Universul Juridic nr. 11/2016

Sistemul militar de pensii și indemnizații este sistem public de pensii. Încetarea plății indemnizațiilor lunare. Considerațiuni și aprecieri juridice și punctuale
de Pasca Mihai

28 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Stabilirea pensiei și a altor prestații pecuniare datorate persoanei interesate care are deplin interes pecuniar și legitimitate procesuală activă, conform cerințelor de interpretare și aplicare justă a legislației aplicabile în vigoare, trebuie stabilite, determinate și puse în plată, respectiv suspendate, sistate sau încetate în condițiile recunoașterii și valorificării corecte și in integrum a normelor legale incidente și aplicabile, dar și ale evoluției și traseului profesional al titularului dreptului material sub toate aspectele și elementele necesare, fiind obligatorie valorificarea tuturor scriptelor depuse în probațiune de către partea interesată la dosarul administrativ de pensie.

Astfel, persoana interesată trebuie să aibă beneficiul și satisfacția plății pensiei cuvenite, dar și a indemnizațiilor lunare datorate, în condițiile în care entitățile juridice, respectiv casele de pensii sectoriale din cadrul SRI, MApN și MAI, ca emitente ale actelor de dispoziție, au prerogative și răspunderi clare, exprese, limitate și exclusive, în ceea ce privește competența și obligația justei rețineri și valorificării a tuturor actelor, a scriptelor care trebuie să realizeze toate condițiile necesare de conținut și formalism, depuse de către partea interesată în dosarul administrativ de pensie aflat în posesiunea acestor entități, sub condiția și obligativitatea interpretării și aplicării corecte și teleologice a normelor de drept în materie, inclusiv prin uzitarea coroborării de interpretare lex tertia, aceasta în folosul evident al justei aplicări a normei de drept material și substanțial.

Trebuie reținut că prin Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 (1) privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, intrată în vigoare la data de 7 mai 2016, se dispune în sensul că dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, iar în situația persoanelor prevăzute la alin. (1), cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării/actualizării.

Totodată, a fost reglementat dispozitiv faptul că prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale se aplică în mod corespunzător și indemnizației stabilite potrivit alin. (1).

Conform Legii nr. 263/2010, modificată(2) , art. 6 alin. (1) dispune în sensul că în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

c) cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii.

Aceste norme legale demonstrează ca pensionarii militari fac parte tot din sistemul public de pensii, având în vedere că și Legea nr. 223/2015 care reglementează pensiile militare de stat(3) dispune în mod evident că "asigurarea finanțării persoanelor care intră sub incidența dispozitivă a acestui act normativ este realizată tot ca urmare a finanțării bugetare, cu alocațiile bugetare corespondente, conform celor dispuse în art. 4-5 din Legea nr. 223/2015, unde se dispune în mod clar faptul că sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activității specifice sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți din Constituția României, precum și pierderile de venituri datorate invalidității, bătrâneții sau decesului".

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și exercită controlul aplicării acestora.

De asemenea, fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor prevăzute la alin. (1).

Potrivit art. 6 din acest act normativ, numai administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale.

Legea nr. 8/2006 în mod limitativ și expres prevede la art. 6 cazurile exprese ca normă în această materie când plata indemnizației încetează, respectiv două situații, și anume decesul titularului și al doilea, pierderea calității de membru al uniunii de creație. Așadar, legiuitorul a extras din articolul 1 al legii menționate și aplicabile doar pierderea calității de membru al uniunii de creație, și nu și trecerea pensionarului în alt sistem decât cel public în care se afla în momentul acordării indemnizației. Așadar, calitatea de pensionar al sistemului public de pensii este necesară doar în momentul acordării și, implicit, al nașterii dreptului, iar schimbarea pe parcurs a situației pensionarului nu este caz de încetare a plății. Starea de fapt, precum și considerentele de drept invocate de către casele de pensii sectoriale în motivarea deciziilor de încetare a plății indemnizațiilor lunare nu sunt prevăzute de lege, respectiv Legea nr. 8/2006.

Casa sectorială de pensii, în deciziile de încetare a plății indemnizațiilor lunare, prin faptul că menționează și uzitează ca temei juridic Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 223/2015, nu a făcut altceva decât un adagiu injust evident și nepermis la lege, în condițiile în care nu are prerogative în materie, încălcând astfel voința expresă a legiuitorului, dar și cerințele și condițiile, precum și competențele de tehnică legislativă, toate acestea fiind atribuite exclusiv doar entităților care au inițiativă legislativă, respectiv prerogative și atribute legislative, aceasta în ceea ce privește dispozițiile art. 1 din Legea nr. 8/2006, unde se dispune în sensul că "indemnizația se acordă pensionarilor sistemului public de pensii, în condițiile reținerii și valorificării dispozitive circumscrise acestor norme generale".

Prin intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a normelor juridice de aplicare din 10 martie 2016, pensionarii militari care au și calitatea de membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică nu mai beneficiază de indemnizația suplimentară stabilită prin prevederile Legii nr. 8/2006.

Dar în conformitate cu prevederile art. 171 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel modificată și completată, începând cu data de 1 ianuarie 2011, "pensiile militare de stat și pensiile de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii ale sistemului public de pensii". De asemenea, art. 172 din lege statuează în sensul că "pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la două sau mai multe sisteme de asigurări sociale care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau în calcul o singură dată".

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale și pensii pentru agricultori, sistemul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale și la sistemul de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din perioadele respective.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost asigurată simultan la sistemul public de pensii și la sistemul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, după caz, la stabilirea pensiei se iau în considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

În aceste condiții, la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, dispozițiile Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, sunt aplicabile și pensionarilor din fostele sisteme militare de pensii, întrucât aceștia au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii.

Trebuie reținute și dispozițiile evidențiate în art. 1 din Legea nr. 223/2015 unde se dispune în sensul că "dreptul la pensii și asigurări sociale pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...