Parlamentul României

Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat

Modificări (5), Referințe (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 1996 până la 26 aprilie 1999
Abrogat temporar de la data 26 aprilie 1999 până la data 31 decembrie 2000 de Ordonanță de urgență 23/1999
Repus în vigoare la data 01 ianuarie 2001 prin Ordonanță de urgență 295/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activități economice.

Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înțelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenților economici cu capital de stat și privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activitățile economice constituind monopol de stat și condițiile de exercitare a acestora.

Art. 2. -

Constituie monopol de stat:

a) fabricarea și comercializarea armamentului, munițiilor și explozibililor;

b) producerea și comercializarea stupefiantelor și a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante;

c) extracția, producerea și prelucrarea în scopuri industriale a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;

d) producerea și emisiunea de mărci poștale și timbre fiscale;

e) fabricarea și importul, în vederea comercializării în condiții de calitate, a alcoolului și a băuturilor spirtoase distilate;

f) fabricarea și importul, în vederea comercializării în condiții de calitate, a produselor din tutun și a hârtiei pentru țigarete;

g) organizarea și exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate;

h) organizarea și exploatarea pronosticurilor sportive. Jurisprudență

Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.

CAPITOLUL II Administrarea și exploatarea monopolurilor de stat

Art. 3. - Derogări (1)

Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanțelor. Exploatarea activităților constituind monopol de stat se face de către agenții economici cu capital de stat și privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe bază de licențe eliberate de Ministerul Finanțelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naționale a României în cazul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase.

Art. 4. -

Licența reprezintă o autorizare acordată de stat pentru o perioadă determinată, în baza căreia o persoană fizică sau juridică poate să producă, să prelucreze ori să comercializeze, în cantitatea solicitată și de o anumită calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licență.

Nivelul tarifului de licență se stabilește de către Guvern anual sau pe o perioadă determinată în funcție de obiectul monopolului de stat, de cantitatea și calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licență.

Art. 5. -

Titularii licențelor au obligația să respecte condițiile din licență referitoare la exploatarea activității pentru care a fost acordată și la plata tarifului de licență; sumele percepute se varsă la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale și de capital necesare administrării monopolurilor de stat.

Art. 6. -

Licența poate fi acordată cetățenilor români sau persoanelor juridice cu capital de stat și privat, înmatriculate în România.

Licența este nominală și se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauză și în care se desfășoară activitatea pentru care este acordată. Ea nu poate fi cedată direct sau indirect.

Comitetul Olimpic Român beneficiază de licență, prin efectul prezentei legi, pentru activitățile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) și h).

Art. 7. - Modificări (1)

Nu se acordă licență persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, delapidare, escrocherie, furt, fals, infracțiuni la regimul armelor de foc și al munițiilor, la regimul stupefiantelor, precum și celor condamnate pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 13 alin. 1, dacă nu a operat reabilitarea.

Fac excepție de la aceste prevederi cultivatorii de tutun.

Art. 8. -

Este interzis agenților economici care intermediază, depozitează sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat să se aprovizioneze de la alți producători sau importatori decât cei autorizați prin licență în condițiile stabilite prin aceasta.

Art. 9. -

Prevederile prezentei legi se aplică și comercializării produselor din import și exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2.

CAPITOLUL III Prețurile și controlul activității de monopol de stat

Art. 10. - Modificări (1)

Prețurile și tarifele maximale la produsele și serviciile ce intră în sfera monopolului de stat sunt supravegheate de Guvern, cu avizul Oficiului Concurenței.

CAPITOLUL IV Infracțiuni, contravenții și sancțiuni

Art. 11. -

Controlul respectării regimului legal al activităților din domeniul monopolului de stat se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor.

Ministerele de resort și, după caz, autoritățile publice interesate vor comunica, la solicitarea Ministerului Finanțelor, lista cu specialiștii agreați pentru activitățile ce intră în sfera monopolului de stat, în vederea exercitării controlului prevăzut la alin. 1.

Art. 12. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi sau a condițiilor prevăzute în licență atrage răspunderea penală, contravențională sau administrativă, după caz. În licență sunt prevăzute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia.

Art. 13. - Modificări (1)

Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre activitățile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) și g), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre activitățile prevăzute la art. 2 lit. e), f) și h) constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500.000 lei și 3.000.000 lei.

Bunurile și valorile care au servit la săvârșirea sau care rezultă din exercitarea activităților ilicite prevăzute la alin. 1 se confiscă.

Bunurile și valorile care au servit la săvârșirea sau care rezultă din exercitarea activităților ilicite prevăzute la alin. 2 se confiscă în vederea valorificării sau distrugerii, după caz.

Cheltuielile ocazionate cu confiscarea, valorificarea și/sau distrugerea bunurilor care au servit la săvârșirea sau care au rezultat din exercitarea activităților ilicite vor fi justificate și deduse din sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor respective și se vor reporta de la un an la altul.

Art. 14. -

Constituie contravenție comercializarea, în afara condițiilor stabilite prin licență ori la prețuri sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispozițiile privind reglementarea contravențiilor din prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 15. -

Renunțarea la licență atrage obligația titularului de a plăti tariful de licență pe trimestrul în curs.

În situația în care licența a fost suspendată sau retrasă se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichida stocul de produse existente la data suspendării sau retragerii licenței.

Art. 16. -

Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi exercită o activitate dintre cele menționate la art. 2 vor trebui să solicite licențe corespunzătoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii. În caz contrar, dacă cererea le va fi respinsă, acestora li se vor aplica dispozițiile art. 15 alin. 2.

Art. 17. -

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Guvernul va stabili, prin hotărâri, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopol de stat, condițiile de desfășurare a activității, conținutul, cadrul general, modul de acordare a licențelor, precum și alte elemente specifice.

Art. 18. -

Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 6 mai 1996.

Nr. 31.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...