Revista de Drept social nr. 4/2016

Pensie pentru agricultori. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foștii cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară și dovada plății contribuției de asigurări sociale, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Suceava

25 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoșani la 28 august 2015, așa cum a fost precizată la termenul din 17 decembrie 2015, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtele Primăria municipiului B. și Casa Județeană de Pensii C. (fostă Direcția Județeană de Muncă și Protecția Socială C.) solicitând în contradictoriu cu acestea reconstituirea vechimii pentru munca depusă în calitate de membru cooperator la CAP B. în anii 1972 - decembrie 1992.

În motivarea în fapt a acțiunii reclamanta a arătat că în perioada ianuarie 1972 - decembrie 1992 a lucrat la CAP B., iar în lipsa documentelor cu valoare practică, prin Decizia nr. 15487/26 iulie 2015 emisă de CJP i s-a respins cererea pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cu motivarea că nu figurează în evidențele sale cu timpul util la CLP C.

S-a adresat Primăriei B., iar prin adresa nr. 4038 din 31.03.2014 i s-a comunicat că pentru membrii cooperatori carnetele de pensie au fost predate la data de 25 iulie 1995, Casei de pensii pentru țărănime de pe lângă DJMPS C.

Acțiunea a fost întemeiată pe prevederile Codului Muncii și ale Legii 263/2010.

Prin întâmpinare, pârâta Casa Județeană de Pensii C. a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, excepția prematurității acțiunii și cea a tardivității dreptului la contestație.

Tardivitatea a fost motivată de faptul că reclamanta nu a respectat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 149 din Legea 263/2010, pentru promovarea contestației și că procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedura administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional.

Excepția lipsei calității procesuale pasive a fost motivată arătându-se că în conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. 1 din Legea 263/2010 pentru perioadele prevăzută la art. 16 lit. a și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare realizată până la 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau alte acte prevăzute de lege, coroborat cu art. 121 alin. 4 din HG 257/2011: „Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor și informațiilor conținute în carnetul de pensii și asigurări sociale și/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deține arhiva fostelor unități agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.”

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii întrucât reclamanta nu figurează înscrisă în fișele cu normele realizate de membrii cooperatori din cadrul CAP B. existente în arhiva CJP.

Pârâta Primăria mun. B. nu a depus întâmpinare.

Prin sentința nr. 43 din 19 ianuarie 2016 Tribunalul Botoșani a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Casa Județeană de Pensii C., a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Primăria Municipiului B. și pe cale de consecință a respins acțiunea reclamantei formulată în contradictoriu cu această pârâtă, a respins ca nefondate excepția tardivității dreptului la contestație și excepția prematurității contestării deciziei R nr. …87/….2015 emisă de Casa Județeană de Pensii C., a admis în parte acțiunea, formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii C. A constatat dreptul reclamantei la încadrarea ca timp util la pensie a anilor: 1977,1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,1986, 1987, 1988, 1989, 1990 și 1991 în care a lucrat la fostul C.A.P B. în calitate de membru cooperator și a realizat numărul minim de norme.

Examinând cu prioritate excepțiile invocate, instanța le-a respins constatându-se că în speță nu a fost formulată o contestație la decizia de respingere a cererii de pensionare ci, obiectul acțiunii îl constituie stabilirea timpului util la pensie în contextul în care reclamanta susține că nici primăria și nici CJP nu dețin documentele care fuseseră întocmite de fosta cooperativă și care dovedeau existența timpului său util la pensie, deoarece evidențele au fost parțial distruse.

Or, conform art. 160 alin. 1 din Legea 263/2010: „ (1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1). ”

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...