Dispoziții comune | Lege 153/2017

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Art. 1. - Obiectul de reglementare Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 2. - Domeniul de aplicare Referințe în jurisprudență (4), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii; Caută hotărâri judecătorești

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă; Caută hotărâri judecătorești

e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Caută hotărâri judecătorești

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 3. - Gestionarea sistemului de salarizare Referințe în jurisprudență (3)

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de Ministerul Educației Naționale.

(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Art. 4. - Controlul aplicării legii

Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere și instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestora, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 5. - Raportul salarial Referințe în jurisprudență (1)

În sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 12. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Principii. Sistemul de salarizare apersonalului din sectorul public afost modificat în urma adaptării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice278. Reglementarea în vigoare are la bază următoarele principii: 
    278 M.Of. nr. 492 din 28 iunie 2017.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 153/2017:
Dispoziții comune
Principiile sistemului de salarizare
Definiții
Criterii de performanță
Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar
Alte drepturi salariale
Sporuri
Reviste:
Modificări în acordarea concediilor de odihnă pentru toți salariații de la stat
Funcționari publici. Acordare drepturi salariale (spor de confidențialitate și spor pentru complexitatea muncii) în favoarea funcționarului public - șef serviciu din cadrul Direcției Județene de Statistică.
Angajații din IT, cercetare, sezonierii și persoanele cu handicap vor avea o parte din CASS suportată de la buget
Modificări importante la Legea salarizării, aplicabile din 22 mai
Admitere sesizare. Sporul pentru predare simultană la 2 - 4 clase de elevi din învățământul preșcolar
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...