Universul Juridic nr. 12/2014

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
de Tabacu Andreea

19 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Asupra recursurilor de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată la data de 20 ianuarie 2012, reclamanta Direcția Județeana Pentru Sport și Tineret A, reprezentată legal prin Director, a chemat în judecată pe pârâții Municipiul P., prin Primar, Primăria Municipiului P., Consiliul local al Municipiului P., solicitând anularea HCL nr. 434 din 24 decembrie 2003, nr. 193 din 25 noiembrie 2004 și nr. 180 din 31 mai 2007 și să se constate dreptul de administrare al reclamantei pentru terenurile și construcțiile ce fac obiectul hotărârilor de consiliu local menționate.

S-a solicitat și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că a dobândit dreptul de administrare asupra terenurilor în litigiu, conform HCM nr. 923/1974, iar prin hotărârile contestate, aceste terenuri împreună cu construcțiile și inventarul aferent au fost trecute în mod nelegal în domeniul public al Municipiului P. și în administrarea consiliului local al acestei unități administrativ-teritoriale.

O astfel de schimbare a regimului juridic al imobilelor nu putea fi făcută prin hotărâre a consiliului local, ci doar prin hotărâre de Guvern, Municipiul P. stăpânește terenurile fără a exista un act în acest sens, dispunând reconstituirea dreptului de proprietate pentru anumite persoane, stăpânind terenurile care sunt intabulate pe numele Direcției Județene de Tineret și Sport.

Prin sent. nr. 1662 din 6 martie 2013, Tribunalul A. a respins excepțiile privind lipsa calității procesuale pasive a pârâților și prescripția, a admis acțiunea formulată de reclamanta Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, reprezentată legal prin Director, în contradictoriu cu pârâții Municipiul P., prin Primar, Primăria Municipiului P., Consiliul local al Municipiului P. și a anulat HCL nr. 434 din 24 decembrie 2003, nr. 193 din 25 noiembrie 2004 și nr. 180 din 31 mai 2007.

Totodată, s-a constatat dreptul de administrare al reclamantei pentru terenurile și construcțiile ce fac obiectul hotărârilor de consiliu local menționate.

Pentru a pronunța soluția, tribunalul a reținut că pârâții s-au apărat invocând excepția lipsei calității procesuale pasive și prescripția dreptului material la acțiune, care nu sunt întemeiate deoarece pârâții au calitate procesuală pasivă în cauză, în calitate de emitenți ai actelor contestate, precum și de beneficiari ai acestor acte, iar cu privire la excepția prescripției, s-a constatat că și aceasta este nefondată, în raport cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 213/1998, care prevăd că bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

Pe fondul cauzei, s-a reținut că prin hotărârile contestate s-a dispus trecerea din domeniul public al statului și din administrarea reclamantei în domeniul public al Municipiului P. și în administrarea consiliului local a imobilelor situate în P., str. S., nr. 12, identificate în Anexele nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 180/2007.

Aceste imobile au fost trecute în administrarea reclamantei, conform HCM nr. 923/1974, imobile constând în teren în suprafață totală de 191.400 mp și în construcțiile ce compun complexul sportiv Sala Sporturilor din Municipiul P.

Potrivit Ordinului nr. 295 din 13 februarie 1991 al Ministerului Tineretului și Sportului, administrațiile bazelor sportive și-au încetat activitatea, fiind comasate cu direcțiile județene pentru sport, iar patrimoniul acestora a trecut la persoanele dobânditoare în administrare, statul fiind în continuare proprietar.

Conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului general al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

În cauză, imobilele în litigiu nu au fost trecute în domeniul public al Municipiului P. și în administrarea Consiliului local al Municipiului P. prin hotărâre a Guvernului, ci prin hotărâre a consiliului local, situație în care cele trei hotărâri sunt lovite de nulitate absolută, conform textului legal sus-menționat și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, care prevăd că actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută.

Față de aceste considerente și în temeiul dispozițiilor legale menționate, a fost admisă acțiunea, anulate HCL nr. 434 din 24 decembrie 2003, nr. 193 din 25 noiembrie 2004 și nr. 180 din 31 mai 2007 și s-a constatat dreptul de administrare al reclamantei pentru terenurile și construcțiile ce fac obiectul hotărârilor de consiliu local menționate.

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs Municipiul P. și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret A.

În recursul formulat de Municipiul P. se susține că în mod greșit instanța a respins excepțiile invocate vizând prescripția dreptului de a promova acțiunea, în condițiile în care de la data emiterii hotărârilor au trecut mai bine de 3 ani, respectiv excepția lipsei calității procesuale pasive a Municipiului P., raportat la dispozițiile art. 36 din Legea nr. 215/2001, și excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei.

Se susține că reclamanta este doar administrator al bunurilor cuprinse în Anexa la hotărârile contestate, nefiind proprietar pentru a putea promova o asemenea acțiune.

Singurul care putea formula cererea era proprietarul, respectiv statul român, prin Ministerul Finanțelor, iar nu administratorul bunurilor.

Cu privire la legalitatea hotărârilor de consiliu local se arată că prin adresa nr. 1239/2003, Direcția pentru Sport a Județului A. a solicitat includerea în patrimoniul

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...