Dispoziții comune | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr V - Reglementări specifice personalului din sistemul justiției -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 1. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentului capitol reglementează salarizarea și celelalte drepturi salariale ale:

a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, judecătorilor militari și procurorilor militari de la instanțele și parchetele militare, ale inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale auditorilor de justiție, precum și ale magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) asistenților judiciari;

c) personalului auxiliar de specialitate și personalului conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

d) personalului de instruire, precum și ale personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice;

e) specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Inspecției Judiciare, al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;

f) personalului de probațiune și personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi ale judecătorilor militari și procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ. Salarizarea și celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ.

(2) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate și personalului conex militar și civil de la instanțele și parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naționale.

(3) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naționale și al Direcției Naționale Anticorupție se asigură de către acestea, potrivit prevederilor prezentei legi și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de personal civil al Ministerului Apărării Naționale. Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcție.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art. 1 din prezentul capitol se stabilesc ținându-se seama de criteriile prevăzute la art. 8 din prezenta lege, precum și de locul și rolul justiției în statul de drept, echilibrul puterilor în stat, de importanța socială a muncii, de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcționare a sistemului judiciar, de răspunderea, complexitatea, riscurile fiecărei funcții, de obligația de păstrare a confidențialității, de pregătirea profesională, de interdicțiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal și de exigențele prevăzute de documentele internaționale privind funcționarea eficientă a sistemului judiciar și statutul magistraților.

(2) Salarizarea judecătorilor și procurorilor trebuie să le asigure o reală independență economică, condiție necesară pentru protecția acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenței și imparțialității lor în înfăptuirea actului de justiție.

Art. 4. -

(1) Pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul prevăzut la art. 1 beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază sau, după caz, din indemnizația de încadrare, corespunzător timpului lucrat. Jurisprudență

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 5. - Jurisprudență

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale, tribunalele specializate și judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraților, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, asistenții judiciari, inspectorii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul DirecțieiNaționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare. Jurisprudență

Art. 6. -

(1) Personalul prevăzut la art. 1 care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de soluționare a contestațiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii, dacă activitatea se desfășoară în afara programului zilnic de lucru.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază sau, după caz, indemnizația de încadrare a persoanei.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii.

(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național de Expertize Criminalistice, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la art. 37 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemulțumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestație, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori la colegiile de conducere ale curților de apel sau parchetelor de pe lângă acestea sau la organele de conducere ale celorlalte instituții din sistem care au stabilit drepturile salariale, după caz. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Salarii de bază
Sporuri, premii și alte drepturi
Angajarea și avansarea în funcții de execuție specifice
Dispoziții generale
Salarii
Indemnizații lunare în valută
Indemnizații lunare în lei
Alte drepturi pe perioada de predare primire a atribuțiilor
Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în țara de reședință sau în altă țară străină
Alte reglementări specifice
Dispoziții comune
Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora și a magistraților asistenți
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale asistenților judiciari
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex
Salarizarea și celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcții auxiliare din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Scolii Naționale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică și a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice
Salarizarea specialiștilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete
Salarizarea personalului de probațiune și a personalului din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului
Salarizarea judecătorilor și personalului din cadrul Curții Constituționale
Dispoziții finale
Soldele personalului militar și salariile polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Soldele de funcție și salariile de funcție
;
se încarcă...