Parlamentul României

Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 1996 până la 24 septembrie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 79/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Libera circulație a informațiilor prin emisia, transmisia sau recepția de semnale, imagini sau sunete prin fir, sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori servicii de telecomunicații, precum și secretul și inviolabilitatea convorbirilor telefonice sau a altor comunicări efectuate prin mijloace de telecomunicații sunt garantate prin lege.

Art. 2. -

Proiectarea, instalarea, întreținerea, deținerea, interconectarea echipamentelor de telecomunicații, precum și prestarea serviciilor de telecomunicații sau alte activități în acest domeniu pot fi efectuate de orice persoană fizică sau juridică abilitată, în condițiile prezentei legi.

Art. 3. -

(1) Serviciile și rețelele de telecomunicații vor asigura satisfacerea solicitărilor utilizatorilor în condiții de eficiență economică, cu respectarea specificațiilor și standardelor tehnice și de calitate, în scopul dezvoltării unei infrastructuri de telecomunicații armonizată la nivel național. Pentru realizarea acestui scop se au în vedere:

a) prestarea serviciilor de telecomunicații de bază în concordanță cu principiul serviciului universal;

b) măsuri privind distribuția, accesibilitatea și calitatea serviciilor și rețelelor de telecomunicații pentru folosirea lor în condiții optime de către utilizatori;

c) competiția efectivă în domeniul telecomunicațiilor;

d) eficiența în realizarea, punerea în funcțiune, furnizarea și interconectarea rețelelor și serviciilor de telecomunicații.

(2) Principiul serviciului universal reprezintă furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate, determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul țării.

(3) Reglementarea serviciilor și rețelelor de telecomunicații are ca obiectiv interesul public, situația economică a furnizorilor de servicii și rețele de telecomunicații, protecția consumatorilor, impactul asupra pieței de telecomunicații, precum și măsurile privind ordinea publică, siguranța și apărarea națională.

Art. 4. -

(1) Furnizorii serviciilor de telecomunicații, operatorii rețelelor de telecomunicații, precum și angajații acestora au obligația de a asigura confidențialitatea oricăror date referitoare la cei care utilizează telecomunicațiile și condițiile lor de folosire. Sunt interzise interceptarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf sau prin orice alte mijloace de telecomunicații și furnizarea de informații cu privire la conținutul acestora.

(2) Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organele abilitate de lege, pe baza actului de autorizare emis de un procuror desemnat de procurorul general al României sau, după caz, de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de apel.

(3) Furnizorii de servicii și operatorii de rețele de telecomunicații au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor emise, transmise sau recepționate prin echipamentele lor de telecomunicații, în concordanță cu stadiul tehnologic existent. Reglementările tehnice privind confidențialitatea acestor informații se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

(4) Furnizorii de servicii și operatorii de rețele de telecomunicații vor solicita, vor stoca sau vor folosi datele de identificare a utilizatorilor, necesare numai pentru evidența furnizării serviciilor sau a rețelelor lor, dacă utilizatorul nu a consimțit în prealabil și asupra altor utilizări ale acestora. Măsurile de protecție privind aceste date se stabilesc de către autoritatea de reglementare.

Art. 5. -

(1) Ministerul Comunicațiilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de reglementare prevăzută de prezenta lege.

(2) Reglementarea activităților de telecomunicații, precum și reglementările tehnice prevăzute în prezenta lege se elaborează de către autoritatea de reglementare, cu avizul altor organisme implicate, în condițiile legii.

(3) Autoritatea de reglementare își exercită atribuțiile din prezenta lege prin ordin al ministrului.

(4) Reglementările și activitățile din domeniul telecomunicațiilor trebuie să respecte hotărârile organismelor și organizațiilor internaționale specifice, cuprinse în tratatele la care România este parte.

Art. 6. -

Rețelele și serviciile de telecomunicații destinate intereselor guvernamentale, ordinii publice, siguranței și apărării naționale se reglementează prin legi specifice acestor domenii.

Art. 7. -

În accepțiunea acestei legi se definesc:

a) telecomunicații: orice emisie, transmisie sau recepție de semnale, limbaje, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, sistem radio, optice sau alte sisteme electromagnetice;

b) radiocomunicații: telecomunicații prin intermediul undelor radioelectrice;

c) rețea de telecomunicații: ansamblul liniilor de transmisie și al dispozitivelor de comutație, care oferă conexiuni între mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicațiilor între acestea, precum și instalațiile asociate necesare;

d) rețea de telecomunicații independentă: rețeaua de telecomunicații, proprietate a unei singure persoane fizice sau persoane juridice a cărei unică destinație este satisfacerea unor servicii sau facilități necesare proprietarului sau unui grup închis de utilizatori;

e) rețea de telecomunicații internă: rețeaua de telecomunicații independentă, localizată într-o singură proprietate, fără a utiliza spectrul radioelectric, domeniul public sau altă proprietate;

f) puncte terminale: punctele de conexiune fizică necesare pentru accesul la rețeaua de telecomunicații. Acestea fac parte integrantă din rețeaua de telecomunicații și trebuie să corespundă unor specificații sau standarde tehnice;

g) linii de transmisie: mediul de comunicație utilizat ca un ghid artificial continuu pentru telecomunicații;

h) echipament terminal: echipamentul sau o parte a unui echipament care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal, astfel încât permite transmiterea, prelucrarea și/sau recepția informațiilor;

i) cerințe esențiale: cerințele care trebuie îndeplinite pentru a garanta siguranța utilizatorilor și a personalului operatorilor de telecomunicații, protecția rețelelor și, în special, a schimbului de informații din gestiune și comandă asociate, inclusiv, acolo unde este cazul, utilizarea eficientă a spectrului radioelectric sau a resurselor orbitale pentru sateliții de telecomunicații, precum și interoperabilitatea serviciilor de același fel, a echipamentelor terminale și protecția informațiilor vehiculate de către utilizatori. Interoperabilitatea echipamentelor terminale reprezintă capacitatea acestora de a funcționa corect în rețea, precum și cu alte echipamente terminale care permit accesul la același serviciu;

j) serviciu de telecomunicații: furnizarea oricărui tip de telecomunicații contra cost;

k) serviciu de telecomunicații de bază: furnizarea serviciului telefon sau telegraf/telex contra cost, în măsura în care acestea sunt destinate publicului;

l) operator public: persoana juridică autorizată să instaleze și să opereze o rețea de telecomunicații în scopul oferirii de servicii de telecomunicații destinate publicului;

m) operator independent: persoana fizică sau persoana juridică autorizată să instaleze și să opereze o rețea de telecomunicații independentă;

n) clauza rețelei deschise: ansamblul condițiilor privind accesul deschis la rețelele operatorilor publici și, după caz, la serviciile de telecomunicații destinate publicului, precum și utilizarea eficientă a acestora;

o) grupul închis de utilizatori: grup de utilizatori - persoane juridice cu același tip de activitate de bază și interese economice comune, care justifică necesitatea unei rețele proprii de telecomunicații;

p) categorie de utilizatori: clienții care prezintă aceleași caracteristici de trafic și aceleași solicitări de utilizare a unui serviciu de telecomunicații;

r) zonă: spațiu geografic care cuprinde mai multe localități.

CAPITOLUL II Reglementarea activităților de telecomunicații

Secțiunea 1 Licențe

Art. 8. -

(1) Operatorii publici, furnizorii de servicii de telecomunicații de bază, precum și furnizorii altor servicii de telecomunicații, în condițiile în care piața sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiția, desfășoară aceste activități numai în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare.

(2) Beneficiar al licenței prevăzute la alin. (1) poate fi numai o persoană juridică română.

Art. 9. -

(1) Licența se eliberează numai pentru un anumit tip de rețea sau pentru anumite tipuri de servicii de telecomunicații, determinate de către autoritatea de reglementare pentru:

- operatori publici;

- furnizori de servicii de telecomunicații de bază;

- furnizori de servicii de telecomunicații pentru care condițiile pieței sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiția.

(2) Autoritatea de reglementare poate limita licența unui furnizor de servicii de telecomunicații sau unui operator public pentru anumite regiuni, orașe sau linii de telecomunicații.

(3) O persoană juridică poate deține una sau mai multe licențe din categoriile menționate la alin. (1).

(4) Serviciul de telecomunicații care face obiectul unei licențe nu este supus autorizării în conformitate cu prevederile art. 26, 27 și 28.

Art. 10. -

(1) Atribuirea licenței se face prin licitație sau încredințare directă de către autoritatea de reglementare. Aceasta determină numărul sau tipul de licențe pentru rețele sau servicii de telecomunicații, necesar pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3.

(2) Modul de atribuire a licențelor prin licitație sau prin încredințare directă se stabilește de către autoritatea de reglementare, asigurându-se o procedură obiectivă și transparentă, cu motivarea circumstanțelor pe care s-a bazat în cazul alegerii metodei încredințării directe.

(3) Pentru atribuirea licenței prin licitație, autoritatea de reglementare va anunța public, în presa locală și centrală, condițiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 11 și 12.

(4) Licența poate fi atribuită, prin încredințare directă în următoarele situații:

- în cazurile și pentru perioada păstrării motivate a unor drepturi exclusive rezervate pentru prestarea serviciilor de telecomunicații de bază;

- pentru motive de standardizare sau de compatibilitate cu echipamentele sau tehnologia deja existentă în serviciul, rețeaua sau zona respectivă, precum și pentru asigurarea continuității sau extinderii serviciului;

- în cazul în care la licitație s-a prezentat un singur participant.

(5) Autoritatea de reglementare va elibera licența ținând seama de calificarea tehnică, eficiența funcțională, capacitatea financiară, aplicabilitatea propunerii solicitantului, de impactul asupra competiției în domeniul telecomunicațiilor și de alte condiții expres stabilite.

Art. 11. -

(1) Licența nu este transmisibilă. Aceasta se eliberează pentru o perioadă de:

a) 15 ani pentru serviciile de telecomunicații de bază și pentru rețelele aferente, la nivel național;

b) 10 ani pentru serviciile de telecomunicații de bază și pentru rețelele aferente, la nivel zonal sau local;

c) 10 ani pentru celelalte servicii și rețele care fac obiectul unor licențe, la nivel național;

d) 5 ani pentru celelalte servicii și rețele care fac obiectul unor licențe, la nivel zonal sau local.

(2) Licențele pot fi reînnoite în condițiile legii.

(3) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile licenței în conformitate cu art. 12, în scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3 și 4.

(4) Condițiile prevăzute în licențe pot fi modificate prin acord între autoritatea de reglementare și titularul de licență sau în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (4).

Art. 12. -

(1) Condițiile stabilite în licență privesc drepturile și îndatoririle titularului. Acestea pot să prevadă:

a) situațiile în care titularul de licență va garanta accesul utilizatorilor la o rețea sau la un serviciu de telecomunicații pe teritoriul geografic prevăzut în licență, inclusiv fazele de dezvoltare a rețelei sau a serviciului și aplicarea principiului serviciului universal, după caz;

b) nivelul minim al calității pe care trebuie să-l asigure titularul de licență;

c) modul în care titularul de licență va trebui să garanteze accesul deschis și nediscriminator la serviciile și rețeaua sa de telecomunicații;

d) tarifele titularului de licență prevăzute pentru furnizarea unui serviciu sau accesul la o rețea de telecomunicații, care necesită aprobare în conformitate cu prevederile reglementărilor pentru tarife prevăzute la art. 24 și 25;

e) situațiile în care autoritatea de reglementare aprobă termenii și condițiile comerciale aplicate de către titularul de licență, în special cele prevăzute în contractele cu beneficiarii rețelei sau ai serviciilor sale de telecomunicații;

f) specificațiile și standardele tehnice, precum și cerințele esențiale pe care titularul de licență trebuie să le respecte în timpul instalării și exploatării rețelelor și serviciilor de telecomunicații;

g) modul în care titularul de licență trebuie să participe la serviciu în condiții deosebite, implicarea sa în luarea măsurilor în asemenea cazuri, precum și măsurile ce trebuie întreprinse în situații normale pentru asigurarea serviciului și în condiții deosebite;

h) situațiile în care furnizarea anumitor servicii de telecomunicații de către titularul de licență poate fi supusă unor condiții menite să ofere și să mențină o competiție efectivă, pentru evitarea abuzului de poziție dominantă pe piață, conform prevederilor art. 33 și 34;

i) cazurile în care titularul de licență este obligat să-și interconecteze rețeaua de telecomunicații la rețeaua unui alt titular de licență sau la rețelele similare din alte țări.

(2) Autoritatea de reglementare decide care dintre condițiile enumerate la alin. (1) vor fi prevăzute în licență.

(3) Condițiile prevăzute la lit. a), b), d) și g) sunt obligatorii pentru titularii de licență pentru furnizarea de servicii de telecomunicații de bază.

Art. 13. -

Licența poate fi retrasă parțial sau total, temporar sau definitiv, de către autoritatea de reglementare, dacă titularul ei încalcă obligațiile prevăzute în licență sau prevederile legale privind confidențialitatea și inviolabilitatea comunicației. Măsura retragerii licenței se ia după o avertizare prealabilă pentru intrarea în legalitate și după verificarea realității susținerilor titularului de licență, comunicate în cel mult 30 de zile de la primirea avertizării.

Art. 14. -

(1) Licențele se eliberează în baza unor taxe care se fac venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de licență este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(2) Cheltuielile privind activitățile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor licențelor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate și a protecției contra perturbațiilor și, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de licență de către organismul specializat prevăzut la art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aprobă conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Valoarea taxelor prevăzute în anexa nr. 1 va putea fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui prețurilor și tarifelor din economie.

Secțiunea a 2-a Dreptul de acces în imobile, incinte și alte proprietăți

Art. 15. -

Operatorul public de rețea destinată serviciilor de telecomunicații poate să instaleze, să întrețină și să mute liniile de transmisie, suporturile acestora și punctele terminale folosite pentru furnizarea de servicii de telecomunicații în/pe/sub sau deasupra proprietății, după caz, numai în condițiile prezentei legi.

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...