Dreptul de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL I
Dreptul de autor
Reviste (3)

PARTEA I
Dispoziții generale

CAPITOLUL I
Dispoziții introductive

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (12), Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra oricăror asemenea opere de creație intelectuală, este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6)

(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (9)

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4)

Recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale.

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor

Art. 3. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice altele decât autorul. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 4. - Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

(2) Când opera a fost adusă la cunoștință publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică ce o face publică numai cu consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu-și dezvăluie identitatea. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Este operă comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3)

(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi exploatată separat, cu condiția să nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 6. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Este operă colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor

Art. 7. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (13), Librăria Indaco (1)

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt: Modificări (1), Reviste (1)

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (7)

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice; Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3)

c) compozițiile muzicale cu sau fără text; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale; Referințe în jurisprudență (1)

f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; Referințe în jurisprudență (1)

g) operele de artă plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, grafică, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, precum și operele de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură; Referințe în jurisprudență (2)

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 8. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (7), Librăria Indaco (1)

Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume: Reviste (1)

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație; Referințe în jurisprudență (2)

b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 9. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (9), Librăria Indaco (1)

Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8)

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia; Reviste (1)

d) mijloacele de plată;

e) știrile și informațiile de presă;

f) simplele fapte și date. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

CAPITOLUL IV
Conținutul dreptului de autor

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (19), Reviste (8), Librăria Indaco (3)

Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (9)

b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; Referințe în jurisprudență (14), Reviste (9)

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (6), Doctrină (1)

d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (4)

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciați prin exercitarea retractării. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3), Librăria Indaco (4)

(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

(2) După moartea autorului, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. b) și d) se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durată nelimitată. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 12. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (11), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (13), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Utilizarea sau exploatarea unei opere dă naștere la drepturi distincte și exclusive ale autorului de a autoriza: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) reproducerea integrală sau parțială a operei; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

b) difuzarea operei; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor de pe operă, realizate cu consimțământul autorului;

d) reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuție sau de prezentare directă a operei;

e) expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografice și de arhitectură; Caută hotărâri judecătorești

f) proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

h) transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) comunicarea publică prin intermediul înregistrărilor sonore și audiovizuale; Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

j) retransmiterea nealterată, simultană și integrală a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) și h), de către un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate;

k) difuzarea secundară;

l) prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;

m) accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate.

Art. 14. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (12), Librăria Indaco (1)

(1) Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, în orice formă materială, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

(2) Prin difuzare, în sensul prezentei legi, se înțelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Nu se consideră difuzare distribuirea către public prin împrumut, cu titlu gratuit, a unei opere, în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice.

Art. 15. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere în modurile prevăzute la art. 13 lit. d) și e), precum și în orice alt mod similar constituie comunicare publică. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Se consideră publică orice comunicare a unei opere, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depășește cercul normal al membrilor unei familii și al cunoștințelor acesteia, indiferent dacă membrii care compun acel public susceptibil de a recepționa astfel de comunicări pot sau nu să o facă în același loc sau în locuri diferite ori în același timp sau în momente diferite. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesită autorizarea titularului dreptului de autor decât pentru închirierea și importul acestora.

Art. 16. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (6)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a operei sale prin care se obține o operă derivată.

Art. 17. - Reviste (1)

(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea originalului și a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse într-o înregistrare sonoră, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizată cu ajutorul unui calculator ori al oricărui alt dispozitiv tehnic, chiar după difuzarea acestora în conformitate cu consimțământul autorului.

(2) Dreptul de a autoriza închirierea operei reprezintă dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispoziție pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioadă de timp limitată, în schimbul unui avantaj economic direct sau indirect.

Art. 18. - Reviste (1)

(1) Împrumutul public constă în punerea la dispoziția unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioadă de timp determinată, prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop. Împrumutul public nu necesită autorizarea prealabilă a autorului.

(2) Împrumutul public dă dreptul titularului dreptului de autor la o remunerație echitabilă.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică la:

a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice;

b) proiectele de structuri arhitecturale;

c) originalele sau copiile operelor de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

d) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice, ori pentru a căror utilizare există un contract;

e) lucrările de referință pentru utilizare imediată sau pentru împrumuturi între instituții;

f) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activității obișnuite.

(4) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul împrumutului public realizat în scop educativ ori cultural, prin instituții recunoscute potrivit legii sau organizate în acest scop de către autorități publice.

(5) Împrumutul public al unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6 luni de la prima difuzare a operei.

Art. 19. -

Dreptul de comunicare publică prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale reprezintă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea către public a unor lecturi, interpretări muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale în înregistrări sonore sau audiovizuale.

Art. 20. -

Dreptul de difuzare secundară reprezintă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea către public a operei sale, ulterior primei difuzări, prin oricare dintre mijloacele prevăzute la art. 13 lit. g), h), i), j) și l).

Art. 21. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul fiecărei revânzări a unei opere de artă plastică la licitație publică sau prin intermediul unui agent comisionar, ori de către un comerciant, autorul are dreptul la 5% din prețul de vânzare, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. Modificări (1)

(2) Licitatorii, agenții comisionari și comercianții, care intervin în vânzare, trebuie să-i comunice autorului informațiile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol în termen de două luni de la data vânzării. Aceștia vor răspunde de reținerea din prețul de vânzare și de plata sumei corespunzătoare către autor a cotei de 5%.

(3) Drepturile prevăzute în prezentul articol constituie dreptul de suită și nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1), Reviste (2)

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului și să o pună la dispoziția acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor și cu condiția ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garanție suficientă pentru securitatea operei, asigurarea operei la o sumă ce reprezintă valoarea pe piață a originalului, precum și o remunerație corespunzătoare.

Art. 23. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului la prețul de cost al materialului. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Dacă nu este posibilă returnarea originalului, proprietarul va permite autorului să facă o copie de pe operă într-o manieră corespunzătoare.

(3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei și de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor.

CAPITOLUL V
Durata protecției dreptului de autor

Art. 24. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice se naște din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părți, serii, volume și în orice alte forme de continuare, termenul de protecție va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. Modificări (1)

Art. 25. - Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13, 16, 17, 18 și 21 durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștință publică în mod legal. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Persoana care, după încetarea protecției dreptului de autor, aduce la cunoștință publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte, beneficiază de protecția echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Durata protecției acestor drepturi este de 25 de ani începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoștință publică, în mod legal.

Art. 26. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoștință publică sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunoștință publică a acestora. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când identitatea autorului este adusă la cunoștință publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), se aplică dispozițiile art. 25 alin. (1). Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 27. - Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.

(2) În cazul în care contribuțiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecărui coautor.

Art. 28. - Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoștință publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expiră după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.

Art. 29. -

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de artă aplicată este de 25 de ani de la data creării acestora.

Art. 30. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 50 de ani.

Art. 31. -

Modificările neesențiale, adăugările, tăieturile sau adaptările aduse în vederea selecției ori aranjării, precum și corectarea conținutului unei opere sau colecții, care sunt necesare pentru continuarea activității colecției în modul în care a intenționat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecție a acestei opere sau colecții.

Art. 32. -

Termenele stabilite în prezentul capitol se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului sau aducerii operei la cunoștință publică, după caz.

CAPITOLUL VI
Limitele exercitării dreptului de autor
Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 33. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (9), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștință publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare sau administrative, în măsura justificată de scopul acestora; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (7)

c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în cadrul instituțiilor publice de învățământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

d) reproducerea pentru informare și cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituțiilor publice culturale sau științifice, care funcționează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecția permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, de scurte extrase din articole de presă și reportaje radiofonice sau televizate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferințelor, alocuțiunilor, pledoariilor și a altor opere de același fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiția ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public a operelor în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informației; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

h) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, difuzarea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzări sau comunicări și dacă este utilizată în scopuri comerciale; Reviste (1)

i) reprezentarea și executarea unei opere în cadrul activităților instituțiilor de învățământ, exclusiv în scopuri specifice și cu condiția ca atât reprezentarea sau executarea, cât și accesul publicului să fie fără plată. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) În cazurile prevăzute la lit. b), c), e), f) și h) trebuie să se menționeze sursa și numele autorului, dacă acesta apare pe lucrarea utilizată, iar în cazul operelor de artă plastică sau de arhitectură, și locul unde se găsește originalul. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

Art. 34. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimțământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiția ca opera să fi fost adusă anterior la cunoștință publică, iar reproducerea să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare. Reviste (4)

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări, sonor sau audiovizual, cât și pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, în situația prevăzută la alin. (1), se va plăti o remunerație stabilită conform prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

Art. 35. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Librăria Indaco (2)

Transformarea unei opere, fără consimțământul autorului și fără plata unei remunerații, este permisă în următoarele cazuri:

a) dacă este o transformare privată, care nu este destinată și nu este pusă la dispoziția publicului;

b) dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiția ca rezultatul să nu creeze confuzie în ce privește opera originală și autorul acesteia; Reviste (1)

c) dacă transformarea este impusă de scopul utilizării permise de autor.

Art. 36. -

(1) Operele prezentate în expoziții accesibile publicului, licitații, târguri sau colecții pot fi reproduse în cataloage publicate și distribuite în acest scop de către organizatorii unor astfel de activități.

(2) În cazurile menționate la alin. (1) trebuie să fie indicate sursa, precum și paternitatea operei, dacă acestea sunt menționate pe lucrarea utilizată.

Art. 37. - Modificări (1), Reviste (1)

În scopul de a testa funcționarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, societățile comerciale care produc sau vând înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea sau comunicarea publică a acestora, precum și echipament pentru receptarea de emisiuni de radio și de televiziune, pot reproduce și prezenta extrase din opere, cu condiția ca aceste operațiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testării. Modificări (1)

Art. 38. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4)

(1) Autorizația pentru emiterea unei opere prin mijloace fără fir include și autorizarea pentru transmiterea acelei opere prin fir, prin cablu sau prin orice alt procedeu similar, fără plata unei remunerații separate, cu condiția ca transmiterea să fie realizată nealterat, simultan și integral de către organismul emițător de origine și să nu depășească zona geografică pentru care s-a acordat dreptul de emitere. Modificări (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) al prezentului articol nu se aplică în cazul transmiterii digitale, prin orice mijloace, a unei opere.

(3) Cesiunea dreptului de comunicare către public a unei opere prin radio sau televiziune dă dreptul organismului emițător să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fără fir, în scopul realizării, o singură dată, a comunicării autorizate către public. În cazul unei noi emiteri a operei astfel înregistrate este necesară o nouă autorizare. Dacă în termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.

CAPITOLUL VII
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Reviste (1)

Secțiunea I
Dispoziții comune

Art. 39. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (5), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Reviste (3)

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anumită durată.

(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă. Reviste (3)

(4) În cazul cesiunii exclusive, însuși titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu cesionarul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6)

(5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși opera și poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5)

(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimțământul expres al cedentului. Reviste (6)

(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. Reviste (4)

(8) Consimțământul menționat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalitățile prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 40. - Modificări (1), Reviste (1)

În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la difuzarea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepția dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.

Art. 41. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise, modalitățile de exploatare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația titularului dreptului de autor. Absența oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părții interesate de a cere anularea contractului. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6)

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovită de nulitate absolută. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Modele (1)

Art. 42. - Referințe în jurisprudență (13), Reviste (6)

Existența și conținutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepție contractele având drept obiect opere utilizate în presă.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din exploatarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când remunerația nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente, potrivit legii, stabilirea remunerației. Aceasta se va face având în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de opere, destinația și durata exploatării, precum și alte circumstanțe ale cazului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile celui care a obținut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remunerației. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Autorul nu poate să renunțe anticipat la exercițiul dreptului prevăzut la alin. (3). Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 44. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

(1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create. Dacă o asemenea clauză există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absența precizării termenului, acesta este de 3 ani de la data predării operei. Referințe în jurisprudență (3)

(2) La expirarea termenului menționat în alin. (1) drepturile patrimoniale revin autorului.

(3) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă își păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creației sale.

Art. 45. - Reviste (2)

(1) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere apărute într-o publicație periodică păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiția să nu prejudicieze publicația în care a apărut opera.

(2) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de operă, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o lună de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicații.

Art. 46. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Contractul de comandă a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cât și termenul de acceptare a operei de către utilizatori. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(2) Persoana care comandă opera are dreptul să denunțe contractul, dacă opera nu îndeplinește condițiile stabilite. În caz de denunțare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. Reviste (1)

Art. 47. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Autorul nu poate solicita desființarea contractului de cesiune, dacă motivele de neexploatare sau de exploatare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui terț, unui caz fortuit sau de forță majoră. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Desființarea contractului de cesiune, menționată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a 2 ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicațiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar în cazul publicațiilor periodice, de un an. Modificări (1), Reviste (2)

(4) Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoștință publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului. Reviste (1)

(5) Autorul nu poate renunța anticipat la execitarea dreptului său de a solicita desființarea contractului de cesiune menționat la alin. (1). Reviste (2)

(6) Dobândirea proprietății asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăși un drept de exploatare asupra operei. Modificări (1), Reviste (1)

Secțiunea a II-a
Contractul de editare

Art. 48. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Librăria Indaco (2)

(1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și de a difuza opera. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Nu constituie contract de editare convenția prin care titularul dreptului de autor împuternicește, pe cheltuiala sa, pe un editor pentru a reproduce și, eventual, a difuza opera. Modificări (1), Reviste (3)

(3) În situația prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriză. Reviste (1)

Art. 49. - Reviste (1)

Titularul dreptului de autor poate ceda editorului și dreptul de a autoriza traducerea și adaptarea operei.

Art. 50. - Modificări (1), Reviste (2)

Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane să adapteze opera sau să o folosească în orice alt mod trebuie să facă obiectul unui contract distinct.

Art. 51. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: Reviste (2)

a) durata cesiunii; Reviste (1)

b) natura exclusivă sau neexclusivă și întinderea teritorială a cesiunii; Reviste (3)

c) numărul maxim și minim al exemplarelor; Reviste (3)

d) remunerația autorului, stabilită în condițiile prezentei legi; Reviste (2)

e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; Reviste (2)

f) termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj; Reviste (2)

g) termenul de predare a originalului operei de către autor; Reviste (2)

h) procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor. Reviste (1)

(2) Absența oricăreia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) și d) dă dreptul părții interesate de a cere anularea contractului. Reviste (2)

Art. 52. - Reviste (2)

(1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, față de alți ofertanți similari, la preț egal, dreptul prioritar de publicare a operei în formă electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. Reviste (2)

(2) Dreptul menționat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicării operei. Reviste (1)

Art. 53. - Reviste (3)

Editorul este obligat să permită autorului să aducă îmbunătățiri sau alte modificări operei în cazul unei ediții noi, cu condiția ca aceste îmbunătățiri sau modificări să nu mărească esențial costurile editorului și să nu schimbe caracterul operei, dacă în contract nu se prevede altfel.

Art. 54. - Reviste (3)

Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimțământul autorului.

Art. 55. - Reviste (3)

Editorul este obligat să înapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de artă, ilustrațiile și orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.

Art. 56. - Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei ediții convenite. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Se consideră epuizate ediția sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare și, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare. Reviste (1)

(3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract. Reviste (3)

(4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat să o publice în termen de cel mult un an de la data acceptării acesteia. Reviste (3)

(5) În cazul în care editorul intenționează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, și dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la prețul pe care l-ar fi obținut prin vânzarea pentru distrugere. Modificări (3), Reviste (3)

Art. 57. - Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul distrugerii operei datorită forței majore, autorul este îndreptățit la o remunerație care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat. Reviste (1)

(2) Dacă o ediție pregătită este distrusă total datorită forței majore înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să pregătească o ediție nouă, iar autorul va avea drept de remunerație numai pentru una dintre aceste ediții. Modificări (1), Reviste (2)

(3) Dacă o ediție pregătită este distrusă parțial datorită forței majore înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să reproducă, fără plata remunerației către autor, numai atâtea copii câte au fost distruse. Modificări (1), Reviste (2)

Secțiunea a III-a
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală

Art. 58. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Prin contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală, titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă, în schimbul unei remunerații, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite. Modificări (1)

Art. 59. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală se încheie în scris, pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări către public. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Contractul trebuie să prevadă termenul în care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum și remunerația autorului. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Întreruperea reprezentărilor timp de 2 ani consecutiv, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, dă dreptul autorului de a solicita desființarea contractului și daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun. Modificări (2)

(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrală sau execuție muzicală nu îl poate ceda unui terț, organizator de spectacole, fără consimțământul scris al autorului sau al reprezentantului său, în afară de cazul cesiunii concomitente, totale sau parțiale, a acestei activități. Modificări (1), Reviste (2)

Art. 60. - Reviste (1)

(1) Cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau executarea operei și să susțină în mod adecvat realizarea condițiilor tehnice pentru interpretarea lucrării. De asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afișele și alte materiale tipărite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract.

(2) Cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiții tehnice adecvate, precum și respectarea drepturilor autorului. Reviste (1)

Art. 61. - Reviste (1)

(1) Cesionarul este obligat să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentații sau de execuții muzicale, precum și situația încasărilor. În acest scop, contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală trebuie să prevadă și perioadele de comunicare, dar nu mai puțin de o dată pe an.

(2) Cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele în cuantumul convenit. Reviste (1)

Art. 62. - Librăria Indaco (1)

Dacă cesionarul nu reprezintă sau nu execută opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În această situație, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.

Secțiunea a IV-a
Contractul de închiriere

Art. 63. - Modificări (1), Librăria Indaco (2)

(1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită folosința, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Cesionarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei. Reviste (2)

(2) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei închiriate, cu excepția dreptului de difuzare, dacă nu s-a convenit altfel.

(3) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispozițiilor de drept comun privind contractul de locațiune. Reviste (1)

PARTEA a II-a
Dispoziții speciale

CAPITOLUL VIII
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Reviste (2)

Art. 64. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4), Doctrină (1)

Opera audiovizuală este opera cinematografică sau opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei, care utilizează imaginea sau combinarea sunetului cu imaginea.

Art. 65. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică ce își asumă conducerea creării și realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea producerii operei și, în această calitate, organizează realizarea operei și furnizează mijloacele necesare tehnice și financiare. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Art. 66. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4)

Sunt autori ai operei audiovizuale, în condițiile prevăzute la art. 5 din prezenta lege, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală și autorul grafic pentru operele de animație sau al secvențelor de animație, când acestea reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul și regizorul sau realizatorul operei, părțile pot conveni să fie incluși ca autori ai operei audiovizuale și alți creatori care au contribuit substanțial la crearea acesteia.

Art. 67. - Reviste (1)

(1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuți la articolul precedent refuză să definitiveze contribuția sa la opera audiovizuală sau se află în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivării operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remunerație pentru contribuția avută. Modificări (1)

(2) Opera audiovizuală se consideră finită, când versiunea definitivă a fost stabilită de comun acord între autorul principal și producător. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Este interzisă distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale în forma copiei standard.

(4) Autorii operei audiovizuale, alții decât autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunoștință publică, precum și exploatării în orice fel a versiunii definitive a acesteia. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 68. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Dreptul la adaptarea audiovizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală. Reviste (1)

(2) Cesiunea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris între titularul dreptului de autor și producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.

(3) Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transferă unui producător dreptul exclusiv de transformare și de includere a operei respective într-o operă audiovizuală.

(4) Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevadă expres condițiile producției, difuzării și proiecției operei audiovizuale.

Art. 69. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliți potrivit art. 66 din prezenta lege.

Art. 70. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale și producător, în lipsa unei convenții contrare, se prezumă că aceștia, cu excepția autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind exploatarea operei în ansamblul său, prevăzute de art. 13 lit. a), b), c), f), g), h), i), j), k) și l), art. 16, art. 17 și art. 18, precum și dreptul de a autoriza dublarea și subtitrarea, în schimbul unei remunerații echitabile. Modificări (1)

(2) În lipsa unei convenții contrare, autorii operei audiovizuale, precum și alți autori ai unor contribuții la aceasta își păstrează toate drepturile de exploatare separată a propriilor contribuții, în condițiile prezentei legi.

Art. 71. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, remunerația pentru fiecare mod de exploatare a operei audiovizuale este proporțională cu încasările brute rezultate din exploatare.

(2) Producătorul este obligat să remită autorilor, periodic, situația încasărilor percepute după fiecare mod de exploatare. Autorii vor primi remunerațiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale încheiate de acestea cu utilizatorii.

(3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuală în timp de 5 ani de la încheierea contractului sau nu difuzează opera audiovizuală într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.

CAPITOLUL IX
Programele pentru calculator

Art. 72. - Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Prin prezenta lege, protecția programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 73. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Autorul unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afișarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator; Modificări (1), Reviste (1)

b) traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;

c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă, inclusiv prin închiriere. Modificări (2)

Art. 74. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (1)

În lipsa unei convenții contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulți angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau după instrucțiunile celui care angajează, aparțin acestuia din urmă.

Art. 75. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că: Modificări (1)

a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

(2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică și transferul dreptului de autor asupra acestuia.

Art. 76. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

În lipsa unei convenții contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) și b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Art. 77. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, să observe, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program, în scopul de a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operațiuni de încărcare în memorie, afișare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operațiuni pe care este în drept să le efectueze. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Dispozițiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.

Art. 78. -

Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Modificări (1)

a) actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;

b) informațiile necesare interoperabilității nu sunt ușor și rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;

c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părțile de program necesare interoperabilității.

Art. 79. - Referințe în jurisprudență (2)

Informațiile obținute prin aplicarea art. 78:

a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilității programului pentru calculator, creat independent; Modificări (1)

b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedește necesară interoperabilității programului pentru calculator, creat independent;

c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. Modificări (1)

Art. 80. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Dispozițiile art. 78 și 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Art. 81. - Reviste (1)

Dispozițiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.

CAPITOLUL X
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice

Art. 82. - Referințe în jurisprudență (1), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Persoana fizică sau juridică organizatoare a expozițiilor de artă răspunde de integritatea operelor expuse, luând toate măsurile pentru înlăturarea oricărui risc.

Art. 83. -

(1) Contractul de reproducere a unei opere de artă trebuie să conțină indicații care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumară, o schiță, un desen, o fotografie, precum și referiri la semnătura autorului.

(2) Reproducerile nu vor putea fi puse în vânzare fără ca titularul dreptului de autor să fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.

(3) Pe toate exemplarele trebuie să figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care să permită identificarea acestuia. Doctrină (1)

(4) Modelele originale și alte elemente ce au servit celui care a făcut reproducerile trebuie să fie restituite deținătorului cu orice titlu al acestora, dacă nu s-a convenit altfel.

(5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie să fie distruse sau făcute inutilizabile, dacă titularul dreptului de autor asupra operei nu le achiziționează și dacă nu s-a convenit altfel.

Art. 84. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Studiile și proiectele de arhitectură și urbanism expuse în apropierea șantierului operei de arhitectură, precum și construcția realizată după acestea trebuie să poarte scris, la loc vizibil, numele autorului, dacă prin contract nu s-a convenit altfel. Modificări (1)

(2) Construirea unei opere de arhitectură, realizată total sau parțial după un alt proiect, nu poate fi făcută decât cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 85. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Sunt considerate opere fotografice și fotogramele peliculelor cinematografice.

(2) Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea.

Art. 86. -

(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a exploata propria operă nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de artă reproduse în opera fotografică. Modificări (1)

(2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creată în executarea unui contract individual de muncă sau la comandă, se prezumă că aparțin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau persoanei care a făcut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Reviste (1)

(3) Înstrăinarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Reviste (1)

Art. 87. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fotografia unei persoane, atunci când este executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) Dacă numele autorului figurează pe fotografia originară, el trebuie să fie menționat și pe reproduceri. Modificări (1), Reviste (1)

CAPITOLUL XI
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare

Art. 88. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Difuzarea unei opere care conține un portret necesită autorizarea persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o comunice public fără consimțământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

(2) În lipsa unei convenții contrare, autorizarea nu este cerută dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remunerație pentru a poza. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Autorizarea nu este necesară pentru difuzarea unei opere care conține portretul:

a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activităților sale publice; Referințe în jurisprudență (1)

b) unei persoane a cărei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezintă o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.

Art. 89. - Modificări (2), Reviste (1)

Difuzarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită autorizarea destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, a succesorilor săi, dacă persoana destinatară nu și-a exprimat o altă dorință.

Art. 90. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1)

Persoana reprezentată într-un portret și persoana destinatară a unei corespondențe pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d) din prezenta lege, în ce privește difuzarea operei ce conține portretul sau corespondența, după caz.

Art. 91. - Doctrină (1)

(1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.

(2) Dezvăluirea secretului este permisă cu consimțământul persoanei care l-a încredințat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe106, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală „este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial”. 
    106 M.Of. nr. 60 din 26 martie 1996. Legea a suferit mai multe modificări.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

.....
   15.3.5. Dreptul la protejarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate aduce atingere dreptului la viața intimă, familială și privată, motiv pentru care, conform art. 77 C. civ.., această activitate se poate desfășura numai în cazurile și în condițiile prevăzute de legea specială. Prin protejarea acestor date se urmărește însă și apărarea identității persoanei și evitarea situațiilor în care datele sale de identificare ar putea fi folosite de terți neautorizați, inclusiv pentru fraudarea unor drepturi patrimoniale. [ Mai mult... ] 
.....
    Reglementări care evocă dreptul la propria imagine găsim și în alte acte normative, cum sunt Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art. 87, art. 88 și art. 90, care se referă la executarea la comandă afotografiei unei persoane, respectiv utilizarea unei opere care conține un portret), Legea audiovizualului nr. 504/2002, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea [art. 6 lit. f) care interzice publicitatea ce „aduce prejudicii imaginii... persoanelor”]157. 
    157 Pentru prezentarea principalelor izvoare ale dreptului la propria imagine, a se vedeaB. Cristea,Dreptul la propria imagine, drept al personalității, în R.R.D.P. nr. 1/2013, p. 87-89.
[ Mai mult... ]
 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transformările dreptului de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din câte au cunoscut, în aceeași perioadă, celelalte drepturi intelectuale. Nu este vorba atât de evoluția sa spre un drept european și de efectele importante ale aderării Statelor Unite la Convenția de la Berna, cât de evoluția, în mare măsură, previzibilă, anoilor tehnici de comunicare și difuzare, ale căror efecte sunt tulburătoare. Dreptul de autor este, în prezent, reglementat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu numeroase modificări și completări, care asigură protecția dreptului respectiv și acelor conexe lui. În linii generale, legea corespunde sistemului adoptat în prezent în majoritatea țărilor europene, începând cu caracterul amplu al reglementării (154 articole). Aceasta se datorează în special reglementării amănunțite adrepturilor autorilor și societăților de gestiune colectivă aacestor drepturi. Dispozițiile generale formează obiectul Părții I aTitlului I. Cele 64 de articole ale acestui titlu reglementează (după două articole introductive) calitatea de subiect al dreptului de autor, obiectul acestui drept, conținutul, durata și limitele exercitării sale, cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului și formele pe care le îmbracă. Cea de-a doua parte aacestui titlu (art. 64-91) este consacrată dispozițiilor specifice diferitelor categorii de opere. Titlul II are ca obiect drepturile conexe (art. 92-122) și se referă, după câteva dispoziții comune, la drepturile artiștilor interpreți și executanți, ale producătorilor de înregistrări sonore, organismelor de radiodifuziune și televiziune. Obiectul Titlul III privește gestiunea și protecția dreptului de autor și adrepturilor conexe (art. 123-145), iar Titlul IV cuprinde dispoziții privind aplicarea legii precum și dispoziții tranzitorii și oficiale (Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 3, pp. 36-37). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dreptul de autor
Drepturile conexe dreptului de autor
Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe
Aplicarea legii Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contractul de editare pentru operele scrise
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (1).
Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (2).
Cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor.
Reprezentare teatrală.
Reproducere operă de artă fotografică.
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Ghidul contractelor pentru antreprenori
;
se încarcă...