Parlamentul României

Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 1996 până la 19 octombrie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 333/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice sau alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.

Art. 2. -

În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților prevăzute la art. 1, cu concursul de specialitate al poliției sau al jandarmeriei, stabilesc modalitățile concrete de organizare și de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăți specializate.

Unitățile grupate pe un anumit spațiu, cu avizul poliției, pot organiza paza în comun cu gardieni publici, pază proprie sau prin societăți specializate de pază. Conducătorii acestor unități stabilesc forma de pază, obligațiile și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

La celelalte unități, unde nu se poate realiza un sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligați să execute împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.

Art. 3. -

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 1 și 2.

Art. 4. -

Conducătorii unităților prevăzute la art. 1 sunt obligați ca, în cadrul măsurilor de pază, să introducă și sisteme de alarmă împotriva efracției, corespunzătoare importanței și specificului obiectivelor și bunurilor ce trebuie păzite.

Art. 5. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției, care este obligatoriu și pentru modificarea planului. Acest aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza se asigură cu efective de jandarmi.

Prin planul de pază se stabilesc, în principal: numărul de posturi și amplasarea acestora, efectivul de personal de pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmă, măsurile necesare pentru asigurarea transportului valorilor importante, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor. De asemenea, vor fi prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității.

CAPITOLUL II Formele de pază

Secțiunea 1 Paza cu efective de jandarmi

Art. 6. -

Paza obiectivelor de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie, știință, cultură și artă, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenții și reprezentanțe economice străine, precum și a valorilor deosebite se asigură cu efective de jandarmi.

Paza cu efective de jandarmi se poate asigura și la sediile unor organisme internaționale care desfășoară activități pe teritoriul țării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.

Obiectivele și valorile prevăzute la alin. 1 și 2, precum și personalul, mijloacele materiale și financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Modificări (1)

Unitățile care beneficiază de pază militară încheie contracte de prestări de servicii cu unitățile de jandarmi, la nivelul eșalonului care are organ financiar propriu.

Serviciul de pază cu efective de jandarmi, se efectuează contra cost, conform tarifelor legale. Unitățile bugetare beneficiare de pază cu efective de jandarmi, exceptate de la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. -

Paza cu efective de jandarmi se organizează și se execută potrivit planului de pază întocmit de comandantul unității militare și de conducătorul unității beneficiare, cu respectarea prevederilor art. 5.

Art. 9. -

În unitățile unde funcționează concomitent pază cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăți specializate de pază, acestea se integrează în sistemul unic de pază militară.

Secțiunea a 2-a Paza cu gardieni publici

Art. 10. -

Paza bunurilor și valorilor deținute de persoanele juridice sau fizice se poate asigura și prin Corpul gardienilor publici.

Art. 11. -

Paza cu efective de gardieni publici se face conform Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici.

Secțiunea a 3-a Paza proprie

Art. 12. -

Obiectivele, bunurile și valorile, altele decât cele prevăzute la art. 6, care necesită a fi păzite în mod permanent, se pot asigura prin pază proprie cu personal anume angajat.

Art. 13. -

Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și a valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și alte criterii specifice.

Art. 14. -

Conducătorii unităților care dețin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligați să organizeze pază proprie pe câmp.

Paznicii de câmp sunt obligați să asigure paza tuturor bunurilor de pe terenurile agricole, date în consemn, și să sesizeze, la timp, organele competente despre producerea de calamități, apariția unor dăunători și alte evenimente de natură să producă pagube agriculturii sau care produc poluarea mediului din zonă.

Art. 15. -

Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare și de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor, a sistemelor de irigații, a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se asigură de către conducătorii unităților centrale de profil prin corpuri specializate de pază.

Corpurile specializate de pază se organizează și funcționează în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

Primarii sunt obligați să ia măsuri ca în comune și sate să se asigure paza bunurilor publice și ale cetățenilor de către locuitorii acestora, prin rotație, de către gardieni publici, paznici salariați sau prin societățile specializate de pază, conform hotărârilor consiliilor locale, după consultarea prealabilă a locuitorilor. Modificări (1)

Persoanele care execută pază prin rotație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 19 lit. a)-d). Modificări (2)

Plata serviciului de pază se va asigura din fondurile bugetare locale.

Art. 17. - Modificări (1)

În funcție de numărul personalului de pază propriu, format din paznici, portari și controlori de acces, necesar fiecărei unități, se constituie formații de pază conduse de un șef de pază, cu următoarea structură: categoria I, cu peste 100 de posturi personal de pază; categoria a II-a, cu posturi de personal de pază între 51-100; categoria a III-a cu posturi de personal de pază între 20-50. În unitățile în care numărul personalului de pază este sub 20, conducătorii acestora vor numi un salariat care să îndeplinească atribuțiile șefului de pază.

Art. 18. -

Personalul din paza proprie se dotează cu uniformă, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului. Condițiile de acordare a uniformei, echipamentului de protecție, descrierea, baremul, precum și însemnele distinctive se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Cu avizul poliției, personalul din paza proprie a unităților poate fi dotat cu arme de foc, arme albe, bastoane din cauciuc, sprayuri lacrimogene și alte mijloace de apărare individuală, în raport cu importanța obiectivelor, bunurilor și valorilor păzite. Modificări (1)

Art. 19. -

Persoana care urmează a fi încadrată ca paznic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățean român și să fi împlinit vârsta de 21 de ani; Modificări (1)

b) să aibă aptitudini fizice și profesionale adecvate funcției; Modificări (1)

c) să fie cunoscută ca persoană corectă, cu o bună conduită cetățenească și să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni comise cu intenție; Modificări (1)

d) să aibă serviciul militar satisfăcut;

e) să fie absolvent al școlii generale. Modificări (1)

Pot fi încadrate în funcția de paznic și femei care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. 1, cu excepția celei de la lit. d).

Art. 20. - Modificări (1)

Personalul din paza proprie se încadrează în muncă numai cu avizul organului de poliție. În cazul retragerii avizului, cel în cauză nu mai poate fi menținut în serviciul de pază.

Secțiunea a 4-a Paza prin societăți specializate

Art. 21. - Modificări (1)

Societățile specializate de pază se înființează și funcționează conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Poliției.

Conducătorii societăților specializate de pază trebuie să obțină avizul Inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul societățile respective.

Organul de poliție competent poate acorda avizul persoanelor care au cetățenia română și domiciliul în țară, au împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce le revin, sunt cunoscute cu o bună conduită cetățenească și nu au antecedente penale.

Art. 22. -

Conducătorii societăților specializate de pază sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii în organizarea și funcționarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea și controlul personalului, portul uniformei și al însemnelor distinctive, precum și în dotarea cu mijloace de intervenție și apărare individuală, corespunzător art. 18-20 din prezenta lege.

Plata serviciilor de pază prestate de către societățile specializate de pază se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii.

Societățile specializate de pază nu pot adopta însemne, uniforme, accesorii de echipament sau denumiri asemănătoare cu cele ale autorităților publice de natură să conducă la confuzii între societățile specializate de pază și autoritățile publice.

CAPITOLUL III Paza transportului unor valori importante

Art. 23. - Modificări (1)

Transportul valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă, precum și transportul armelor, munițiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substanțelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, paznici proprii sau ai societăților specializate de pază, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.

Cuantumul sumelor de bani, al valorilor și al bunurilor ce urmează a fi păzite și transportate potrivit alin. 1 se stabilesc de conducătorul unității deținătoare și se consemnează în planul de pază sau în contractul pentru prestarea serviciilor de pază.

Art. 24. -

Mijloacele destinate pentru transportul valorilor și al bunurilor prevăzute la art. 23 alin. 1 se amenajează în mod corespunzător și se dotează cu dispozitive tehnice de pază și de alarmă care să asigure securitatea deplină a acestora. Modificări (1)

În cazul în care transportul sumelor de bani și al altor valori nu se face cu mijloace anume destinate, conducătorul unității ia măsuri ca persoana care efectuează astfel de transporturi să fie însoțită de una sau de mai multe persoane desemnate din cadrul unității sau, când situația impune, de paznici. Modificări (1)

Persoana anume desemnată sau paznicul, prevăzuți la alin. 2, pot fi înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.

Art. 25. - Modificări (1)

Conducătorii unităților sunt obligați să asigure paza și sistemele de alarmă împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a bunurilor prevăzute la art. 23, a informațiilor, documentelor, datelor și obiectelor cu caracter secret, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.

Proiectele de instalare a sistemelor de alarmă împotriva efracției se avizează de către organul de poliție competent.

CAPITOLUL IV Obligațiile și drepturile personalului de pază

Art. 26. -

Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:

a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;

b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea acestora;

c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne; să efectueze controlul la intrarea și la ieșirea din incinta unității a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor și altor bunuri;

d) să nu permită accesul în obiectivele păzite persoanelor aflate în stare de ebrietate;

e) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal despre luarea acestor măsuri;

f) să încunoștințeze, de îndată, conducerea unității și pe șeful său ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;

g) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, de combustibili ori de substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri imediat după constatare;

h) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să sesizeze pe pompieri și să anunțe conducerea unității și poliția;

i) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor și a valorilor în caz de calamități;

j) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliției pentru prinderea infractorilor;

k) să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și informații;

l) să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat și să facă uz de armă numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege;

m) să poarte uniformă și însemnele distinctive numai în timpul serviciului;

n) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe, în prealabil, conducerea unității despre aceasta;

o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici și să fie respectuos în raporturile de serviciu;

p) să execute, în raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor păzite, orice alte sarcini care i-au fost încredințate potrivit planului de pază.

Art. 27. -

Șeful formației de pază, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 26, are și următoarele atribuții:

a) să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază, precum și modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;

b) să informeze, de îndată, conducerea unității și poliția despre evenimentele privind activitatea de pază și să țină evidența acestora;

c) să propună conducerii unității măsuri pentru perfecționarea activității de pază;

d) să țină evidența armamentului și a muniției din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreținerea, depozitarea și folosirea acestora, potrivit legii;

e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

Art. 28. -

Personalul de pază este asimilat, pe timpul executării serviciului, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

CAPITOLUL V Obligațiile conducătorilor de unități

Art. 29. -

Conducătorii unităților prevăzute la art. 1, în care funcționează sisteme de pază, au următoarele obligații:

a) răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu, aceste unități;

b) analizează temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele necesare, în raport cu importanța, mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, specificul producției și locul de dispunere a acestora; Modificări (1)

c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice și profesionale necesare acestei activități;

d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează modul cum acesta își execută atribuțiile de serviciu;

e) asigură executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de pază, precum și introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de pază și de alarmă împotriva efracției;

f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă și însemnele distinctive, în condițiile legii;

g) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și a muniției destinate serviciului de pază;

h) stabilesc reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit;

i) stabilesc responsabilități pentru șefii compartimentelor de muncă, în ceea ce privește paza și siguranța utilajelor și instalațiilor.

Îndeplinirea acestor sarcini se realizează cu sprijinul de specialitate al poliției.

CAPITOLUL VI Atribuțiile organelor Ministerului de Interne

Art. 30. - Modificări (1)

În vederea asigurării pazei și siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, organele Ministerului de Interne au următoarele atribuții:

a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor și a bunurilor stabilite prin hotărâre a Guvernului;

b) acordă sprijin de specialitate la organizarea pazei în unități și urmăresc executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planurile de pază;

c) avizează încadrarea personalului de pază și a celui care execută proiectul de instalare, instalează sau asigură întreținerea mijloacelor de alarmă și de pază și retrag avizul când el nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege;

d) acordă asistență în activitatea de instruire a personalului de pază; asigură, în mod gratuit, autorităților și instituțiilor publice, precum și agenților economici cu capital de stat, armamentul necesar dotării personalului de pază; asigură, pe bază de contract de închiriere, dotarea cu armament a personalului de pază din celelalte unități; conduc ședințele de tragere cu personalul de pază, încasând de la beneficiari contravaloarea muniției folosite;

e) controlează modul în care se respectă dispozițiile legale cu privire la paza unităților, a bunurilor și a valorilor; stabilesc măsurile ce urmează a fi luate, cât și termenele în care acestea trebuie îndeplinite de către conducătorul unității.

CAPITOLUL VII Sisteme de alarmă împotriva efracției

Art. 31. - Modificări (1), Referințe (1)

În cadrul măsurilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, conducătorii de unități sunt obligați să asigure numai folosirea sistemelor de alarmă împotriva efracției, care sunt certificate.

Certificarea sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora, produse în țară sau importate, se face de către un laborator de încercări pentru sistemele de alarmă împotriva efracției, autorizat și acreditat potrivit legii.

Art. 32. - Modificări (1)

În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă instalarea sistemelor tehnice de pază și de alarmă împotriva efracțiilor.

Art. 33. - Modificări (1)

Activitatea privind proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora se poate desfășura numai de persoanele fizice sau juridice autorizate de Inspectoratul General al Poliției.

Art. 34. -

Clasificarea sistemelor de alarmă împotriva efracției se face în raport cu importanța bunurilor și valorilor ce urmează a fi apărate și cu categoria de importanță a construcției, de către societățile de asigurare.

CAPITOLUL VIII Sancțiuni

Art. 35. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 36. - Modificări (1)

Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei prevăzute la art. 3, 4, 14, 15 și 16;

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 23 alin. 1, art. 24 alin. 1 și 2 și art. 25;

c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5, precum și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acesta ori a măsurilor stabilite de poliție;

d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază, fără avizul poliției, prevăzut la art. 20;

e) încălcarea de către personalul de pază a obligațiilor prevăzute la art. 26 și 27;

f) neîndeplinirea obligațiilor, de către conducătorii unităților, prevăzute la art. 29;

g) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. 1 și 2, art. 22, art. 33 și art. 43;

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 31 alin. 1 și art. 33.

Art. 37. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 36 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500.000 lei la 2.500.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g) și h);

b) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a), b), c), d) și f);

c) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, contravenția prevăzută la lit. e).

Art. 38. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de polițiști, precum și de primar și de împuterniciții acestuia.

Art. 39. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

Art. 40. - Modificări (1)

Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 41. -

Paza obiectivelor, a bunurilor și a valorilor aparținând componentelor sistemului național de apărare se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestor instituții.

Art. 42. - Modificări (1)

Corpul gardienilor publici și societățile specializate de pază pot înființa dispecerate de zonă care să semnaleze pătrunderile prin efracție în unitățile și la persoanele fizice la care sunt instalate sisteme de alarmă.

Art. 43. -

Societățile specializate de pază, precum și persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției, înființate până la apariția prezentei legi, sunt obligate ca în termen de 3 luni de la publicarea acesteia să obțină autorizațiile prevăzute la art. 21 și, respectiv, la art. 33.

Art. 44. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată Decretul nr. 477/1983 privind paza bunurilor, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN VASILIU

București, 4 aprilie 1996.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...