Dispoziții speciale | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor -
PARTEA a II-a

Dispoziții speciale

CAPITOLUL VIII
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Reviste (2)

Art. 64. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4), Doctrină (1)

Opera audiovizuală este opera cinematografică sau opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei, care utilizează imaginea sau combinarea sunetului cu imaginea.

Art. 65. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică ce își asumă conducerea creării și realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea producerii operei și, în această calitate, organizează realizarea operei și furnizează mijloacele necesare tehnice și financiare. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Art. 66. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4)

Sunt autori ai operei audiovizuale, în condițiile prevăzute la art. 5 din prezenta lege, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală și autorul grafic pentru operele de animație sau al secvențelor de animație, când acestea reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul și regizorul sau realizatorul operei, părțile pot conveni să fie incluși ca autori ai operei audiovizuale și alți creatori care au contribuit substanțial la crearea acesteia.

Art. 67. - Reviste (1)

(1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuți la articolul precedent refuză să definitiveze contribuția sa la opera audiovizuală sau se află în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivării operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remunerație pentru contribuția avută. Modificări (1)

(2) Opera audiovizuală se consideră finită, când versiunea definitivă a fost stabilită de comun acord între autorul principal și producător. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Este interzisă distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale în forma copiei standard.

(4) Autorii operei audiovizuale, alții decât autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunoștință publică, precum și exploatării în orice fel a versiunii definitive a acesteia. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 68. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Dreptul la adaptarea audiovizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală. Reviste (1)

(2) Cesiunea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris între titularul dreptului de autor și producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.

(3) Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transferă unui producător dreptul exclusiv de transformare și de includere a operei respective într-o operă audiovizuală.

(4) Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevadă expres condițiile producției, difuzării și proiecției operei audiovizuale.

Art. 69. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliți potrivit art. 66 din prezenta lege.

Art. 70. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale și producător, în lipsa unei convenții contrare, se prezumă că aceștia, cu excepția autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind exploatarea operei în ansamblul său, prevăzute de art. 13 lit. a), b), c), f), g), h), i), j), k) și l), art. 16, art. 17 și art. 18, precum și dreptul de a autoriza dublarea și subtitrarea, în schimbul unei remunerații echitabile. Modificări (1)

(2) În lipsa unei convenții contrare, autorii operei audiovizuale, precum și alți autori ai unor contribuții la aceasta își păstrează toate drepturile de exploatare separată a propriilor contribuții, în condițiile prezentei legi.

Art. 71. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, remunerația pentru fiecare mod de exploatare a operei audiovizuale este proporțională cu încasările brute rezultate din exploatare.

(2) Producătorul este obligat să remită autorilor, periodic, situația încasărilor percepute după fiecare mod de exploatare. Autorii vor primi remunerațiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale încheiate de acestea cu utilizatorii.

(3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuală în timp de 5 ani de la încheierea contractului sau nu difuzează opera audiovizuală într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.

CAPITOLUL IX
Programele pentru calculator

Art. 72. - Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Prin prezenta lege, protecția programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 73. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

Autorul unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afișarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator; Modificări (1), Reviste (1)

b) traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;

c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă, inclusiv prin închiriere. Modificări (2)

Art. 74. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (1)

În lipsa unei convenții contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulți angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau după instrucțiunile celui care angajează, aparțin acestuia din urmă.

Art. 75. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că: Modificări (1)

a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

(2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică și transferul dreptului de autor asupra acestuia.

Art. 76. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

În lipsa unei convenții contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) și b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Art. 77. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, să observe, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program, în scopul de a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operațiuni de încărcare în memorie, afișare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operațiuni pe care este în drept să le efectueze. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Dispozițiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.

Art. 78. -

Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: Modificări (1)

a) actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;

b) informațiile necesare interoperabilității nu sunt ușor și rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;

c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părțile de program necesare interoperabilității.

Art. 79. - Referințe în jurisprudență (2)

Informațiile obținute prin aplicarea art. 78:

a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilității programului pentru calculator, creat independent; Modificări (1)

b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedește necesară interoperabilității programului pentru calculator, creat independent;

c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. Modificări (1)

Art. 80. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Dispozițiile art. 78 și 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Art. 81. - Reviste (1)

Dispozițiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.

CAPITOLUL X
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice

Art. 82. - Referințe în jurisprudență (1), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Persoana fizică sau juridică organizatoare a expozițiilor de artă răspunde de integritatea operelor expuse, luând toate măsurile pentru înlăturarea oricărui risc.

Art. 83. -

(1) Contractul de reproducere a unei opere de artă trebuie să conțină indicații care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumară, o schiță, un desen, o fotografie, precum și referiri la semnătura autorului.

(2) Reproducerile nu vor putea fi puse în vânzare fără ca titularul dreptului de autor să fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.

(3) Pe toate exemplarele trebuie să figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care să permită identificarea acestuia. Doctrină (1)

(4) Modelele originale și alte elemente ce au servit celui care a făcut reproducerile trebuie să fie restituite deținătorului cu orice titlu al acestora, dacă nu s-a convenit altfel.

(5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie să fie distruse sau făcute inutilizabile, dacă titularul dreptului de autor asupra operei nu le achiziționează și dacă nu s-a convenit altfel.

Art. 84. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Studiile și proiectele de arhitectură și urbanism expuse în apropierea șantierului operei de arhitectură, precum și construcția realizată după acestea trebuie să poarte scris, la loc vizibil, numele autorului, dacă prin contract nu s-a convenit altfel. Modificări (1)

(2) Construirea unei opere de arhitectură, realizată total sau parțial după un alt proiect, nu poate fi făcută decât cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 85. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Sunt considerate opere fotografice și fotogramele peliculelor cinematografice.

(2) Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea.

Art. 86. -

(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a exploata propria operă nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de artă reproduse în opera fotografică. Modificări (1)

(2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creată în executarea unui contract individual de muncă sau la comandă, se prezumă că aparțin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau persoanei care a făcut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Reviste (1)

(3) Înstrăinarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Reviste (1)

Art. 87. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Fotografia unei persoane, atunci când este executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) Dacă numele autorului figurează pe fotografia originară, el trebuie să fie menționat și pe reproduceri. Modificări (1), Reviste (1)

CAPITOLUL XI
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare

Art. 88. - Modificări (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Difuzarea unei opere care conține un portret necesită autorizarea persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o comunice public fără consimțământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7)

(2) În lipsa unei convenții contrare, autorizarea nu este cerută dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remunerație pentru a poza. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Autorizarea nu este necesară pentru difuzarea unei opere care conține portretul:

a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activităților sale publice; Referințe în jurisprudență (1)

b) unei persoane a cărei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezintă o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.

Art. 89. - Modificări (2), Reviste (1)

Difuzarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită autorizarea destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, a succesorilor săi, dacă persoana destinatară nu și-a exprimat o altă dorință.

Art. 90. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1)

Persoana reprezentată într-un portret și persoana destinatară a unei corespondențe pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d) din prezenta lege, în ce privește difuzarea operei ce conține portretul sau corespondența, după caz.

Art. 91. - Doctrină (1)

(1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.

(2) Dezvăluirea secretului este permisă cu consimțământul persoanei care l-a încredințat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.5. Dreptul la protejarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate aduce atingere dreptului la viața intimă, familială și privată, motiv pentru care, conform art. 77 C. civ.., această activitate se poate desfășura numai în cazurile și în condițiile prevăzute de legea specială. Prin protejarea acestor date se urmărește însă și apărarea identității persoanei și evitarea situațiilor în care datele sale de identificare ar putea fi folosite de terți neautorizați, inclusiv pentru fraudarea unor drepturi patrimoniale. [ Mai mult... ] 

.....
    Reglementări care evocă dreptul la propria imagine găsim și în alte acte normative, cum sunt Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (art. 87, art. 88 și art. 90, care se referă la executarea la comandă afotografiei unei persoane, respectiv utilizarea unei opere care conține un portret), Legea audiovizualului nr. 504/2002, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea [art. 6 lit. f) care interzice publicitatea ce „aduce prejudicii imaginii... persoanelor”]157. 
    157 Pentru prezentarea principalelor izvoare ale dreptului la propria imagine, a se vedeaB. Cristea,Dreptul la propria imagine, drept al personalității, în R.R.D.P. nr. 1/2013, p. 87-89.
[ Mai mult... ]
 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Transformările dreptului de autor în ultimii ani au fost, poate, cele mai profunde din câte au cunoscut, în aceeași perioadă, celelalte drepturi intelectuale. Nu este vorba atât de evoluția sa spre un drept european și de efectele importante ale aderării Statelor Unite la Convenția de la Berna, cât de evoluția, în mare măsură, previzibilă, anoilor tehnici de comunicare și difuzare, ale căror efecte sunt tulburătoare. Dreptul de autor este, în prezent, reglementat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu numeroase modificări și completări, care asigură protecția dreptului respectiv și acelor conexe lui. În linii generale, legea corespunde sistemului adoptat în prezent în majoritatea țărilor europene, începând cu caracterul amplu al reglementării (154 articole). Aceasta se datorează în special reglementării amănunțite adrepturilor autorilor și societăților de gestiune colectivă aacestor drepturi. Dispozițiile generale formează obiectul Părții I aTitlului I. Cele 64 de articole ale acestui titlu reglementează (după două articole introductive) calitatea de subiect al dreptului de autor, obiectul acestui drept, conținutul, durata și limitele exercitării sale, cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului și formele pe care le îmbracă. Cea de-a doua parte aacestui titlu (art. 64-91) este consacrată dispozițiilor specifice diferitelor categorii de opere. Titlul II are ca obiect drepturile conexe (art. 92-122) și se referă, după câteva dispoziții comune, la drepturile artiștilor interpreți și executanți, ale producătorilor de înregistrări sonore, organismelor de radiodifuziune și televiziune. Obiectul Titlul III privește gestiunea și protecția dreptului de autor și adrepturilor conexe (art. 123-145), iar Titlul IV cuprinde dispoziții privind aplicarea legii precum și dispoziții tranzitorii și oficiale (Y. Eminescu, Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996, comentată, Ed. Lumina Lex, București, 1997, p. 3, pp. 36-37). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Reviste:
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Operele multimedia
3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului
Contribuții la studiul regimului juridic al programelor pentru calculator în sistemul de drept român
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Aspecte financiar fiscale în materia drepturilor de proprietate intelectuală din prisma noului cod fiscal
Managementul drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate comercială
Contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Modele:
Reproducere operă de artă fotografică.
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
;
se încarcă...