Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte și decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat nr. F.B. 4.897 din 24.05.2017,

având în vedere prevederile art. 5 lit. f) și ale art. 27 alin. (1) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelele de procese-verbale, rapoarte și decizii utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat, prevăzute în anexele nr. 1-7.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 16 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 1 și 2 la Normele privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 824/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog

București, 25 mai 2017.

Nr. 592.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică a . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
Astăzi, . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . ., îndeplinind funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . însoțit(ă) de . . . . . . . . . ., îndeplinind funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., în urma inspecției sanitare de stat efectuate la unitatea . . . . . . . . . ., cu sediul în județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., pendinte de . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în prezența domnului/doamnei . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., am constatat următoarele:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

În urma celor constatate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică măsuri și se formulează următoarele prescripții și recomandări:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal conține . . . . . . . . . . pagini și a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la . . . . . . . . . . .

Organul constatator,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Am primit originalul.
. . . . . . . . . .

Observațiile organului constatator: . . . . . . . . . .

Reprezentantul/Persoana din unitatea controlata în prezența căreia s-a efectuat controlul/inspecția sanitară de stat refuză să semneze procesul-verbal de constatare.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică a . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor

Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Încheiat astăzi, . . . . . . . . . . (ziua, luna, anul), la . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . . .,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . . .,

am constatat că:

1. Persoana juridică . . . . . . . . . ., (denumirea) cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare la registrul comerțului . . . . . . . . . ., reprezentată prin domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., la unitatea/punctul de lucru al societății sus-menționate din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . .

2. Persoană fizică - domnul/doamna . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . la punctul de lucru . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul), pendinte de operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociație familială) . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . .

Pentru contravenient cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . .

Se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .,

consemnată/consemnate în Procesul-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., săvârșită/săvârșite la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., în următoarele împrejurări: . . . . . . . . . ., contravenind prin aceasta dispozițiilor . . . . . . . . . ., (Se vor nota de către agenții constatatori tipul actului și numărul/data emiterii.) care atrag:

□ sancționarea cu avertisment, conform dispozițiilor . . . . . . . . . ., (Se menționează tipul actului, numărul și data emiterii.) art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . .

□ sancționarea cu . . . . . . . . . .:

conform dispozițiilor . . . . . . . . . . (Se menționează tipul actului, numărul și data emiterii.), art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . lei;

conform dispozițiilor . . . . . . . . . . (Se menționează tipul actului, numărul și data emiterii.), art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . lei;

conform dispozițiilor . . . . . . . . . . (Se menționează tipul actului, numărul și data emiterii.), art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . lei;

□ sancțiunea complementară . . . . . . . . . ., conform dispozițiilor . . . . . . . . . . (Se menționează tipul actului, numărul și data emiterii.), art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . .

Dovada faptelor se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege.

Agent constatator,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)
Am primit copia procesului-verbal.
Contravenient/Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila, după caz)

Obiecțiile contravenientului și mijloacele de probă de care se va servi în cauză:

. . . . . . . . . .

Observațiile agenților constatatori: . . . . . . . . . .

Contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele . . . . . . . . . ., prenumele . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., ap. . . ., CNP . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis/emisă de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(semnătura)

Rezoluția de aplicare a sancțiunii și înștiințarea de plată

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., și subsemnatul/subsemnata, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., aplic contravenientului/contravenientei . . . . . . . . . . sus-numit/sus-numite o amendă de . . . . . . . . . . lei, conform prezentului Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. . . . . . . . . . ., pe care o va achita la . . . . . . . . . .:

□ în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;

sau

□ în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.

(Se va bifa de către agenții constatatori termenul de achitare a sancțiunii, în funcție de prevederea legală aplicabilă.)

În termen de 15 zile de la achitarea amenzii, contravenientul/contravenienta va preda sau va trimite recomandat prin poștă chitanța de plată în copie la . . . . . . . . . . .

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a rezoluției de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la judecătoria în circumscripția căreia s-a săvârșit fapta.

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conține 3 pagini și a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
Agent constatator,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)
Am luat cunoștință.
Contravenient/Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila, după caz)

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică a . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE RECOLTARE A PROBELOR DE PRODUSE
pentru examen de laborator

Nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . în cadrul . . . . . . . . . ., însoțit(ă) de . . . . . . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., ne-am prezentat astăzi, . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la unitatea . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., aparținând . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . în prezența . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . și, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la recoltarea următoarelor probe în vederea efectuării de analize de laborator:

Nr. probă Tipul probei Lot Cantitate recoltată Stocul Examene de laborator

Probele au fost ambalate și sigilate cu Sigiliul nr. . . . . . . . . . ., conform instrucțiunilor în vigoare, și se vor expedia imediat la laboratorul . . . . . . . . . ., prin grija . . . . . . . . . . .

Contraprobele identice, sigilate cu Sigiliul nr. . . . . . . . . . ., se păstrează la . . . . . . . . . ., asigurându-se păstrarea lor corespunzătoare sub responsabilitatea . . . . . . . . . . care îndeplinește funcția de . . . . . . . . . ., având actul de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de Poliția . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . .

Până la sosirea rezultatelor examenelor de laborator, stocurile din care s-au recoltat probele menționate mai sus se vor supune următoarelor restricții: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, dintre care două însoțesc probele ce se trimit la laborator, unul rămâne la reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a . . . . . . . . . ., iar un exemplar la unitatea controlată.

Inspector sanitar de stat/Asistent inspector sanitar,
. . . . . . . . . .
Reprezentant unitate controlată,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică a . . . . . . . . . .

Către


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...