Închirierea locuințelor | Lege 114/1996

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Închirierea locuințelor

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (2)

Închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre proprietar și chiriaș, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale și va cuprinde:

a) adresa locuinței care face obiectul închirierii;

b) suprafața locativă și dotările folosite în exclusivitate și în comun; Referințe în jurisprudență (1)

c) suprafața curților și a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun; Referințe în jurisprudență (1)

d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia și modul de plată; Referințe în jurisprudență (1)

e) suma plătită în avans în contul chiriei;

f) locul și condițiile în care se realizează primirea și restituirea cheilor;

g) obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractului;

h) inventarul obiectelor și al dotărilor aferente;

i) data intrării în vigoare și durata; Referințe în jurisprudență (2)

j) condițiile privind folosința exclusivă și în comun a părților aflate în coproprietate;

k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

l) alte clauze convenite între părți.

Art. 22. - Referințe în jurisprudență (4)

Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:

a) obligă chiriașul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparație în sarcina proprietarului;

b) prevăd responsabilitatea colectivă a chiriașilor în caz de degradare a elementelor de construcții și a instalațiilor, a obiectelor și dotărilor aferente spațiilor comune;

c) impun chiriașilor să facă asigurări de daune;

d) exonerează proprietarul de obligațiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;

e) autorizează pe proprietar să obțină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

În cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual. Caută hotărâri judecătorești

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27)

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiții:

a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile; Referințe în jurisprudență (2)

b) la cererea proprietarului, atunci când: Referințe în jurisprudență (18)

- chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

- chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

- chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

- chiriașul nu a respectat clauzele contractuale; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) la cererea asociației de proprietari, atunci când chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Hotărâri judecătorești

Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare. Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

Art. 26. - Referințe în jurisprudență (4)

Chiriașul poate subînchiria, modifica sau îmbunătăți locuința deținută, numai cu acordul prealabil scris și în condițiile stabilite de proprietar, dacă acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal. Referințe în jurisprudență (2)

Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului și nici asupra oricărui titlu de ocupare.

Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele fiscale teritoriale.

Art. 27. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (17), Hotărâri judecătorești

În cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, închirierea continuă, după caz: Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) în beneficiul soțului sau al soției, dacă a locuit împreună cu titularul; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

b) în beneficiul descendenților sau al ascendenților, dacă au locuit împreună cu acesta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

c) în beneficiul altor persoane care au avut același domiciliu cu titularul cel puțin un an și care au fost înscrise în contractul de închiriere. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

În cazul mai multor cereri, contractul de închiriere se transferă prin hotărâre judecătorească. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

În lipsa persoanelor care pot solicita locuința, potrivit celor de mai sus, contractul de închiriere încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 28. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (2)

Proprietarul are următoarele obligații:

a) să predea chiriașului locuința în stare normală de folosință;

b) să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinței; Referințe în jurisprudență (1)

c) să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare); Referințe în jurisprudență (1)

d) să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice etc.). Referințe în jurisprudență (1)

Art. 29. - Referințe în jurisprudență (7)

Chiriașul are următoarele obligații:

a) să efectueze lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente;

c) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;

d) să predea proprietarului locuința în stare normală de folosință, la eliberarea acesteia.

Obligațiile chiriașului cu privire la întreținerea și repararea spațiului închiriat se păstrează și în cazul subînchirierii locuinței.

Art. 30. -

În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligațiilor care îi revin cu privire la întreținerea și repararea locuinței închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriași în contul proprietarului, reținând contravaloarea acestora din chirie.

Chiriașul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosința normală a clădirii sau a locuinței și numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriașului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Art. 31. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15)

Chiria practicată pentru locuințe va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, impozitele pe clădiri și pe teren, precum și recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și un profit supus negocierii între părți. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 32. - Referințe în jurisprudență (2)

Nivelul maxim al chiriei pentru locuințele aflate în proprietatea statului se stabilește prin lege specială. Chiria maximă pentru aceste locuințe se diferențiază pe categorii de localități și pe zone de către consiliile locale, după criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru terenuri.

Art. 33. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locuințe, cu avizul autorității care a aprobat închirierea sau, după caz, al proprietarului locuinței.

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    4 Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 114/1996, evacuarea chiriașului se poate face numai pe baza unei hotărâri judecătorești rămasă irevocabilă. Această regulă de excepție este stabilită de legiuitor în considerarea consecințelor pe care le produce hotărârea de evacuare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 114/1996:
Dispoziții generale
Dezvoltarea construcției de locuințe
Închirierea locuințelor
Administrarea clădirilor de locuit
Locuința socială
Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Locuința de necesitate
Locuința de protocol
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Considerații privind drepturile soților asupra locuinței închiriate
Evacuarea pentru încetarea CIM și implicit a contractului de închiriere, accesoriu la CIM
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...