Parlamentul României

Legea nr. 129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iunie 2017 până la 05 noiembrie 2019, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 68/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Se înființează Ministerul Cercetării și Inovării, ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare, prin preluarea activității și structurilor specializate în domeniul cercetării și inovării de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și prin preluarea activității și structurilor de la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare."

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcții și pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează statute profesionale speciale."

3. La articolul 11, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:

"

(9) Ministerul Afacerilor Externe preia de la Secretariatul General al Guvernului, în cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene, activitățile și structura aferente coordonării și organizării procesului de pregătire a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.

(10) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează corespunzător cu numărul de posturi preluat de la Secretariatul General al Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, propusă spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Bugetul Secretariatului General al Guvernului se diminuează în mod corespunzător, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu suma astfel rezultată."

4. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), salarizarea personalului din Ministerul Cercetării și Inovării se face la nivelul de salarizare aplicabil personalului Ministerului Educației Naționale, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru Ministerul Cercetării și Inovării."

5. La articolul 25 punctul II, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"

- La articolul 11, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

f) aprobă strategiile, metodologiile, precum și programele de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate;»".

6. La articolul 25 punctul II punctul 1, litera c) a articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) secretarii de stat și consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;".

7. La articolul 25, după punctul VI se introduc patru noi puncte, punctele VII-XI, cu următorul cuprins:

"

VII. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I capitolul II, titlul literei B va avea următorul cuprins:

«

B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administrației Prezidențiale, al serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului»

2. La anexa nr. II capitolul III subcapitolul IV: D, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, se majorează cu un post de la 15.250 posturi la 15.251 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția «Cu studii superioare: gradul I» de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcției clericale de preot.

3. La anexa nr. II capitolul III litera E, alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 5. -

(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 209.000 de euro lunar.»

VIII. La articolul 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

«

(9) Dispozițiile alin. (1)-(7) se aplică și personalului contractual din cadrul autorităților sau instituțiilor publice.»

IX. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

«

(1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuții:

. . . . . . . . . .

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenției.»

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«

Art. 5. -

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.

(2) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Directorul general și directorul general adjunct își desfășoară activitatea pe baza unor criterii de performanță stabilite de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.

(4) Activitatea directorului general și a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(5) Directorul general, în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii și instrucțiuni în condițiile legii.

(6) Directorul general are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(7) Directorul general reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.»

3. La articolul 51, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

«

(2) Din Comitet fac parte reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Apelor și Pădurilor și ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Componența nominală a Comitetului se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea instituțiilor reprezentate. Atribuțiile, modul de funcționare și remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul Agenției Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, fără a putea depăși 20% din nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat.»

X. Articolele 23-27 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

XI. Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.»

2. La anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului", nr. crt. 4 și 5 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Demnitar Numărul total de posturi
«4. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului 8
5. Secretarul general adjunct al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului 4»"
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 31 mai 2017.

Nr. 129.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...