Parlamentul României

Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 1996
Formă aplicabilă de la 23 mai 1996 până la 19 februarie 2019, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 20 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestei zone.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență

Pentru prelucrare și valorificare prin comerț ambulant, locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse, li se acordă anual, pe baza autorizației de meseriaș, de către primari și ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soț, soție și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.

Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile alin. 1 este interzisă.

Art. 3. - Modificări (2)

Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizează conform legii.

Pe baza autorizației de meseriaș și a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 primarii eliberează o legitimație.

Forma și conținutul legitimației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În legitimație se vor înscrie drepturile și avantajele prevăzute în prezenta lege.

Art. 4. - Modificări (1)

Acordarea materialului lemnos menționat la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primarul comunei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

Primarul verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aprobă sau respinge, după caz, cererea.

Cererile avizate sau aprobate se înaintează filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" până la începerea anului calendaristic pentru care se solicită materialul lemnos.

Filialele teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" aprobă cantitatea de material lemnos ce urmează a fi acordată solicitanților, înaintând situația ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.

Primarii și ocoalele silvice sunt obligați să asigure, cu prioritate, cantitățile de material lemnos la nivelul aprobat pentru fiecare familie în parte.

Persoanele fizice sau juridice nemulțumite de modul de soluționare a cererilor se pot adresa cu plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului județului, care o va soluționa în cel mult 15 zile.

Art. 5. -

Titularii legitimației pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe, oboare, precum și în orice localitate din țară, fiind scutiți de orice taxă. Modificări (1)

Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimației beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu căruțele, beneficiază de dreptul de a pășuna animalele pe pășunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localități, fiind obligați să respecte regulile de pășunat stabilite.

De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimațiilor beneficiază și la transportul spre domiciliu al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.

Titularii legitimației beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare (scândură, grinzi, bârne, araci de vie), care se transportă pentru comercializare, va fi însoțit de documentele legale de transport prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 379/1993, eliberate de ocoalele silvice din zonă.

Produsele cu grad superior de prelucrare (donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă, furci de lemn etc.) vor fi însoțite de actul de proveniență a materialului lemnos din care au fost confecționate și de autorizația de meseriaș ori de legitimație. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Tinerii căsătoriți, în vârstă de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munților Apuseni și cei care vin în această zonă să-și întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcție, în cantitate de 25 metri cubi de familie, o singură dată; cererile acestora vor fi înaintate de către primari filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligația să le onoreze de urgență.

Primarii vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuințe noi.

Pe baza autorizației eliberate de primari, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar reparării caselor de locuit și anexelor gospodărești.

Art. 8. - Modificări (1)

Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munții Apuseni, conform art. 2 și 7, pentru prelucrare, realizarea de construcții noi și repararea construcțiilor, se plătește cu o reducere de 50% din prețul oficial stabilit de organele silvice.

Art. 9. - Modificări (1)

Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 și 7 se stabilește în cadrul volumului anual de masă lemnoasă aprobat legal, pentru tăieri anuale, din pădurile țării.

Art. 10. - Modificări (2)

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârșit o contravenție sau o infracțiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.

Art. 11. -

Prefecții județelor menționate la art. 2 veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primarii comunelor și de către organele Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" și iau măsurile legale necesare.

Art. 12. - Modificări (2)

Reducerile de 50% pe calea ferată și pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de stat.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

București, 18 mai 1996.

Nr. 33.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...