Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dreptul de autor - Dispoziții generale -
CAPITOLUL VII

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Reviste (1)

Secțiunea I
Dispoziții comune

Art. 39. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (5), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Reviste (3)

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anumită durată.

(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă. Reviste (3)

(4) În cazul cesiunii exclusive, însuși titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu cesionarul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6)

(5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși opera și poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5)

(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimțământul expres al cedentului. Reviste (6)

(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. Reviste (4)

(8) Consimțământul menționat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalitățile prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 40. - Modificări (1), Reviste (1)

În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la difuzarea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepția dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.

Art. 41. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise, modalitățile de exploatare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația titularului dreptului de autor. Absența oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părții interesate de a cere anularea contractului. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6)

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovită de nulitate absolută. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Modele (1)

Art. 42. - Referințe în jurisprudență (13), Reviste (6)

Existența și conținutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepție contractele având drept obiect opere utilizate în presă.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din exploatarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când remunerația nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente, potrivit legii, stabilirea remunerației. Aceasta se va face având în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de opere, destinația și durata exploatării, precum și alte circumstanțe ale cazului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile celui care a obținut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remunerației. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Autorul nu poate să renunțe anticipat la exercițiul dreptului prevăzut la alin. (3). Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 44. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

(1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create. Dacă o asemenea clauză există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absența precizării termenului, acesta este de 3 ani de la data predării operei. Referințe în jurisprudență (3)

(2) La expirarea termenului menționat în alin. (1) drepturile patrimoniale revin autorului.

(3) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă își păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creației sale.

Art. 45. - Reviste (2)

(1) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere apărute într-o publicație periodică păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiția să nu prejudicieze publicația în care a apărut opera.

(2) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de operă, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o lună de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicații.

Art. 46. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Contractul de comandă a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cât și termenul de acceptare a operei de către utilizatori. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(2) Persoana care comandă opera are dreptul să denunțe contractul, dacă opera nu îndeplinește condițiile stabilite. În caz de denunțare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. Reviste (1)

Art. 47. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Autorul nu poate solicita desființarea contractului de cesiune, dacă motivele de neexploatare sau de exploatare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui terț, unui caz fortuit sau de forță majoră. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Desființarea contractului de cesiune, menționată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a 2 ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicațiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar în cazul publicațiilor periodice, de un an. Modificări (1), Reviste (2)

(4) Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoștință publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului. Reviste (1)

(5) Autorul nu poate renunța anticipat la execitarea dreptului său de a solicita desființarea contractului de cesiune menționat la alin. (1). Reviste (2)

(6) Dobândirea proprietății asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăși un drept de exploatare asupra operei. Modificări (1), Reviste (1)

Secțiunea a II-a
Contractul de editare

Art. 48. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Librăria Indaco (2)

(1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și de a difuza opera. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Nu constituie contract de editare convenția prin care titularul dreptului de autor împuternicește, pe cheltuiala sa, pe un editor pentru a reproduce și, eventual, a difuza opera. Modificări (1), Reviste (3)

(3) În situația prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriză. Reviste (1)

Art. 49. - Reviste (1)

Titularul dreptului de autor poate ceda editorului și dreptul de a autoriza traducerea și adaptarea operei.

Art. 50. - Modificări (1), Reviste (2)

Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane să adapteze opera sau să o folosească în orice alt mod trebuie să facă obiectul unui contract distinct.

Art. 51. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: Reviste (2)

a) durata cesiunii; Reviste (1)

b) natura exclusivă sau neexclusivă și întinderea teritorială a cesiunii; Reviste (3)

c) numărul maxim și minim al exemplarelor; Reviste (3)

d) remunerația autorului, stabilită în condițiile prezentei legi; Reviste (2)

e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; Reviste (2)

f) termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj; Reviste (2)

g) termenul de predare a originalului operei de către autor; Reviste (2)

h) procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor. Reviste (1)

(2) Absența oricăreia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) și d) dă dreptul părții interesate de a cere anularea contractului. Reviste (2)

Art. 52. - Reviste (2)

(1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, față de alți ofertanți similari, la preț egal, dreptul prioritar de publicare a operei în formă electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. Reviste (2)

(2) Dreptul menționat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicării operei. Reviste (1)

Art. 53. - Reviste (3)

Editorul este obligat să permită autorului să aducă îmbunătățiri sau alte modificări operei în cazul unei ediții noi, cu condiția ca aceste îmbunătățiri sau modificări să nu mărească esențial costurile editorului și să nu schimbe caracterul operei, dacă în contract nu se prevede altfel.

Art. 54. - Reviste (3)

Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimțământul autorului.

Art. 55. - Reviste (3)

Editorul este obligat să înapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de artă, ilustrațiile și orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.

Art. 56. - Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) În lipsa unei convenții contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei ediții convenite. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Se consideră epuizate ediția sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare și, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare. Reviste (1)

(3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract. Reviste (3)

(4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat să o publice în termen de cel mult un an de la data acceptării acesteia. Reviste (3)

(5) În cazul în care editorul intenționează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, și dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la prețul pe care l-ar fi obținut prin vânzarea pentru distrugere. Modificări (3), Reviste (3)

Art. 57. - Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul distrugerii operei datorită forței majore, autorul este îndreptățit la o remunerație care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat. Reviste (1)

(2) Dacă o ediție pregătită este distrusă total datorită forței majore înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să pregătească o ediție nouă, iar autorul va avea drept de remunerație numai pentru una dintre aceste ediții. Modificări (1), Reviste (2)

(3) Dacă o ediție pregătită este distrusă parțial datorită forței majore înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să reproducă, fără plata remunerației către autor, numai atâtea copii câte au fost distruse. Modificări (1), Reviste (2)

Secțiunea a III-a
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală

Art. 58. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Prin contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală, titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă, în schimbul unei remunerații, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite. Modificări (1)

Art. 59. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală se încheie în scris, pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări către public. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Contractul trebuie să prevadă termenul în care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum și remunerația autorului. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Întreruperea reprezentărilor timp de 2 ani consecutiv, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, dă dreptul autorului de a solicita desființarea contractului și daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun. Modificări (2)

(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrală sau execuție muzicală nu îl poate ceda unui terț, organizator de spectacole, fără consimțământul scris al autorului sau al reprezentantului său, în afară de cazul cesiunii concomitente, totale sau parțiale, a acestei activități. Modificări (1), Reviste (2)

Art. 60. - Reviste (1)

(1) Cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau executarea operei și să susțină în mod adecvat realizarea condițiilor tehnice pentru interpretarea lucrării. De asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afișele și alte materiale tipărite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract.

(2) Cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiții tehnice adecvate, precum și respectarea drepturilor autorului. Reviste (1)

Art. 61. - Reviste (1)

(1) Cesionarul este obligat să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentații sau de execuții muzicale, precum și situația încasărilor. În acest scop, contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală trebuie să prevadă și perioadele de comunicare, dar nu mai puțin de o dată pe an.

(2) Cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele în cuantumul convenit. Reviste (1)

Art. 62. - Librăria Indaco (1)

Dacă cesionarul nu reprezintă sau nu execută opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În această situație, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.

Secțiunea a IV-a
Contractul de închiriere

Art. 63. - Modificări (1), Librăria Indaco (2)

(1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită folosința, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Cesionarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei. Reviste (2)

(2) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei închiriate, cu excepția dreptului de difuzare, dacă nu s-a convenit altfel.

(3) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispozițiilor de drept comun privind contractul de locațiune. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    2] Obiectul contractului. Obiectul unui contract trebuie să existe, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit și moral și să fie în circuitul civil. Contractul de editare poate avea ca obiect orice operă de creație literară, științifică. Legea obligă părțile, sub sancțiunea anulabilității contractului, să stabilească remunerația autorului în schimbul cesionării drepturilor ce fac obiectul acestui contract. Remunerația se stabilește prin acordul părților, cuantumul acesteia calculându-se proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei. Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, în cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile editorului, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă aremunerației. Autorul nu poate renunța anticipat la această posibilitate oferită de lege. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    2] Obiectul contractului. Obiectul unui contract trebuie să existe, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit și moral și să fie în circuitul civil. Contractul de editare poate avea ca obiect orice operă de creație literară, științifică. Legea obligă părțile, sub sancțiunea anulabilității contractului, să stabilească remunerația autorului în schimbul cesionării drepturilor ce fac obiectul acestui contract. Remunerația se stabilește prin acordul părților, cuantumul acesteia calculându-se proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei. Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, în cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile editorului, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă aremunerației. Autorul nu poate renunța anticipat la această posibilitate oferită de lege. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    2] Obiectul contractului. Obiectul unui contract trebuie să existe, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit și moral și să fie în circuitul civil. Contractul de editare poate avea ca obiect orice operă de creație literară, științifică. Legea obligă părțile, sub sancțiunea anulabilității contractului, să stabilească remunerația autorului în schimbul cesionării drepturilor ce fac obiectul acestui contract. Remunerația se stabilește prin acordul părților, cuantumul acesteia calculându-se proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei. Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, în cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile editorului, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă aremunerației. Autorul nu poate renunța anticipat la această posibilitate oferită de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Dispoziții introductive
Subiectul dreptului de autor
Obiectul dreptului de autor
Conținutul dreptului de autor
Durata protecției dreptului de autor
Limitele exercitării dreptului de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
Operele cinematografice și alte opere audiovizuale
Programele pentru calculator
Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice
Protecția portretului, a destinatarului corespondenței și a secretului sursei de informare
Reviste:
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contractul de editare pentru operele scrise
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (II)
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (III)
Managementul drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate comercială
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de comandă în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (1).
Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor (2).
Cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor.
Reprezentare teatrală.
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Ghidul contractelor pentru antreprenori
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
;
se încarcă...