Universul Juridic nr. 4/2017

Particularități privind donația între soți și donația făcută viitorilor soți
de Nicolae Ioana

24 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Considerații introductive privind contractul de donație - definiție și delimitări conceptuale

Donația reprezintă contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar (art. 985 C. civ.).

Contractul de donație este reglementat în Codul civil în materia liberalităților, liberalitatea fiind actul juridic prin care o persoană dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei alte persoane [art. 984 alin. (1) C. civ.]. Nu se pot face liberalități decât prin donație sau printr-un legat cuprins în testament [art. 984 alin. (2) C. civ.].

Deși atât donația cât și legatul reprezintă liberalități, elementul de diferență constă în aceea că donația reprezintă o liberalitate între vii, spre deosebire de legat, care este o liberalitate pentru cauză de moarte. Astfel, donația se încheie și va produce efecte în timpul vieții donatorului, pe când în ipoteza legatului, deși acesta este făcut în timpul vieții testatorului, efectele sale se vor produce la data decesului acestuia.

Contractul de donație, ca act juridic cu titlu gratuit, se distinge de actele dezinteresate (actul prin care o parte procură celeilalte părți un folos cu titlu gratuit, fără a-și micșora propriul patrimoniu) prin faptul că patrimoniul donatorului se micșorează, consecință a intenției dispunătorului de a-l gratifica pe donatar, prin ieșirea bunului din patrimoniul donatorului(1).

Se remarcă faptul că legiuitorul a reglementat mult mai strict categoria actelor juridice ce reprezintă liberalități, față de actele juridice cu titlu oneros, având în vedere că acestea sunt mai susceptibile de a da naștere unor abuzuri și astfel să afecteze interesele dispunătorului(2), fie el donator sau testator.

2. Despre contractul de donație în materia raporturilor de familie

Donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți sunt reglementate în cuprinsul dispozițiilor art. 1030-1033 C. civ.

Viitori soți sunt bărbatul și femeia care își manifestă intenția de a se căsători, în scopul întemeierii unei familii iar soții sunt bărbatul și femeia uniți prin căsătorie, încheiată în condițiile legii. Codul civil recunoaște valabilitatea donațiilor făcute viitorilor soți sub condiția încheierii căsătoriei, precum și donațiile pe care soți și le fac în timpul căsătoriei. Este de precizat că în ambele situații trebuie îndeplinită condiția specială privind calitatea de viitori soți sau aceea de soți a donatarului sau a donatarilor, după caz.

Vom analiza în cele ce urmează aceste două categorii de donații, punctând particularitățile ce se desprind.

3. Donația între soți

3.1. Obiectul donației între soți

Pot constitui obiect al donației între soți bunurile proprii ale soțului donator, indiferent de regimul matrimonial aplicabil între soți (regimul comunității legale, al comunității convenționale sau cel al separației de bunuri). Obiectul donației între soți poate fi reprezentat, în egală măsură, de cota ideală dintr-un drept de proprietate care nu intră în comunitatea legală, de cota indiviză asupra unei universalități, de drepturile asupra unei moșteniri deschise, care intră în categoria bunurilor proprii ale soțului donator. Poate fi vorba despre bunuri mobile, imobile, corporale, incorporale, precum și de bunuri prezente sau chiar viitoare, în acest din urmă caz, cu excepția unei moșteniri nedeschise.

Sunt vizate toate categoriile de donații (donații simulate, donații indirecte, daruri manuale, donații cu sarcină - existența sarcinii nu afectează caracterul gratuit al donației, însă, în limitele sarcinii, donația reprezintă un contract cu titlu oneros).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...