Guvernul României

Ordonanța nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții

Modificări (8), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 30 ianuarie 1996.

În vigoare de la 01 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Instituțiile publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcție de subordonarea acestora, vor încasa, vor administra, vor contabiliza și vor raporta veniturile realizate din acțiunile culturale și din orice alte surse, în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice. Veniturile realizate se vor reține integral de către fiecare instituție publică pentru finanțarea activității proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condițiile legii se vor folosi pentru investiții.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, aferente obligațiilor ori programelor minimale stabilite prin contract și nerealizate, care se virează la bugetele menționate.

(3) Alocațiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanțarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare și se repartizează de către aceștia pe instituțiile din subordine, în raport cu obligațiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții publice. Modificări (2)

(4) În bugetele de venituri și cheltuieli instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor evidenția distinct sumele destinate acordării drepturilor salariale pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată și, respectiv, cele pentru plata colaboratorilor, stabilite în limitele prevăzute de dispozițiile legale.

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli elaborate de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilesc, prin contract încheiat cu conducerea fiecărei instituții publice, și obligațiile ori programele minimale ce urmează a fi realizate de către acestea.

(2) În situațiile în care obligațiile ori programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocația bugetară stabilită inițial. Sumele rămase astfel disponibile pot fi redistribuite altor instituții publice care se angajează să realizeze acțiuni sau programe suplimentare de aceeași natură ori asemănătoare, modificând în mod corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, precum și contractele încheiate.

(3) Prin instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi realizate acțiuni și programe culturale, altele decât cele stabilite ca obligații ori programe minimale, la solicitarea ordonatorilor principali de credite bugetare care au astfel de atribuții în domeniul culturii și prevederi bugetare cu această destinație. Obligațiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între părți. Modificări (2)

Art. 3. -

(1) Salariile de bază ale personalului din instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează, față de cele stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, cu 30% pentru funcțiile de specialitate prevăzute în anexa nr. V/5 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată, precum și pentru categoriile de personal tehnic și de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfășurare a spectacolelor, concertelor sau manifestărilor artistice, și cu 15% pentru restul personalului.

(2) Categoriile de personal tehnic și de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfășurare a spectacolelor, concertelor sau manifestărilor artistice se stabilesc de către Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 4. -

(1) Din soldul anual determinat în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului încadrat cu contract de muncă, în raport cu performanțele și responsabilitățile în activitate.

(2) Persoanele care beneficiază de premii, potrivit alin. (1), și cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea fiecărei instituții publice, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Culturii. Pentru conducătorii instituțiilor publice, premiile se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 5. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Culturii va emite norme metodologice, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 6. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu luna ianuarie 1996.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Viorel Mărginean
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 23 ianuarie 1996.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...