Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 114/1996

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 61. - Referințe în jurisprudență (16), Doctrină (1)

Orice litigiu în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de către instanțele judecătorești.

Art. 62. -

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, se aplică în continuare până la terminarea locuințelor începute.

De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii*), și tinerii căsătoriți care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniți până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.

După finalizarea blocurilor de locuințe, sursele de constituire a depozitului special, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 și ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art. 9.

*) Prevederea se referă la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

Art. 63. -

În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare și impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitățile prevăzute la cap. II din prezenta lege, de care să poată beneficia și persoanele fizice care investesc în construcția de locuințe și pentru punerea în siguranță a locuințelor avariate de seisme.

Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.

Art. 64. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6)

Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație situate în clădiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociației de proprietari. În vederea efectuării acestei schimbări, este necesar avizul favorabil al proprietarilor și, după caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuințele cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.

Art. 65. -

Construirea caselor de vacanță se autorizează, la cererea persoanelor fizice și a agenților economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condițiile legii, în zonele stabilite prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

Art. 66. -

Plata chiriei pentru reședințele oficiale se face din bugetele Președinției României, Senatului, Camerei Deputaților și Secretariatului General al Guvernului, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual.

Art. 67. -

Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe întreg teritoriul țării, a politicii de dezvoltare a construcției de locuințe.

Programul de dezvoltare a construcției de locuințe se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pe baza fundamentării organelor administrației publice centrale interesate, a consiliilor județene și locale, în acord cu documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 68. -

Pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*).

*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

Art. 69. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuințe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociații de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

Până la înființarea și funcționarea birourilor de carte funciară, înregistrarea proprietății în vederea constituirii asociațiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare din judecătorii.

Până la data dobândirii personalității juridice a asociației de proprietari, asociațiile de locatari își desfășoară activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 70. -

Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abrogă după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 71. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Persoanele care beneficiază de drepturi mai favorabile decât cele prevăzute în prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se referă, printre altele, la materia raporturilor juridice locative și a celor conexe acestora, se bucură în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.

Art. 72. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Dispozițiile prezentei legi privind închirierea locuințelor se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune.

Art. 73. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, cu excepția cap. 4 și a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeași lege, exclusiv dispozițiile referitoare la suprafețele locative proprietate personală;

- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973, în ceea ce privește închirierea de locuințe;

- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, cu excepția art. III și a anexelor nr. 3 și 4;

- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție;

- art. 12 alin. 1 lit. a) și alin. 2, art. 21-25 și art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

- orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    – litigiile prevăzute în legea locuinței (art. 61 din Legea 114/1996); [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Supraviețuirea legii civile vechi poate fi expres prevăzută de lege A se vedea Gh. Beleiu, op.cit., p. 50; I. Dogaru, Elementele dreptului civil, vol. I, Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura ȘANSA, București, 1993, p. 40.De exemplu, art. 42 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 intră în vigoare la 30 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial;art. 72 din Legea cadastrului și apublicității imobiliare nr. 7/1996 stabilește că actul normativ intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial; osituație mai complexă este prevăzută în art. 124 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, după care legea intră în vigoare la data publicării, iar dispozițiile privind compunerea și funcționarea instanțelor judecătorești și aparchetelor, admiterea în magistratură și răspunderea disciplinară amagistraților se vor pune în aplicare la data 1 iulie 1993.S-a mai precizat că primul Consiliu Superior al Magistraturii va fi ales în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare alegii.sau poate fi dedusă pe cale de interpretare A se vedea M. Eliescu, Aplicarea legii civile în timp și în spațiu. Conflictele de legi, în „Tratat de drept civil”, 1967, p. 103 și urm.; O. Căpățînă, op.cit.,p. 140; Șt. Răuschi, op.cit.,pp. 28-29., avându-se în vedere finalitatea legii noi. S-a susținut, de asemenea, că excepția ultraactivității legii vechi își găsește aplicarea nu numai în cazul în care legea nouă prevede expres aceasta Ca exemplu mai recent de dispoziție legală, ce prevede supraviețuirea legii civile vechi, se citează art. 71 din Legea nr. 114/1996, potrivit căruia „persoanele care beneficiază de drepturi mai favorabile decât cele prevăzute în prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se referă, printre altele, la materia raporturilor juridice locative și acelor conexe acestora, se bucură în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile”., ci și în cazul normelor juridice supletive În acest sens se reține dispozițiile legale care aduc modificări inechitabile previziunilor legitime ale părților (chiar și atunci când dispozițiile legii noi ar fi imperative, afară de situația în care ele ar fi dictate de un interes grav de ordine generală). A se vedea C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op.cit., vol. I, p. 88 și urm.. Aceasta deoarece părțile care încheie un act juridic lasă adesea pe seama normelor juridice supletive stabilirea unor condiții și efecte ale actului juridic respectiv, așa încât abrogarea găsește legea veche încorporată, prin voința părților, în actele juridice încheiate sub imperiul ei. În consecință, legea nouă, dacă s-ar aplica acestor acte juridice, ar nesocoti voința părților și ar răsturna efectele pregătite de părți. „Tocmai de aceea, este firesc ca legea care aguvernat actul juridic respectiv să se aplice tuturor efectelor acestuia, chiar și efectelor ce se vor produce după abrogarea ei” G. Boroi, op.cit., p. 22.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 114/1996:
Dispoziții generale
Dezvoltarea construcției de locuințe
Închirierea locuințelor
Administrarea clădirilor de locuit
Locuința socială
Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Locuința de necesitate
Locuința de protocol
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Contractele speciale - Curs universitar, Ediția a VI-a, revăzută și adăugită
;
se încarcă...