Parlamentul României

Legea nr. 130/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 22 iunie 2016, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

12. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

«

(6) Inspecția de siguranță rutieră periodică/Inspecția de siguranță rutieră suplimentară se efectuează pentru rețeaua rutieră prevăzută la alin. (5).

(7) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e).»"

2. La articolul I punctul 7, partea introductivă și punctul (i) al literei b) ale articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Poate deveni auditor de siguranță rutieră persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

. . . . . . . . . .

(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate; sau".

3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

"

111. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită tarifele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.»"

4. La articolul I punctul 13, după litera b) a alineatului (1) al articolului 9 se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) a depășit cu cel puțin 2 ani obligația prevăzută la art. 6 alin. (5);".

5. La articolul I punctul 14, alineatul (8) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin lucrări de intervenții generale executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor."

6. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R., inspecția de siguranță rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale și în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 2 ani între administratorul drumului public și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) și (12) se realizează la notificarea organelor de poliție sau în baza unor programe proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R., după caz."

7. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 171, cu următorul cuprins:

"

171. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

«

(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează și se predă investitorului drumului în termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor.»"

8. La articolul I punctul 18, alineatul (6) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecție de siguranță rutieră se întocmește în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului. În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) raportul de inspecție de siguranță rutieră se întocmește în 3 exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliție și unul administratorului drumului."

Art. II. -

(1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră pentru care investitorul a prevăzut obligația realizării auditului de siguranță rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, poate fi mandatat antreprenorul/proiectantul pe bază de contract de mandat să îl reprezinte în relația cu Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, respectiv a auditului de siguranță rutieră, inclusiv pentru plata sumelor datorate de investitor către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016.

Art. IV. -

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 31 mai 2017.

Nr. 130.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...