Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 6/2016

Contracte de achiziții publice. Directiva 2004/18/CE. Articolul 1 alineatul (2) litera (a). Noțiunea «contract de achiziții publice» . Sistem de achiziționare a bunurilor care constă în a admite ca furnizor orice operator economic care îndeplinește condițiile stabilite în prealabil. Furnizare de medicamente rambursabile în cadrul unui regim general de securitate socială. Acorduri încheiate între o casă de asigurări de sănătate și toți furnizorii de medicamente bazate pe un principiu activ determinat care acceptă să consimtă la o reducere a prețului de vânzare la o rată prestabilită. Legislație care prevede, în principiu, substituirea unui medicament rambursabil comercializat de un operator care nu a încheiat un astfel de acord cu un medicament de același tip comercializat de un operator care a încheiat un astfel de acord, Editura Rosetti
de C.J.U.E.

19 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Hotărâre

1. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, rectificare în JO 2004, L 351, p. 44, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116).

2. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între, pe de o parte, Dr. Falk Pharma GmbH (denumită în continuare „Falk”) și, pe de altă parte, DAK-Gesundheit (denumită în continuare „DAK”), o casă de asigurări de sănătate, în prezența Kohlpharma GmbH, privind o procedură declanșată de DAK în vederea încheierii unor acorduri de reduceri ale prețurilor cu întreprinderi care comercializează un medicament al cărui principiu activ este mesalazina, procedură în urma căreia s-a încheiat un astfel de acord cu Kohlpharma.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3. Considerentele (2) și (3) ale Directivei 2004/18 au următorul cuprins:

„(2) Atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele statului, al colectivităților teritoriale și al altor organisme de drept public trebuie să respecte principiile prevăzute de tratat, în special principiul liberei circulații a mărfurilor, principiul libertății de stabilire și principiul libertății de a presta servicii, precum și principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Cu toate acestea, în ceea ce privește contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, se recomandă elaborarea unor dispoziții de coordonare comunitară a procedurilor interne de atribuire a contractelor fondate pe aceste principii, pentru a le putea garanta efectele și pentru a asigura un mediu concurențial în ceea ce privește achizițiile publice. Prin urmare, aceste dispoziții de coordonare trebuie interpretate în conformitate cu normele și principiile menționate anterior și în conformitate cu celelalte norme prevăzute de tratat.

(3) Aceste dispoziții de coordonare trebuie să respecte, în măsura posibilului, procedurile și practicile în vigoare în fiecare dintre statele membre.”

4. Considerentul (11) al acestei directive precizează:

„Trebuie prevăzută o definiție comunitară a acordurilor-cadru, precum și a normelor speciale pentru acordurile-cadru încheiate pentru contractele care intră în domeniul de aplicare a prezentei directive. În conformitate cu respectivele norme, în cazul în care o autoritate contractantă încheie, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de prezenta directivă, un acord-cadru privind, în special, publicitatea, termenele și condițiile de depunere a ofertelor, respectiva autoritate contractantă poate încheia, pe durata acestui acord-cadru, contracte bazate pe un astfel de acord-cadru, fie aplicând condițiile stabilite în respectivul acord-cadru, fie, în cazul în care prin acordul-cadru nu au fost stabilite anterior toate condițiile, după relansarea concurenței între părțile la acordul-cadru în ceea ce privește condițiile nestabilite. […]”

5. Articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/18 prevede că, în sensul acesteia, „«contractele de achiziții publice» sunt contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în sensul [acestei] directive”.

6. Articolul 1 definește la alineatul (5) noțiunea „acord-cadru” după cum urmează:

„Un «acord-cadru» este un acord încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute.”

7. Articolul 2 din directiva menționată are următorul cuprins:

„Autoritățile contractante tratează operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează potrivit principiului transparenței.”

8. Articolul 32 din Directiva 2004/18 prevede:

„[…]

(2) În vederea încheierii unui acord-cadru, autoritățile contractante respectă regulamentul de procedură prevăzut de prezenta directivă în toate etapele, până la atribuirea contractelor fondate pe respectivul acord-cadru. Părțile la acordul-cadru sunt alese prin aplicarea criteriilor de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 53.

Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (3) și (4). Respectivele proceduri sunt aplicabile numai între autoritățile contractante și operatorii economici care sunt părți inițiale la acordul-cadru.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...