Parlamentul României

Legea serviciilor poștale nr. 83/1996

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 1996 până la 31 ianuarie 2002, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 31/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciile poștale și transmiterea liberă a trimiterilor poștale sunt garantate în condițiile prezentei legi.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi se definesc:

a) servicii poștale: primirea, prelucrarea, transportul sau transmiterea și predarea trimiterilor poștale la destinație în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare;

b) trimiteri poștale: comunicări scrise sau înregistrate, documente, valori, acte, bunuri materiale, mandate poștale sau telegrafice încredințate operatorilor poștali pentru a fi transportate sau transmise și predate la destinație;

c) servicii poștale de bază: serviciile poștale destinate publicului, efectuate contra cost în interiorul țării și în traficul internațional privind:

- corespondență: scrisori, cărți poștale imprimate (inclusiv înscrisurile în relief, înregistrările sonore pentru folosința nevăzătorilor), acte de procedură juridică, telegrame (cu excepția transmiterii);

- pachete mici (până la două kilograme);

- mandate poștale sau telegrafice.

Art. 3. -

Serviciile poștale se efectuează numai prin persoane juridice abilitate conform prevederilor prezentei legi, denumite în continuare operatori de servicii poștale.

Art. 4. -

(1) Secretul scrisorilor, telegramelor și al altor trimiteri poștale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în activități poștale sunt obligate să asigure confidențialitatea trimiterilor. Este interzis a viola sau a divulga conținutul corespondenței sau al altor trimiteri poștale, de a da informații despre cei ce utilizează serviciile poștale sau de a înlesni și încuraja asemenea fapte.

(2) Operatorii de servicii poștale pot deschide trimiterile poștale numai în cazul deteriorării acestora în timpul prelucrării sau transportului, exceptând culpa proprie, în scopul obținerii datelor necesare predării acestora la destinatar sau la expeditor.

(3) În cazul suspiciunii de utilizare frauduloasă a serviciilor poștale, fapte care pot constitui contravenții conform art. 34 din prezenta lege, sau la solicitarea organelor vamale pentru verificarea conținutului, operatorii de servicii poștale pot solicita deschiderea trimiterilor poștale de către expeditor sau destinatar.

(4) În scopul descoperirii infracțiunilor și a autorilor lor și pentru aflarea adevărului în cauzele penale, operatorii de servicii poștale vor pune la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată toate valorile și trimiterile poștale considerate corpuri delicte și toate actele de care au nevoie, pe baza dispoziției scrise, date de magistratul competent conform Codului de procedură penală.

Art. 5. -

(1) Autoritatea de reglementare privind domeniul serviciilor poștale este Ministerul Comunicațiilor, care acționează pentru aplicarea prevederilor prezentei legi și își exercită atribuțiile prin ordin al ministrului.

(2) Reglementarea serviciilor poștale trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă a acestor servicii la nivel național, eficiența, operativitatea, calitatea și diversificarea lor, precum și furnizarea serviciilor poștale de bază pentru publicul larg, având în vedere protecția socială a utilizatorilor conform principiului serviciului universal.

Art. 6. -

Principiul serviciului universal se aplică unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinată, care trebuie furnizate la un preț rezonabil pentru toți utilizatorii, în condiții nediscriminatorii, pe întreg teritoriul țării.

CAPITOLUL II Servicii poștale

Art. 7. -

(1) Operatorul național desemnat pentru a efectua servicii poștale de bază este Regia Autonomă "Poșta Română". Aceste servicii poștale sunt rezervate Regiei Autonome "Poșta Română" pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade prin lege.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), Regia Autonomă "Poșta Română" se poate transforma în societate comercială pe acțiuni de interes public, cu obligativitatea asigurării serviciului universal conform art. 6, preluând efectuarea serviciilor poștale de bază.

Art. 8. -

Nu constituie încălcare a drepturilor de rezervare și nu se supune autorizării prevăzute la art. 13 prestarea următoarelor activități:

a) corespondența transportată, cu titlu gratuit, de către persoane fizice împuternicite de expeditor pentru a fi predată destinatarului;

b) transportul banilor și al valorilor agenților economici prin angajați proprii, efectuarea de plăți sau încasări de sume datorate sau cuvenite din activitatea proprie a acestor agenți;

c) corespondența secretă a autorităților publice, unităților militare, unităților de cercetare sau producție care execută comenzi în domeniul apărării naționale, ori a altor instituții publice, colectată, transportată și distribuită prin curieri speciali, reglementată prin alte acte normative.

Art. 9. -

Regia Autonomă "Poșta Română" are drept de rezervare pentru amplasarea cutiilor poștale în locuri publice și în mijloacele de transport în comun.

Art. 10. -

(1) Regia Autonomă "Poșta Română" are obligația să asigure, în condițiile legii și conform principiului serviciului universal, serviciile poștale de bază pe întreg teritoriul național și în relațiile internaționale pentru orice persoană fizică sau juridică, cu respectarea, de către utilizatori, a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor specifice.

(2) Regia Autonomă "Poșta Română" poate refuza orice trimitere poștală, dacă prin acceptarea ei în circuitul poștal se pune în pericol viața sau sănătatea unor persoane ori se pot produce pagube materiale sau deteriorarea altor trimiteri poștale.

(3) Organizarea activităților în rețeaua Regiei Autonome "Poșta Română" va asigura efectuarea serviciilor poștale în toate zonele locuite și în fiecare zi lucrătoare, iar pentru telegrame, și în zilele nelucrătoare.

Art. 11. -

(1) Serviciile poștale, altele decât cele de bază, pot fi efectuate de orice operator, inclusiv de Regia Autonomă "Poșta Română", în condiții de competiție reglementată potrivit legii.

(2) Din categoria serviciilor poștale menționate la alin. (1) fac parte prezentarea, transportul și distribuirea corespondenței expres sau prin curier accelerat, serviciul de mesagerie și alte servicii, în interiorul țării și în trafic internațional.

Art. 12. -

Operatorii de servicii poștale, altele decât cele rezervate Regiei Autonome "Poșta Română", pot folosi rețeaua poștală aparținând acesteia, pe baze contractuale, în condițiile respectării prezentei legi.

CAPITOLUL III Autorizarea operatorilor de servicii poștale

Art. 13. -

(1) Pot fi autorizate pentru efectuarea serviciilor poștale, altele decât cele de bază, persoane juridice române sau reprezentanțe ale unor persoane juridice străine, înregistrate în România, care au în obiectul lor de activitate prestarea unor astfel de servicii.

(2) Autorizația se acordă de către Ministerul Comunicațiilor pentru o perioadă de cel mult 10 ani, cu dreptul de a fi prelungită în condițiile legii.

(3) Autorizația de operator de servicii poștale menționează tipul serviciului, zona geografică și condițiile de operare a serviciilor. Neîndeplinirea obligațiilor stabilite în autorizație sau încălcarea unor prevederi legale poate duce la retragerea parțială sau totală a acesteia.

(4) Pentru activitatea de autorizare Ministerul Comunicațiilor percepe taxe de autorizare, prevăzute în anexa la prezenta lege, care se fac venit la bugetul de stat. Taxele de autorizare vor fi modificate prin hotărâre a Guvernului în funcție de indicele de inflație.

Art. 14. -

(1) Definirea, greutatea maximă, dimensiunile maxime și condițiile generale privind prezentarea și distribuirea trimiterilor poștale, precum și normele principale tehnice și de calitate pentru serviciile poștale de bază se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor.

(2) Regia Autonomă "Poșta Română" emite instrucțiuni privind aplicarea acestor condiții pentru serviciile proprii, în special retragerea, modificarea adresei, înapoierea la expeditor, imposibilitatea predării la destinatar a trimiterilor poștale, termenul de păstrare, precum și responsabilitățile ce decurg din acestea, instrucțiuni care se supun aprobării autorității de reglementare.

Art. 15. -

(1) Autoritatea de reglementare poate solicita operatorilor de servicii poștale informațiile și datele statistice necesare pentru evaluarea modului de îndeplinire a prevederilor autorizației, precum și a funcționării și calității serviciului poștal prestat.

(2) Datele privind modul de funcționare și parametrii de calitate ai serviciilor poștale rezervate se publică anual de către Regia Autonomă "Poșta Română".

CAPITOLUL IV Emiterea și comercializarea de timbre și efecte poștale

Art. 16. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Regia Autonomă "Poșta Română" are dreptul exclusiv de a emite, de a pune și de a retrage din circulație timbre și efecte poștale.

Art. 17. -

(1) Timbrele și efectele poștale cu timbru imprimat se tipăresc pe baza machetelor grafice realizate de Regia Autonomă "Poșta Română" în concordanță cu reglementările interne și internaționale în domeniu și cu avizul Comisiei filatelice.

(2) Regia Autonomă "Poșta Română" elaborează programe anuale ale emisiunilor de timbre și efecte poștale, stabilind structura și tematica lor.

Art. 18. -

Componența, atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei filatelice se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor.

Art. 19. -

(1) Timbrele poștale sunt valorificate atât la valoarea lor nominală, cât și la valoarea filatelică, prin Regia Autonomă "Poșta Română" sau prin alți agenți economici.

(2) Timbrele poștale se comercializează atât în țară, cât și în străinătate sau formează obiectul schimburilor filatelice în condițiile legii.

(3) Comercializarea timbrelor poștale se efectuează în condițiile stabilite de legislația internă și de acordurile internaționale în domeniu la care țara noastră este parte.

Art. 20. -

Regia Autonomă "Poșta Română" stabilește și asigură condițiile de conservare, evidență și păstrare a timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat, a timbrelor de patrimoniu, a altor bunuri filatelice, precum și stocul de timbre necesar schimbului cu administrațiile poștale din alte țări în Conservatorul său de timbre.

CAPITOLUL V Tarifarea serviciilor poștale

Art. 21. -

(1) Pentru prestarea serviciilor poștale se percep tarife stabilite conform legii.

(2) În cazul serviciilor poștale rezervate Regiei Autonome "Poșta Română", tarifele se supun aprobării autorității de reglementare, cu avizul autorităților cu atribuții în domeniul stabilirii prețurilor și tarifelor.

(3) Tarifele se stabilesc având în vedere furnizarea pe termen lung a serviciilor poștale, pe baza eficienței economice, diferențiat pentru persoane fizice și persoane juridice, și asigurarea, după caz, a caracterului universal al serviciului poștal și a condițiilor pentru dezvoltarea rețelei poștale.

(4) Tarifele vor fi făcute publice de către operatorul de servicii poștale.

Art. 22. -

(1) Este interzisă subvenționarea serviciilor poștale deschise concurenței din veniturile obținute ca urmare a activităților rezervate Regiei Autonome "Poșta Română".

(2) Expedierea grupată sub forma unei singure trimiteri a mai multor trimiteri poștale din domeniul serviciilor poștale rezervate, cu destinatari diferiți, în scopul neachitării tarifului pe fiecare trimitere, este interzisă.

Art. 23. -

Nu sunt supuse tarifării:

a) trimiterile poștale expediate de administrațiile poștale și oficiile lor;

b) schimbul de trimiteri între organele Uniunii Poștale Universale și organele uniunilor regionale, între organele acestor uniuni și cele expediate de acestea către administrațiile poștale sau oficiile lor;

c) trimiterile poștale care conțin înscrisuri în relief și înregistrări sonore pentru folosința nevăzătorilor, transmise de asociațiile nevăzătorilor sau adresate acestora;

d) alte trimiteri specificate în convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.

CAPITOLUL VI Răspunderea pentru prestarea serviciilor poștale

Art. 24. -

(1) Răspunderea operatorilor de servicii poștale, în condițiile prezentei legi, începe de la prezentarea trimiterilor poștale și durează până la sfârșitul termenului de reclamare administrativă.

(2) Termenul de reclamare administrativă și termenul de păstrare pentru trimiterile poștale interne este de 6 luni, iar pentru cele externe, de un an, calculat din ziua prezentării trimiterii poștale.

(3) Termenul de soluționare a reclamațiilor administrative este de 3 luni pentru trimiterile poștale interne și de 6 luni pentru trimiterile externe, de la data depunerii reclamației administrative.

(4) După expirarea acestor termene expeditorul sau destinatarul poate solicita informații despre trimiterile poștale înregistrate până la expirarea termenului de arhivare (de regulă 2 ani) a documentelor poștale, fără a avea dreptul la despăgubiri.

(5) Pentru serviciile poștale deschise concurenței, termenele de reclamare administrativă pot fi stabilite prin contract între operator și beneficiar.

Art. 25. -

Trimiterile poștale aparțin expeditorului până în momentul predării lor la destinatar. Până în acest moment, expeditorul are dreptul de a le retrage, de a modifica adresa înscrisă pe ele, de a anula sau a modifica indicațiile speciale. Asupra lor nu se pot aplica sechestre sau popriri.

Art. 26. -

(1) Termenul pentru chemare în judecată este de 6 luni pentru trimiterile poștale interne și de un an pentru cele externe.

(2) Termenul pentru introducerea acțiunii se socotește de la data primirii răspunsului la reclamația administrativă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamația administrativă introdusă în termen, de la expirarea termenului de soluționare a acesteia.

(3) Acțiunea nu va fi primită dacă nu se face dovada introducerii reclamației administrative în termen.

Art. 27. -

(1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a pierderii, distrugerii sau avarierii trimiterilor poștale înregistrate, care nu va depăși valorile specificate la art. 28. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate, provenite din erori, pierderi sau întârzieri în transmiterea sau predarea trimiterilor poștale, nu se despăgubesc.

(2) Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art. 28. -

Regia Autonomă "Poșta Română" răspunde pentru trimiterile poștale interne înregistrate, după cum urmează:

1. În caz de pierdere, sustragere sau predare greșită:

a) cu întreaga valoare declarată pentru o trimitere poștală expediată cu valoarea declarată;

b) cu întreaga valoare declarată pentru o trimitere poștală depusă cu ramburs până în momentul predării la destinatar;

c) cu întreaga valoare a rambursului pentru o trimitere poștală cu ramburs, după predarea acesteia destinatarului, când operatorul poștal a omis încasarea rambursului de la destinatar;

d) cu întreaga valoare pentru mandate;

e) cu suma reprezentând de zece ori tariful de prezentare pentru o trimitere poștală recomandată;

f) cu suma reprezentând de zece ori tariful de prezentare pentru un colet fără valoare declarată, indiferent de greutate.

Despăgubirile prevăzute la lit. a), b) și c) nu vor depăși valoarea reală a conținutului.

În afara despăgubirilor prevăzute la pct. 1 se restituie și tarifele încasate la prezentare.

2. În caz de lipsă parțială sau avariere:

a) cu valoarea declarată pentru partea lipsă sau avariată, înscrisă în nota de inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarată;

b) cu valoarea proporțională corespunzătoare greutății lipsă, pentru scrisorile închise cu valoare declarată;

c) cu cota-parte din despăgubirea prevăzută la pct. 1 lit. f), stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conținutului avariat, pentru coletele fără valoare declarată;

d) cu valoarea stabilită care nu poate depăși valoarea declarată și nici pe cea reală a conținutului lipsă sau avariat, luată în considerare la locul și în momentul prezentării coletului cu valoare declarată.

Pierderea completă a conținutului este similară cu pierderea trimiterii poștale.

Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

3.

(1) Cu tarifele încasate la prezentare:

a) pentru telegramele și avizele telefonice nepredate;

b) pentru telegramele predate mai târziu decât ar fi ajuns prin poșta terestră;

c) pentru avizele telefonice care nu au fost predate în timp util;

d) pentru telegramele al căror conținut este denaturat.

(2) În cazul neefectuării serviciilor poștale suplimentare, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar.

Art. 29. -

Regia Autonomă "Poșta Română" nu răspunde pentru trimiterile poștale neînregistrate sau pentru cele înregistrate, dacă paguba s-a produs din vina expeditorului, dacă trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar sau când paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră.

Art. 30. -

Regia Autonomă "Poșta Română" răspunde pentru trimiterile poștale externe în conformitate cu prevederile convențiilor și aranjamentelor internaționale la care România este parte.

Art. 31. -

Bunurile din trimiterile poștale expediate prin Regia Autonomă "Poșta Română", care nu au putut fi predate destinatarilor și nici expeditorilor, după expirarea termenului de reclamare administrativă și păstrare se vor valorifica sau se vor distruge de către aceasta, sumele rezultate fiind făcute venit la Regia Autonomă "Poșta Română".

Art. 32. -

Operatorii serviciilor poștale deschise concurenței răspund față de expeditori conform prevederilor contractuale.

Art. 33. -

Expeditorii unor trimiteri poștale răspund față de operatorii poștali pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poștale sau a condițiilor de ambalare neadecvate conținutului acestora, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poștale ale căror trimiteri poștale au fost deteriorate din această cauză.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 34. -

Constituie contravenții la dispozițiile prezentei legi următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni:

1. predarea sau expedierea, fără a declara natura reală a bunurilor, prin orice trimitere poștală, de:

a) obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate periclitează, la manipulare sau la transport, viața ori sănătatea oamenilor, distrug, degradează sau deteriorează instalațiile ori alte trimiteri poștale;

b) materii explozibile, inflamabile, stupefiante, otrăvuri, substanțe corosive, toxice sau radioactive;

c) materiale sau obiecte a căror circulație este interzisă, cu excepția cazurilor când se prezintă o autorizație specială dată de organele competente;

d) animale vii, cu excepția celor admise conform instrucțiunilor privind serviciile poștale;

2. introducerea, în trimiterile poștale pentru care se percepe un tarif inferior, de alte trimiteri poștale pentru care sunt stabilite tarife superioare:

a) introducerea, în scrisori simple sau recomandate, de bani, valori ori alte obiecte prețioase de orice natură;

b) sustragerea de la plata individuală a tarifelor prin expedierea într-o singură trimitere poștală a mai multor trimiteri cu destinatari diferiți.

În cazul în care destinatarul va plăti despăgubirile, i se va preda trimiterea poștală, expeditorul rămânând obligat numai la plata amenzii;

3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din cărți poștale sau din alte formulare cu marcă poștală imprimată ori cu mărci poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc neautorizat;

4. împiedicarea instalării cutiilor poștale;

5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poștale sau deschiderea lor neautorizată;

6. colectarea, primirea, transportul și distribuirea corespondenței de orice fel, a banilor, a valorilor care pot face obiectul trimiterilor poștale, efectuate în mod repetat de către persoane fizice sau juridice neautorizate de Ministerul Comunicațiilor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 8.

Art. 35. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 34 pct. 1-4 se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la pct. 5 și 6, cu amendă de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 34 pct. 1 și 2, contravenientul datorează, după caz, și despăgubirile prevăzute la art. 33.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de cursul de referință al monedei naționale.

Art. 36. -

(1) Contravențiile se constată de către agenți împuterniciți de Ministerul Comunicațiilor, care aplică și sancțiunea.

(2) Pot fi contravenienți persoanele fizice și persoanele juridice.

Art. 37. -

Bunurile care fac obiectul contravențiilor prevăzute la art. 34 pct. 1 vor fi confiscate și valorificate conform legii.

Art. 38. -

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 34 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25, 26 și 27.

Art. 39. -

Faptele săvârșite în legătură cu serviciile poștale și cu efectuarea acestora, care prin natura lor constituie infracțiuni, se pedepsesc conform legii penale.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. -

În exercitarea responsabilităților sale în domeniul reglementării serviciilor poștale, Ministerul Comunicațiilor negociază și participă, după caz, la acorduri sau convenții cu autorități de reglementare a serviciilor poștale din alte țări sau cu organizații internaționale de resort.

Art. 41. -

Pentru condiții deosebite: stare de asediu, stare de urgență, de dezastru sau calamități, Ministerul Comunicațiilor, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, poate dispune reorganizarea, restrângerea sau suspendarea temporară a prestării serviciilor poștale, făcând publică această decizie.

Art. 42. -

(1) Construcțiile, spațiile și terenurile aferente, proprietate publică a statului, în care se desfășoară activitatea oficiilor poștale și care nu sunt proprietatea Regiei Autonome "Poșta Română", se transferă în administrarea acesteia, pe bază de protocol, prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(2) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini Regia Autonomă "Poșta Română" prin asigurarea spațiilor necesare desfășurării serviciilor poștale, prin închirierea lor cu prioritate sau prin concesionare în condițiile legii.

Art. 43. -

(1) Agenții economici care efectuează transportul trimiterilor poștale pe cale terestră, aeriană, fluvială sau maritimă au obligația să asigure acest serviciu cu prioritate, precum și accesul salariaților poștali la mijlocul de transport sau în incinta acestuia.

(2) În vederea alinierii la reglementările Uniunii Poștale Universale și ale Uniunii Europene privind schimburile poștale internaționale, operatorii de servicii poștale beneficiază de acces și prioritate la punctele de frontieră și la organele vamale.

Art. 44. -

(1) Dreptul de a utiliza emblema Regiei Autonome "Poșta Română" aparține în exclusivitate acesteia.

(2) Uniformele salariaților Regiei Autonome "Poșta Română", cu emblema acesteia, vor fi purtate numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 197/1955 privind exploatarea serviciilor de poștă și telecomunicații, partea referitoare la sectorul de poștă;

- art. 1 și 2 din H.C.M. nr. 2.487/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la dispozițiile legale privind funcționarea serviciilor de poștă și telecomunicații;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.014/1990 cu privire la valorificarea, conservarea, evidența și păstrarea timbrelor și efectelor poștale cu timbru imprimat și organizarea Comisiei filatelice;

- art. 7 din Decretul nr. 106/1990 privind regimul timbrelor în România;

- orice alte dispoziții contrare.

Art. 46. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

București, 12 iulie 1996.

Nr. 83.

ANEXĂ

TAXELE DE AUTORIZARE

Taxele de autorizare prevăzute la art. 13 sunt următoarele:

1. Taxa de autorizare pentru servicii poștale pe aria unei localități: 300.000 lei

2. Taxa de autorizare pentru servicii poștale pe aria unui județ: 1.000.000 lei

3. Taxa de autorizare pentru servicii poștale pe aria mai multor județe sau pe teritoriul național: 3.000.000 lei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...