Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice din 09.06.2017

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice au drept obiect stabilirea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, cu privire la modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, precum și modul de comunicare cu debitorul și creditorii; tipurile onorariilor pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii.

Art. 2. -

(1) În scopul îndeplinirii prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) din Lege, președintele comisiei de insolvență la nivel central emite decizie și dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului a criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare și în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active.

(2) În vederea determinării criteriilor pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, comisia de insolvență la nivel central se va raporta, inclusiv, la următoarele repere:

a) valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informațiilor primite de la organismele competente, precum Institutul Național de Statistică și/sau Institutul pentru Calitatea Vieții;

b) particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă;

c) valoarea minimă a cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare;

d) prețul utilităților, al alimentelor și produselor de bază;

e) componența și structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate în întreținerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreținere și a persoanelor care conviețuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreținerii;

f) existența unor situații speciale de sănătate, integritate fizică, a unor dizabilități, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreținere sau în cazul persoanei cu care conviețuiește;

g) cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege, dar și la disponibilitatea și costurile folosirii sistemului de transport public sau a unui mijloc de transport alternativ și a costurilor asociate;

h) cheltuielile minime determinate de creșterea, îngrijirea și educarea copilului aflat în întreținerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează întreținere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia;

i) exigențe minimale ale unei locuințe convenabile, inclusiv cele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisiile de insolvență la nivel teritorial, administratorii procedurii și lichidatorii pentru procedura insolvenței persoanelor fizice urmăresc în stabilirea, în concret, a cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil pentru debitorul aflat în procedura insolvenței criteriile generale aprobate de comisia de insolvență la nivel central.

CAPITOLUL II Reguli privind procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor

SECȚIUNEA 1 Primele măsuri

Art. 3. -

În perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din Lege, și data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței potrivit art. 20 din Lege sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței rămâne definitivă, creditorii:

a) transmit debitorului, la cererea acestuia, toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată completa cererea de deschidere a procedurii;

b) depun diligențe în vederea ajungerii la un acord cu debitorul de reeșalonare/restructurare a datoriilor, prin oferirea unor soluții adecvate circumstanțelor individuale ale acestuia.

Art. 4. -

(1) În vederea deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul depune formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței, în formă scrisă, semnată și datată, în original, împreună cu înscrisurile de care acesta înțelege să se folosească în copie, semnate de debitor pentru conformitate.

(2) La cererea comisiei de insolvență, debitorul prezintă originalul înscrisurilor.

(3) Cererea, însoțită de înscrisurile în susținerea acesteia sau înscrisurile prevăzute de lege, poate fi depusă personal, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni, sau prin poștă, utilizând mijloace care să asigure confirmarea primirii sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată.

(4) Cererile anonime sau nesemnate, transmise prin orice mijloc, se clasează.

Art. 5. -

(1) În cererea de deschidere a procedurii insolvenței, debitorul menționează regimul matrimonial aplicabil.

(2) Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de bunuri, debitorul anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvență și un extras din Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Art. 6. -

(1) Pentru soluționarea cu celeritate a cererii, ședința de ascultare a debitorului se desfășoară în termen de 5 zile de la data primirii cererii.

(2) Comisia de insolvență comunică debitorului, prin orice mijloace de comunicare care asigură confirmarea primirii, data, ora și locul de desfășurare a ședinței.

(3) În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (3) și (5) din Lege, în caz de neprezentare a debitorului în vederea ascultării prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, precum și în caz de nefurnizare a datelor și/sau actelor ori informațiilor solicitate sau neactualizarea formularului de cerere, comisia de insolvență stabilește, în cazuri justificate, o nouă ședință de ascultare și/sau un nou termen pentru transmiterea informațiilor.

(4) În cazul în care comisia de insolvență consideră necesar, se pot organiza mai multe ședințe de ascultare a debitorului, cu respectarea termenului de soluționare a cererii de deschidere a procedurii, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Lege.

(5) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile ori de câte ori comisia de insolvență dispune ascultarea debitorului.

(6) În situațiile în care debitorul este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea se realizează cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual.

Art. 7. -

(1) În vederea elaborării tabelului preliminar de creanțe, potrivit art. 23 alin. (1) din Lege, administratorul procedurii efectuează verificarea creanțelor, în baza informărilor transmise atât de creditori, cât și de debitori, verificând inclusiv corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite, după caz, sprijinul experților sau al autorităților publice competente sau entităților de drept privat relevante, care vor transmite aceste informații administratorului procedurii de îndată, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenței, cu excepția cazului în care legislația specială cuprinde prevederi diferite.

Art. 8. -

Planul de rambursare trebuie să fie fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilitățile și circumstanțele aplicabile debitorului și cu mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este rezonabil posibilă.

Art. 9. -

(1) În planul de rambursare a datoriilor se stabilesc măsurile privind locuința familiei debitorului, ținând cont de criteriile emise de comisia de insolvență la nivel central și de situația concretă a debitorului.

(2) În cazul în care prin planul de rambursare se stabilește că imobilul locuință al familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, iar debitorul dorește să rămână în locuință, comisia de insolvență stabilește cuantumul chiriei, ținând cont de disponibilitățile financiare ale debitorului, luându-se în considerare și valoarea chiriei pentru locuințele sociale din localitatea respectivă.

Art. 10. -

În planul de rambursare se stabilește suma ce se propune a se plăti fiecărui creditor din suma totală datorată defalcată pe lună, stabilită în funcție de procentul din valoarea totală a datoriilor, tranșele de plăți, precum și, dacă este cazul, măsuri de restructurare a datoriei sau alte măsuri care să conducă la redresarea financiară a debitorului și ajungerea la un acord cu creditorii săi.

Art. 11. -

(1) Planul de rambursare se transmite comisiei de insolvență, de către administratorul procedurii, în vederea efectuării evaluării fezabilității acestuia.

(2) Comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului de rambursare în termen de 15 zile de la primirea acestuia și transmite raportul de evaluare administratorului procedurii.

(3) Pentru a evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvență verifică cel puțin:

a) capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare raportat la bunurile și veniturile urmăribile și cuantumul datoriilor;

b) cuantumul sumelor pe care debitorul consideră că le va putea plăti creditorilor săi.

Art. 12. -

Administratorul procedurii, primind raportul de evaluare întocmit de comisia de insolvență, notifică, de îndată, planul de rambursare și evaluarea comisiei de insolvență creditorilor cunoscuți, conform art. 25 alin. (6) din Lege, prin poștă sau prin alt mijloc de comunicare, care asigură confirmarea primirii.

SECȚIUNEA a 2-a Concilierea

Art. 13. -

(1) Ședințele de conciliere se bazează pe cooperarea părților, respectând principiul bunei-credințe în negocieri, astfel cum acesta este prevăzut de art. 1.183 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Concilierea trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților.

(3) Niciuna dintre părțile participante nu poate impune celorlalte părți o soluție.

Art. 14. -

(1) Ședințele de conciliere au loc, de regulă, la sediul administratorului procedurii. Dacă este cazul, concilierea se poate desfășura și în alte locuri convenite de administratorul procedurii, debitor și creditori.

(2) Locul, data și ora indicate pentru ședințele de conciliere sunt stabilite și comunicate astfel încât să nu împiedice debitorul și creditorii de a-și exercita dreptul de a participa la ședințele de conciliere.

(3) Comunicarea datei și locului de desfășurare a ședințelor de conciliere se face de către administratorul procedurii prin orice mijloace de comunicare care să asigure confirmarea primirii.

Art. 15. -

(1) Administratorul procedurii conduce ședințele de conciliere cu respectarea principiului bunei-credințe și cu asigurarea echilibrului între interesele debitorului și ale creditorilor. El exprimă puncte de vedere și formulează propuneri care să sprijine ajungerea la un acord între debitor și creditorii săi.

(2) Administratorul procedurii se asigură că desfășurarea ședințelor de conciliere se face într-o manieră care să asigure un echilibru între părți și că nu se exercită presiuni asupra debitorului, ținând cont de faptul că debitorul se află într-o poziție dezavantajată față de creditori, care dispun, în general, de expertiză tehnică, resurse umane și financiare, precum și de putere de negociere.

Art. 16. -

La începutul fiecărei ședințe de conciliere, administratorul procedurii informează părțile prezente cu privire la numărul creditorilor care și-au exprimat prin corespondență un punct de vedere asupra măsurilor cuprinse în planul de rambursare și poziția transmisă de aceștia, inclusiv poziția debitorului/debitorilor.

Art. 17. -

(1) În cadrul ședințelor de conciliere părțile își exprimă punctul de vedere asupra măsurilor cuprinse în planul de rambursare și oferă soluții pentru a se ajunge la un acord.

(2) Administratorul procedurii își exprimă punctul de vedere asupra propunerilor și pozițiilor părților și propune soluții pentru a se ajunge la un acord.

Art. 18. -

(1) Administratorul procedurii întocmește un proces-verbal pentru fiecare ședință de conciliere, care se semnează de administratorul procedurii și de părțile prezente.

(2) Procesul-verbal conține, cel puțin, datele de identificare ale părților, data, ora și locul desfășurării ședinței, mențiuni cu privire la verificarea îndeplinirii procedurilor de convocare a participanților, punctele de vedere prezentate, inclusiv cele care au fost transmise în scris, precum și rezultatul ședinței de conciliere.

(3) La procesul-verbal se anexează tabelul cu creditorii prezenți și/sau lista cu creditorii care au transmis puncte de vedere.

(4) Administratorul procedurii transmite debitorului și creditorilor copii, certificate pentru conformitate, ale proceselor- verbale și ale anexelor la acestea, prevăzute la alin. (3).

Art. 19. -

(1) Creditorii pot accepta planul de rambursare notificat conform art. 25 alin. (6) din Lege sau pot propune modificări ale acestuia, supuse spre aprobare debitorului și administratorului.

(2) În situația în care se propun modificări ale planului de rambursare, se continuă negocierile în cadrul ședințelor de conciliere.

Art. 20. -

(1) Planul de rambursare rezultat în urma negocierilor se notifică tuturor creditorilor de către administratorul procedurii și se supune la vot în condițiile prevăzute de art. 28 din Lege până la împlinirea termenului prevăzut de art. 27 alin. (2) din Lege.

(2) Notificarea include ziua, ora și locul desfășurării votului și este transmisă cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de termenul fixat.

Art. 21. -

Fiecare dintre părți suportă propriile cheltuieli efectuate cu participarea la ședințele de conciliere.

SECȚIUNEA a 3-a Alte aspecte procedurale ulterioare votării planului

Art. 22. -

(1) În cazul în care debitorul solicită instanței confirmarea planului, conform art. 32 din Lege, acesta informează de îndată comisia de insolvență și administratorul procedurii.

(2) La solicitarea instanței sesizate cu cererea debitorului de confirmare a planului de rambursare, comisia de insolvență transmite acesteia actele referitoare la procedură, de îndată, în copii certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 23. -

(1) Dacă debitorul nu a depus o cerere de confirmare a planului de rambursare a datoriilor, în termenul prevăzut de Lege, comisia de insolvență se desesizează, conform art. 33 alin. (1) din Lege, în termen de 30 de zile de la data comunicării către debitor a procesului-verbal prevăzut de art. 31 alin. (1) din Lege.

(2) În cazul în care instanța de judecată respinge cererea debitorului de confirmare a planului de rambursare a datoriilor, comisia de insolvență se desesizează, conform art. 33 alin. (2) din Lege, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii judecătorești definitive.

(3) Decizia comisiei de insolvență se comunică, de îndată, administratorului procedurii.

Art. 24. -

(1) Comisia de insolvență verifică procesul-verbal de neaprobare a planului în termen de 7 zile de la primirea acestuia conform art. 31 alin. (1) și (2) din Lege.

(2) În cazul în care infirmă procesul-verbal întocmit de administratorul procedurii, comisia de insolvență îl retransmite de îndată administratorului procedurii, pentru reluarea votului asupra planului de rambursare sau, după caz, pentru completarea procesului-verbal.

(3) În cazul în care confirmă procesul-verbal de neaprobare a planului, comisia de insolvență comunică debitorului, de îndată, procesul-verbal și planul de rambursare neaprobat și îl informează pe debitor cu privire la dreptul său de a cere instanței de judecată fie confirmarea planului, fie deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Lege.

Art. 25. -

(1) În sensul art. 37 alin. (3) și al art. 39 alin. (1) pct. 3 din Lege, administratorul procedurii, ulterior avizării, sesizează comisia de insolvență de îndată, cu privire la solicitarea debitorului de a contracta noi împrumuturi.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...