Universul Juridic nr. 8/2016

Note și aprecieri de ordin practic privind necesitatea jurisprudenței unitare și recunoașterea prin valorificare a principiului dispozitiv al speranței legitime
de Pasca Mihai

03 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Este imperios și obligatorie strict procedural, cerința asigurării caracterului unitar al practici judecătorești, care în mod evident este determinat de către cei care spun și realizează dreptul ca și membrii în completele de judecată respectiv judecători și asistenți judiciari, acest fapt și consecință legală, sunt impuse de către principiul constituțional al egalității cetățenilor în fața legii și implicit a autorității judecătorești, acest principiu este grav afectat și înlăturat dacă în aplicarea uneia și aceleiași legi aplicabilă în materia dedusă judecății, soluțiile instanțelor judecătorești ar fi diferite și chiar contradictorii.

Practica neunitară este sancționată explicit prin dispozitivul cauzei Beian c. României, fiind astfel evidențiată jurisprudența divergentă, profundă și persistentă în timp, cu consecința afectării principiului siguranței juridice, definit ca unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept, este sancționată și prin decizia în cauza Pădureanu c. României.

Justiția este și trebuie să fie un factor esențial de echilibru, încredere, siguranță și stabilitate socială în statul de drept, fiind necesară abordarea unitară, cu consecința sporirii eficienței actului de justiție și de asigurare a compatibilității sistemului judiciar și implicit a practici românești, cu cele ale statelor membre ale UE.

Se impune prin forța unei interpretări logice și teleologice, ca soluțiile juridice ale instanței de judecată trebuie să determine, văzând precedentele judiciare ca, exclusiv ca izvoare interpretative, practică unitară, aceasta și în recunoașterea principiului constituțional al înfăptuirii juste și unitare a justiției, circumscris unei operațiuni raționale și de muncă juridică, atribuită și utilizată de orice autoritate chemată a aplica, spune și realiza dreptul, în sensul respectării legislației incidente, iar instanțele de judecată trebuie să interpreteze în mod corect și necesar legea în materie prin soluționarea cauzelor cu care au fost învestite, ca fază indispensabilă a procesului de aplicare a legii, conform și principiului supunerii judecătorului și asistentului judiciar numai față de lege, conform art. 123 alin. (2) din Constituție.

Este evidentă gravitatea implicațiilor juridice, în aplicarea și interpretarea neunitară a legii, decurge și din caracterul aproape iremediabil al hotărârii judecătorești care urmează a fi pronunțată de către instanța de fond, precum și din însuși mecanismul concret al practicii neconsecvente: părțile litigante având aceeași situație juridică nu trebuie să primească soluționări contradictorii.

Trebuie reținut că faptul generator de incertitudine juridică trebuie înlăturat, prin aplicarea in integrum, corectă și justă a normelor de drept, astfel că situația dintr-un litigiu dedus judecății, respectiv cea care corespunde adevărului, nu poate fi decât una singură, aceea care trebuie să se impună cu autoritate, ca fiind cea deplin legală și corectă.

De asemenea, interpretarea corectă și unitară a legii previne, sancționează și desființează practica judecătorească neunitară, precum și dreptul părților la un proces echitabil în ceea ce privește soluționarea cauzei civile aflată spre apreciere judecătorească, cu evitarea posibilelor erorii în calificarea juridică.

Nu trebuie ignorat, minimalizat și cu atât mai puțin bagatelizat, principiul supunerii judecătorului numai față de lege, în condițiile în care această eventuală atitudine, nu are și nu poate să aibă semnificația aplicării diferite și chiar contradictorii a aceleiași dispoziții legale, în funcție exclusiv de subiectivitatea interpretării atribuită și aparținând unor judecători și asistenți judiciari diferiți. O asemenea concepție, ar duce la consacrarea, chiar pe temeiul independenței membrilor completelor de judecată, a unor soluții care ar putea reprezenta o încălcare a legii, ceea ce este inadmisibil, întrucât legea, fiind aceeași, aplicarea ei nu poate fi diferită, iar intima convingere a judecătorului nu poate justifica o asemenea consecință.

Trebuie avut în vedere și evitat, ca judecătorii și asistenții judiciari să creeze norma de drept, aceștia în mod exclusiv și deplin procedural și constituțional, trebuie să facă numai interpretarea și aplicarea normei de drept incidente, atât în litera, dar și spiritul reglementativ evidențiat de către legiuitor, instanța de judecată neavând competențe și prerogative circumscrise edictării normative.

Este obligatorie asigurarea caracterului unitar al practici judecătorești, în caz contrar principiul egalității și justei interpretării, ar fi grav afectat, dacă în aplicarea unei și aceleiași norme de drept, soluțiile instanțelor judecătorești ar fi diferite și implicit contradictorii și neunitare.

Apreciez, pe cale de consecință, că principiul securității juridice, determinat de practica unitară, trebuie consacrat expres în toate spețele, inclusiv prin deciziile civile care urmează a fi pronunțate de către instanțele de control.

Astfel, efectele incertitudinii jurisprudențiale, nu trebuie să afecteze interesele părții interesate în sensul privării acesteia de la posibilitatea obținerii beneficiului drepturilor sale.

De asemenea, efectele concrete ale practici neunitare conduc la concluzia că principiul siguranței publice, amenințat și/sau încălcat nu este suficient să ofere o explicație că unui cetățean-reclamant i se recunoaște irevocabil un drept, în vreme ce, în condiții similare, identice și aplicării aceluiași text de lege, acel drept nu îi este recunoscut altui reclamant, ori instanțele de judecată și în mod evident toate completele de judecată de la nivelul aceleași instanțe de judecată, de fond și apel, sunt chemate în mod obligatoriu a face corecta interpretare și valorificare a normelor de drept aplicabile, care să genereze satisfacția și evidența unei practici unitare atât de aclamată și dorită, în primul rând de către justițiabili.

Astfel, apreciez că trebuie eliminate erorile, în calificarea și soluțiile juridice în cauze deduse spre dezlegare în drept și fapt, acțiunile introductive cu petite identice, trebuie să primească o aplicare și soluții unitare din punct de vedere legal și implicit judecătoresc, existând inclusiv specializarea instanțelor de judecată, a completelor de judecată și implicit a membrilor, respectiv judecători și asistenți judiciari, toți aceștia având dovedită expertiza profesională necesară.

Înlăturarea divergențelor de jurisprudență neuniformă determină în mod evident ordinea juridică atât de necesară și aclamată, asigurarea coerenței practicilor judiciare, precum și înlăturarea de incertitudine și consecințe juridice diferite, în cauze similare.

Asigurarea interpretării unitare a legii sancționează practica judiciară neunitară, care în mod regretabil poate submina autoritatea judecătorească și încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi și tratament juridic.

Totodată, siguranța raporturilor juridice civile înlătură insecuritatea juridică și determină inclusiv în prezenta cauză civilă, speranța legitimă a soluției favorabile, aceasta și ca o recunoaștere a previzibilității soluției instanței de recurs, văzând practica judiciară anterior pronunțată, într-o cauză similară.

În aprecierea CEDO, nu poate fi vorba despre o "speranță legitimă" în situația în care există o divergență cu privire la interpretarea și aplicarea corectă a legii interne, iar pretențiile reclamanților sunt, prin urmare, respinse de instanțele naționale. Rezultă că reclamanții nu au avut "un bun" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție.

Prezentarea deciziei

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...