Universul Juridic nr. 5/2015

Clauza de preciput (II)
de Popa Ioan

28 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

3. EFECTELE CLAUZEI DE PRECIPUT

Am observat că natura clauzei de preciput nu este clară, locul său în mulțimea actelor cu titlu gratuit se află mai degrabă la intersecția dintre donație și testament, întrucât, deși se încheie ca donația, produce efecte ca testamentul(1). Așadar, fiind un act "de natură mixtă(2)", care se încheie inter vivos, dar produce efecte mortis causa, este esențial a determina care sunt trăsăturile dominante ale clauzei în dinamica sa între "cele două lumi".

Analizând efectele principale ale clauzei, observăm:

3.1. În timpul vieții instituitorului. Așa cum am arătat anterior, clauza de preciput este cuprinsă în convenția matrimonială prin care se stabilește regimul comunității convenționale. Așa fiind, distingem două situații:

a) Convenția matrimonială este încheiată înaintea căsătoriei viitorilor soți, dar își va produce efectele numai de la data încheierii căsătoriei (în condițiile art. 330 și urm. C. civ.). Într-o atare situație, donația de bunuri viitoare realizată prin clauza de preciput devine irevocabilă, acestei donații putându-i-se aplica numai cauzele de revocabilitate prevăzute în art. 1.020 C. civ. (ingratitudinea și neexecutarea sarcinilor).

Observăm că, în această ipoteză, trăsăturile dominante ale clauzei sunt cele ale donației: încheiere prin convenție, titlu gratuit, irevocabilitate.

Până la deces, instituitorul-donator rămâne proprietarul bunurilor obiect al clauzei, putând dispune de acestea, dar numai prin acte cu titlu oneros, întrucât nemo liberalis nisi liberatus (bunurile obiect al clauzei de preciput sunt grevate de obligațiile decurgând din clauză).

Creditorii comuni ai soților nu sunt afectați de clauză, întrucât efectele acesteia se vor produce numai mortis causa [art. 333 alin. (3) C. civ.].

Instituitul are în această perioadă o situație asemănătoare moștenitorilor rezervatari: este protejat împotriva actelor cu titlu gratuit ale instituitorului, dar nu va putea ataca aceste acte decât la data decesului acestuia, drepturile sale nefiind decât drepturi eventuale(3), dar care îi permit instituitului să ia măsuri conservatorii asupra bunurilor preciputare, spre deosebire de legatari sau moștenitorii rezervatari ai instituitorului(4) (care nu pot lua niciun fel de măsuri, inclusiv conservatorii, asupra bunurilor legate).

b) Convenția matrimonială este încheiată după încheierea căsătoriei, în timpul acesteia, soții urmărind schimbarea regimului lor matrimonial cu regimul comunității convenționale. În această ipoteză, donația de bunuri viitoare realizată prin clauza de preciput devine revocabilă ad nutum, ca orice donație între soți, în timpul căsătoriei (art. 1.031 C. civ.)(5).

În această variantă, observăm că trăsăturile dominante ale clauzei sunt cele ale testamentului: revocabilitate ad nutum, efecte mortis causa.

Ca urmare a caracterului revocabil al donațiilor între soți în timpul căsătoriei, apreciem că soțul instituitor va putea încheia chiar acte cu titlu gratuit având ca obiect bunurile preciputare, aceste acte având și semnificația revocării donației de bunuri viitoare încheiate prin clauza de preciput. În cazul revocării tacite a donației preciputare printr-un alt act cu titlu gratuit încheiat ulterior, instituitul nu va putea ataca actul instituitorului decât dacă va putea demonstra că instituitorul nu a avut intenția de a revoca donația preciputară sau că a avut consimțământul viciat(6).

c) Drepturile instituitului, născute fie anterior căsătoriei, fie în timpul acesteia, nu pot fi cesionate terților, întrucât sunt doar drepturi eventuale. Apoi, asemenea drepturi, având caracterul unor drepturi succesorale, nu pot face obiectul unor pacte asupra succesiunilor nedeschise (art. 956 C. civ.).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...