Parlamentul României

Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 1996 fiind înlocuit parțial prin Lege 295/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Deținerea, portul și folosirea armelor de foc și munițiilor, uzul de armă și operațiunile cu arme și muniții sunt supuse regimului prevăzut în prezenta lege.

Art. 2. -

Producerea, exportul, importul și comercializarea armelor și munițiilor militare constituie monopol de stat și sunt supuse dispozițiilor legale stabilite în acest scop.

În sensul prezentei legi, prin monopol de stat privind exportul, importul și comercializarea armelor și munițiilor militare se înțelege dreptul de a efectua aceste operațiuni numai de către agenții economici autorizați în acest sens de către Ministerul Finanțelor, cu avizul Ministerului Apărării Naționale sau, după caz, al Ministerului de Interne.

Art. 3. -

Prin arme de foc, în sensul prezentei legi, se înțelege acele arme a căror funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe aprinse sau luminoase ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de funcționare are la bază forța de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin explozia unei încărcături.

În sensul alin. 1, armele de foc sunt:

a) armele militare, confecționate pentru dotarea forțelor armate, folosite în acțiuni de neutralizare sau nimicire a personalului și tehnicii de luptă ale inamicului, precum și orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate a imobiliza, a răni, a ucide ori a distruge, dacă prezintă caracteristicile unei arme militare;

b) armele de tir, cu glonț sau cu alice, special fabricate sau confecționate pentru practicarea tirului sportiv, omologate sau recunoscute ca atare de către Federația Română de Tir;

c) armele de vânătoare cu glonț, cu alice sau mixte, destinate practicării vânătorii;

d) armele confecționate special pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare;

e) armele ascunse, astfel fabricate sau confecționate încât existența lor să nu fie vizibilă ori bănuită;

f) armele de panoplie, făcute inofensive, dacă, prin valoarea lor istorică, științifică sau care constituie daruri, recompense ori amintiri, sunt destinate a fi păstrate în instituții de cultură și artă, asociații cultural-artistice și sportive sau în panoplii personale. În această categorie se includ și acele arme de foc, în stare de funcționare, care constituie rarități sau prezintă valoare istorică, documentară, științifică ori artistică deosebită, recunoscute ca atare de instituții de specialitate;

g) armele de recuzită, făcute inofensive, destinate a fi folosite în activitatea - artistică sau de producție cinematografică - a teatrelor, circurilor, studiourilor de film ori a altor asemenea instituții cultural-artistice.

Sunt considerate arme de foc și ansamblurile, subansamblurile și dispozitivele care se pot constitui și pot funcționa ca arme de foc.

Art. 4. -

Prin muniții, în sensul prezentei legi, se înțelege: cartușele, proiectilele și încărcăturile de orice fel, care pot fi întrebuințate la armele prevăzute la art. 3.

Art. 5. -

Ministerul de Interne exercită controlul, în conformitate cu Regulamentul armelor de foc și al munițiilor, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, precum și asupra modului cum se efectuează operațiunile cu arme și muniții.

Art. 6. -

Pentru asigurarea securității armelor și munițiilor pe care le dețin, titularii de permise sau de autorizații sunt obligați să îndeplinească măsurile prevăzute în Regulamentul armelor de foc și al munițiilor, adoptat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

Titularii de permise de armă sau de autorizații sunt obligați să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul în care au luat cunoștință despre pierderea sau furtul armelor proprii ori armelor primite spre reparare.

Art. 8. -

Orice persoană care găsește arme sau muniții este obligată să anunțe, de îndată, cel mai apropiat organ de poliție.

Art. 9. - Jurisprudență

Se exceptează de la dispozițiile prezentei legi, în afara celor referitoare la uzul de armă, organele, unitățile, formațiunile și instituțiile militare, precum și unitățile sau secțiile agenților economici care execută comenzi de arme de foc și muniții pentru acestea.

Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, care au în subordine unitățile, organele, formațiunile și instituțiile militare, precum și unitățile sau secțiile agenților economici prevăzuți la alin. 1 vor emite norme proprii de reglementare în acest domeniu, aprobate de miniștrii sau de conducătorii acestor unități.

CAPITOLUL II Deținerea, portul și folosirea armelor de foc și munițiilor

Secțiunea I Condițiile în care persoanele fizice pot deține și, după caz,
pot purta și folosi arme de foc și muniții

Art. 10. -

Deținerea și, după caz, portul și folosirea armelor și munițiilor, de către persoane fizice, sunt permise numai cu autorizația organelor competente ale Ministerului de Interne în a căror rază teritorială își are domiciliul cel în cauză.

Organele competente ale Ministerului de Interne pot autoriza persoanele fizice să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, în condițiile prezentei legi, ținând evidența acestora.

Organele competente ale Ministerului de Interne stabilesc numărul armelor ce pot fi deținute și pot autoriza deținerea și folosirea de către aceeași persoană a cel mult câte două arme de același calibru, precum și cantitatea de muniție corespunzătoare acestora.

Art. 11. -

Cetățenii români pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare și arme de panoplie, iar dintre armele militare, numai pistol sau revolver, precum și muniția corespunzătoare.

Străinii cu domiciliul sau cu reședința în România pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăștiere a gazelor nocive, iritante ori de neutralizare sau arme de panoplie și muniția corespunzătoare.

Străinii veniți în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiții legale, pot deține, purta și folosi arme de tir sau arme de vânătoare, după caz, și muniția corespunzătoare, numai dacă acestea au fost înscrise de organele de control pentru trecerea frontierei de stat române în pașapoartele sau în actele valabile cu care au intrat în România, ori dacă au procurat legal armele sau munițiile de la cluburile, asociațiile sau celelalte persoane juridice autorizate să desfășoare asemenea activități.

Art. 12. -

Deținerea, portul și folosirea armelor militare și munițiilor corespunzătoare de către persoanele fizice străine, pe teritoriul României, sunt interzise.

Însoțitorii delegațiilor străine la nivelul șefilor de stat ori de guvern, precum și militarii care fac vizite oficiale în România pot deține, purta și folosi arme militare și muniția corespunzătoare, în timpul șederii lor în țară, cu avizul organelor competente.

Art. 13. -

Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România sunt scutiți, pe bază de reciprocitate, de obligația de a obține autorizarea pentru a deține arme de foc și muniții.

Introducerea și scoaterea din țară a armelor de foc de către aceste categorii de persoane sunt permise cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 14. -

Autorizarea prevăzută la art. 11 se acordă pentru:

a) armă militară, pistol sau revolver, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, dacă pentru pază sau autoapărare este necesar să dețină și să poarte o asemenea armă;

b) arme de tir, antrenorilor și sportivilor de categoria I, care sunt membri ai asociațiilor sau cluburilor sportive cu secții de tir afiliate la Federația Română de Tir, în cadrul cărora aceștia activează, pentru a le folosi în activitatea de pregătire și în competiții, în condițiile prevăzute de lege, precum și vânătorilor autorizați, corespunzător reglementărilor proprii în vigoare;

c) arme de vânătoare, membrilor asociațiilor de vânători sportivi legal constituite;

d) arme pentru împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, persoanelor cărora, pentru pază sau autoapărare, le este necesară deținerea unor asemenea arme;

e) arme de panoplie, persoanelor care doresc să dețină astfel de arme în calitate de colecționari.

Persoanele prevăzute la lit. a), după încetarea îndeplinirii funcției ce implică exercițiul autorității publice, pot solicita prelungirea autorizației de la organele competente ale Ministerului de Interne.

Art. 15. -

Nu pot fi autorizați să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții:

a) minorii;

b) bolnavii psihic, precum și cei care, datorită altor afecțiuni de care suferă, stabilite de Ministerul Sănătății, ar putea pune în primejdie propria lor viață ori a altora, atunci când ar deține sau ar folosi arme și muniții;

c) cei care, datorită antecedentelor penale sau conform dovezilor existente la organele competente, prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța statului sau pentru viața și integritatea corporală a persoanelor.

Art. 16. -

Persoanele fizice care doresc să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții și care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi autorizate depun cerere în acest scop la inspectoratul de poliție al județului sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul.

Cererea se rezolvă în cel mult 45 de zile de la înregistrare, termen înăuntrul căruia se va comunica petiționarului, în scris, modul de soluționare.

Modul de rezolvare a cererii de autorizare este supus controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ și poate fi atacat în termen de cel mult 15 zile de la comunicare.

Art. 17. - Jurisprudență

Persoanei autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții i se eliberează "Permis de armă".

În permisul de armă se înscriu, de către organul emitent, armele și munițiile pe care titularul a fost autorizat să le dețină, precum și scopul în care le poate folosi.

Art. 18. -

Permisul de armă conferă titularului dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi armele și muniția corespunzătoare înscrise în acesta, precum și pe cele împrumutate, în condițiile legii.

Art. 19. -

Armele și munițiile deținute de persoanele fizice nu pot fi folosite decât în scopul pentru care s-a dat autorizarea.

Armele de tir se folosesc numai în poligoane special amenajate pentru acest tip de arme.

Armele de panoplie nu pot fi purtate, iar pentru ele nu pot fi deținute muniții în stare de folosință. Armele de recuzită pot fi folosite de unitățile prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. g) numai în locurile unde acestea organizează activități cultural-artistice.

Art. 20. -

În localurile organelor sau instituțiilor de stat pot purta arme și muniții numai persoanele cu atribuții de menținere a ordinii și liniștii publice, cele dotate cu arme pentru a executa paza în aceste localuri, însoțitorii care gardează persoanele oficiale ori care asigură protecția unor personalități române sau străine, precum și alte cadre militare aflate în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate, cu aprobarea forurilor competente.

În localuri publice, de desfacere a mărfurilor, săli de așteptare, mijloace de transport în comun, gări, aerogări, târguri, piețe, drumuri publice și în alte locuri aglomerate, armele de tir și de vânătoare se poartă numai introduse în toc și neîncărcate cu muniție.

Art. 21. -

La adunările publice pot purta arme și muniții numai organele de poliție, de jandarmerie, ale Serviciului de Protecție și Pază și de poliție militară, însărcinate cu menținerea ordinii și liniștii publice, precum și alți militari aflați în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.

Art. 22. -

Permisele de armă se vizează o dată la 3 ani de către organul competent, în perioada stabilită de către Inspectoratul General al Poliției.

Titularii permiselor sunt obligați să se prezinte la viză, la data și locul stabilite, cu armele înscrise în permis și cu celelalte documente solicitate.

Art. 23. -

Titularul de permis de armă sau al autorizației de comunicare pe baza căreia urmează să-și cumpere armă este obligat să anunțe organul competent al Ministerului de Interne din raza teritorială în care își schimbă domiciliul în termen de 5 zile de la producerea acestei schimbări.

Art. 24. -

Titularul de permis de armă sau al autorizației de comunicare pe baza căreia urmează să cumpere armă este obligat să solicite organului emitent eliberarea unui nou document de armă, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele motive:

a) în caz de schimbare a numelui titularului;

b) documentul s-a deteriorat ori a fost distrus;

c) documentul a fost pierdut ori a fost sustras;

d) au fost folosite în întregime spațiile din permisul de armă destinate vizelor și mențiunilor.

Art. 25. -

Autorizarea se anulează și permisul de armă se retrage când titularul:

a) renunță să mai dețină arma sau armele înscrise în permis;

b) după obținerea permisului, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 15 lit. b) sau c);

c) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni la care pedeapsa închisorii este mai mare de 3 ani;

d) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni la săvârșirea cărora s-a folosit de armă ori pentru săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile la regimul armelor de foc și al munițiilor;

e) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 lit. a) -d), care a condiționat eliberarea permisului;

f) se află în situația prevăzută la art. 45 alin. 4;

g) pleacă definitiv din țară;

h) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în perioada stabilită de către organele competente ale Ministerului de Interne;

i) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

j) a săvârșit una sau mai multe contravenții pentru care legea prevede anularea autorizării și retragerea permisului de armă.

În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. e) și f) nu se retrage permisul de armă, dacă în el sunt înscrise și alte arme în afara aceleia pe care titularul nu o mai poate deține. În asemenea situații, precum și atunci când titularii vând sau donează unele dintre armele pe care le dețin, se anulează din permis numai mențiunile referitoare la aceste arme.

Art. 26. -

Anularea autorizării și retragerea permisului de armă se fac de către organul competent al Ministerului de Interne în a cărui rază teritorială își are domiciliul titularul.

Înștiințarea de retragere a permisului de armă, în cazurile prevăzute la art. 25 alin. 1 lit. b) -h), se comunică titularului, iar în situațiile prevăzute la art. 15 lit. b) și la art. 25 lit. i), reprezentantului său legal.

Persoanele fizice cărora li s-a anulat autorizarea și li s-a retras permisul de armă pot ataca în instanță decizia pe calea contenciosului administrativ.

Art. 27. -

Atunci când titularul permisului de armă se află în curs de urmărire penală sau de judecată, permisul de armă împreună cu armele și munițiile aparținând învinuitului sau inculpatului sunt ridicate de către organele judiciare și predate unității de poliție competente care le păstrează până la soluționarea definitivă a cauzei, inclusiv până la executarea pedepsei privative de libertate, timp în care autorizarea de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme și muniții se suspendă.

În caz de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale, de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare pentru infracțiuni la pedeapsa închisorii de până la 3 ani, organele de poliție restituie celor în cauză permisul de armă, armele și munițiile ridicate, dacă nu există alte motive care să impună anularea autorizației de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme și muniții.

Art. 28. -

În situația anulării autorizării și retragerii permisului de armă, titularul sau reprezentantul său legal este obligat ca, în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, să doneze sau să depună spre vânzare, la unitatea specializată, armele și munițiile, cu excepția acelora care, potrivit legii, sunt supuse confiscării și se ridică de către organele de poliție.

În cazul în care titularul a decedat ori a fost declarat dispărut, urmașii săi sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la deces sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, să depună la organele de poliție armele, munițiile și permisul de armă ale defunctului sau dispărutului.

Armele și munițiile prevăzute la alin. 2, cu excepția acelora care urmează a fi casate sau confiscate, în situația în care urmașii nu solicită autorizarea de a le deține, se depun de către organele de poliție la unitățile specializate, pentru a fi vândute la prețurile stabilite de urmașii defunctului sau ai dispărutului. Sumele rezultate din vânzare se înmânează celor în drept să le primească, de către unitatea prin care s-a făcut vânzarea.

Dacă defunctul sau dispărutul are urmași minori, care doresc să dețină armele ce au aparținut persoanei pe care o moștenesc, acestea vor putea fi păstrate în custodie, până la împlinirea vârstei de 18 ani a unuia dintre urmași, la asociația de vânători sportivi al cărei membru a fost defunctul sau dispărutul ori la o altă asociație de vânători sportivi legal constituită.

În termen de 10 zile de la încetarea funcției care a justificat autorizarea deținerii, portului și folosirii armei pentru pază sau apărare personală, cel în cauză este obligat să depună arma și muniția spre vânzare la unitățile specializate ori să le doneze sau, după caz, să le restituie organului de la care le-a primit în dotare.

Art. 29. -

Armele și munițiile care, în termenele prevăzute la art. 28, nu au fost vândute, donate, depuse la organele de poliție ori spre vânzare la unitățile specializate sau, după caz, nu au fost restituite organului de la care au fost primite în dotare, se consideră ca fiind deținute fără drept.

Secțiunea a II-a Condițiile în care persoanele juridice pot deține și folosi arme
de foc și muniții

Art. 30. -

Persoanele juridice române, inclusiv cele al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul protecției și pazei, pot fi autorizate să dețină arme de foc și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea paznicilor proprii și a altor angajați care mânuiesc bunuri sau alte valori, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor ce le aparțin sau cărora le asigură protecție, precum și a transportului de valori importante.

Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să dețină arme militare și muniții corespunzătoare acestora.

Art. 31. -

Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" și subunitățile aparținând acesteia, precum și asociațiile de vânători sportivi legal constituite pot procura și deține, cu orice titlu, arme militare și muniții pentru paza fondului forestier sau a fondurilor de vânătoare, cu avizul Ministerului de Interne.

Organele de control ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" și subunitățile aparținând acesteia pot deține și folosi în exercitarea atribuțiilor de serviciu și pistol.

Art. 32. -

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, unitățile din subordinea sa, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" și subunitățile acesteia, precum și asociațiile de vânători sportivi legal constituite au dreptul să dețină și arme de vânătoare pentru a înarma personalul propriu însărcinat cu ocrotirea, recoltarea planificată și combaterea animalelor dăunătoare vânatului pe fondurile de vânătoare pe care le gospodăresc.

Art. 33. -

Unitățile piscicole din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, stabilite de acesta împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, au dreptul să dețină și arme de vânătoare cu alice, pentru înarmarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare.

În situația prevăzută la alin. 1, armele de vânătoare nu pot fi folosite decât cu cartușe oarbe - fără alice sau glonț.

Art. 34. -

Federația Română de Tir, asociațiile și cluburile sportive care au secții afiliate pot deține și folosi arme de tir și muniția corespunzătoare. Numărul armelor, felul lor și cantitatea de muniție necesară efectuării antrenamentelor și participării la concursuri sportive se stabilesc pentru fiecare unitate prin norme elaborate de Federația Română de Tir.

Armele de tir deținute de Federația Română de Tir, asociațiile și cluburile sportive care au secții afiliate se păstrează în spațiile menționate în autorizația de deținere și pot fi folosite numai în locurile unde sunt organizate antrenamente ori concursuri de tir aprobate de Ministerul Tineretului și Sportului.

Antrenorii și instructorii de tir sunt obligați să țină evidența la zi a armelor și a consumului de muniție, pe fiecare trăgător, în registre stabilite de Federația Română de Tir și vizate de organele de poliție competente, o dată cu eliberarea autorizațiilor de deținere.

Art. 35. -

Amplasarea, construirea și omologarea poligoanelor de tir și a celor destinate pregătirii deținătorilor legali de arme de vânătoare se fac pe baza normelor stabilite de Federația Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliție competente.

Art. 36. - Jurisprudență

Instituțiile de cultură și artă, asociațiile cultural-artistice și sportive pot deține arme de panoplie.

Centrele de producție cinematografică, circurile, teatrele și alte asemenea instituții de cultură și artă pot deține și folosi arme de recuzită pentru activitățile artistice pe care le desfășoară.

Art. 37. - Jurisprudență

În vederea autorizării pentru deținerea și folosirea de arme și muniții, precum și pentru construirea și amenajarea de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 30 - 36 vor depune cerere la inspectoratul de poliție al județului sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul sau unde urmează să fie deținute și folosite armele ori, după caz, construite sau amenajate poligoanele.

Organele de poliție eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă ori retrag autorizațiile de deținere și de folosire a armelor și munițiilor.

Art. 38. -

Autorizația de deținere și de folosire a armelor și munițiilor se preschimbă în următoarele situații:

a) în cazul schimbării denumirii persoanelor juridice;

b) când autorizația s-a deteriorat sau s-a distrus;

c) când au fost folosite în întregime spațiile din autorizație destinate vizei sau mențiunilor;

d) când autorizația a fost pierdută sau sustrasă.

Pentru eliberarea unei noi autorizații, persoana juridică este obligată să depună cerere la organul de poliție competent, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre motivele prevăzute la alin. 1.

Art. 39. -

Autorizațiile eliberate se retrag în următoarele cazuri:

a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b) titularul încalcă în mod grav sau repetat dispozițiile legale privind regimul armelor și al munițiilor sau nu ia, de îndată, măsuri pentru înlăturarea încălcărilor constatate. În aceste cazuri, persoana juridică în cauză este obligată să înceteze imediat să mai dețină ori să folosească arme și muniții.

În cazurile prevăzute la alin. 1, armele și munițiile, cu excepția celor militare, vor fi înstrăinate persoanelor fizice sau juridice autorizate să le dețină ori, după caz, vor fi predate organelor de poliție în vederea casării. Armele militare se restituie organelor de poliție de la care le-au primit, în condițiile legii.

Art. 40. -

Persoanele juridice autorizate să dețină și să folosească arme și muniții sunt obligate:

a) să înainteze autorizația pentru viză, în perioada și la datele stabilite, la organul de poliție prevăzut la art. 37;

b) să anunțe schimbarea sediului cu cel puțin 10 zile înainte de producerea acestei schimbări, la organul de poliție în a cărui rază teritorială este situat noul sediu, pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în autorizație;

c) să anunțe, în scris, imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul când a luat cunoștință despre pierderea, furtul ori distrugerea autorizației de a deține arme și muniții, la organul de poliție care a eliberat autorizația, solicitând eliberarea unui nou document;

d) să comunice, în scris, în termen de 10 zile, organului de poliție competent, despre încetarea activității care a determinat eliberarea autorizației pentru deținerea de arme și muniții. La adresa de comunicare se anexează autorizația care urmează a fi retrasă;

e) să prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliție competent, actele care dovedesc dobândirea sau înstrăinarea de arme, pentru a se face mențiunile corespunzătoare în autorizație.

Art. 41. -

Persoanele juridice care au obținut autorizații pentru deținerea de arme și muniții nu le pot încredința decât personalului propriu de pază care are avizul dat, în acest scop, de către inspectoratul de poliție al județului sau de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Poliția emite avize numai dacă persoanele în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 12 alin. 1 și la art. 15 și au serviciul militar satisfăcut ori au urmat un curs de pregătire pentru mânuirea armei, autorizat de poliție.

Obligația prevăzută la alin. 1 revine persoanelor juridice și în cazul personalului propriu care urmează să gestioneze, să mânuiască ori să transporte arme și muniții.

Art. 42. -

Armele deținute de persoanele juridice, în timpul cât nu se află asupra personalului aflat în misiune, se păstrează numai în locurile menționate în autorizația de deținere.

Art. 43. -

Angajații persoanelor juridice, care au avizul organelor de poliție, pot deține, purta și folosi armele și munițiile cu care sunt dotați, numai în timpul și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, pe baza ordinului de serviciu.

Persoanele juridice sunt obligate să elibereze ordin de serviciu angajaților proprii, care au avizul organelor de poliție, pe care îi dotează cu arme și muniții.

Secțiunea a III-a Deținerea, portul și folosirea armelor de foc și munițiilor de
către militari

Art. 44. -

Militarii pot deține, purta și folosi armele și munițiile cu care sunt dotați de către unitățile din care fac parte, în condițiile prezentei legi, precum și ale regulamentelor militare, instrucțiunilor și ale ordinelor date în baza acestora.

Cadrele militare active au dreptul să poarte pistolul din dotare și ca armament destinat pentru pază și autoapărare, fără a fi necesară eliberarea unui permis de armă de către organele de poliție.

Art. 45. -

În afara armelor din dotare, cadrele militare active pot deține, purta și folosi armele militare primite ca recompensă sau în dar, în condițiile prezentei legi.

Pe baza ordinului, organele de poliție eliberează militarilor prevăzuți la alin. 1 permise de armă.

La trecerea în rezervă sau direct în retragere, persoanele prevăzute la alin. 1, dacă doresc să rămână în posesia armelor respective, în stare de funcționare sau ca arme de panoplie, trebuie să solicite prelungirea autorizării de la organul de poliție competent.

În situația în care nu solicită prelungirea autorizării pentru deținerea, portul și folosirea armelor prevăzute la alin. 1, militarii în cauză sunt obligați să le predea, de îndată, unităților militare de la care le-au primit sau inspectoratului de poliție al județului sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul.

CAPITOLUL III Uzul de armă

Art. 46. - Modificări (1), Reviste (1)

Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înțelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1)

Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situații:

a) împotriva acelora care atacă militarii aflați în serviciul de gardă, pază, escortă, protecție, menținerea și restabilirea ordinii de drept, precum și împotriva celor care, prin actul săvârșit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit; Reviste (1)

b) împotriva acelora care atacă persoanele învestite cu exercițiul autorității publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecție; Reviste (1)

c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din unitățile, subunitățile militare ori din perimetrele sau zonele păzite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;

d) pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârșirea unor infracțiuni, încearcă să fugă; Modificări (1), Jurisprudență

e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) și c), precum și împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii temeinice că au săvârșit o infracțiune ori că este iminentă săvârșirea unei infracțiuni;

f) pentru imobilizarea sau reținerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârșit o infracțiune și care ripostează ori încearcă să riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei;

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflați în stare legală de deținere; Modificări (1)

h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităților și instituțiilor publice;

i) împotriva celor care atacă sau împiedică militarii să execute misiuni de luptă;

j) în executarea intervenției antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroriști, în scopul reținerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor și restabilirii ordinii publice. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 48. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoanele autorizate să dețină, să poarte și să folosească arme pentru pază sau autoapărare pot face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Art. 49. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazurile prevăzute la art. 47 lit. c), d), g), h) și i), se va face uz de armă numai după ce s-a făcut somația legală.

Somația se face prin cuvântul "Stai!". În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: "Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical. Derogări (1)

În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin. 2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) și i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanților, somația: "Părăsiți..., vom folosi arme de foc!".

În situațiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f) și j), precum și la art. 48, se poate face uz de armă fără somație, dacă lipsește timpul necesar pentru aceasta.

În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se execută un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora în scopul imobilizării.

Art. 50. -

Comandanții sau șefii militari pot face uz de armă împotriva subordonaților, pentru a restabili ordinea, dacă alte măsuri de împiedicare sau de constrângere nu sunt posibile, atunci când acțiunile acestora sunt îndreptate în mod vădit spre trădarea patriei sau zădărnicirea îndeplinirii unei misiuni de luptă ori când periclitează în mod grav capacitatea de luptă a unității. În aceste cazuri, se face uz de armă, respectându-se prevederile referitoare la somația legală.

Art. 51. - Modificări (1)

Uzul de armă, în condițiile și situațiile prevăzute în prezentul capitol, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora.

Dacă uzul de armă și-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.

Persoanei rănite trebuie să i se dea primul-ajutor și îngrijiri medicale.

Art. 52. - Modificări (1), Reviste (1)

Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, femeilor și bătrânilor.

Se interzice uzul de armă:

a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane;

b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

CAPITOLUL IV Operațiuni cu arme de foc și muniții. Funcționarea
atelierelor de reparat arme de foc

Art. 53. -

Prin operațiuni cu arme și muniții, în sensul prezentei legi, se înțelege: producerea, confecționarea, prelucrarea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, comerțul, închirierea, importul, exportul, transportul, depozitarea sau repararea armelor de tir, de vânătoare, de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare ori de recuzită, a munițiilor pentru acestea și a armelor de panoplie.

Art. 54. -

Persoanele juridice care efectuează operațiuni cu arme și muniții, altele decât cele militare, sunt obligate să obțină autorizație de la organele competente ale Ministerului de Interne.

Autorizația se eliberează persoanelor juridice care dețin spații corespunzătoare efectuării de operațiuni cu arme și muniții, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme de alarmare. Spațiile destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberii pentru muniție trebuie să corespundă și normelor de protecție a muncii.

În autorizație se menționează expres ce operațiuni cu arme și muniții urmează să efectueze persoana juridică. Persoanele juridice autorizate să repare arme pot să confecționeze și cartușe pentru arme de vânătoare cu alice.

Art. 55. -

Societățile comerciale, în al căror obiect de activitate intră efectuarea de operațiuni cu arme și muniții, pot fi autorizate de către instanțele de judecată să funcționeze, dacă au obținut avizul favorabil al organelor competente ale Ministerului de Interne, în a căror rază teritorială își au sediul.

Art. 56. -

Prevederile art. 38, art. 39 și art. 40 lit. a) -d) se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice care efectuează operațiuni cu arme și muniții.

Art. 57. -

Persoanele fizice autorizate să dețină, să poarte și să folosească arme de vânătoare cu alice își pot confecționa muniția necesară, în limita cantității pe care au dreptul să o dețină.

Deținerea munițiilor în număr mai mare decât cel înscris în permis sau în autorizație este interzisă.

Art. 58. -

Împrumutul sau înstrăinarea armelor și munițiilor se poate face numai persoanelor autorizate să le dețină, cu respectarea destinației acestora și a scopului pentru care s-a dat autorizarea.

Art. 59. -

Persoanele juridice autorizate să efectueze operațiuni cu arme și muniții pot vinde altor persoane fizice sau juridice arme, numai dacă acestea prezintă comunicări din partea organelor de poliție că sunt autorizate să dețină ori să folosească asemenea arme.

Muniția pentru armele de vânătoare, de tir și de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum și pulberea și capsele pentru cartușele de vânătoare se pot vinde numai pe baza permisului de armă prezentat de titular, iar persoanelor juridice, numai pe baza autorizației, în limita cantității înscrise în acestea.

Art. 60. -

Vânzarea de arme și muniții, de către unitățile autorizate, persoanelor prevăzute la art. 13 alin. 1, se face cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, din care să rezulte că pot deține arme și muniții, fiind scutite de autorizație pe bază de reciprocitate.

În situația în care nu beneficiază de reciprocitate, persoanelor în cauză li se pot vinde arme și muniții pe baza comunicării eliberate de organele competente ale Ministerului de Interne, însoțită de adresă din partea Ministerului Afacerilor Externe, din care să rezulte calitatea pe care o au.

Art. 61. -

Unitățile care fac comerț cu arme și muniții, organizate sau autorizate de Ministerul de Interne, sunt obligate:

a) să primească în consignație, spre vânzare, arme și muniții de la persoanele și unitățile care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să le vândă. Primirea în consignație spre vânzare a armelor și munițiilor se face, după caz, pe baza permisului de armă, a comunicării eliberate de organele de poliție, a actului de donație în formă autentică sau a certificatului de moștenitor;

b) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor și munițiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

c) să înscrie în comunicarea eliberată de organele de poliție și prezentată de cumpărător datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii și poziția din registrul de evidență a armelor depuse spre vânzare;

d) să țină evidența operațiunilor efectuate cu arme și muniții în registrele stabilite și vizate de organele de poliție și să le prezinte, pentru control, ofițerilor și subofițerilor de poliție anume desemnați.

Art. 62. -

Vânzarea armelor și a munițiilor de către persoanele fizice și juridice se face numai prin unitățile autorizate să efectueze asemenea operațiuni.

Armele și munițiile se depun spre vânzare în unitățile autorizate, după caz, pe baza permisului de armă sau a comunicării eliberate de organele de poliție, dacă arma nu este înscrisă, sau a permisului de armă al vânzătorului, a actului de donație în formă autentică sau a certificatului de moștenitor.

În termen de 10 zile de la vânzarea sau donarea unei arme, titularul permisului de armă este obligat să depună la organul de poliție permisul de armă și documentul justificativ al efectuării acestor operațiuni, solicitând, în scris, anularea permisului. Dacă în permis sunt înscrise și alte arme, solicită anularea din acesta a mențiunilor privind armele pe care nu le mai deține.

Art. 63. -

Cumpărarea armelor de către persoanele fizice și juridice se face de la unitățile autorizate în acest scop, pe baza comunicării eliberate de organul de poliție competent, la cererea solicitantului.

Pe baza comunicării eliberate de organul de poliție, persoanele juridice pot cumpăra arme și muniții și de la agenții economici din țară care produc asemenea materiale.

Armele cumpărate sau dobândite prin donație sau moștenire, împreună cu factura de cumpărare sau cu celelalte acte de dobândire, se prezintă de către titular, în termen de 10 zile, organului de poliție competent.

Pe baza acestor documente, organul de poliție eliberează persoanei fizice permis de armă sau, dacă persoana este titulara unui asemenea document, înscrie în el arma, reținând comunicarea. În cazul persoanelor juridice, armele dobândite se înscriu în autorizația de deținere, reținându-se o copie de pe actele de dobândire.

Art. 64. -

Persoanele fizice care au procurat din străinătate arme de tir, de vânătoare ori de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, precum și arme de panoplie și muniții, fără a obține, în prealabil, aprobarea de la organul de poliție competent, sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la sosirea în țară, să se prezinte la organele de poliție pentru a solicita autorizarea deținerii lor.

Până la obținerea autorizației, armele și munițiile se rețin la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat.

În cazul autorizării persoanelor fizice care au dobândit arme și muniții din străinătate, organul de poliție eliberează o dovadă cu care acestea ridică armele și munițiile ce le-au fost reținute de către organele vamale din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care au intrat în țară.

Dacă organele de poliție nu eliberează dovada, armele și munițiile reținute de organele vamale în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat pot fi restituite persoanelor de la care au fost procurate, în termen de 90 de zile de la reținerea lor.

În cazul în care armele și munițiile reținute în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat nu au fost preluate de către persoanele de la care au fost reținute în termenul prevăzut la alin. 4, acestea sunt ridicate și depuse de organul de poliție la unitățile specializate în vederea valorificării lor, la prețul stabilit de proprietar, iar sumele rezultate din vânzare se înmânează de către vânzător persoanelor de la care au fost reținute.

Art. 65. -

Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, unitățile din subordinea sa, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" și subunitățile aparținând acesteia, precum și asociațiile de vânători sportivi legal constituite pot închiria arme de vânătoare și pot vinde muniții pentru acestea străinilor veniți temporar în România, care doresc să participe la vânătoare în condiții legale, precum și cetățenilor români, membri ai asociațiilor de vânători sportivi.

Condițiile de închiriere a armelor și tarifele practicate sunt cele stabilite de unitățile respective.

Art. 66. -

Pentru fiecare import sau export de arme de tir, de vânătoare, de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, de muniții pentru asemenea arme sau de arme de panoplie ori de recuzită, agenții economici autorizați să efectueze asemenea operațiuni sunt obligați să anunțe, cu 5 zile înainte, inspectoratul de poliție al județului sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul.

Art. 67. -

Transporturile de arme și muniții aparținând persoanelor juridice se efectuează numai de către persoane care au avizul organelor de poliție, în calitate de delegați și însoțite de pază înarmată, pe baza ordinului de transport, care cuprinde: numele și prenumele delegatului și ale paznicilor, numărul și felul armelor și munițiilor, locul unde sunt transportate, traseul folosit, numărul autorizației și denumirea organului de poliție care a eliberat autorizația.

Persoanele juridice care transportă arme și muniții sunt obligate să înștiințeze, în prealabil, în scris, organul de poliție în raza căruia își au sediul, prezentând documentele eliberate de unitățile competente, din care să rezulte că starea tehnică a mijloacelor de transport folosite este corespunzătoare.

Paza armelor și a munițiilor în tranzit pe teritoriul României se asigură prin grija și pe răspunderea persoanelor juridice care efectuează transportul sau expedițiile internaționale.

Antrenorii și instructorii de tir sunt obligați să-i însoțească pe sportivii minori care se deplasează cu arme și muniții, asigurând deplina securitate a acestor materiale.

Art. 68. -

Persoanele juridice care se ocupă cu repararea armelor sunt obligate să țină evidența în registrele stabilite și vizate de organele de poliție și să le prezinte la solicitarea acestora pentru control.

Art. 69. -

Nu pot fi primite spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deținute legal. În cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deține legal, cel căruia i s-a prezentat arma spre a o repara este obligat să înștiințeze, de îndată, organul de poliție cel mai apropiat.

Art. 70. -

Atelierele de reparat arme, autorizate, care cumpără, de la persoanele juridice sau fizice, piese refolosibile de la armele ce urmează a fi casate, trebuie să obțină factură ori, după caz, să întocmească contract de vânzare-cumpărare.

Factura sau contractul trebuie să cuprindă caracteristicile de identificare a pieselor cumpărate, iar un exemplar al acestora rămâne la vânzător, care are obligația să-l predea organului de poliție, o dată cu celelalte părți ale armelor ce urmează a fi casate.

Titularii de permise sau de autorizații pentru deținerea de arme sunt obligați să predea, de îndată, inspectoratului de poliție al județului sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în vederea casării, armele ieșite din uz sau nevandabile ori componentele acestora nevalorificate prin atelierele de reparat arme.

Predarea, către unitățile de colectare a metalelor, a armelor ieșite din uz și nevandabile sau a celor stabilite a fi casate, precum și primirea unor asemenea arme de către aceste unități sunt interzise.

Art. 71. -

Persoanele juridice autorizate să se ocupe cu repararea de arme sunt obligate să restituie armele încredințate spre reparare celor de la care le-au primit, în termen de 10 zile de la data când, în mod legal, au încetat să mai desfășoare asemenea operațiuni.

Armele neridicate de proprietarii acestora în termenul prevăzut la alin. 1, deși ei au fost încunoștințați în acest scop de către cei cărora le-au încredințat spre reparare, se depun de către aceștia din urmă la organul de poliție în a cărui rază teritorială își au sediul, care va proceda, după caz, la restituirea lor către proprietari sau la luarea altor măsuri, potrivit legii.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 72. - Jurisprudență

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 73. -

În cazul persoanelor juridice, răspunderea penală pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi revine persoanelor fizice care au atribuții stabilite prin lege, regulamente, instrucțiuni sau ordine ale autorităților competente privind regimul armelor de foc și al munițiilor.

În situațiile în care nu au fost stabilite persoane fizice cu atribuțiile prevăzute la alin. 1, răspunderea penală revine conducătorului persoanei juridice.

Art. 74. -

Constituie contravenții și se sancționează, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 22 alin. 2, art. 23, 24, 57 alin. 2, art. 62 alin. 3, art. 63 alin. 3, art. 64 alin. 1 și art. 67 alin. 4, cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozițiilor art. 7, 19 alin. 2, art. 20 alin. 2, art. 34 alin. 2 și 3, art. 43, 61 și 70 alin. 1, 2 și 3, cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei;

c) nerespectarea dispozițiilor art. 6, 19 alin. 1, art. 35, 38, 40, 41 alin. 1 și 3, art. 42, 59, 60, 66, 67 alin. 1, 2 și 3, art. 68, 69, 70 alin. 4, art. 71 și 85 alin. 2, cu amendă de la 400.000 lei la 2.400.000 lei.

Art. 75. -

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 74, sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Art. 76. -

Încălcarea dispozițiilor art. 19 alin. 1 și 2, încălcarea de două ori în termen de un an a dispozițiilor art. 6, precum și concursul de contravenții atrag, pe lângă amenda prevăzută pentru contravențiile respective, și anularea autorizării și retragerea permisului de armă.

Art. 77. -

Constatarea contravențiilor se face de către ofițerii și subofițerii de poliție, care aplică și sancțiunea.

Art. 78. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se soluționează de către judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 79. -

Dispozițiile referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 80. -

Dotarea cu arme militare a instituțiilor publice autorizate să dețină astfel de arme se asigură, în mod gratuit, de către Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliției.

Celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice autorizate să dețină arme militare le vor primi, sub formă de închiriere, de la Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliției. Tarifele de închiriere se vor stabili de către Ministerul de Interne, în raport cu natura armei și cu starea ei de uzură.

Costul muniției folosite se suportă integral de către deținători.

Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome autorizate să dețină arme militare beneficiază în mod gratuit de asigurarea acestora de către Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliției.

Repararea armelor prevăzute la alin. 1 și 2 se asigură, gratuit, de către Ministerul de Interne, cu excepția cazurilor în care se dovedește că titularul este vinovat de deteriorarea armei, caz în care acesta va suporta costul reparației.

Art. 81. -

La cererea organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, unitățile de poliție competente vor efectua expertize și constatări tehnico-științifice, cu privire la faptul că o armă întrunește sau nu caracteristicile prevăzute la art. 3 și din ce categorie face parte.

Art. 82. -

În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei legi, Guvernul va adopta Regulamentul armelor de foc și al munițiilor.

Art. 83. -

Guvernul poate dispune restrângerea, suspendarea sau anularea autorizării persoanelor fizice sau juridice de a deține ori folosi arme și muniții, în caz de declarare a stării de necesitate, când aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea vieții persoanelor, a bunurilor publice sau private, pentru menținerea ordinii publice sau pentru apărarea siguranței naționale.

Art. 84. -

Organele de pază și control ale Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" și ale subunităților aparținând acestora, ale asociațiilor de vânători sportivi legal constituite, precum și ale unităților din subordinea lor, au obligația să ridice și să predea organelor de poliție, în termen de 3 zile, în vederea luării măsurilor legale, armele și munițiile deținute fără drept, aflate asupra persoanelor care sunt găsite pe terenurile de vânătoare, sau cele cu care aceste persoane au săvârșit infracțiuni privind economia vânatului.

Art. 85. -

Permisele de armă și autorizațiile eliberate persoanelor fizice și juridice până la intrarea în vigoare a prezentei legi se preschimbă de către organele de poliție cu ocazia vizelor periodice ce se acordă pe aceste documente. Până la tipărirea noilor modele de permise de armă și autorizații, organele de poliție le pot folosi pe cele actuale aflate în stoc.

Persoanele juridice, care, în temeiul prevederilor legale anterioare prezentei legi, au fost înregistrate la organele de poliție, în vederea deținerii de arme și muniții pentru înarmarea paznicilor proprii și a personalului care mânuiește bunuri sau alte valori, sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să solicite inspectoratului de poliție al județului sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autorizarea pentru deținerea de arme și muniții.

Art. 86. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată, Decretul nr. 299/1979 privind paza armată a pepinierelor piscicole din Delta Dunării, H.C.M. nr. 1.369/1971 privind unele măsuri în legătură cu regimul armelor și munițiilor și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la acest regim, cu modificările ulterioare, și prevederile referitoare la regimul armelor și munițiilor din Decretul nr. 367/1971, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 2 aprilie 1996.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Începând de astăzi se aplică noi reguli privind uzul de armă, în cazul polițiștilor și militarilor
;
se încarcă...