Parlamentul României

Legea nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 27 iunie 1996.

În vigoare de la 27 iunie 1996 până la 29 august 2002, fiind abrogat prin Ordonanță 57/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 25 din 11 august 1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, emisă în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 literele b) și c) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

b) cercetarea aplicativă, destinată în principal utilizării cunoștințelor științifice, în economie și societate, pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii și servicii;"

"

c) dezvoltarea tehnologică, formată din activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică, de transfer tehnologic și valorificare a invențiilor, prin care se realizează dezvoltarea, aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social, și care au ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente."

2. Articolul 3 alineatul (1), precum și literele e), f) și g) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfășura, în condițiile legii, în cadrul categoriilor de unități prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate și de forma de organizare a acestora:"

"

e) unități de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură, organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare sau ca instituții publice;"

"

f) societăți comerciale de cercetare-dezvoltare, unități sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societăților comerciale sau al regiilor autonome, precum și unități de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome;"

"

g) muzee și alte unități cu personalitate juridică."

3. Articolul 7 alineatul (3) se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

(3) Pentru activitatea desfășurată, membrii Colegiului consultativ, cei ai comisiilor Colegiului consultativ și ai comisiilor de evaluare și avizare organizate de acestea sunt remunerați în condițiile legii."

4. Articolul 8 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Coordonarea executării programelor, subprogramelor sau a altor acțiuni cuprinse în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, în scopul corelării acestora, revine categoriilor de unități prevăzute la art. 3 alin. (1)."

5. Articolul 9 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Atribuirea spre execuție a programelor, a subprogramelor și a temelor componente ale Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, precum și a acțiunilor cuprinse în acesta se face de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei, pe baza criteriilor elaborate de Colegiul consultativ."

6. După articolul 9 se introduce un nou articol, care devine articolul 10, cu următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii și industriei alimentare sunt subordonate Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" și funcționează ca structuri ale acesteia, conform prezentei ordonanțe."

7. Articolul 10 devine prin renumerotare articolul 11.

8. Articolul 11 devine prin renumerotare articolul 12. Literele a), b), c) și d) ale articolului 12 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

a) pentru finanțarea programelor, a subprogramelor, a temelor și a acțiunilor noi din Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, atribuite în sistem competitiv, precum și a altor teme de cercetare de interes național sub formă de granturi;"

"

b) pentru finanțarea, în baza criteriilor prevăzute la art. 9, a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare și a acțiunilor care continuă pe mai mulți ani după realizarea în primul an a unor faze ale acestor teme, precum și a temelor și a obiectivelor noi atribuite direct spre execuție, care nu se pot realiza în sistem competitiv, denumită finanțare-nucleu a Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;"

"

c) pentru finanțarea în sistem instituțional a unor unități de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice bugetare, pe bază de program de cercetare-dezvoltare, în vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare și investiții;"

"

d) pentru cofinanțare, care constă în alocarea unor sume de la bugetul de stat, în completarea resurselor agenților economici beneficiari, în scopul realizării unor teme de cercetare-dezvoltare și a unor acțiuni de transfer tehnologic al rezultatelor. Fondul destinat cofinanțării activității de cercetare-dezvoltare se stabilește prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinanțare se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, în limită de până la 50% din valoarea totală a fiecărui proiect. Selectarea și contractarea proiectelor de cofinanțare se efectuează pe bază de criterii și condiții specifice, aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei."

9. Articolul 12 devine prin renumerotare articolul 13, se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Categoriile de cheltuieli necesare realizării programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare și acțiunilor cuprinse în programele de cercetare-dezvoltare se stabilesc de către ordonatorii principali de credite.

(2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetării și Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se finanțează și următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru burse de cercetare;

b) cheltuieli pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul științei și tehnologiei, conforme cu metodologia aprobată prin hotărâre a Guvernului;

c) cheltuieli pentru informare și documentare;

d) cheltuieli pentru subvenționarea literaturii tehnico-științifice;

e) cheltuieli pentru cotizații și participare ca membru în organisme, organizații și instituții internaționale de profil;

f) cheltuieli pentru finanțarea întreținerii, exploatării și funcționării instalațiilor speciale de interes național;

g) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnico-științifice;

h) cheltuieli pentru organizarea de târguri și expoziții tehnico-științifice interne și internaționale;

i) cheltuieli pentru funcționarea organismelor și instituțiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ și a comisiilor organizate de acesta;

j) cheltuieli pentru mobilitatea specialiștilor din sistemul de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 3."

10. Articolul 13 devine prin renumerotare articolul 14, se completează și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Programele, subprogramele, temele de cercetare-dezvoltare și acțiunile cuprinse în Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică se realizează pe bază de contracte de finanțare încheiate între unitățile cărora li s-a atribuit execuția, pe de o parte, și ordonatorul principal de credite, pe de altă parte. Metodologia de contractare a programelor, a subprogramelor, a temelor de cercetare-dezvoltare și a acțiunilor din Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, precum și de avizare a rezultatelor acestora se aprobă prin ordin al ministrului cercetării și tehnologiei."

11. Articolul 14 devine prin renumerotare articolul 15, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Prin hotărâre a Guvernului se înființează Agenția Națională pentru Transfer Tehnologic, ca organism de specialitate în subordinea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, cu atribuții în domeniul stimulării și finanțării acțiunilor de transfer tehnologic, în vederea valorificării rezultatelor cercetării și a brevetelor de invenții."

12. După articolul 14 (15 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 16 și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. - Jurisprudență

În scopul asigurării continuității finanțării activităților de cercetare-dezvoltare în perioada de până la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale, se pot acorda sume în avans de până la 30% din valoarea trimestrială a contractelor de cercetare-dezvoltare."

13. Articolul 15 devine prin renumerotare articolul 17. Alineatul (2) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul propriu de activitate și desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică."

14. Articolul 16 devine prin renumerotare articolul 18. Alineatele (2) și (3) ale articolului 18 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

(2) Reorganizarea unităților prevăzute la alin. (1) în institute naționale de cercetare-dezvoltare se face pe baza metodologiei prevăzute la art. 19 în urma evaluării efectuate de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei împreună cu organul administrației publice centrale sau locale, coordonatorul din domeniul de activitate al unității."

"

(3) Fondul Proprietății de Stat va asigura, în termen de 30 de zile de la data organizării unităților prevăzute la alin. (2), compensarea cotei-părți de 30% din capitalul social al societăților comerciale care se reorganizează, cuvenită Fondurilor Proprietății Private."

15. Articolul 17 devine prin renumerotare articolul 19 alineatul (1) și se completează cu două noi alineate (2) și (3) prin preluarea conținutului modificat și completat al articolelor 18 și 19, având următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Înființarea de noi institute naționale de cercetare-dezvoltare se face prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, împreună cu organismul național coordonator în domeniul de activitate respectiv.

(2) Reorganizarea sau înființarea se face în conformitate cu metodologia de evaluare și acreditare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aprobată de Guvern la propunerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

(3) Prin actul de reorganizare sau de înființare a unităților de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, structura organizatorică, organul coordonator, sediul și patrimoniul. Prin același act se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a unității respective."

16. Articolul 20 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare au în administrare bunuri proprietate a statului, calculează amortismente, conduc evidența contabilă în regim economic și aplică acele reglementări specifice unităților organizate ca regii autonome, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare menționat la art. 19 alin. (3).

(2) Concesionarea unor subunități, servicii sau activități se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii și prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organelor coordonatoare și a Ministerului Cercetării și Tehnologiei."

17. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare decid asupra investițiilor ce urmează a fi realizate din fonduri proprii, din credite bancare, precum și din alte surse constituite conform legii."

18. Articolul 22 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Rezultatele științifice ale cercetărilor, precum și tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, drepturile din brevetele de invenții, obiectele fizice achiziționate sau realizate pe parcursul derulării contractelor finanțate din fonduri publice aparțin unităților de cercetare-dezvoltare executante, cu respectarea prevederilor art. 5 și 48 din Legea nr. 64/1991, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Transmiterea cu orice titlu, către terțe persoane, a rezultatelor obținute în cadrul contractului se face numai în condițiile stabilite prin contract sau, în lipsa acestora, cu acordul prealabil al părților contractante.

(2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active tangibile și intangibile, efectuate și finalizate din fonduri publice până la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe, al căror beneficiar este Ministerul Cercetării și Tehnologiei, se transferă prin hotărâre a Guvernului executanților și se înregistrează în evidența contabilă a acestora."

19. Articolul 23 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot menține în patrimoniu informațiile sau documentațiile de interes național acumulate până la data privatizării. Aceste informații și documentații, determinate în conformitate cu prevederile normelor menționate la alin. (1), se depun la institutele naționale de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei și de organul coordonator sau se păstrează în custodia unității privatizate, în temeiul unor clauze speciale prevăzute în contract."

20. După articolul 23 se introduce un nou articol, care devine articolul 24, având următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Drepturile și îndatoririle persoanelor care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare vor fi prevăzute în Statutul personalului din cercetare-dezvoltare aprobat prin lege."

21. Articolul 24 devine prin renumerotare articolul 25. Alineatul (1) al articolului 25 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, unitățile de cercetare-dezvoltare, care în prezent funcționează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele măsuri de organizare și finanțare a unităților de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, ca societăți comerciale sau ca instituții publice."

22. Articolul 25 devine prin renumerotare articolul 26, se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"

Art. 26. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe:

a) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va supune aprobării Guvernului Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică prevăzut la art. 6;

b) Ministerul Cercetării și Tehnologiei împreună cu Academia Română, Ministerul Învățământului și Ministerul Finanțelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevăzute la art. 12 lit. a), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora criteriile și condițiile specifice privind selectarea și contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevăzute la art. 12 lit. d), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

d) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului pentru înființarea Agenției Naționale pentru Transfer Tehnologic prevăzute la art. 15;

e) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare și acreditare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, prevăzută la art. 19 alin. (2), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

f) Ministerul Cercetării și Tehnologiei va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului privind transferul rezultatelor concretizate în active tangibile și intangibile, efectuate și finalizate până la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe, conform prevederilor art. 22 alin. (2)."

23. După articolul 25 (26 renumerotat) se introduce un nou articol, care devine articolul 27, având următorul cuprins:

"

Art. 27. -

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Cercetării și Tehnologiei în colaborare cu Ministerul Învățământului și Academia Română, va elabora proiectul de statut al personalului din cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 24."

24. Articolul 26 devine prin renumerotare articolul 28.

25. Anexa la ordonanță se completează cu punctul 11, care va avea următorul cuprins:

"

11. Hotărârea Guvernului nr. 57/1992 privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților de cercetare științifică, proiectare, expertiză și consulting în instituțiile de învățământ superior."

Această lege a fost adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, și a fost reexaminată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 1996 și de Senat în ședința din 17 iunie 1996 potrivit art. 145 alin. (1) din Constituție, în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 36 din 2 aprilie 1996*).

*) Decizia Curții Constituționale nr. 36 din 2 aprilie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU BERCEANU ION SOLCANU

București, 21 iunie 1996.

Nr. 51.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...