Proceduri și sancțiuni | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe -
CAPITOLUL III

Proceduri și sancțiuni
Modificări (1)

Art. 139. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (12), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și garantate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Titularii drepturilor încălcate pot solicita instanțelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoașterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora și pot pretinde repararea prejudiciului în conformitate cu normele legale. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul încălcării unor drepturi recunoscute și protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instanței de judecată sau altor organe competente potrivit legii să dispună, de îndată, luarea unor măsuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora, după caz. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(4) De asemenea, titularii drepturilor încălcate pot cere instanței de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri: Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit sau, dacă prejudiciile nu pot fi reparate în acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicită, în vederea valorificării acestora, până la acoperirea integrală a prejudiciilor cauzate;

b) distrugerea echipamentelor și a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinație unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea și distrugerea copiilor efectuate ilegal;

d) publicarea în mijloacele de comunicare în masă a hotărârii instanței de judecată, pe cheltuiala celui care a săvârșit fapta.

(5) Dispozițiile alin. (4) lit. c) nu se aplică pentru construcțiile arhitecturale, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanțele cazului respectiv. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Art. 140. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (8), Librăria Indaco (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care, fără a avea autorizarea sau, după caz, consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

a) aduce o operă la cunoștință publică; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

b) reprezintă scenic, recită, execută sau prezintă direct, în orice altă modalitate publică, o operă; Referințe în jurisprudență (1)

c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care conțin sau constituie opere protejate; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13)

d) traduce, publică în culegeri, adaptează sau transformă o operă, pentru a obține o operă derivată; Referințe în jurisprudență (6)

e) fixează pe un suport prestația unui artist interpret sau executant; Referințe în jurisprudență (5)

f) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune o prestație, fixată ori nefixată pe un suport, sau o retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit ori prin orice alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de comunicare către public;

g) prezintă într-un loc public înregistrările sonore ale unui producător; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

h) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune înregistrările sonore ale unui producător ori le retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare către public;

i) fixează programe de radio sau de televiziune sau le retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare către public;

j) comunică, într-un loc accesibil publicului cu plata intrării, programe de radio sau de televiziune.

Art. 141. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (7), Librăria Indaco (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă de la 500.000 lei la 10 milioane lei fapta persoanei care își însușește, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunoștință publică o operă sub un alt nume decât acela decis de autor, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

Art. 142. - Referințe în jurisprudență (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 700.000 lei la 7 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care, fără a avea consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:

a) reproduce integral sau parțial o operă;

b) difuzează o operă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

c) importă, în vederea comercializării pe teritoriul României, copii de pe o operă; Referințe în jurisprudență (1)

d) expune public o operă de artă plastică, de artă aplicată, fotografică sau de arhitectură;

e) proiectează public o operă cinematografică sau altă operă audiovizuală;

f) emite o operă prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit;

g) transmite o operă către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar;

h) retransmite o operă prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit, sau retransmite o operă prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar;

i) emite sau transmite într-un loc accesibil publicului o operă radiodifuzată sau televizată;

j) reproduce prestația unui artist interpret sau executant;

k) difuzează prestația unui artist interpret sau executant;

l) reproduce înregistrările sonore ale unui producător;

m) difuzează înregistrările sonore ale unui producător, inclusiv prin închiriere;

n) importă, în vederea comercializării în România, înregistrările sonore ale unui producător;

o) reproduce programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice fel de suport;

p) difuzează, inclusiv prin închiriere, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

r) importă, în vederea comercializării în România, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport.

Art. 143. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 500.000 lei la 5 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care:

a) pune la dispoziția publicului prin vânzare sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate ștergerii neautorizate sau neutralizării dispozitivelor tehnice care protejează programul pentru calculator;

b) refuză să declare organelor competente proveniența exemplarelor unei opere sau proveniența suporturilor pe care este înregistrată o prestație ori un program de radio sau de televiziune, protejate în temeiul prezentei legi, aflate în posesia sa în vederea difuzării.

Art. 144. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

Acțiunea penală se pune în mișcare în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 140, 141 și 142 lit. a), c), j), l), n) și o), la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în sensul prezentei legi.

Art. 145. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Actele încheiate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în exercitarea atribuțiilor sale de control, conform art. 138 lit. d) și f), urmează regimul prevăzut de art. 214 din Codul de procedură penală.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții comune
Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Organismele de radiodifuziune și de televiziune
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Aspecte particulare și parțial critice privind răspunderea civilă pentru încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe și drepturilor sui generis în reglementarea Legii nr. 8/1996 și a Codului de procedură civilă
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Legislatia proprietătii intelectuale
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Dreptul proprietății intelectuale
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
;
se încarcă...