Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2017, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.

Art. 3. -

(1) În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2017.

Art. 5. -

(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2016.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

Art. 6. -

Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.

Art. 7. -

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 8. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. După punctul 301 se introduce un nou punct, punctul 3011, cu următorul cuprins:

"

3011. -

(1) Prevederile prezentei subsecțiuni, referitoare la contabilizarea certificatelor verzi primite de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, potrivit legii, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2017.

(2) Începând cu data de 1 aprilie 2017 tratamentul contabil al certificatelor verzi se modifică conform alin. (3)-(6).

(3) Certificatele verzi evidențiate în contul 507 «Certificate verzi primite» la data de 1 aprilie 2017 au tratamentul contabil prevăzut până la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative.

(4) Certificatele verzi primite, inclusiv cele amânate de la tranzacționare, după data de 1 aprilie 2017 se evidențiază numeric extracontabil în contul 804 «Certificate verzi».

(5) Certificatele verzi evidențiate în contul 804 «Certificate verzi» se recunosc la venituri în contul 768 «Alte venituri financiare», la momentul tranzacționării acestora.

(6) Certificatele verzi amânate de la tranzacționare și existente la data de 1 aprilie 2017 în soldul contului 266 «Certificate verzi amânate», respectiv 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct, se evidențiază numeric în debitul contului 804 «Certificate verzi» și concomitent se efectuează operațiunea de stornare a contravalorii acestora (articol contabil 472 «Venituri înregistrate în avans»/analitic distinct = 266 «Certificate verzi amânate»)."

2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 804 "Certificate verzi".

3. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se introduce funcțiunea contului 804 "Certificate verzi", cu următorul cuprins:

"

Contul 804 «Certificate verzi»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența certificatelor verzi primite, potrivit legii, și care nu au valoare până la momentul tranzacționării.

În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidențiază certificatele verzi primite și netranzacționate, iar în credit, cele tranzacționate, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază entitatea."

Art. 9. -

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, se completează după cum urmează:

1. În Planul de conturi general cuprins la punctul 196 se introduce contul 804 "Certificate verzi".

2. La capitolul 11 "Funcțiunea conturilor" se introduce funcțiunea contului 804 "Certificate verzi", cu următorul cuprins:

"

Contul 804

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența certificatelor verzi primite, potrivit legii, și care nu au valoare până la momentul tranzacționării.

În debitul contului 804 «Certificate verzi» se evidențiază certificatele verzi primite și netranzacționate, iar în credit, cele tranzacționate, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă numărul certificatelor verzi de care beneficiază entitatea."

Art. 10. -

(1) Entitățile care au ales o durată diferită a exercițiului financiar, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care întocmesc situații financiare anuale în condițiile prevăzute de art. 28 alin. (11) din aceeași lege aplică prevederile prezentului articol.

(2) Bilanțul cuprinde solduri corespunzătoare datei ultimelor situații financiare anuale întocmite potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilității și datei situațiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării entității, în condițiile legii.

(3) Contul de profit și pierdere cuprinde rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie exercițiul financiar la care se referă ultimele situații financiare anuale oficiale - data ultimelor situații financiare anuale oficiale și sfârșitul ultimelor situații financiare anuale oficiale -, data situațiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării entității.

(4) De exemplu, o entitate care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care a întocmit, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilității, situații financiare anuale la data de 31 martie 2017 și a stabilit pentru reorganizare data de 31 august 2017 are în vedere următoarele reguli:

- bilanțul care este componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 august 2017 cuprinde solduri la următoarele date: 1 aprilie 2017 și 31 august 2017;

- contul de profit și pierdere care este componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 august 2017 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 și 1 aprilie 2017-31 august 2017.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 5 iulie 2016.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 16 iunie 2017.

Nr. 895.

ANEXĂ

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici

CAPITOLUL I Prevederi generale

A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017

I. Prevederi comune

1. Entitățile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2017 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.

2. Prevederile pct. 1 se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

3.

(1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

(3) Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

(4) Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii.

II. Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2017

4.

(1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2017 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

5.

(1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.

(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.

(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2017 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7.

(1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2017 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

(3) Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată.

8.

(1) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...