Guvernul României

Ordonanța nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

(1) Unitățile sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat vor încasa, vor administra, vor contabiliza și vor raporta veniturile realizate din activitatea sportivă și din orice alte surse, în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice. Veniturile realizate se vor reține integral de către fiecare unitate pentru finanțarea activității proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condițiile legii se vor folosi pentru investiții.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului unităților sportive prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepția alocațiilor aferente activităților sau programelor minimale stabilite în contracte și nerealizate, care se virează la bugetul de stat.

(3) Alocațiile de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților prevăzute la alin. (1) se prevăd în sumă globală în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare și se repartizează de către aceștia pe unitățile din subordine, în raport cu activitățile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități. Modificări (2)

(4) Bugetele de venituri și cheltuieli elaborate de unitățile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea bugetului de stat. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Ordonatorii principali de credite bugetare, o dată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru unitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilesc prin contract încheiat cu conducerea fiecărei unități și activitățile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unitățile respective.

(2) În situațiile în care activitățile sau programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocația bugetară stabilită inițial. Sumele rămase astfel disponibile pot fi redistribuite altor unități care se angajează să realizeze activități sau programe suplimentare de aceeași natură ori asemănătoare, modificând în mod corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, precum și contractele încheiate.

(3) Prin unitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi realizate activități sau programe sportive, altele decât cele stabilite ca activități sau programe minimale, precum și de tineret, la solicitarea ordonatorilor principali de credite bugetare care au astfel de atribuții și prevederi bugetare cu această destinație. Obligațiile reciproce se stabilesc prin contracte încheiate între părți.

Art. 3. -

(1) Salariile de bază ale personalului din unitățile prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția serviciilor publice descentralizate, se majorează, față de cele stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, cu până la 30% pentru funcțiile de specialitate prevăzute în anexa nr. V/6 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată, cu până la 20% pentru categoriile de personal care deservesc activitatea sportivă și cu 15% pentru celelalte categorii de personal.

(2) Categoriile de personal care deservesc activitatea sportivă se stabilesc de către Ministerul Tineretului și Sportului, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 4. -

Procentele de majorare a salariilor de bază se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, la propunerea conducerii fiecărei unități, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 5. -

(1) Din soldul anual, determinat în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, o cotă de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului încadrat cu contract de muncă.

(2) Persoanele care beneficiază de premii și cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea fiecărei unități. Pentru personalul din conducerea unității, premiile se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 6. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Tineretului și Sportului va emite norme metodologice, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 7. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu luna ianuarie 1996.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Alexandru Mironov
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 23 ianuarie 1996.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...