Parlamentul României

Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) sancțiunea contravențională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizației/atestatului/acordului."

2. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi, care are obligația materializării fizice a limitelor proprietății și/sau în format Stereo 70, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi;".

3. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

"

e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe terenuri din fondul forestier național amplasate sub/peste rețelele de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulația pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisă a deținătorului rețelei sau al drumului. Suprafața de pe care se exploatează produsele extraordinare este cuprinsă în amenajamentele silvice sau este determinată de ocolul silvic, în cazul suprafețelor de fond forestier în privința cărora dispozițiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de șeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparțin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și se valorifică direct sau prin licitație, în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparțin proprietarilor;

f) reținerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienței materialelor lemnoase."

4. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă.

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept."

6. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;".

7. La articolul 3 alineatul (3), literele c) -e) se abrogă.

8. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a întreținerii și reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;

b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant."

9. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Constituie contravenție silvică depășirea posibilității, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și fără existența aprobărilor legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:

a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din posibilitate;

b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;

c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;

d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din posibilitate.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz."

10. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

11. La articolul 5, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depășit posibilitatea în condițiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are obligația achitării contravalorii funcțiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a depășit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, și factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:

a) 0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcționale T V și T VI;

b) 0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcționale T III și T IV.

Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.

(5) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situațiile în care documentația necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I."

12. La articolul 5, literele b) și c) ale alineatului (6) și alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) depășirea prin recoltare în alte condiții decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat; depășirea se calculează ca diferență dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare și posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de produse principale și numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;

c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al ședinței de preavizare a temei de proiectare - conferința I de amenajare și al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare.

(7) Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată regenerarea naturală conform prevederilor legale depășește cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul subunității respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenție așa cum este prevăzută la alin. (6) lit. b); în situația în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depășirea posibilității anuale, situație în care nu se aplică sancțiunea silvică.

(8) Constituie contravenție silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existența unei aprobări legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:

a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;

b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut;

c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut;

d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut."

13. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depășirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret."

14. La articolul 51, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:".

15. La articolul 51, litera a) se abrogă.

16. La articolul 51, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrișările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz;

c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale/igienă. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligația achitării contravalorii funcțiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul pus în valoare din arbori care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică."

17. La articolul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unități amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unități amenajistice accesibile, cu excepția produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancțiunea se aplică personalului cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;".

18. La articolul 6, litera f) se abrogă.

19. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a suprafețelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii."

20. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier național sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, așa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale;".

21. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare."

23. La articolul 9, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepția autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuții de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găsește în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier și a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiștilor care elaborează studiile de includere în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine, personalului custozilor și administratorilor ariilor naturale protejate."

24. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la acțiunile de stingere a incendiilor;".

25. La articolul 12, partea introductivă și literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

. . . . . . . . . .

e) trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;

f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;".

26. La articolul 13 alineatul (1), literele a) -d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) neefectuarea în două sezoane de vegetație a lucrărilor de regenerare artificială sau de completare a regenerării naturale, de către proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe suprafețe compacte, tăieri accidentale pe suprafețe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național, în termen de 2 ani de la somație/aprobare. În situația în care legea obligă la constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrărilor de regenerare;

b) neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură administrarea, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor și/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului;

c) neîncadrarea proporției speciei/speciilor principale din compozițiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;

d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național a obligațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeței aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligațiile bănești prevăzute de legislația în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare- primire în calitate de predători au obligația să achite aceste obligații bănești, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Achitarea obligațiilor bănești este direct executorie, fără alte formalități prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislația în vigoare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...