Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe -
CAPITOLUL I

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe

Secțiunea I
Dispoziții generale

Art. 123. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Titularii dreptului de autor și ai drepturilor conexe își pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod personal sau, la cererea lor, prin organismele de gestiune colectivă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

(2) Dreptul de autor și drepturile conexe care, prin natura lor, corespund unui mod de exploatare a operelor sau a prestațiilor ce face imposibilă autorizarea individuală, sunt în mod deosebit susceptibile de a fi gestionate în colectiv. Fac parte din această categorie în special drepturile prevăzute la art. 13 lit. g), h), j), k) și l), art. 17, 18, 102, 107 și 109 din prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

Secțiunea a II-a
Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe

Art. 124. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectivă, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredințată de către titulari.

Art. 125. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol sunt supuse reglementărilor privind asociațiile fără scop lucrativ și pot dobândi personalitate juridică, în condițiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artiști interpreți sau executanți, producători, organisme de radio și de televiziune, precum și alți titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice și juridice. Ele acționează în limitele mandatului încredințat și pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creație, precum și pentru gestionarea de drepturi aparținând unor categorii distincte de titulari. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 126. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

(1) Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectivă cu sediul în România, care: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

a) urmează să se constituie sau funcționează potrivit reglementărilor legale la data intrării în vigoare a prezentei legi; Referințe în jurisprudență (1)

b) fac dovada existenței unui repertoriu de opere ale membrilor și a mijloacelor umane și materiale necesare exploatării acestuia; Referințe în jurisprudență (4)

c) au adoptat un statut care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege; Referințe în jurisprudență (1)

d) au capacitatea juridică și economică de gestionare a drepturilor pe întreg teritoriul țării; Referințe în jurisprudență (3)

e) sunt accesibile potrivit dispozițiilor exprese din statutul propriu oricăror titulari ai dreptului de autor sau de drepturi conexe din domeniul pentru care se înființează.

(2) Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind acordarea avizului unui organism de gestiune colectivă pentru a-și exercita drepturile se publică în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 127. - Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziții cu privire la:

a) denumirea, domeniul și obiectul activității, cu indicarea drepturilor pe care le administrează pe baza repertoriului de opere, constituit în acest scop;

b) condițiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalității de tratament;

c) drepturile și obligațiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

d) organele de administrare și de reprezentare, atribuțiile și funcționarea acestora;

e) patrimoniul inițial și resursele economice prevăzute;

f) regulile aplicabile repartizării drepturilor încasate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

g) modalitățile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare funcționării;

h) modalitățile de verificare a gestiunii economice și financiare de către membri;

i) orice alte dispoziții obligatorii potrivit legislației în vigoare. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 128. -

În cazul în care într-un domeniu de creație există mai mult de un organism de gestiune colectivă, organismul competent, în termenii prezentei legi, este cel la care s-a asociat titularul de drepturi. În cazul în care acesta nu este asociat la nici un organism, competența revine organismului din domeniu, desemnat de titularul de drepturi. Revendicarea drepturilor de către acești titulari se poate face în termen de 3 ani de la exploatarea drepturilor.

Art. 129. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Librăria Indaco (1)

(1) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor și conexe, este dat fie direct de către titularii unui drept de autor sau de drepturi conexe prin contracte scrise, fie prin contracte corespunzătoare încheiate cu organisme străine care gestionează drepturi similare.

(2) Dispozițiile din titlul I (capitolul VII, secțiunea I) nu se aplică contractelor de mandat prevăzute la alin. (1).

(3) Orice titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate încredința prin contract exercițiul drepturilor sale unui organism de gestiune colectivă, acesta din urmă fiind ținut să accepte exercitarea acestor drepturi pe o bază colectivă, dacă gestiunea categoriei de drepturi în cauză intră în activitatea sa statutară.

(4) Organismele de gestiune colectivă nu pot fi abilitate să asigure exploatarea operelor și a drepturilor conexe pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă. Referințe în jurisprudență (2)

Secțiunea a III-a
Funcționarea organismelor de gestiune colectivă

Art. 130. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligații: Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

a) să acorde utilizatorilor, prin contract, în schimbul unei remunerații, autorizații neexclusive de utilizare a operelor sau prestațiilor titularilor drepturilor, sub formă de licență neexclusivă; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) să elaboreze tabele pentru domeniul lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, precum și metodologiile ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune și retransmitere prin cablu, având ca obiect autorizarea de reprezentare și de difuzare a operelor sau a prestațiilor actuale și viitoare înscrise în repertoriul lor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) să reprezinte interesele membrilor lor, în ce privește exploatarea operelor acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din străinătate, precum și prin afilierea la organisme internaționale neguvernamentale din domeniu; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

e) să încaseze sumele datorate de utilizatori și să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

f) să informeze, la cerere, pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor și să le comunice raportul financiar anual și raportul de verificare financiar-contabilă;

g) să acorde asistență de specialitate titularilor de drepturi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate;

h) să îndeplinească orice altă activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) să ceară utilizatorilor comunicarea de informații și înmânarea de documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remunerațiilor și al taxelor pe care le colectează. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Elaborarea tabelelor și a metodologiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentanții asociațiilor patronale de utilizatori.

Art. 131. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (9), Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Tabelele și metodologiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) se negociază în cadrul unei comisii constituite din: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcționează într-un domeniu;

b) câte un reprezentant al principalelor asociații patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.

(2) Organismele de gestiune colectivă, precum și asociațiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate în comisie, pentru fiecare domeniu, se desemnează de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(3) Tabelele și metodologiile negociate se prezintă pentru avizare Oficiului Român pentru Drepturile de Autor care, în termen de 30 de zile, le înaintează spre aprobare Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În situația în care, în urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, în termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele și metodologiile, acestea se prezintă pentru mediere Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În vederea medierii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părțile care au negociat, analizează punctele de vedere ale acestora și decide forma definitivă a tabelelor și a metodologiilor, pe care le înaintează Guvernului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data primirii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Tabelele și metodologiile aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt obligatorii și pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o nouă cerere de avizare a tabelelor și a metodologiilor, în vederea modificării lor, de către oricare dintre părțile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, în ceea ce privește remunerațiile stabilite procentual.

(7) Remunerațiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic de către organismele de gestiune colectivă, o dată cu indexarea veniturilor, stabilită la nivel național. Acestea devin efective începând cu luna următoare comunicării lor către utilizatori.

Art. 132. - Referințe în jurisprudență (1)

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe se poate face numai pentru operele și prestațiile aduse anterior la cunoștință publică.

Art. 133. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (8), Hotărâri judecătorești

(1) Organismele de gestiune colectivă, în cadrul negocierilor purtate conform art. 130 alin. (1) lit. b) în numele membrilor ale căror drepturi le gestionează nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% în total pentru drepturile de autor și, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, din încasările brute, iar în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se va face de către un singur organism de gestiune colectivă, pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe criteriul reprezentativității. Repartizarea acestor sume între organismele de gestiune colectivă beneficiare se va face pe baza unui protocol negociat între acestea. Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Art. 134. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Hotărâri judecătorești

(1) Exercitarea gestiunii colective încredințate prin contractul de mandat nu poate restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli: Modificări (3), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) deciziile privind metodele și regulile de colectare a remunerației și a altor sume de la utilizatori și cele de repartiție a acestora între titularii de drepturi, cât și cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, potrivit statutului; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) titularii ale căror drepturi sunt gestionate de un organism de gestiune colectivă trebuie să primească periodic informații exacte, complete și detaliate despre toate activitățile organismului de gestiune colectivă; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

c) în lipsa unei autorizații exprese din partea titularilor ale căror drepturi le gestionează, nici o remunerație percepută de un organism de gestiune colectivă nu poate fi utilizată în alte scopuri, cum ar fi cele culturale, sociale ori pentru a finanța activități de promovare, altele decât acelea de a acoperi costurile reale ale gestiunii de drepturi în cauză și de a repartiza acestora sumele care au rămas după deducerea acestor costuri; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă, după deducerea costurilor reale ale gestiunii colective, se impozitează potrivit prevederilor legale în materie. După alte deduceri autorizate de titularii de drepturi, în concordanță cu dispozițiile lit. c) sumele respective se repartizează între titulari proporțional cu utilizarea reală a operelor lor. Referințe în jurisprudență (12), Hotărâri judecătorești

Art. 135. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Organismele de gestiune colectivă sunt obligate să furnizeze Oficiului Român pentru Drepturile de Autor informații legate de exercitarea propriilor atribuții și să pună la dispoziția acestuia, în primul trimestru al fiecărui an, darea de seamă anuală, aprobată de adunarea generală statutară, și raportul comisiei de verificare a gestiunii economice și financiare. Reviste (1)

(2) În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 124 sau încalcă, în mod manifest și repetat, obligațiile prevăzute la art. 130 și la alin. (1) al prezentului articol, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă un termen pentru intrarea în legalitate. Ca urmare a nerespectării acestor obligații, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate solicita instanței de judecată desființarea organismului de gestiune colectivă respectiv. Puneri în aplicare (1)

Art. 136. - Referințe în jurisprudență (2)

Existența organismelor de gestiune colectivă nu împiedică pe titularii dreptului de autor și ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentați în negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții comune
Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Organismele de radiodifuziune și de televiziune
Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Prezentare generală privind gestiunea colectivă în România
3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Analiza proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Propuneri de lege ferenda
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (III)
Contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
;
se încarcă...