Universul Juridic nr. 4/2017

Din jurisprudența recentă a CJUE - Are obligația autoritatea contractantă să interzică operatorului economic declarat câștigător să subcontracteze lucrările principale ale contractului de achiziție publică?
de Farca Laura

26 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Practica recentă a Curții Europene de Justiție este în sens negativ în cazul contractelor sectoriale de lucrări aflate sub pragurile reglementate. Ca regulă, această interdicție contravine dreptului comunitar în materia achizițiilor publice întrucât încalcă principiul liberei circulații a bunurilor și serviciilor așa cum sunt acestea reglementate de art. 49 și 56 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ("TFUE"). Acest principiu este pus în aplicare în materia achizițiilor publice de principiul transparenței, nediscriminării și al tratamentului egal.

1. Prezentarea pe scurt a Cauzei Borta C-298/15

La data de 5 aprilie 2017, Curtea Europeană de Justiție ("CJUE") s-a pronunțat în cauza Borta vs. Autoritatea Maritimă Națională din Klaipėda, Lituania, C-298/15(1) ("Cauza Borta") printre altele stabilind că este contrară prevederilor comunitare în materie o reglementare națională ce impune operatorului economic declarat câștigător obligația de a executa personal obiectul principal al contractului atunci când apelează la subcontractanți.

Astfel, CJUE a fost sesizată în cauza Borta cu o întrebare preliminară formulată de către Curtea Supremă de Justiție din Lituania. Curtea Supremă a formulat mai multe întrebări, prima dintre acestea fiind următoarea: "prevederile articolelor 37, 38, 53 și 54 din Directiva 2004/17 pot fi interpretate în sensul în care s-ar opune, împreună sau separat unei reglementări naționale potrivit căreia, în cazul în operatorul economic apelează la subcontractanți pentru executarea unui contract de lucrări, obiectul principal, așa cum este identificat de către autoritatea contractantă, trebuie să fie efectuat de către operatorul economic câștigător?"

Întrebarea a fost formulată în cadrul unui litigiu declanșat în cadrul unei proceduri de licitație deschisă inițiate de către Autoritatea Maritimă Națională pentru atribuirea unui contract de lucrări de refacere a unui chei din portul maritim din Klaipėda. Anunțul de participare a fost publicat în Jurnalul Oficial. Unul din ofertanți a fost și societatea Borta care a cerut anularea clauzei 4.3. din Caietul de Sarcini conform căreia "(...) Autoritatea Maritimă indică faptul că obiectul principal al contractului constă în Secțiunea 1.2.8. de la Capitolul Construcții - Listă Cantități și prin urmare, această parte trebuie executată personal de operatorul economic declarat câștigător". Această clauză corespundea prevederii din art. 24 alin. 5 din legea lituaniană privind achizițiile publice.

În primul rând, CJUE a stabilit că, în cauză există un interes transfrontalier chiar dacă valoarea contractului de lucrări era sub prag întrucât: (i) valoarea estimată a contractului de lucrări este ridicată, (ii) portul are o importanță strategică pentru siguranța națională și (iii) două societăți străine au depus oferte în cadrul procedurii, printre care și Borta, societatea care a declanșat litigiul.

Fiind un interes transfrontalier iar valoarea contractului de lucrări fiind sub prag, Curtea a urmărit să clarifice dacă această prevedere este contrară art. 49 "Dreptul de stabilire" și 56 "Serviciile" din TFUE, articole care reglementează principiul liberei circulații a bunurilor și serviciilor. Aceste articole interzic orice măsură națională care împiedică sau face mai puțin atractivă libertatea de stabilire sau de prestare a serviciilor. Orice astfel de restricție ar trebuie să îndeplinească patru condiții pentru a fi conformă cu principiile din TFUE și anume:

• să fie aplicată într-o măsură nediscriminatorie;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...