Universul Juridic nr. 4/2015

Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
de Niemesch Oana Cristina

16 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

- Codul muncii republicat: art. 60 alin. (1) lit. g), art. 220 alin. (2)

- Legea nr. 62/2011: art. 10 alin. (1)

Rezumat

Este evidentă intenția legiuitorului de a pune la dispoziția persoanelor care îndeplinesc funcții de conducere în organismele sindicale un mijloc de protecție contra tuturor concedierilor abuzive din partea angajatorilor, excepție făcând cele determinate de săvârșirea unei abateri disciplinare, în timp ce pentru angajații care au doar calitatea de membru de sindicat, fără a îndeplini vreo funcție de conducere în sindicat, legea specială a introdus o interdicție particulară vizând motive care privesc apartenența la sindicat și activitatea sindicală.

Nicio dispoziție legală nu impunea recurentului obligația să aducă la cunoștință angajatorului-intimat calitatea sa de membru ales în Consiliul de Conducere al Sindicatului.

(Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 4476 din 1 octombrie 2013, trimisă, în rezumat și cu comentariu explicativ, de judecător Oana Cristina Niemesch*)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, la data de 12 septembrie 2011, sub nr. 60439/3/2011, contestatorul M.C. a solicitat, în contradictoriu cu intimata SC T.C. SA, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea deciziei de concediere nr. 166 din 1 august 2011 emise de intimată ca fiind nelegală și netemeinică; reintegrarea în funcția deținută anterior emiterii deciziei contestate, respectiv în funcția de consilier statistic în centralul societății; calcularea și plata salariilor neacordate indexate, majorate și reactualizate, precum și a celorlalte drepturi restante; plata unor daune morale în valoare de 20.000 lei; plata dobânzii legale calculate la salariile restante, până la data plății efective și integrale a acestora.

Prin sent. civ. nr. 10084 din 19 noiembrie 2012 pronunțată de Trib. București, s. a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, s-a respins contestația ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a avut în vedere, în esență, următoarele:

Contestatorul M.C. a fost angajatul intimatei SC T.C. SA, în baza contractului individual de muncă nr. Tc/1/1/499 din 1 august 2009, modificat prin actele adiționale subsecvente.

La data de 1 august 2011, SC T.C. SA a emis decizia nr. 166 din 1 august 2011, prin care a dispus ca începând cu data de 31 august 2011 să înceteze contractul individual de muncă nr. Tc/1/1/499 din 1 august 2009 încheiat cu M.C., având funcția de consilier statistic în cadrul Biroului Studii și Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Tehnic, în conformitate cu dispozițiile art. 55 lit. c), art. 58 alin. (1) și alin. (2) teza a doua coroborat cu art. 65 C. mun. În decizia de concediere se menționează că desfacerea contractului de muncă se datorează desființării postului. Potrivit art. 3 din decizie, salariatului i s-a acordat un preaviz de 30 zile calendaristice.

Împotriva deciziei de concediere nr. 166 din 1 august 2011, în termen legal, contestatorul a formulat prezenta contestație.

Sub aspectul legalității, Tribunalul a apreciat că decizia de concediere contestată întrunește toate condițiile necesare a fi îndeplinite, în mod obligatoriu, potrivit dispozițiilor art. 76 alin. (1) C. mun. republicat.

Instanța nu a putut reține ca întemeiate motivele de nelegalitate invocate de către contestator.

Contestatorul a invocat ca motiv de nelegalitate a deciziei de concediere și faptul că făcea parte din consiliul director al Sindicatului T.C., astfel încât era interzisă concedierea sa.

Pentru ca un angajator să țină cont de calitatea de lider sindical a unui salariat, este necesar ca acesta să cunoască situația specială a salariatului său, respectiv ca salariatul să comunice de îndată angajatorului faptul că a fost ales în organele de conducere ale sindicatului.

În speța de față, contestatorul nu a făcut dovada că a comunicat în timp util intimatei faptul că este ales în consiliul director al Sindicatului T.C. Faptul că sindicatul a înaintat Judecătoriei Sectorului 1 București adresa nr. 49 din 12 aprilie 2010, pentru a se efectua mențiunile corespunzătoare în registrul special ținut de judecătorie privind sindicatele, nu echivalează cu comunicarea către angajator a calității contestatorului de lider de sindicat, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că această adresă a fost comunicată și intimatei, iar judecătoria nu are obligația comunicării adresei către angajator.

Prin urmare, atâta vreme cât contestatorul nu a comunicat intimatei faptul că este ales în consiliul director al Sindicatului T.C., instanța a apreciat că intimata nu a încălcat nicio dispoziție legală la emiterea deciziei de concediere nr. 166 din 1 august 2011.

În ceea ce privește temeinicia deciziei de încetare a contractului individual de muncă, Tribunalul a reținut că postul de "consilier statistic" pe care era angajat contestatorul a fost desființat în integralitate și din înscrisurile depuse la dosar a rezultat că opțiunea angajatorului pentru desființarea postului ocupat de contestator a fost determinată de motive obiective, analizată și apreciată ca relevantă pentru activitatea societății.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...