Universul Juridic nr. 7/2016

Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
de Anett Csakany

20 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Înscrierea de mențiuni în actele de stare civilă

Precizări prealabile. Capitolul III din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă(1) (art. 43-51) reglementează,,înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă" sub următoarele aspecte: cazurile în care se fac mențiuni în actele de stare civilă (art. 43); înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă ale cetățenilor români aflați în străinătate (art. 44); înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă în sistem informatic (art. 45); reguli speciale de înscriere a mențiunilor în diverse cazuri (art. 46-50); eliberarea certificatelor de stare civilă cu mențiunile în actele de stare civilă (art. 51).

Capitolul III din Metodologie, sub denumirea ,,înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă" (art. 85-120), cuprinde dispoziții în legătură cu următoarele aspecte: despre mențiuni (art. 85-94); înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației (art. 95-97); înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției (art. 98-102); înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei (art. 103-105); înscrierea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă (art. 106-114); înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii române (art. 115-116); înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui sau prenumelui intervenite în străinătate (art. 117-118); înscrierea mențiunilor privind acordarea sau renunțarea la cetățenia română (art. 119-120).

În context, semnalăm o diferență importantă între denumirea Capitolului III din Legea nr. 119/1996 și cea a Capitolului III din Metodologie. Astfel, prima se referă la,,înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă", iar cea din urmă la,,înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă". Evident, fiindcă Metodologia a fost aprobată printr-o,,hotărâre de Guvern", este un act normativ,,subordonat Legii nr. 119/1996". Dat fiind exigențele principiului legalității și chiar cele legate de acuratețea normării, ar trebui modificată denumirea acestui Capitol din Metodologie, astfel încât să fie conformă cu cea a Capitolului III din Legea nr. 119/1996.

Reglementări referitoare la înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă cuprind și alte acte normative. În acest sens, cu titlu de exemplificare, evocăm Codul civil(2).

Atât Legea nr. 119/1996, cât și Metodologia nu cuprind o definiție a,,înscrierii de mențiuni în actele de stare civilă". De asemenea, în doctrina din domeniu, sub acest aspect, preocupările sunt modeste.

În literatura de specialitate mai veche, fiind luate în considerare dispozițiile art. 2 alin. (2) din Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă(3) , unii autori(4) au considerat că,,înscrierea", fiind,,o formă de înregistrare a actelor și faptelor de stare civilă", constă în,,operarea de mențiuni pe marginea unui act de stare civilă, care se află deja înregistrat în registrele de stare civilă, privind modificările ce au loc în starea civilă a unei persoane fizice, precum și schimbarea numelui de familie sau a prenumelui".

Chiar dacă, în raport cu actualele reglementări, această definiție este depășită sub diverse aspecte, cuprinde, totuși, unele ,,elemente" care rămân de actualitate. Astfel, spre exemplu, se află în această situație constatarea că, pe calea acestei operațiuni, în actele de stare civilă deja întocmite în registrele de stare civilă, sunt consemnate diverse acte și fapte de stare civilă intervenite ulterior.

În ceea ce ne privește, considerăm că înscrierea de mențiuni în actele de stare civilă este o,,operațiune reglementată de lege prin care sunt consemnate modificările intervenite în starea civilă a persoane, ulterioare întocmirii actelor de stare civilă". În sensul acestei definiții sunt dispozițiile art. 43 din Legea nr. 119/1996, conform cărora,,,în actele de naștere și, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu mențiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei...".

2. Reguli generale pentru efectuarea mențiunilor în actele de stare civilă

Mențiunile în actele de stare civilă se fac pe baza actelor sau faptelor de stare civilă, în condițiile legii, din ,,oficiu". În acest sens, potrivit art. 86 alin. (1) din Metodologie, ,,ofițerul de stare civilă care înregistrează acte de stare civilă care atrag după sine efectuarea de mențiuni pe alte acte de stare civilă trimite comunicări de mențiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de naștere - exemplarul I".

Prin excepție, în temeiul art. 44 din Legea nr. 119/1996,,,modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români aflați în străinătate se înscriu de ofițerul de stare civilă prin mențiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Inspectoratului Național pentru Evidența Populației"(5) .

Textul reprodus ne prilejuiește două observații particulare.

În primul rând, observăm că, în pofida dispozițiilor art. 43, care se referă la,,starea civilă", art. 44 din Legea nr. 119/1996 are în vedere,,statutul civil".

În context, facem precizarea că art. 98 C. civ. definește "starea civilă", ca fiind "dreptul persoanei de a se individualiza în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă". În schimb, în limbajul juridic, de regulă, expresia "statut civil" este utilizată ca sinonimă a sintagmei "stare civilă". Cu toate acestea, actualul Cod civil nu cuprinde norme privind "statutul civil" al persoanei fizice, ci doar dispoziții referitoare la "statutul" persoanei juridice(6) .

Pentru evitarea ambiguităților și, chiar pentru acuratețea normării, sugerăm legiuitorului să modifice art. 44 din Legea nr. 119/1996, în sensul înlocuirii expresiei,,statut civil" cu expresia,,stare civilă".

În al doilea rând, textul analizat se referă la,,cetățenii români aflați în străinătate", fără să facă distincție după cum aceștia și-au stabilit domiciliul sau reședința ori se află întâmplător acolo. Dat fiind timpul scurt al șederii în străinătate în situațiile în care cetățenii români se află ocazional aici, ar fi evident nerațional ca dispozițiile art. 44 din Legea nr. 119/1996 să fie incidente și în asemenea cazuri. Oricum, pentru eliminarea echivocului sub acest aspect, propunem ca, de lege ferenda, prevederile art. 44 din Legea nr. 8/1996 să fie modificate, în sensul de a se referi exclusiv la,,cetățenii care și-au stabilit domiciliul sau reședința în străinătate".

Art. 86-94 din Metodologie reglementează în detaliu regulile de efectuare a mențiunilor. Fiind vorba, mai ales, de chestiuni tehnice, în cele ce urmează vom prezenta doar acele aspecte pe care le considerăm mai importante.

În concret, în temeiul art. 86 alin. (1) din Metodologie, ,,ofițerul de stare civilă care înregistrează acte de stare civilă care atrag după sine efectuarea de mențiuni pe alte acte de stare civilă trimite comunicări de mențiuni pentru a fi operate pe marginea actelor de naștere - exemplarul I". Acest text reglementează situația în care ,,exemplarul I" al actelor de naștere, de căsătorie sau de deces ale unei persoane fizice a fost întocmit și se află în păstrarea aceluiași Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor(7) sau aceleași primării. În schimb, în cazul în care actele de stare civilă ,,exemplarul I" se află în păstrarea aceluiași SPCLEP sau primării, ofițerul de stare civilă operează mențiunea corespunzătoare pe marginea acestora după care întocmește și trimite comunicarea de mențiune la structura de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor sau, după caz, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, care are în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...