Universul Juridic nr. 8/2015

Validitatea intabulării în cartea funciară a unei ipoteci legale, constituită prin încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare sub forma înscrisului sub semnătură privată. Noua reglementare a Ordinului nr. 700/2014
de Stanila I. Sergiu

28 august 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Potrivit art. 2343 noul C. civ., ipoteca este un drept real care se constituie asupra bunurilor mobile sau imobile, afectate executării unei obligații.

Din punct de vedere al obiectului asupra căruia poartă, ipotecile pot fi imobiliare sau mobiliare. Din punct de vedere al izvorului lor, întâlnim ipoteci convenționale, ce pot fi constituite numai de titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și, respectiv, ipoteci legale, care rezultă, după cum o arată și denumirea lor, din lege.

Potrivit art. 2346 noul C. civ., ipoteca imobiliară devine opozabilă terților din ziua înscrierii sale în cartea funciară a imobilului asupra căruia a fost constituită. Potrivit art. 2377 alin. (1) noul C. civ., înscrierea în cartea funciară determină și constituirea valabilă a dreptului de ipotecă în beneficiul titularului.

Cazurile în care se constituie dreptul de ipotecă legală, sunt enumerate de art. 2386 noul C. civ.. Astfel, dobândesc un drept de ipotecă legală:

a) vânzătorul, asupra bunului imobil vândut, pentru prețul datorat;

b) cel care înstrăinează, pentru plata sultei datorate, în cazul schimbului cu sultă sau al dării în plată cu sultă;

c) promitentul achizitor, pentru neexecutarea promisiunii de a contracta având ca obiect un imobil înscris în cartea funciară, asupra imobilului respectiv, pentru restituirea sumelor plătite în contul acestuia;

d) cel care a împrumutat o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil, asupra imobilului astfel dobândit, pentru restituirea împrumutului;

e) cel care a înstrăinat un imobil în schimbul întreținerii, asupra imobilului înstrăinat, pentru plata rentei în bani corespunzătoare întreținerii neexecutate;

f) coproprietarii, pentru plata sultelor sau a prețului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului ori pentru garantarea creanței rezultând din evicțiune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului ținut de o atare obligație;

g) arhitecții și antreprenorii care au convenit cu proprietarul să edifice, să reconstruiască sau să repare un imobil, asupra imobilului, pentru garantarea sumelor datorate acestora, însă numai în limita sporului de valoare realizat;

h) legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din moștenire cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia.

De asemenea, dobândesc un drept de ipotecă legală:

a) autorul lucrării de bună-credință, asupra imobilului pentru plata indemnizației, conform art. 591 alin. (2) noul C. civ.;

b) proprietarul inițial al imobilului, asupra acestuia, pentru plata prețului de către autorul lucrării, conform art. 592 noul C. civ.;

c) gerantul, în vederea garantării cheltuielilor necesare, poate cere instanței, în urma unei expertize dispuse de aceasta cu procedura prevăzută de lege pentru ordonanța președințială, înscrierea în cartea funciară a unei ipoteci legale, în condițiile legii, conform art. 1337 alin. (4) noul C. civ.;

d) vânzătorul, pentru garantarea obligației de plată a prețului, în cazurile prevăzute de lege, beneficiază de un privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală asupra bunului vândut, conform art. 1723 noul C. civ.;

e) credirentierul, pentru garantarea obligației de plată a rentei constituite cu titlu oneros, beneficiază de un privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală asupra bunului vândut, conform art. 2249 noul C. civ.;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...