Administrarea clădirilor de locuit | Lege 114/1996

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Administrarea clădirilor de locuit Referințe (3)

Art. 34. - Referințe în jurisprudență (3)

Clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociații, servicii publice sau agenți economici specializați, după caz. Referințe în jurisprudență (1)

Obligațiile celor care administrează sunt, în principal, următoarele:

a) gestionarea bunurilor și a fondurilor bănești;

b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare și urmărirea realizării acestora, în vederea funcționării corespunzătoare a clădirii; Modificări (1)

c) asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în comun;

d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autoritățile publice;

e) îndeplinirea oricăror alte obligații prevăzute de lege.

Art. 35. - Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

În clădirile de locuit cu mai multe locuințe, proprietarul răspunde de asigurarea condițiilor de funcționare normală a locuinței aflate în proprietate exclusivă și a spațiilor aflate în proprietate indiviză. Referințe în jurisprudență (1)

În acest scop, proprietarii se vor constitui în asociații cu personalitate juridică. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Modul de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari se reglementează potrivit regulamentului-cadru cuprins în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 36. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

În cazurile în care, în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedică cu bună știință și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului.

Art. 37. - Referințe în jurisprudență (1)

Chiriașii clădirilor cu mai multe locuințe se pot asocia, potrivit legii, în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum și cu alte persoane juridice sau persoane fizice.

În același scop, în cazul neconstituirii asociației, chiriașii pot mandata un reprezentant.

Acesta este un fragment din Legea locuinței nr. 114/1996 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Reglementarea acestui caz de coproprietate forțată este conținută de: art. 648-659 noul C. civ., unele prevederi din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile unităților economice sau bugetare de stat; art. 35 din Legea locuinței nr. 114/1996 (care conține referiri la constituirea asociațiilor de proprietari); Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și Normele metodologice de aplicare aacestei legi, aprobate prin H.G. nr. 1588/2007. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    3 I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 5277 din 16 iunie 2005, în Buletinul jurisprudenței pe anul 2005, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 36, 37.Menționăm că motivarea instanței de recurs face trimitere la dispozițiile art. 36 din Legea nr. 114/1996 care, în opinia noastră, au în vedere existența unui condominiu, privit ca suma unor locuințe proprietate individuală, situație în care s-ar pune problema răspunderii pentru abuzul de drept săvârșit în cadrul raporturilor de vecinătate. Cu privire la natura și conținutul acestei răspunderi, ase vedea: A. Colin, H. Capitant, op. cit., p. 986, 991; V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale patrimoniale, p. 277-285. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 114/1996:
Dispoziții generale
Dezvoltarea construcției de locuințe
Închirierea locuințelor
Administrarea clădirilor de locuit
Locuința socială
Locuința de serviciu și locuința de intervenție
Locuința de necesitate
Locuința de protocol
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...