Parlamentul României

Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 18 noiembrie 1999.

În vigoare de la 24 iunie 1996 până la 02 februarie 2007, fiind înlocuit parțial prin Ordonanță de urgență 177/2002 și abrogat și înlocuit prin Ordonanță 8/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Salarizarea și alte drepturi ale personalului din cadrul
instanțelor judecătorești și parchetelor

Art. 1. - Jurisprudență

Salarizarea magistraților și a personalului din instanțele judecătorești și parchete se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiției de putere în stat, de pregătirea și competența profesională, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile pentru magistrați, prevăzute de Constituție și de Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească, republicată.

*) Legea nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.

Secțiunea 1 Salarizarea și alte drepturi ale magistraților Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Salariile de bază ale magistraților se stabilesc pe funcții, în raport cu nivelul instanțelor și al parchetelor și cu vechimea în magistratură. Jurisprudență

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru magistrații de la instanțele judecătorești și parchete sunt prevăzuți în cap. I din anexa nr. 1. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Promovarea magistraților în funcții se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare și de desfășurare a examenului se stabilește prin regulament aprobat de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Promovarea pe loc în funcții, în raport cu nivelul instanței sau al parchetului, se face în funcția imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bun" în ultimii 4 ani, precum și vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute în Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile. Modificări (1)

(3) Magistrații stagiari vor beneficia în perioada stagiului de coeficienți de salarizare stabiliți corespunzător fiecărei etape de stagiu, cu condiția promovării examenelor prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență

Salariile de bază pentru personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiției, asimilat magistraților conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, se stabilesc, în raport cu vechimea în magistratură, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Magistrații beneficiază de un spor de stabilitate în magistratură în raport cu vechimea efectivă în funcția de magistrat, calculat la salariul de bază, după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

- de la 5 la 10 ani

- 10%;

- de la 10 la 20 de ani

- 15%;

- peste 20 de ani

- 20%.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plătește de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratură.

(3) Sporul de stabilitate în magistratură se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit legii.

Art. 6. -

(1) Indemnizațiile pentru funcțiile de conducere de la curțile de apel, tribunale, judecătorii și parchetele de pe lângă aceste instanțe, aprobate anual, sunt prevăzute la cap. II din anexa nr. 1.

(2) Indemnizațiile de conducere se diferențiază în raport cu nivelul și categoria unității, precum și cu răspunderea pe care o implică funcția de conducere îndeplinită. Modul de stabilire pe categorii a instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și încadrarea acestor unități în categorii se fac prin ordin al ministrului justiției. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Justiției sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - Jurisprudență

Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de bază brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 25% a salariului de bază brut.

Art. 9. - Jurisprudență

Magistrații beneficiază de o indemnizație de ședință de 3% din salariul de bază brut pentru fiecare ședință de judecată, dacă sunt respectate criteriile de calitate și de operativitate stabilite de ministrul justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 10. - Jurisprudență

Magistrații care posedă titlul științific de "doctor în drept" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază brut.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații care funcționează la instanțe și parchete situate în mediul rural beneficiază de salarii de bază majorate cu 25%.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Magistrații pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrați potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu salariul de bază corespunzător funcției, de sporul pentru vechimea totală în muncă, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) La încetarea activității magistrații prevăzuți la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzându-se în baza de calcul al pensiei vechimea în muncă și salariul, realizate după data pensionării. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și magistraților care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Jurisprudență

Magistrații care sunt delegați sau detașați în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, la instanțe sau parchete inferioare își păstrează salariul de bază și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detașarea se face la instanțe sau parchete de nivel superior, magistrații beneficiază de salariul de bază și de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanțe și parchete. Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență

Salariile de bază, precum și celelalte drepturi ale magistraților se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz. Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Judecătorii desemnați, în condițiile legii, să desfășoare activitate în comisia pentru cetățenie, la registrul comerțului, la birourile de publicitate imobiliară, la comisia de cercetare a averilor, precum și judecătorii-sindici beneficiază de indemnizație lunară de 10% din salariul de bază brut, dacă participă efectiv la aceste activități. De aceeași indemnizație beneficiază și procurorii care participă la comisia de cercetare a averilor. În cazul în care un magistrat desfășoară activitate efectivă în două sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acordă indemnizație pentru fiecare activitate.

(2) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și magistrații care sunt membri ai comisiilor și birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada funcționării acestora, afară de cazul în care printr-un act normativ se stabilește o indemnizație superioară.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Magistrații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fiind încadrabili în gradul I sau gradul II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi, pe perioada invalidității, o pensie egală cu salariul de bază net avut la data survenirii invalidității și vor beneficia, o singură dată, de o compensație egală cu de cinci ori același salariu de bază net. Modificări (1)

(2) Magistrații care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate și care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel puțin jumătate din salariul de bază net avut în ultima lună de activitate, de o compensație egală cu de trei ori același salariu de bază net, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată. Modificări (1)

(3) Urmașii magistraților decedați în condițiile prevăzute la alin. (1): soțul supraviețuitor, copiii minori și copiii majori aflați la studii, până la împlinirea vârstei de 25 de ani, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, de o pensie unică egală cu salariul de bază net pe care l-au avut magistrații respectivi la data decesului. Modificări (1)

Art. 17. - Jurisprudență

Indemnizațiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 3. Jurisprudență

Secțiunea a 2-a Salarizarea personalului auxiliar de specialitate
și a altor categorii de personal

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanțele judecătorești și parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale și gradații, în funcție de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate și de gradul instanței sau al parchetului de pe lângă acestea. Jurisprudență

(2) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe sunt prevăzuți în cap. III din anexa nr. 1.

(3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de spor de stabilitate în condițiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale și de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la curțile de apel și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Grefierii beneficiază de indemnizația de ședință de judecată în condițiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. De aceste dispoziții beneficiază și grefierii-dactilografi, dacă participă în locul grefierilor în ședințele de judecată.

(3) Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetățenie, precum și cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 15 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De aceeași indemnizație beneficiază și conducătorii de carte funciară. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 20. - Jurisprudență

(1) Instanțele judecătorești pot constitui un fond de până la 15%, pentru stimularea executorilor judecătorești, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate și din penalitățile încasate ca urmare a executării hotărârilor judecătorești. Jurisprudență

(2) Modul de constituire, de evidențiere și de folosire a fondului prevăzut la alin. (1) se stabilește de ministrul justiției, cu avizul ministrului finanțelor.

CAPITOLUL II Salarizarea personalului din laboratoarele
de expertiză criminalistică

Art. 21. - Modificări (1)

Funcțiile de execuție de specialitate din laboratoarele de expertiză criminalistică sunt diferențiate pe grade sau trepte profesionale și gradații, în raport cu pregătirea profesională și cu vechimea în specialitate.

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție și indemnizațiile pentru funcțiile de conducere din laboratoarele de expertiză criminalistică din subordinea Ministerului Justiției sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Funcțiile de șef laborator expertiză criminalistică și șef adjunct pot fi ocupate de experți criminaliști gradele I și II.

Art. 23. - Jurisprudență

(1) Experții criminaliști beneficiază de spor de stabilitate în condițiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(2) Experții criminaliști care posedă titlul științific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de bază brut.

CAPITOLUL III Salarizarea personalului Institutului Național
al Magistraturii
Jurisprudență

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Personalul de instruire de specialitate juridică al Institutului Național al Magistraturii se salarizează prin asimilarea funcțiilor acestuia cu funcțiile de magistrat prevăzute la cap. I din anexa nr. 1, în raport cu vechimea în magistratură.

(2) Personalul de instruire de altă specialitate decât cea juridică, precum și secretarii se salarizează cu coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază prevăzuți de dispozițiile legale pentru aceste categorii de funcții din învățământul superior, majorați cu 45%.

(3) Indemnizațiile de conducere pentru decanul și prodecanul Institutului Național al Magistraturii sunt prevăzute în cap. II din anexa nr. 5.

CAPITOLUL IV Salarizarea personalului din Direcția Generală a Penitenciarelor,
din unitățile subordonate acesteia, precum și din Serviciul independent
de protecție și anticorupție
Modificări (1)

Art. 25. - Modificări (1), Jurisprudență

Personalul militar din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor, precum și personalul militar din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor, din unitățile subordonate acesteia, din Direcția medicală și din Serviciul independent de protecție și anticorupție este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție ale personalului civil din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 și, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, aprobată prin Legea nr. 134/1994 și republicată*).

*) Conform pct. 4 din anexa nr. X la Legea nr. 154/1998, se abrogă anexele nr. III/1 și III/2 (cu excepția pct. 8 din notă) la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 27. -

Personalul din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control al activității penitenciarelor și a Serviciului independent de protecție și anticorupție, precum și personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor, din unitățile subordonate acesteia și din Direcția medicală beneficiază de sporuri și de alte drepturi salariale pentru activități ce solicită încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor și condițiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7.

CAPITOLUL V Dispoziții comune

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție se stabilesc în raport cu pregătirea, competența profesională și vechimea în specialitate, pe grade sau trepte profesionale și gradații, precum și cu nivelul unității.

(2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în raport cu vechimea minimă în specialitate, competența profesională și rezultatele obținute în activitate.

(3) Pentru celelalte categorii de personal promovarea în post se face prin concurs, în condițiile legii.

(4) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru promovarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 3 ani. Fac excepție de la aceste prevederi persoanele încadrate ca debutant.

(5) În mod excepțional, pentru persoanele cu o competență profesională deosebită și care au primit numai calificativul "foarte bun", vechimea minimă prevăzută la alin. (4) poate fi redusă până la jumătate.

(6) Modul de organizare a concursului și a examenului, prevăzut la alin. (2) și (3), se stabilește prin regulament aprobat de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 29. - Modificări (1)

Salariile de bază pentru personalul de conducere sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației în care cei în cauză sunt încadrați, la care se adaugă indemnizația de conducere, care face parte din salariul de bază.

Art. 30. - Jurisprudență

(1) Trecerea în gradația imediat superioară, precum și stabilirea indemnizației de conducere se fac o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului de stat.

(2) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate în rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent.

(3) Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani. În mod excepțional, vechimea minimă poate fi redusă la un an.

(4) Încadrarea personalului, la promovare, în gradul sau treapta imediat superioară, se face la gradația 1.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul personalului care își schimbă funcția, precum și al personalului angajat din alte sectoare de activitate. În cazul în care personalul este trecut într-o funcție cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi încadrat la un grad sau, după caz, la o treaptă și gradație care să îi asigure un salariu de bază egal sau apropiat cu cel avut.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, și se acordă anual. Jurisprudență

(2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numărul total de posturi de magistrați prevăzute în statele de funcții ale instanțelor judecătorești și ale parchetelor. Jurisprudență

(3) Pentru celelalte categorii de personal al instanțelor judecătorești și al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcții pentru aceste categorii.

(4) La laboratoarele de expertiză criminalistică, Institutul Național al Magistraturii, precum și pentru personalul civil din cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor și unitățile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul total de posturi din statele de funcții ale unităților.

(5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2)-(4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru funcțiile de conducere.

(6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin un an de la angajare.

Art. 32. - Modificări (1), Jurisprudență

Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" și "nesatisfăcător".

Art. 33. - Jurisprudență

(1) Pentru vechimea în muncă, personalul beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază brut corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Referințe (1), Jurisprudență

Tranșa de vechime în muncă Cota din salariul de bază
- între 3 și 5 ani 5%
- de la 5 la 10 ani 10%
- de la 10 la 15 ani 15%
- de la 15 la 20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. Jurisprudență

Art. 34. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea. Modificări (1)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate. Modificări (1)

Art. 35. - Jurisprudență

În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile. Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență

Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 37. -

Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor. Jurisprudență

Art. 38. -

Persoanele numite temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 39. - Jurisprudență

(1) Magistrații, precum și personalul de specialitate mutat în interesul serviciului în altă localitate, în cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor și unităților din subordinea Ministerului Justiției, au dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;

b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază brut la data mutării efective în altă localitate; Modificări (1)

c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din salariul său de bază brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;

d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauză. Modificări (1)

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuințe de serviciu de către Ministerul Justiției sau Ministerul Public, după caz.

(3) În cazul în care nu se poate asigura locuință de serviciu, mutarea în altă localitate a magistraților se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii, până la asigurarea unei locuințe. Modificări (1)

(4) Magistrații care nu beneficiază de locuință în localitatea în care își desfășoară permanent activitatea și cărora nu li se acordă compensarea cheltuielilor de chirie în condițiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care își au reședința și localitatea unde își are sediul instanța sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situația în care nu există mijloace de transport între aceste localități ori magistrații efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.

Art. 40. -

(1) Magistraților care nu posedă locuință proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea li se asigură locuință de serviciu de către Ministerul Justiției sau Ministerul Public, după caz, în termen de 6 luni de la încadrarea în funcție. Până la atribuirea locuinței de serviciu magistrații beneficiază, la cerere, de compensarea din fonduri bugetare a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și magistrații în funcție în momentul intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 41. - Modificări (1), Jurisprudență

Magistrații și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive, aflate în administrarea Ministerului Justiției. Jurisprudență

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Absolvenții, în primul an de activitate, încadrați ca personal de specialitate în unități din justiție și în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu salariul de bază brut corespunzător funcției, gradului sau treptei și gradației în care urmează să fie încadrați. Jurisprudență

Această indemnizație se acordă și absolvenților încadrați în Ministerul Justiției. Jurisprudență

(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi echivalentă cu două salarii de bază brute.

(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenții facultăților de drept să se acorde indemnizația prevăzută la alin. (2) și în cazul angajării lor în localități în care atragerea juriștilor se face cu mare greutate.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se înscriu în carnetul de muncă și se acordă o singură dată în timpul activității.

(5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anulează dacă cel în cauză părăsește unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcție.

Art. 43. - Jurisprudență

(1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă în interes de serviciu, persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară într-o altă muncă se face într-o funcție la care este stabilit un salariu de bază mai mare, persoana respectivă are dreptul la acest salariu, precum și la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcții.

(3) Drepturile care se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 44. - Jurisprudență

(1) Magistrații care sunt detașați sau delegați beneficiază de diurnă de 2% din salariul de bază brut, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază și magistrații care se deplasează pentru susținerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

(2) În situația în care magistrații nu beneficiază de cazare în condițiile prevăzute la alin. (1), aceștia au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din salariul de bază brut pentru fiecare noapte de cazare. Modificări (1)

(3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistrații beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice, care se aplică și celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești.

Art. 45. - Jurisprudență

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de muncă de către personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de bază, astfel: Modificări (1), Jurisprudență

a) 50% din salariul de bază brut pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază brut pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și poate fi plătită potrivit alin. (1) numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic superior, fără a se depăși 120 de ore anual. În cazuri deosebite, ministrul justiției sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, fără a se depăși 360 de ore anual.

(3) Salariații care, prin natura atribuțiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activități peste durata normală a timpului de lucru sau desfășoară sistematic activități în zilele nelucrătoare și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depășirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de bază brut și care face parte din acesta. Categoriile de salariați și condițiile de acordare a sporului pentru muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

Art. 46. - Jurisprudență

Personalul care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 47. - Referințe (2), Jurisprudență

Pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, magistrații, precum și personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază brut lunar.

Art. 48. - Jurisprudență

(1) Pentru condiții deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, în laboratoarele de criminalistică, tipografii, în compartimentele de multiplicare sau în alte locuri de muncă se poate acorda un spor de 15% din salariul de bază brut, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă și categoriile de personal în unitățile tipografice și de multiplicare se aprobă de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz.

(3) Pentru celelalte locuri de muncă, categoriile de persoane și condițiile de acordare se aprobă de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, în funcție de condițiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite în condițiile legii. Jurisprudență

(4) Experții criminaliști beneficiază de sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică în condițiile art. 47. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică experților criminaliști. Jurisprudență

Art. 49. -

(1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau al altor parteneri străini, pentru acțiuni în interesul serviciului, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, după caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituțiile publice.

(2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiției sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.

(3) Pentru magistrați, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă, cheltuieli de transport și cazare - se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.

Art. 50. - Jurisprudență

(1) Membrii comisiilor de examinare a magistraților stagiari, pentru examenele de definitivare în funcție a asistenților criminaliști, pentru examenele de notar public, precum și pentru numirea și promovarea în grade și trepte profesionale ale personalului de specialitate juridică și criminaliștilor, sunt remunerați prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.

(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luându-se în considerare salariul de bază brut al funcției de magistrat, în care este încadrat cel în cauză. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire în magistratură și pentru examenul de capacitate al magistraților sunt remunerați prin plata cu ora, luându-se în calcul salariul de bază brut al funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Modificări (1)

(4) Drepturile prevăzute la alin. (2) și (3) se impozitează separat.

(5) Membrii comisiilor de examinare prevăzuți la alineatele precedente, care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă, beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii.

Art. 51. - Jurisprudență

(1) La Institutul Național al Magistraturii, pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracțiuni de normă vor fi prevăzute în statul de funcții. Activitățile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justiției.

(2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază brut al celui în cauză, stabilit în condițiile art. 24. Modificări (1)

(3) Pentru personalul care prestează activități didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală și cu funcția didactică îndeplinită.

Art. 52. - Jurisprudență

Parcul auto, consumul de carburanți și modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanțelor judecătorești și a parchetelor, precum și a unităților subordonate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție se stabilesc prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în funcție de specificul activității fiecărei unități.

Art. 53. - Jurisprudență

Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege personalul de la instanțele judecătorești și parchete, Institutul Național al Magistraturii, laboratoarele de criminalistică, personalul civil din Direcția Generală a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia beneficiază și de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale. Jurisprudență

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 54. -

Magistrații în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplinesc condițiile legale și își păstrează gradul profesional dobândit.

Art. 55. -

(1) Magistrații militari și personalul auxiliar militar și civil de la instanțele și parchetele militare beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, precum și de drepturile reglementate în legislația aplicabilă personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale.

(2) Magistrații militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condițiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, și pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile. Jurisprudență

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistrații-asistenți, precum și personalul auxiliar aferent activității jurisdicționale din cadrul Curții de Conturi beneficiază de sporurile salariale prevăzute pentru magistrați și personalul auxiliar de specialitate de prezenta lege.

(2) Controlorii financiari beneficiază de sporul de stabilitate, în raport cu vechimea efectivă în funcții economice de specialitate și de control financiar, de sporul pentru titlul științific de "doctor" sau "doctor docent", precum și de sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică. Jurisprudență

Art. 57. -

(1) Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobate.

(2) Statele de personal și statele de funcții pentru curțile de apel, tribunale și judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanțe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și pentru Ministerul Justiției se aprobă de către ministrul justiției. Statele de funcții pentru instanțe și parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcții pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(3) Statele de personal și statele de funcții ale unităților subordonate Ministerului Justiției se aprobă de către ministrul justiției.

Art. 58. -

Drepturile prevăzute în prezenta lege pentru magistrați se acordă și personalului de specialitate juridică asimilat magistraților, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 59. -

La instanțele judecătorești și parchete, precum și în celelalte unități din sistemul justiției pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activități, funcțiile și salariile prevăzute de legislația aplicabilă personalului din sectorul bugetar.

Art. 60. - Jurisprudență

Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute și impozabile. Acestea vor fi actualizate ținându-se seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996. Jurisprudență

Art. 61. - Jurisprudență

Salariile de bază pentru funcțiile prevăzute de prezenta lege se calculează de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza coeficienților de ierarhizare cuprinși în anexe, în raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00.

Art. 62. - Jurisprudență

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 63. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătorești.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Jurisprudență

SALARIZAREA
personalului de la instanțele judecătorești și parchete

CAPITOLUL I Coeficienții de ierarhizare a salariilor magistraților de la
instanțele judecătorești și de la parchetele de pe lângă acestea

Nr. crt Funcția . Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare a salariului de bază Vechimea în magistratură - ani -
1. Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție S 5,85 8
2. Judecător curte de apel, procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel S 5,75 6
3. Judecător tribunal, procuror la parchetul de pe lângă tribunal S 5,60 4
4. Judecător judecătorie, procuror la parchetul de pe lângă judecătorie S 5,30 2 ani cu examen de capacitate sau, după caz, 5 ani în alte funcții de specialitate, conform legii
5. Judecător stagiar, procuror stagiar 1 an - 2 ani S 4,50 1
6. Judecător stagiar, procuror stagiar 6 luni - 1 an S 4,00 6 luni
7. Judecător stagiar, procuror stagiar - în primele 6 luni S 3,50 -

CAPITOLUL II Indemnizațiile de conducere la curțile de apel, tribunale,
judecătorii și parchetele de pe lângă aceste instanțe

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Președintele curții de apel; procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 35% 40%
2. Vicepreședinte al curții de apel; procuror general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel 30% 35%
3. Președinte de secție la curtea de apel și procuror șef secție la parchetul de pe lângă curtea de apel 25% 30%
4. Judecător inspector la curtea de apel și procuror inspector la parchetul de pe lângă curtea de apel 30% 35%
5. Președintele tribunalului, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal 30% 35%
6. Vicepreședinte al tribunalului, prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal 25% 30%
7. Președinte de secție la tribunal și procuror șef secție la parchetul de pe lângă tribunal 20% 25%
8. Președintele judecătoriei, prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie 25% 30%
9. Vicepreședinte al judecătoriei, prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie 20% 25%
10. Președinte secție maritimă la judecătorie, procuror șef secție maritimă la parchetul de pe lângă judecătorie 18% 22%
11. Prim-grefier la curtea de apel și parchetul de pe lângă curtea de apel 15% 20%
12. Grefier-șef de secție la curtea de apel și parchetul de pe lângă curtea de apel 12% 18%
13. Prim-grefier la tribunal și parchetul de pe lângă tribunal 12% 18%
14. Grefier-șef secție la tribunal și parchetul de pe lângă tribunal 12% 15%
15. Grefier-șef la judecătorie și parchetul de pe lângă judecătorie 10% 15%

NOTĂ:

Indemnizațiile de conducere pentru instanțele și parchetele din municipiul București sunt mai mari cu 10%.

Funcțiile prevăzute la nr. crt. 10 se folosesc numai în cazul în care ministrul justiției stabilește, conform art. 13 alin. (2) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, înființarea de secții maritime la unele judecătorii și parchete corespunzătoare.

CAPITOLUL III Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului
auxiliar de specialitate de la judecătorii și parchetele de pe
lângă aceste instanțe

Nr. crt . Denumirea funcției Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare a salariilor de bază Vechimea în specialitate
Gradația
1 2 3 4
1. Executor judecătoresc gradul I juridice, S 2,50 2,60 2,70 2,80 7 ani în funcții economice și administrative
2. Executor judecătoresc gradul II S 2,30 2,35 2,40 2,45 4 ani în funcții juridice, economice și administrative
3. Executor judecătoresc gradul III S 2,10 2,15 2,20 2,25 1 an în funcții juridice, economice și administrative
4. Executor judecătoresc debutant S 1,90 - - - -
5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul I S 2,45 2,55 2,65 2,75 7 ani în funcții juridice
6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul II S 2,25 2,30 2,35 2,40 4 ani în funcții juridice
7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul III S 2,05 2,10 2,15 2,20 1 an în funcții juridice
8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, debutant S 1,85 - - - -
9. Executor judecătoresc treapta I M 2,10 2,15 2,20 2,25 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
10. Executor judecătoresc treapta II M 1,90 1,95 2,00 2,05 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
11. Executor judecătoresc treapta III M 1,70 1,75 1,80 1,85 1 an în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
12. Executor judecătoresc debutant M 1,60 - - - -
13. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta I M 2,05 2,10 2,15 2,20 7 ani în funcții auxiliare juridice
14. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta II M 1,85 1,90 1,95 2,00 4 ani în funcții auxiliare juridice
15. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, treapta III M 1,65 1,70 1,75 1,80 1 an în funcții auxiliare juridice
16. Grefier-dactilograf treapta I M 1,85 1,90 1,95 2,00 7 ani în funcții auxiliare juridice sau administrative
17. 18. Grefier-dactilograf treapta II Grefier-dactilograf treapta III M M 1,65 1,550 1,70 1,575 1,75 1,600 1,80 - 4 ani în funcții auxiliare juridice sau administrative 1 an în funcții
auxiliare juridice sau administrative
19. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducător de carte funciară, grefier-dactilograf, debutant M 1,50 - - - -
20. Arhivar-registrator treapta I M 1,400 1,425 1,450 1,500 -
21. Arhivar-registrator treapta II M 1,300 1,325 1,350 1,375 -
22. Arhivar-registrator treapta III M 1,150 1,200 1,250 1,275 -
23. Arhivar-registrator debutant M 1,100 - - - -
24. Agent procedural, aprod G 1,00 1,025 1,050 1,075 -

NOTĂ:

1. Pentru ocuparea funcției de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.

2. Pentru ocuparea funcției de grefier, prevăzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.

Pentru ocuparea funcției de grefier-analist programator cu studii superioare se iau în considerare și studiile în domeniile: informatică, automatică, cibernetică, electronică, matematică. În acest caz, vechimea prevăzută de lege pentru încadrarea și promovarea în grade profesionale se majorează cu 3 ani.

3. La numirea în funcție și la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții economice și administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în această situație, vechimea minimă în specialitatea prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani.

Aceste prevederi se aplică și în cazul celor care au ocupat funcții tehnice medii sau alte funcții de același nivel.

4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învățământului superior, prevăzut la pct. 1 și 2, a ocupat funcții medii de specialitate se poate lua în calcul și cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcțiile respective.

5. În funcțiile de prim-grefier și grefier-șef la tribunale și judecătorii și la parchetele corespunzătoare pot fi numiți numai grefieri treptele profesionale I și II.

La curțile de apel și la parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție pot fi numiți prim-grefieri și grefieri-șefi, grefieri gradele I și II și treptele I și II.

6. Pentru funcțiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator și grefier-dactilograf de la toate instanțele judecătorești și parchete pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții economice și administrative.

7. Salariile funcțiilor de grefier și grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează în interesul serviciului cel puțin o limbă străină, în medie 50% din timpul de lucru, și pentru care posedă atestat.

8. Grefierii și grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf și stenografiază în medie cel puțin 30% din timpul de lucru beneficiază de un salariu de bază mai mare cu 10%.

9. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliți în funcție de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

INDEMNIZAȚIILE
pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea
Supremă de Justiție și din Ministerul Justiției

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Secretar general, director general, consilierul ministrului justiției, procuror consilier al procurorului general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 45% 55%
2. Director, procuror șef secție la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 45% 50%
3. Director adjunct, procuror șef secție adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 40% 45%
4. Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector 38% 42%
5. Șef serviciu, procuror șef serviciu 30% 35%
6. Șef birou, procuror șef birou 25% 30%
7. Grefier șef secție din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 20% 25%
8. Grefier șef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție 15% 20%
Modificări (7)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INDEMNIZAȚIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Funcția Indemnizația în procente din salariul de bază
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii și președinții de ședință (ministrul justiției și președintele Curții Supreme de Justiție) 55%

ANEXA Nr. 4 Modificări (1), Jurisprudență

COEFICIENȚII de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiză criminalistică
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare a salariilor de bază Vechimea în specialitate
Gradația
1 2 3 4
A. Funcții de execuție de specialitate
1. Expert criminalist gradul I S 5,45 5,55 5,65 5,75 10 ani
2. Expert criminalist gradul II S 5,00 5,10 5,20 5,30 7 ani
3. Expert criminalist gradul III S 4,50 4,60 4,70 4,80 4 ani
4. Asistent criminalist S 3,60 3,80 4,00 - 1 an
5. Asistent criminalist debutant S 2,50 - - - -
B. Funcții auxiliare de specialitate
6. Tehnician criminalist treapta I M 1,85 1,90 1,95 2,00 7 ani în funcții tehnice criminalistice
7. Tehnician criminalist treapta II M 1,60 1,65 1,70 1,75 4 ani în funcții tehnice criminalistice
8. Tehnician criminalist treapta III M 1,35 1,40 1,45 1,50 1 an în funcții tehnice criminalistice
9. Tehnician criminalist debutant M 1,00 - - - -
10. Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta I M 1,45 1,50 1,55 1,60 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
11. Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta II M 1,20 1,25 1,30 1,35 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
12. Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică treapta III M 1,00 1,05 1,10 - 1 an în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
13. Secretar-dactilograf laborator expertiză criminalistică debutant M 0,900 - - - -
C. Indemnizații de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Șef laborator central expertiză criminalistică*) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 25% 30%
2. Șef adjunct laborator central expertiză criminalistică*) 20% 25%
3. Șef laborator interjudețean expertiză criminalistică 20% 25%

NOTĂ:

1. La numirea în funcție și la stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate în considerare și perioadele lucrate în funcții de tehnician în alte sectoare de activitate și, în acest caz, vechimea minimă în specialitate, prevăzută în anexă, se majorează cu 3 ani.

2. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice București*) și la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate prevăzut la lit. B sunt mai mari cu 7%.

3. Personalul prevăzut în prezenta anexă poate fi utilizat și la parchete.

4. Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliți în funcție de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

*) Laboratorul Central de Expertize Criminalistice București s-a reorganizat ca Institut Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., conform Hotărârii Guvernului nr. 368/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1), Jurisprudență

COEFICIENȚII
de ierarhizare a salariilor de bază și indemnizațiile de conducere
pentru personalul de instruire, care nu are pregătire juridică și
pentru personalul auxiliar din Institutul Național al Magistraturii

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
Minim Maxim
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 45% 50%
2. Director adjunct 35% 45%

ANEXA Nr. 6

SPORURI
specifice personalului militar din Direcția Generală a Penitenciarelor,
din unitățile subordonate acesteia, din Direcția medicală și din
Serviciul independent de protecție și anticorupție

1. Personalul militar care, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prestează cel puțin jumătate din timpul normal de lucru în timpul nopții are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculează la solda de bază.

2. Subofițerii care asigură paza și supravegherea deținuților, reținuților, arestaților preventiv și sancționaților cu închisoare contravențională, precum și a minorilor condamnați în penitenciare sau internați în centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, în secții (ateliere) de producție, puncte de lucru sau în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiții, la o indemnizație pentru pază și supraveghere de 5% din solda de bază. Indemnizația de pază și supraveghere se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat și a pensiei suplimentare.

3. Subofițerii de penitenciare care asigură, minimum 10 ore pe zi, paza deținuților care muncesc și cărora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzător, au dreptul la o indemnizație de 5-15% din solda de bază, care se stabilește prin ordin al ministrului justiției.

Pe timpul cât beneficiază de această indemnizație subofițerii nu vor primi indemnizația prevăzută la pct. 2 pentru pază și supraveghere.

4. Subofițerii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la o indemnizație de 5% din solda de bază.

ANEXA Nr. 7

SPORURI
specifice personalului civil din Ministerul Justiției cu atribuții
de coordonare și control al activității penitenciarelor și a Serviciului
independent de protecție și anticorupție, precum și personalului civil
din Direcția Generală a Penitenciarelor, din unitățile subordonate
acesteia și din Direcția medicală

1. Personalul civil din Ministerul Justiției cu atribuții de coordonare și control și cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor și a Serviciului independent de protecție și anticorupție, precum și personalul civil din Direcția Generală a Penitenciarelor, Direcția medicală și din unitățile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de bază de până la 30%. Jurisprudență

Magistrații civili care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la alineatul precedent beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30%. Această majorare face parte din salariul de bază.

2. Personalul didactic și auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum și preoții din unitățile subordonate Direcției Generale a Penitenciarelor beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30%. Această majorare nu face parte din salariul de bază.

3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Albă și din Secția Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază. Acest spor nu face parte din salariul de bază.

4. Drepturile prevăzute la pct. 2 și 3 se cumulează cu drepturile prevăzute la pct. 1.

5. Personalul civil din Direcția Generală a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia beneficiază de o indemnizație lunară de până la 25%, care se calculează asupra salariului de bază brut pentru prestarea serviciului permanent în dispozitivul de luptă în situații operative sau speciale.

6. Drepturile prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...