Universul Juridic nr. 4/2016

Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
de Puie Oliviu

13 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Procedura aprobării tacite este reglementată în dreptul românesc prin O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite(1) , act normativ adoptat în perioada de incidență a vechii Legi nr. 29/1990 a contenciosului administrativ și anterior adoptării Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007(2) .

După cum este menționat în chiar art. 1 al Ordonanței, acest act normativ are drept scop principal înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri, precum și combaterea corupției prin diminuarea arbitrariului în decizia administrației.

În considerarea scopului în vederea căruia a fost edictat acest act normativ, obiectul său îl constituie reglementarea procedurii aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizațiilor emise de către autoritățile administrației publice, cu excepția celor emise în domeniul activităților nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munițiilor și exploziilor, regimul drogurilor și precursorilor, precum și a autorizațiilor din domeniul siguranței naționale. De asemenea, în completarea O.G. nr. 27/2003 privitor la sfera de aplicabilitate a acestui act normativ, exceptarea de la aplicarea procedurii aprobării tacite este reglementată și prin acte normative speciale. Astfel, potrivit art. V din O.G. nr. 13/2010 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(3) , autorizarea interpreților și traducătorilor, în condițiile Legii nr.178/1997 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de CSM, de Ministerul Justiției, de instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, de biroul notarilor publici, de avocați și executori judecătorești, mediatori, experți tehnici judiciari și experți criminaliști(4) , este exceptată de la procedura aprobării tacite, reglementată de O.G. nr. 27/2003.

De asemenea, acest act normativ consacră și conceptualizarea legală - omnis definitio periculosa est - a noțiunilor de autorizație și aprobare tacită.

Astfel, potrivitart. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanță, noțiunea de autorizație este definită ca fiind "actul administrativ emis de autoritățile administrației publice competente prin care se permite solicitantului desfășurarea unei anumite activități, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noțiunea de autorizație include și avizele, licențele, permisele, aprobările sau alte asemenea operațiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizării".

Procedura aprobării tacite este definită prin art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanță ca fiind "procedura prin care autorizația este considerată acordată dacă autoritatea administrației publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizații", prin alin. (2) al art. 3 din Ordonanță făcându-se precizarea expresă potrivit căreia"răspunsul negativ al autorității administrației publice competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea autorizației, nu echivalează cu aprobarea tacită".

O primă constatare care se impune a fi reliefată este aceea că acest act normativ face referire doar la autorizațiile emise de către autoritățile administrației publice, fiind vorba, așadar, despre autoritățile administrației centrale de specialitate, astfel cum acestea sunt definite prin art. 116 din Constituție (ministere, alte organe de specialitate în subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorități administrative autonome), și, respectiv, autoritățile administrației publice locale, astfel cum acestea sunt definite prin art. 121 și art. 122 din Constituția republicată șiart. 1 alin. (2) lit. d) și e) coroborat cu art. 23 și art. 24 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, aceste autorități ale administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe, municipii și județe fiind consiliile locale comunale, orășenești, municipale, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile județene, ca autorități deliberative, și primarii comunelor, orașelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președinții consiliilor județene, ca autorității executive.

Având în vedere faptul că dispozițiile O.U.G. nr. 27/2003 fac referire expresă doar la autoritățile administrației publice, care sunt definite expres și limitativ prin dispozițiile constituționale și legale mai sus precizate, se poate concluziona că nu fac obiectul O.U.G. nr. 27/2003 autorizațiile emise de către organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, astfel cum acestea sunt definite prin art. 1 alin. (2) lit. g) pct. 1-3 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv autorizațiile emise de către instituțiile publice și serviciile publice înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite instituții și servicii publice de interes local sau județean, societățile comerciale și regiile autonome înființate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite societăți comerciale și regii autonome de interes local sau județean, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, operatorii de servicii comunitare de utilități publice locale sau județene, astfel cum aceștia sunt definiții prin Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...