Conținutul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor - Dispoziții generale -
CAPITOLUL IV

Conținutul dreptului de autor

Art. 10. - Referințe în jurisprudență (19), Reviste (8), Librăria Indaco (3)

Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (9)

b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; Referințe în jurisprudență (14), Reviste (9)

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (6), Doctrină (1)

d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (4)

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciați prin exercitarea retractării. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3), Librăria Indaco (4)

(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

(2) După moartea autorului, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. b) și d) se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durată nelimitată. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 12. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (11), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (13), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Utilizarea sau exploatarea unei opere dă naștere la drepturi distincte și exclusive ale autorului de a autoriza: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) reproducerea integrală sau parțială a operei; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

b) difuzarea operei; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor de pe operă, realizate cu consimțământul autorului;

d) reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuție sau de prezentare directă a operei;

e) expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografice și de arhitectură; Caută hotărâri judecătorești

f) proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

h) transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) comunicarea publică prin intermediul înregistrărilor sonore și audiovizuale; Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

j) retransmiterea nealterată, simultană și integrală a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) și h), de către un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate;

k) difuzarea secundară;

l) prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;

m) accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate.

Art. 14. - Modificări (3), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (12), Librăria Indaco (1)

(1) Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, în orice formă materială, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

(2) Prin difuzare, în sensul prezentei legi, se înțelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Nu se consideră difuzare distribuirea către public prin împrumut, cu titlu gratuit, a unei opere, în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice.

Art. 15. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere în modurile prevăzute la art. 13 lit. d) și e), precum și în orice alt mod similar constituie comunicare publică. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Se consideră publică orice comunicare a unei opere, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depășește cercul normal al membrilor unei familii și al cunoștințelor acesteia, indiferent dacă membrii care compun acel public susceptibil de a recepționa astfel de comunicări pot sau nu să o facă în același loc sau în locuri diferite ori în același timp sau în momente diferite. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesită autorizarea titularului dreptului de autor decât pentru închirierea și importul acestora.

Art. 16. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (6)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a operei sale prin care se obține o operă derivată.

Art. 17. - Reviste (1)

(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea originalului și a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse într-o înregistrare sonoră, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizată cu ajutorul unui calculator ori al oricărui alt dispozitiv tehnic, chiar după difuzarea acestora în conformitate cu consimțământul autorului.

(2) Dreptul de a autoriza închirierea operei reprezintă dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispoziție pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioadă de timp limitată, în schimbul unui avantaj economic direct sau indirect.

Art. 18. - Reviste (1)

(1) Împrumutul public constă în punerea la dispoziția unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioadă de timp determinată, prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop. Împrumutul public nu necesită autorizarea prealabilă a autorului.

(2) Împrumutul public dă dreptul titularului dreptului de autor la o remunerație echitabilă.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică la:

a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice;

b) proiectele de structuri arhitecturale;

c) originalele sau copiile operelor de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

d) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice, ori pentru a căror utilizare există un contract;

e) lucrările de referință pentru utilizare imediată sau pentru împrumuturi între instituții;

f) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activității obișnuite.

(4) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul împrumutului public realizat în scop educativ ori cultural, prin instituții recunoscute potrivit legii sau organizate în acest scop de către autorități publice.

(5) Împrumutul public al unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6 luni de la prima difuzare a operei.

Art. 19. -

Dreptul de comunicare publică prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale reprezintă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea către public a unor lecturi, interpretări muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale în înregistrări sonore sau audiovizuale.

Art. 20. -

Dreptul de difuzare secundară reprezintă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea către public a operei sale, ulterior primei difuzări, prin oricare dintre mijloacele prevăzute la art. 13 lit. g), h), i), j) și l).

Art. 21. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul fiecărei revânzări a unei opere de artă plastică la licitație publică sau prin intermediul unui agent comisionar, ori de către un comerciant, autorul are dreptul la 5% din prețul de vânzare, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. Modificări (1)

(2) Licitatorii, agenții comisionari și comercianții, care intervin în vânzare, trebuie să-i comunice autorului informațiile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol în termen de două luni de la data vânzării. Aceștia vor răspunde de reținerea din prețul de vânzare și de plata sumei corespunzătoare către autor a cotei de 5%.

(3) Drepturile prevăzute în prezentul articol constituie dreptul de suită și nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1), Reviste (2)

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului și să o pună la dispoziția acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor și cu condiția ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garanție suficientă pentru securitatea operei, asigurarea operei la o sumă ce reprezintă valoarea pe piață a originalului, precum și o remunerație corespunzătoare.

Art. 23. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului la prețul de cost al materialului. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Dacă nu este posibilă returnarea originalului, proprietarul va permite autorului să facă o copie de pe operă într-o manieră corespunzătoare.

(3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei și de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții introductive
Subiectul dreptului de autor
Obiectul dreptului de autor
Conținutul dreptului de autor
Durata protecției dreptului de autor
Limitele exercitării dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Programele pentru calculator
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Reviste:
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Dreptul proprietății intelectuale
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Ghidul contractelor pentru antreprenori
;
se încarcă...