Universul Juridic nr. 5/2016

Despre (in)oportunitatea menținerii posibilității de expunere a populației la câmpuri electromagnetice generate de echipamente radio și echipamente terminale de comunicații
de Marcusohn Victor

19 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Expunerea populației la câmpuri electromagnetice generate de amplasarea de echipamente radio și echipamente terminale de comunicații, cu precădere referindu-ne la antenele de telefonie mobilă, nu este o problemă nouă în spațiul românesc, însă ceea ce alarmează este creșterea exponențială a acesteia în ultimii ani, în contextul lipsei de informații certe cu privire la efectele potențial dăunătoare ale acestora asupra sănătății umane.

Cadrul juridic care reglementează această problematică este relativ bogat, fiind însă destul de stufos și greu inteligibil pentru populația "de rând", iar practica judiciară aferentă acestei tematici este din păcate aproape inexistentă.

1. Cadrul juridic general

Din punct de vedere normativ, legislația românească este în principiu racordată la practicile adoptate în cadrul Uniunii Europene.

Astfel, prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.193 din 29 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz(1) se stabilește că pentru scopul acestor norme, termenul câmp electromagnetic (CEM) include câmpurile statice, câmpurile de frecvență foarte joasă (CFFJ) și câmpurile de radiofrecvență (RF), inclusiv microundele, acoperind domeniul de frecvențe de la 0 Hz la 300 GHz.

La art. 3 din aceleași norme mai sus menționate, se stabilește că în scopul aplicării restricțiilor bazate pe evaluarea posibilelor efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătății, trebuie făcută diferențierea între restricțiile de bază și nivelurile de referință pentru limitarea expunerii care au fost stabilite în urma unei examinări minuțioase a întregii literaturi științifice publicate. Criteriile utilizate în cursul evaluării au fost concepute pentru a evalua credibilitatea diferitelor rezultate raportate, sens în care numai efectele dovedite au fost folosite ca fundament pentru restricțiile de expunere propuse. Inducerea cancerului prin expunere pe termen lung la câmpuri electromagnetice nu s-a considerat ca fiind dovedită. Cu toate acestea, pentru că există un coeficient de siguranță de aproximativ 50 între valorile de prag pentru apariția efectelor acute și restricțiile de bază, aceste norme acoperă implicit și eventualele efecte pe termen lung pentru întreg domeniul de frecvență.

De menționat că Ordinul nr. 1.193/2006 a abrogat Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 1.007/2002 privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referință admisibile de expunere a populației generale la câmpuri electromagnetice cu frecvențele de la 0 Hz la 300 GHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, precum și orice altă dispoziție contrară, transpunând în legislația românească Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind reducerea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 - 300 GHz) 1999/519/EC. Comisia internațională pentru protecție la radiații neionizante (International Commission on Non-Ionising Radiation - ICNIRP) a fost organismul care a acordat consultanță pe această problematică, recomandarea fiind avizată și de Comitetul științific de conducere al Comisiei.

Este important de precizat că la pct. 10 din preambulul acestei recomandări se prevede în mod expres că "numai efectele dovedite au fost folosite drept bază pentru limitarea recomandată la expunere. (...) cadrul ar trebui revăzut și reevaluat în mod periodic în lumina noilor cunoștiințe și dezvoltări ale tehnologiei și a aplicațiilor surselor și practicilor care conduc la creșterea expunerii la câmpuri electromagnetice".

Pe de altă parte, H.G. nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora(2) stabilește cadrul de reglementare pentru introducerea pe piață, libera circulație și punerea în funcțiune pe teritoriul României a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de comunicații electronice, precum și procedurile de evaluare a conformității și de marcare a acestora, transpunând, totodată, în dreptul intern, Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999, privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora.

Acest act normativ prevede, la art. 6 alin. (1) lit. a), ca primă cerință esențială pentru orice aparat, fie că este vorba despre un echipament radio, un echipament terminal de comunicații electronice sau amândouă, să asigure protecția sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei altei persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerințele de securitate prevăzute în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune. În acest sens, anexa nr. 1 la directiva mai sus menționată referitoare la elementele principale ale obiectivelor privind siguranța pentru echipamente electrice destinate utilizării în carul unor anumite limite de tensiune, prevede ca măsuri de ordin tehnic care ar trebui stabilite în vederea protecției împotriva pericolelor care provin de la echipamente electrice:

a. persoanele și animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect;

b. nu se produc temperaturi, arcuri sau radiații care ar putea constitui un pericol;

c. persoanele, animalele domestice și bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experiență;

d. izolația trebuie să fie adaptată condițiilor previzibile.

Aparatele sunt prezumate ca fiind conforme cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute la art. 6 din actul normativ mai sus menționat, dacă sunt în concordanță cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice sau cu părți din acestea și ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pot fi utilizate ca bază pentru prezumția conformității cu cerințele esențiale de protecție a sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei altei persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerințele de securitate prevăzute în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de protecție privind compatibilitatea electromagnetică prevăzute în Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89/336/CEE, standardele armonizate elaborate pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/95/CE sau a Directivei 2004/108/CE, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prin urmare, nivelurile de referință stabilite prin Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/EC nu trebuie să fie în niciun caz depășite, atunci când echipamentul radio este construit și instalat corespunzător, fiind întreținut și utilizat conform scopului pentru care a fost fabricat(3).

În cazul în care un producător nu a aplicat standarde armonizate sau a omis unele părți aplicabile ale unui standard armonizat, documentația tehnică va include descrieri și explicații ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale, precum și avizul unui organism notificat(4).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...