept al titularului acestuia.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

(3) Ofițerii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care ocupă funcții asimilate celor de secretar de stat/subsecretar de stat pot opta pentru indemnizațiile lunare stabilite pentru funcțiile de demnitate publică.

Art. 86. -

(1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină prin raportare la numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni a anului/durata normală a timpului de lucru.

(2) Cuantumul zilnic/orar al elementelor salariului lunar cuvenit polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă/durata normală a timpului de lucru, cu excepția situațiilor pentru care drepturile cuvenite sunt prevăzute a fi acordate pentru zile calendaristice.

(3) Soldele lunare/salariile lunare ale personalului se plătesc o dată pe lună, în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna precedentă.

(4) Soldele lunare ale personalului militar, respectiv salariile lunare ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt confidențiale, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.

(5) Soldele lunare ale personalului militar în activitate, respectiv salariile lunare ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile și în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.

(6) Pe timpul absențelor nejustificate de la unitate/serviciu nu se acordă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază și nici alte drepturi salariale.

(7) În Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, structura financiară centrală, prin componenta organizațională specializată în domeniul salarizării, asigură îndeplinirea sarcinilor ordonatorului principal de credite din domeniile reglementării, implementării, coordonării metodologice, asistenței de specialitate, monitorizării și gestiunii sistemului de salarizare.

(8) În Ministerul Apărării Naționale și Serviciul de Telecomunicații Speciale, alocarea și scoaterea la și de la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază și la și de la alte drepturi salariale se fac prin ordin de zi pe unitate.

Art. 87. -

(1) Drepturile bănești stabilite a fi acordate, prin alte acte normative, în raport cu solda de bază sau solda lunară se vor calcula față de solda de funcție aflată în plată.

(2) Drepturile bănești stabilite a fi acordate polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin alte acte normative, în raport cu salariul de bază se vor calcula față de salariul de funcție aflat în plată.

Art. 88. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 21 din prezenta lege, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de până la 100% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective și se determină pe baza raportului dintre baza de calcul și durata normală a timpului de lucru, iar condițiile de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 89. - Practică judiciară (1)

Acordarea drepturilor bănești reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinație în bugetele instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 90. -

În aplicarea prezentei legi, instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională emit norme metodologice, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 91. -

În caz de deces al personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, soția sau soțul supraviețuitor ori copiii, iar, în lipsa acestora, părinții, beneficiază de un ajutor egal cu 12 solde de funcție/salarii de funcție, fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor referitoare la trecerea în rezervă sau direct în retragere/încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, a celor decedați.

Art. 92. -

(1) Personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care dețin grad didactic și își desfășoară activitatea în instituții militare de învățământ sau în instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor ori în instituții de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare - personal de specialitate medico-sanitar - din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, indiferent de funcția pe care este încadrat, pot opta, în locul soldei lunare brute/salariului lunar brut, pentru salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familiile ocupaționale Învățământ și Sănătate și asistență socială, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deținut.

(2) Pensia și alte drepturi specifice care se acordă, potrivit legii, se stabilesc în raport cu soldele lunare brute/salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, polițist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzătoare funcțiilor încadrate, potrivit legii.

Art. 93. - Modificări (1)

Drepturile specifice prevăzute la art. 32, 33, 34 și art. 45 alin. (2) - (5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25 alin. (2) din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...